Cattleya Đài Loan

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trần trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Red & Orange / Hoa Màu Đỏ & Cam:


CA02135 - Slc. Hsin Buu Lady "Y.T. Beauty" ( L. anceps x Slc. Wendy's Valentine)​

Color / Màu hoa: Red with yellow center / Màu đỏ với trung tâm vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter, Spring / Đông, Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / trung bình


CA02136 - Pot. Shinfong Dawn "Rich Everyday" (Lc. Koolau Seagulls x Pot. Love Passion)​

Color / Màu hoa: Orange red / Màu đỏ cam
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter, Spring / Đông, Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / trung bình


CA02137 - Blc. Cherry Suisse "Kuo Hua" (C. Chocolate Drop x Blc. Oconee)​

Color / Màu hoa: Red / Màu đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter, Spring / Đông, Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / trung bình

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Red & Orange / Hoa Màu Đỏ & Cam:


CA02140 - Hasegawarra Chianhao San "China Hao" (Lctna. Peggy San x Pot. Prosperous Lee)​

Color / Màu hoa: Purple with pink petals / Màu tím với cánh hồng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / trung bình


CA02141 - Blc. Volcano Prince "Water" (Lc. Trick or Treat x Blc. Love Sound)​

Color / Màu hoa: Orange / Màu cam
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / trung bình

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Pink & Lavender / Hoa Màu Hồng & Tím hoa Oải Hương:


CA02201 - Blc. King of Taiwan "Ta Hsin #1" (Blc. Bryce Canyon x Blc. Purple Ruby)

Color / Màu hoa: Lavender with darker lip and yellow eyes / Màu tím Lavender với môi đậm hơn và mắt vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Fall, Summer / Thu, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS(2002)


CA02202 - Blc. King of Taiwan "Chang Ju" (Blc. Bryce Canyon x Blc. Purple Ruby)​

Color / Màu hoa: Dark Lavender / Màu tím Lavender đậm
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Summer, Fall / Hạ, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có


CA02203 - Blc. Pamela Finney "Calf" (Lc. Irene Finney x Blc. Pamela Hetherington)​

Color / Màu hoa: Pink with lavender lip / Màu hồng với môi màu lavender
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter, Spring / Đông, Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Pink & Lavender / Hoa Màu Hồng & Tím hoa Oải Hương:


CA02204 - Blc. Mem. Crispin Rosales "Lu Kang" (Lc. Bonanza x Blc. Norman's Bay)​

Color / Màu hoa: Large lavender flower with red lip and double eyes / hoa màu lavender lớn với môi đỏ và đôi mắt
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To


CA02205 - Blc. [(C.Spring Clima x Christina Waglay) x (Blc November Bride)] "Diana"​

Color / Màu hoa: Light purple with white lip / Màu tím nhạt với môi trắng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Fall, Winter, Spring / Thu, Đông, Xuân ( Twice blooms per year / nở hoa hai lần mỗi năm )
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Note / Lưu ý: Flask only! / Chỉ Flask!


CA02206 - Slc. Chian-Tzy Regalia "CT. Stunner" (Lc. Frank Lloyd Wright x Slc. Wedy's Valentine)​

Color / Màu hoa: Dark pink with yellow throat and red lip / Màu hồng đậm với họng vàng và môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ
Note / Lưu ý: A very strong plant with 6~7 cm bulb, plant is 20~26 cm tall. Flowers last 25~30 days. Easy grow and fast propagate. A super star of Mini Cattleya. / Một cây rất khỏe với giả hành cao 6 ~ 7 cm , cây cao 20 ~ 26 cm. Hoa kéo dài 25 ~ 30 ngày. Dễ trồng và nhanh nhân giống. Một siêu sao của Mini Cattleya.

