Cattleya Đài Loan

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trần trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/]). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Yellow / Hoa màu vàng:


CA02046 - Sfdra. Orange Stardust "Masumi" ( Sophronitis coccinea x Epilaelia Red Dancers )

Color / Màu sắc: Orange / Cam
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS:AM/HOS


CA02001 - Blc. Chunyeah "Good Life" - ( Blc. Tassie Barbero x Blc. Kuan-Miao Chen)​

Color / Màu sắc: Orange yellow flower with red lip / hoa vàng cam với môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Summer, Fall / Mùa hè, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS(2001):AM/OSROC: GM/DOG:AM/RHS:SM/TOG


CA02002 - Pot. Haw Yuan Gold "Yung Kang #2" ( Pot. Leomon Tree x Blc. Tassie Barbero )​

Color / Màu sắc: Golden Yellow / Vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular blooming / Ra hoa bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: GM/16WOC:FCC/RHS
Note / chú thích: One stalk can have up to 2~3 flowers / Một thân có thể có đến 2 ~ 3 hoa. Long flowering period / Giai đoạn ra hoa lâu.

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Yellow / Hoa màu vàng:


CA02005 - Blc. Chunyeah "#10" ( Blc. Tassie Barbero x Blc. Kuan-Miao Chen)​

Color / Màu sắc: Yellow with orange harlequin / Màu vàng với cánh sặc sở cam
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / Lớn


CA02045 - Pot. Kat E-sun "Water #1" (Sc. Beaufort x Blc. Sunset Bay)​

Color / Màu sắc: Yellow with red edge lip / Màu vàng với môi sắc đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / nhỏ


CA02008 - Blc. Chunyeah "#15" ( Blc. Tassie Barbero x Blc. Kuan-Miao Chen)​

Color / Màu sắc: Yellow with red lip and two yellow eyes / Màu vàng với môi đỏ và hai mắt vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Summer, Fall
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / lớn

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/]). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Yellow / Hoa màu vàng:


CA02004 - Blc. Tainan Gold "Golden Oriole" ( Blc. Toshie Aoki x Blc. Waianae Princess)​

Color / Màu hoa: Yellow with red lip and two yellow eyes, five red splash on each petal / Màu vàng với môi đỏ và hai mắt vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall, Winter / Xuân, Thu, Đông
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / lớn
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS:AM/OSRO


CA02011 - Pot. Haw Yuan Glory "Yellow Glory" ( Pot. Love Call x Slc. Kauai Starbright)​

Color / Màu hoa: Orange yellow with red lip / Màu vàng cam với môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall, Winter / Xuân, Thu, Đông ( Blooms twice a year / Nở hoa 2 lần trong năm )
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / nhỏ


CA02012 - Blc. Chunyeah "#19" ( Blc. Tassie Barbero x Blc. Kuan-Miao Chen)​

Color / Màu hoa: Papaya yellow with orange around the edge, red lip with two yellow eye / Màu vàng chuối với màu cam quanh góc, môi đỏ với hai mắt vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Summer, Fall, Winter / Hạ, Thu, Đông
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / lớn

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website www.waterorchids.com/). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Yellow / Hoa màu vàng:


CA02013 - Blc. Chan Hsiu Gold "Water" (Blc. Chunyeah x Blc. Mem. Ong Wen-Mo)​

Color / Màu hoa: Yellow red lip / Màu vàng môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / lớn


CA02014 - Pot. Kat E-sun "DY #3" (Sc. Beaufort x Blc. Sunset Bay)​

Color / Màu hoa: Yellow with red edge lip / Màu vàng với rìa môi màu đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / nhỏ


CA02017 - Pot. Little Toshie "Yellow Rose" (Sc. Beaufort x Blc. Toshie Aoki)​

Color / Màu hoa: Yellow flower with red lip / Hoa vàng với môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Winter / Xuân, Đông
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / nhỏ

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Yellow / Hoa màu vàng:


CA02019 - Blc. Chunyeah "No. 17" ( Blc. Tassie Barbero x Blc. Kuan-Miao Chen)​

Color / Màu hoa: Yellow / Màu vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Summer, Fall / Hạ, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: SM/JOGA


CA02020 - Blc. Shinfong Luohyang "Tian Mu" (Blc. Apricot Flare x Blc. Varut Thundercloud)​

Color / Màu hoa: Yellow / Màu vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter, Spring / Đông, xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To


CA02021 - Pot. Ahchung Yoyo "Little Golden Fish" (Pot. Netrasiri Starbright x Slc. Little Fairy)​

Color / Màu hoa: Yellow with red lip / Màu vàng với môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân. Thu
Fragrance / Mùi thơm: No / Không
Flower Size / Kích thước hoa: Small / nhỏ

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Yellow / Hoa màu vàng:


CA02019 - Blc. Chunyeah "No. 17" ( Blc. Tassie Barbero x Blc. Kuan-Miao Chen)​

Color / Màu hoa: Yellow / Màu vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Summer, Fall / Hạ, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: SM/JOGA


CA02020 - Blc. Shinfong Luohyang "Tian Mu" (Blc. Apricot Flare x Blc. Varut Thundercloud)​

Color / Màu hoa: Yellow / Màu vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter, Spring / Đông, xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To


CA02021 - Pot. Ahchung Yoyo "Little Golden Fish" (Pot. Netrasiri Starbright x Slc. Little Fairy)​

Color / Màu hoa: Yellow with red lip / Màu vàng với môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân. Thu
Fragrance / Mùi thơm: No / Không
Flower Size / Kích thước hoa: Small / nhỏ

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Yellow / Hoa màu vàng:


CA02022 - Blc. Alma Kee "Tipmalee" ( Lc. Alma x Blc. Cheah Bean-Kee)​

Color / Màu hoa: Yellow flower with red lip / Hoa vàng với môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / to
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS


CA02023 - Blc. Shinfong Gold Gem "Golden Jewel" (Blc. Golden Slippers x Blc. Kuan-Miao Chen)​

Color / Màu hoa: Yellow with red edge lip / Màu vàng với viền môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Summer, Fall / Hạ, thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To


CA02028 - Pot. Free Spirit "Lea" (Pot. Twenty Four Carat x Sc. Beaufort)​

Color / Màu hoa: Yellow / vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / nhỏ
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Yellow / Hoa màu vàng:


CA02030 - Blc. Chyong Guu Chaffinch "Ta-Hsin" (Blc. Yellow Ball x Blc. Sunset Bay)​

Color / Màu hoa: Yellow with red lip and yellow throat / Màu vàng với môi đỏ và họng vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / to
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS (2001)


CA02031 - Slc. Little Fairy "Flower Ball" (C. Netrasiri Beauty x Slc. Kauai Starbright)​

Color / Màu hoa: Yellow with red lip, waxy flower / Hoa (như) sáp, màu vàng với môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / nhỏ


CA02032 - Blc. Shinfong Luohyang "Golden Union" (Blc. Apricot Flare x Blc. Varut Thundercloud)​

Color / Màu hoa: Yellow / màu vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter, Spring / Đông, xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / to

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Yellow / Hoa màu vàng:


CA02034 - Blc. Mystic Isles "Chameleon" (Blc. Memorial Helen Brown x Blc. Destiny)​

Color / Màu hoa: Yellow / màu vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / to


CA02041 - (Lc. Tokyo Magic x Lc. Gold Digger) "HCN-03"​

Color / Màu hoa: Yellow / màu vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / nhỏ


CA02036 - Blc. Husky Boy "Romeo" (Blc. Evergreen x Lc. Orglade's Glow)​

Color / Màu hoa: Yellow / màu vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / trung bình
Award Record / giải thưởng: BM/JOGA

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Yellow / Hoa màu vàng:


CA02037 - Blc. Liu's Joyance " Water No.8 " (Blc. Chunyeahx Blc. Tainan Gold)​

Color / Màu hoa: Yellow with red lip and two yellow eyes, five red splash on each petal / Màu vàng với môi đỏ và hai mắt vàng, năm vạch đỏ trên mỗi cánh hoa.
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter / Đông
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / to


CA02042 - Lc. Tokyo Magic "Water" (Lc. Irene Finney x L. briegeri)​

Color / Màu hoa: Yellow flower with red lip / Hoa vàng với môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / nhỏ
Award Record / giải thưởng: ~


CA02043 - Blc. Shinfong Luohyang "New City Gold" (Blc. Apricot Flare x Blc. Varut Thundercloud)​

Color / Màu hoa: Yellow / màu vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Summer, Winter / hạ, Đông
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / to

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Yellow / Hoa màu vàng:


CA02040 - Pot. Luna Jaune "U-608" (Blc. Malworth x Sc. Beaufort)​

Color / Màu hoa: Yellow / màu vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / trung bình