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Pink & Lavender / Hoa Màu Hồng & Tím hoa Oải Hương:


CA02208 - (Slc. Love Castle x C. Candy Tuft) "Christmas Rose"​

Color / Màu hoa: light purple with yellow throat / Màu tím nhạt với họng vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter / Đông (Bloom around Christmas time / Nở hoa xung quang thời điểm Giáng Sinh)
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình
Note: Flowers last 3~4 weeks / Hoa kéo dài 3~4 tuần


CA02211 - Lc. Bob Pussavat "Pink Lady" (Lc. Puppy Sun x Lc. Peggy Huffman)​

Color / Màu hoa: Pink with yellow throat / Màu hồng với họng vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình


CA02212 - ( Lc. Rosette Warland x C. Chocolate Drop ) "Purple"​

Color / Màu hoa: Pink with red throat / Màu hồng với họng đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small, Multifloral / Nhỏ, Nhiều hoa

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Pink & Lavender / Hoa Màu Hồng & Tím hoa Oải Hương:


CA02213 - Blc. Triumphal Coronation "Seto" (Lc. Drumbeat x Blc. Parmela Hetherington)​

Color / Màu hoa: Pink with bright yellow throat / Màu hồng với họng vàng sáng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter, Spring / Đông, Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To


CA02215 - Slc. Love Excellence "HCN-12" (Sl. Psyche x C. Candy Tuft)​

Color / Màu hoa: Pinky petal and yellow central / Cánh hoa màu hồng và trung tâm vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ


CA02216 - C. loddigessi​

Color / Màu hoa: Pinky / Màu hơi hồng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Pink & Lavender / Hoa Màu Hồng & Tím hoa Oải Hương:


CA02217 - Blc. Mahina Yahiro "Ulii" (Blc. Meditation x Bc. Donna Kimura)​

Color / Màu hoa: Pink with yellow center / Màu vàng với trung tâm vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: ~


CA02218 - Blc. Pink Empress "Bright Sun" (Bc. Mount Hood x Blc. Bryce Canyon)​

Color / Màu hoa: Purple with yellow lip / Màu tím với môi vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To


CA02219 - Lc. [(Fiery x walkerana) x Mini Purple] "Four Season Red"​

Color / Màu hoa: Purple / Màu tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Fall / Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.waterorchids.com/). Tham khảo thêm link http://cayxanh.net/diendan/showthrea...an-nhap-vao-VN về MÃ SỐ - TÊN CATTLEYA (Đài Loan) nhập vào VN.

Pink & Lavender / Hoa Màu Hồng & Tím hoa Oải Hương:


CA02220 - C. skinneri "Heiti Jacobs" FCC /AOS​

Color / Màu hoa: Purple
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Fall / Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình


CA02221 - Slc. Best Friend "Cleopatra" (Lc. Drumbeat x Slc. Love Tradition)​

Color / Màu hoa: Purple with red on lip / Màu tím với màu đỏ trên môi
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Fall / Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình


CA02222 - Pot. Shinfong Honey "Happy New Year" (Blc. Chian-Tzy General x Pot. Prosperous Lee)​

Color / Màu hoa: Purple with red on lip / Màu tím với màu đỏ trên môi
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Fall / Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/).

Pink & Lavender / Hoa Màu Hồng & Tím hoa Oải Hương:


CA02223 - Blc. Purple Ruby "Six" (Lc. Zada Field x Blc. Patricia Purves)​

Color / Màu hoa: Purple with dark purple lip and yellow eyes / Màu tím với môi tím đậm và mắt vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Fall / Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large


CA02224 - Lc. Aloha Case "Water" (Lc. Mini Purple x C. walkeriana)​

Color / Màu hoa: Dark red / Màu đỏ đậm
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình


CA02225 - Lc. Secret Love "Water" (C. Candy Tuft x Lc. Mini Purple)​

Color / Màu hoa: Purple / Màu tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website www.waterorchids.com/)

White & Semi-alba / Hoa Màu Trắng & "Bán Trắng":


CA02301 - Lc. Longriver Compton "Golden Star" (Lc. Shllie Compton x Lc. Mount Pilchuck)​

Color / Màu hoa: White flower with purple lip and two purple splash on the petal / Hoa trắng với môi tím và hai sọc tím trên cánh hoa
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, Thu (Blooms twice a year / Nở hai lần trong năm)
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: FCC/AO


CA02302 - Lc. Orglade's Grand "Yow Chang Beauty" (Lc. Mildred Rives x Lc. Persepolis)​

Color / Màu hoa: White with purple lip and yellow central / Màu trắng với môi tím và tâm vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Sring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS(2002)


CA02303 - Lc. White Spark "Panda" (Lc. Shellie Compton x C. Moscombe)​

Color / Màu hoa: White with purple lip and purple splash on the petal / Màu trắng với môi tím và sọc tím trên cánh hoa
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Fall, Winter, Spring / Thu, Đông, Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/).