CA02044 - Pot. Ahchung Yoyo "Fighting Fish" (Pot. Netrasiri Starbright x Slc. Little Fairy)​

Color / Màu hoa: Yellow with red lip / Màu vàng với môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / nhỏ


CA02048 - Blc. Goldenzelle "Water" (Blc. Fortune x C. Horace)​

Color / Màu hoa: Yellow with red on lip / màu vàng với màu đỏ trên môi
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / to

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trần trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.waterorchids.com/). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Yellow / Hoa màu vàng:


CA02046 - Sfdra. Orange Stardust "Masumi" ( Sophronitis coccinea x Epilaelia Red Dancers )

Color / Màu sắc: Orange / Cam
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS:AM/HOS


CA02001 - Blc. Chunyeah "Good Life" - ( Blc. Tassie Barbero x Blc. Kuan-Miao Chen)​

Color / Màu sắc: Orange yellow flower with red lip / hoa vàng cam với môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Summer, Fall / Mùa hè, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS(2001):AM/OSROC: GM/DOG:AM/RHS:SM/TOG


CA02002 - Pot. Haw Yuan Gold "Yung Kang #2" ( Pot. Leomon Tree x Blc. Tassie Barbero )​

Color / Màu sắc: Golden Yellow / Vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular blooming / Ra hoa bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: GM/16WOC:FCC/RHS
Note / chú thích: One stalk can have up to 2~3 flowers / Một thân có thể có đến 2 ~ 3 hoa. Long flowering period / Giai đoạn ra hoa lâu.

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/. Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Red & Orange / Hoa màu đỏ & Cam:


CA02101 - Blc. Sanyung Ruby "Grand Dragon" (Blc. Waianae Coast x Blc. Chia Lin "New City")​

Color / Màu hoa: Burgandy red with yellow eyes / Màu đỏ Burgandy với mắt vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Fall, Spring / Thu, xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / to
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS(2001)

Note / Chú thích: In addition to AM award from AOS, it was also the champion of Cattleya genus in the 2001 Taiwan Orchid Show. Very dark red with two yellow eyes in round shape. Two flowers in one spike. / Ngoài ra, đạt giải thưởng AM từ AOS, nó cũng là nhà vô địch của giống Cattleya trong triển lãm hoa lan Đài Loan năm 2001. Màu đỏ rất đậm với hai mắt màu vàng hình tròn. Hai hoa trong một nhánh.


CA02102 - Blc. Sanyung Ruby "New Beauty" (Blc. Waianae Coast x Blc. Chia Lin)​

Color / Màu hoa: Red with two yellow eyes / Màu đỏ với hai mắt vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Winter / Xuân, đông
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / to
Award Record / Giải thưởng: BM/TOGA


CA02103 - Blc. Sanyung Ruby "Chi-Mei" (Blc. Waianae Coast x Blc. Chia Lin)​

Color / Màu hoa: Red with two yellow eyes / màu đỏ với hai mắt vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / to

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/. Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Red & Orange / Hoa màu đỏ & cam:


CA02104 - Blc. Chia Lin "P.C.T." (Blc. Oconee x Blc. Maitland)​

Color / Màu hoa: Dark red / Đỏ đậm
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Winter / Xuân, Đông
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: FCC/OSROC:AM/AOS(2002)


CA02105 - Blc. Chia Lin "New City" (Blc. Oconee "Mendenhall" x Blc. Maitland "Miles")​

Color / Màu hoa: Red / Màu đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Winter / Xuân, Đông
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS(2001):JGP/19


CA02108 - Blc. Eve Marie Barnett "Magnificent Watermelon Gold" (Lc. Lisa Ann x Blc. Golden Embers)​

Color / Màu hoa: Orange red / Màu đỏ cam
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Summer, Winter / Hạ, Đông
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: FCC/AOS

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/. Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Red & Orange / Hoa màu đỏ & cam:


CA02110 - Lc. Tainan City "General" (Lc. Royal Emperor x Lc. Waianae Sunset)​

Color / Màu hoa: Red flower with yellow lip / Hoa màu đỏ với môi vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter, Spring / Đông, Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: AM/OSROC


CA02111 - Ctna. Why Not "Roundabout" (C. aurantiaca x Bro. sanguinea)​

Color / Màu hoa: Tall sprays of deep round red, yellow in lip / Các cành hoa cao với hoa màu đỏ tròn đậm, vàng ở môi
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: No / Không
Flower Size / Kích thước hoa: Mini
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS


CA02112 - Blc. (Oconee x Sunset Sail) "Paradise Bird"​

Color / Màu hoa: Dark red with yellow throat / Màu đỏ đậm với họng vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Summer, Fall / Xuân, Hạ, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

Note: Great round shape, big lip with yellow throat make it an unusual red flower. Although yellow throat might become yellow eyes due to different climate , flower color is very stable.