White & Semi-alba / Hoa Màu Trắng & "Bán Trắng":


CA02304 - Lc. Orglade's Grand "Tian Mu" (Lc. Mildred Rives x Lc. Persepolis)​

Color / Màu hoa: White with purple lip and yellow throat / Màu trắng với môi tím và họng vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To


CA02305 - Lc. Chyong Guu Swan "White Jade" (Lc. Wayndora x Lc. Persepolis)​

Color / Màu hoa: White with purple Lip / Màu trắng với môi tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: AM/OSROC(88)


CA02306 - Lc. Chian-Tzy Mildcompton "K.W" (Lc. Mildred River x Lc. Shellie Compton)​

Color / Màu hoa: White with purple Lip / Màu trắng với môi tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/

White & Semi-alba / Hoa Màu Trắng & "Bán Trắng":


CA02309 - Blc. Li Cheng Mary "Sweet Heart" (Lc. Persepolis x Bc. Mount Hood)​

Color / Màu hoa: White with purple Lip and yellow eye / Màu trắng với môi tím và mắt vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To


CA02310 - Lc. Haw Yuan Angel "Little Beauty" (Lc. Orglade's Glow x Lc. Janet)​

Color / Màu hoa: Mini white flower with purple splash on the edge / Hoa mini trắng với sọc tím trên viền
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: No / Không
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ
Award Record / Giải thưởng: AM/OSROC


CA02311 - Lc. Breen's Jenny Ann "CM No.2" (Lc. Persepolis x Lc. Shellie Compton)​

Color / Màu hoa: White with red lip / Màu trắng với môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/

White & Semi-alba / Hoa Màu Trắng & "Bán Trắng":


CA02314 - Blc. Beauty **** "C.U. Kova" (Blc. Port Green x Blc. Chian Tzy Lass)​

Color / Màu hoa: White / Màu trắng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter, Spring / Đông, Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To


CA02315 - Lc. Taida Swan "Swan" (Lc. Mildred Rives x Lc. Spring Squall)​

Color / Màu hoa: White / Màu trắng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter, Spring / Đông, Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To


CA02313 - Lc. Melody Fair "Sun No.2" (Lc. Stephen Oliver Fouraker x C. Horace)​

Color / Màu hoa: White / Màu trắng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/)

White & Semi-alba / Hoa Màu Trắng & "Bán Trắng":


CA02319 - Bark. Eagle Eye "All Victory" Bark. (Uniflora x Dorothea)​

Color / Màu hoa: White with yellow on lip / Màu trắng với màu vàng trên môi
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To


CA02321 - L. purpurata​

Color / Màu hoa: White with pinky / Màu trắng hơi hồng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình


CA02322 - Lc. Chyong Guu Swan "JML" (Lc. Wayndora x Lc. Persepolis)​

Color / Màu hoa: White with purple lip / màu trắng với môi tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/)

White & Semi-alba / Hoa Màu Trắng & "Bán Trắng":


CA02323 - B. David Sander (B. cucullata x B. digbyana)​

Color / Màu hoa: White / Màu trắng
Propagation / Nhân giống: Seedling / Hạt giống
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To


CA02325 - Blc. Nippon Flag "Water" (Lc. Pri Pri x Blc. Love Sound)​

Color / Màu hoa: White with purple lip / Màu trắng với môi tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium


CA02326 - B. cucullata​

Color / Màu hoa: White / Màu trắng
Propagation / Nhân giống: Seedling / Hạt giống
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/)

White & Semi-alba / Hoa Màu Trắng & "Bán Trắng":


CA02327 - Cattleya bowringiana var. coerulea​

Color / Màu hoa: Light purple / Màu tím nhạt
Propagation / Nhân giống: Seedling / Hạt giống
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình


CA02328 - C. intermedia​

Color / Màu hoa: White with purple on lip / Màu trắng với màu tím trên môi
Propagation / Nhân giống: Seedling / Hạt giống
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình


CA02324 - Lc. Memoria Robert Strait "Blue Hawaii" (C. walkeriana x Lc. Wayndora)​

Color / Màu hoa: White with light blue and purple lip / Màu trắng với màu xanh dương nhạt và môi tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/)

Splash / " Vằn":


CA02401 - Blc. Haw Yuan Beauty "Hong" (Blc. Haw Yuan Moon x Lc. Mari's Song)​

Color / Màu hoa: White with purple on the petal and lip / Màu trắng với màu tím trên cánh và môi.
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS(2000)


CA02402 - Lc. Purple Cascade "Fragrant Beauty" (C. Interglossa x Lc. Tokyo Magic)​

Color / Màu hoa: White with purple splash / Màu trắng với vằn tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter, Spring, Fall / Đông, Xuân, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ
Award Record / Giải thưởng: BM/JOGA:BM/TOGA


CA02403 - Blc. Taiwan Queen "Golden Monkey" (C.Moscombe x Blc. George Angus)​

Color / Màu hoa: Golden yellow flower with red lip and red edges on the patels / Hoa màu vàng như vàng kim loại với môi đỏ và viền đỏ trên patel.
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: HCC/AOS

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/)

Splash / "Vằn":


CA02404 - Blc. Chinese Beauty "Orchid Queen" (C. Moscombe x Blc. Sunset Bay)​

Color / Màu hoa: Pink sepal, red petal with yellow splash / Cánh hoa màu hồng , cánh hoa với vằn màu vàng.
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Fall, Winter / Thu, Đông
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: AM/OSROC(85) ;AM/AOS

Note / Ghi chú: Strong plant, thick petal, appropriate length of spike, nice arrangement of flowers, bright eyes on the lip, obvious and clean splash make it a perfect super splash plant. / Cây mẽ, cánh cánh hoa dày, thích hợp chiều dài của cành, bố trí đẹp của hoa, đôi mắt sáng trên môi, vằn rõ ràng và sạch làm cho nó thành một cây vhoa vằn siêu hoàn hảo.


CA02406 - Hknsa. Sogo Doll "Little Angel" (Lc. Peggy San x Slc. Katsy Noda)​

Color / Màu hoa: Magenta with deep magents flares and lip , which has a yellow central / Màu tím magenta với vằn màu tím đậm magents và môi trong đó có một trung tâm vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ
Award Record / Giải thưởng: AM/OSROC(88)


CA02407 - Blc. Haw Yuan Beauty "Spicy ****" (Blc. Haw Yuan Moon x Lc. Mari's Song)​

Color / Màu hoa: White with red splash / Màu trắng với vằn tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ
Note / Ghi chú: Miniature / Thu nhỏ

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/)

Splash / “Vằn":


CA02409 - Blc. Hawaiian Satisfaction "Romantic" (Blc. Waikiki Gold x C. Penny Kuroda)​

Color / Màu hoa: Green with pinky splash / Màu xanh lục với vằn hồng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: No / Không
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / trung bình


CA02410 - Otaara Hwa Yuan Bay "She Shu" (Lc. Peggy San x Blc. Sunset Bay)​

Color / Màu hoa: Great round shape, lavendar pink with cherry color splash and lip, yellow eye in the central of big lip / Hoa màu hồng hình tròn lớn với vằn màu anh đào và môi màu lavendar, mắt màu vàng ở trung tâm của môi lớn
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa:
Spring, Summer, Fall
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ
Award Record / Giải thưởng: AM/OSROC(86); AM/AOS


CA02411 - Blc. Kat Red Panda "Dragon Cat" (C. Moscombe x Blc. Golden Slipper)​

Color / Màu hoa: Green flower with red lip and special red color at the edge of the two petals / Hoa màu xanh lục với môi đỏ và màu đỏ đặc biệt ở các viền của hai cánh hoa
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/)

Splash / “Vằn":


CA02414 - Blc. Haw Yuan Beauty "Pearl" (Blc. Haw Yuan Moon x Lc. Mari's Song)​

Color / Màu hoa: White with purple / Màu trắng với tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ


CA02415 - Blc. Yen Corona "Green Genii (Lc. Brazilian Treasure x Blc. Memoria Helen Brown)​

Color / Màu hoa: Green / Màu xanh lục
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter, Spring, Summer / Đông, Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ


CA02416 - Lc. Chan Hsiu Jewel "Best Beauty" (C. Moscombe x Lc. Wayndora)​

Color / Màu hoa: Purple with yellow splash / Màu tím với vằn vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter, Spring / Đông, Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

Còn tiếp
 
Top