Chú thích: Hình tròn lớn, môi lớn với họng màu vàng làm nó thành một hoa màu đỏ khác thường. Mặc dù họng màu vàng có thể trở thành mắt màu vàng do khí hậu khác nhau, màu hoa rất ổn định.

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/

Red & Orange / Hoa màu đỏ & cam:


CA02113 - Blc. Chief Sweet Orange "Sweet Orange"​

Color / Màu hoa: Orange (Waxy) / Màu cam (như sáp)
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình


CA02114 - Blc. Chain-Tzy Salmon "Red Oriole" (Blc. San Diego Sunset x Blc. Bryce Canyon)​

Color / Màu hoa: Red (Waxy) / Màu đỏ (như sáp)
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Fall, Winter, Spring / Đông, Xuân (Twice bloom per year / hai lần ra hoa trong năm)
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình


CA02115 - Lc. Loog Tone "African Beauty" (Lc. Netrasiri Doll x C. Thospol Spot)​

Color / Màu hoa: Waxy dark red, almost as dark as black / Màu đỏ đậm như sáp, hình như vừa đậm vừa đen
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Summer / Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Smal / Nhỏ

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com

Red & Orange / Hoa màu đỏ & Cam:


CA02117 - Pot. Harng Tay "Queen" (Pot. Prosperous Lee x Pot. Wan Ta)​

Color / Màu hoa: Red / Màu đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình


CA02120 - Pot. Kat Sky Song "Black Rose" (Blc. Maitland x Pot. Sally Taylor)​

Color / Màu hoa: Red / Màu đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To


CA02121 - Blc. Guanmiau City "Black Orchid" (Blc. Molbeth x Blc. Chen's Ruby)​

Color / Màu hoa: Dark purple red / Màu đỏ tím đậm
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter, Spring / Đông, xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/). Tham khảo thêm link http://cayxanh.net/diendan/showthrea...an-nhap-vao-VN về MÃ SỐ - TÊN CATTLEYA (Đài Loan) nhập vào VN.

Red & Orange / Hoa màu đỏ & Cam:


CA02122 - Slc. Little Hazel "Water" (Slc. Hazel Boyd x Sl. Phyche)​

Color / Màu hoa: Red / Màu đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, Thu
Fragrance / Mùi thơm: No / Không
Flower Size / Kích thước hoa: Mini


CA02123 - Pot. Harng Tay "IchiBan" (Pot. Prosperous Lee x Pot. Wan Ta)​

Color / Màu hoa: Red with yellow throat / Màu đỏ với họng vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / trung bình


CA02124 - Lc. Trick or Treat "Water" (L. Icarus x Lc. Chit Chat)​

Color / Màu hoa: Orange / Màu cam
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: No / Không
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/

Red & Orange / Hoa màu đỏ & Cam:


CA02125 - Lc. Sagarik Wax "Fragrant Sky" (Lc. Summerland **** x C. Chocolate Drop)​

Color / Màu hoa: Red waxy / màu đỏ như sáp
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / trung bình


CA02128 - Eplc. Lemon Trick " W-30 " (Epc. Lemon Twist x Lc. Trick or Treat)​

Color / Màu hoa: Orange wax petal / Màu cam cánh sáp
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ


CA02131- Slc. Kagaribi Dawn "Red Star" (Lc. Kagaribi x Slc. Tropic Dawn)​

Color / Màu hoa: Red / màu đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ
Award Record / giải thưởng: ~

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/).

Red & Orange / Hoa Màu Đỏ & Cam:


CA02132 - Slc. Wendy's Valentine (Sl. Jinn x Slc. Paprika)​

Color / Màu hoa: Red with yellow center / Màu đỏ với trung tâm vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / trung bình
Award Record / Giải thưởng: ~


CA02133 - (Slc. Wendy's Valentine x C. Chocolate Drop)​

Color / Màu hoa: Red with yellow center, Waxy / Màu đỏ với trung tâm vàng, như sáp
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / trung bình


CA02134 - Slc. Sunrise Doll " Water" (Slc. Seagulls Torch Song x Slc. Morning Glow)​

Color / Màu hoa: Red / màu đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter, Spring / Đông, Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / trung bình

Còn tiếp
 
Top