Nhìn xa hơn về những Dendrobium lông đen

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS. Mời các bạn xem một bài viết đánh giá chi lan dendrobium, nhất là nhóm lan lông đen & các lan lai của nhóm, cũng như các giải thưởng mà nhóm này đạt được. Các bạn kết hợp với "Các loài (lan) Dendrobium nhóm Formosae ( Nigrohirsute) - Dendrobium thân có lông đen" (link http://forum.caycanhvietnam.com/dien...ad.php?t=64688) để xem ảnh của chúng. Hân hạnh.

thuongchi lược dịch từ clanorchids.com/culture/txt002.htm

Ảnh sưu tầm trên internet


Additional data regarding Dendrobium bellatulum and its progeny can be found in the table below / Dữ liệu bổ sung về Dendrobium bellatulum và con cháu của nó có thể được tìm thấy trong bảng dưới đây:

Dendrobium bellatulum

´ Victoria´ CHM 1981

´ Catherine Soule´ AM 1983

Total AOS awards to / Tổng giải thưởng AOS cho Den bellatulum: 2

=============================================================================================

Generation ...............Cross ......................................Hybrid ................... Year Registered / Thế hệ ............... Lai chéo ...................................... Lan lai ................... Năm đăng ký

1 Den bellatulum (pollen / cho phấn) X Den Isabel Sander = Den White Ibis 1973
´Stones River´CCM 1981

1 Den bellatulum (pod) X Den formosum = Den Winter Dawn 1981
´Robert Leonti´ CCM 1995

1 Den bellatulum (pollen / cho phấn) X Den Baby Doll = Den Baby Bella 1984

1 Den bellatulum (pod) X Den cruentum = Den Iki 1985

1 Den bellatulum (pollen / cho phấn) X Den virgineum = Den Onkel Fritz 1989

1 Den bellatulum (pod) X Den scabrilingue = Den Twinkle Bells 1991

1 Den bellatulum (pollen) X Den Hawaiian King = Den Angel´s Tears 1993
1 Den bellatulum (pollen) X Den Dawn Maree = Den Bella Maree 1993

1 Den bellatulum (pollen) X Den White Tower = Den Thai Charm 1993

1 Den bellatulum (pollen) X Den Formidible = Den Hot Stuff 1994
´Marilyn´ AM 1996

Progeny in first generation / con cháu ở thế hệ đầu tiên: 10

Primary hybrids / các lan lai chính: 4

Hybrids with members of Formosae section / các lan lai với các thành viên nhóm Formosae: 8

Hybrids with members of other Dendrobium sections / các lan lai với các thành viên các nhóm Dendrobium khác: 2

Den. Phal. : 1

"hard" cane / thân “cứng”: 1

Total AOS awards to first generation progeny / Tổng số giải thưởng AOS cho con cháu thế hệ đầu tiên: 3

==========================================================================

2 Den Thai Charm (pod) X Den Wunderbar´s Snow = Den Snow Fairy 1993

2 Den Thai Charm (pod) X Den Wunderbar´s Fire = Den Lucky Look 1994

2 Den White Ibis (pod) X Den cruentum = Den Glossy Ibis 1989

Progeny in second generation / con cháu ở thế hệ thứ hai: 3

Hybrids with members of Formosae section / các lan lai với các thành viên nhóm Formosae: 1

Hybrids with members of other Dendrobium sections / các lan lai với các thành viên các nhóm Dendrobium khác: 2

Den. Phal: 2

==============================================================================

Total registered progeny / Tổng số con cháu đăng ký: 13


Dendrobium Winter Dawn


Dendrobium Iki 'Rascal' AM/AOS​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS. Mời các bạn xem một bài viết đánh giá chi lan dendrobium, nhất là nhóm lan lông đen & các lan lai của nhóm, cũng như các giải thưởng mà nhóm này đạt được. Các bạn kết hợp với "Các loài (lan) Dendrobium nhóm Formosae ( Nigrohirsute) - Dendrobium thân có lông đen" (link http://forum.caycanhvietnam.com/dien...ad.php?t=64688) để xem ảnh của chúng. Hân hạnh.

thuongchi lược dịch từ clanorchids.com/culture/txt002.htm

Ảnh sưu tầm trên internet


Dendrobium cariniferum Reichenbach f. / Nhất điểm hoàng, Xương rồng- Hybrids and Awards / Các lan lai và giải thưởng

Another native of Thailand, Dendrobium cariniferum has beautiful white to creamy yellow flowers, with reddish-orange throat. The side lobes are deep yellow. The species was described by H. G. Reichenbach in 1869.

Một lan bản địa của Thái Lan, Dendrobium cariniferum trắng đẹp với hoa màu vàng kem, với họng màu đỏ cam. Thùy phía sâu màu vàng. Các loài được mô tả bởi HG Reichenbach vào năm 1869.

Dendrobium cariniferum has had a short history of hybridization. The first registered hybrid using Dendrobium cariniferum as a parent was in 1988 . The latest registered hybrid was in 1994. During this six (6) year period six (6) hybrids were registered with Dendrobium cariniferum as a parent or in the ancestral line.

Dendrobium cariniferum đã có một lịch sử ngắn lai tạo. Việc đăng ký đầu tiên lai sử dụng Dendrobium cariniferum là một cha mẹ là vào năm 1988. Lan lai đăng ký mới nhất là vào năm 1994. Trong thời gian sáu năm (6) sáu (6) lai đã được đăng ký với Dendrobium cariniferum như cha mẹ hoặc trong dòng tổ tiên.

As of this writing, Dendrobium cariniferum has produced four (4) first generation progeny, with two (2) being primary hybrids. Of the four (4) progeny, three (3) with other members of the Formosae section, and one (1) non sectional dendrobiums. Dendrobium cariniferum appears in the background of two (2) second generation hybrids. Both the second generation hybrids are with members of the Dendrobium phalaenopsis section.

Theo văn bản này, Dendrobium cariniferum đã sản xuất bốn (4) thế hệ con cháu thế hệ đầu tiên, với hai (2) là lai chính. Trong số bốn (4) thế hệ con cháu, ba (3) với các thành viên khác của nhóm Formosae, và một (1) dendrobiums khác nhóm. Dendrobium cariniferum xuất hiện trong huyết thống của hai (2) lan lai thế hệ thứ hai. Cả hai giống lai thế hệ thứ hai là với các thành viên của nhóm Dendrobium phalaenopsis.

Dendrobium cariniferum and its progeny has received only one (1) AOS awards. There have been no flower quality award, given to the species. In addition, the species has received one CCM awards. Its progeny have garnered no AOS awards.

Dendrobium cariniferum và con cháu của nó chỉ nhận được một giải thưởng AOS (1). Không có giải thưởng chất lượng hoa, cho các loài này. Ngoài ra, các loài đã nhận được một giải thưởng CCM. Con cháu của nó không có giải thưởng AOS.
Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS. Mời các bạn xem một bài viết đánh giá chi lan dendrobium, nhất là nhóm lan lông đen & các lan lai của nhóm, cũng như các giải thưởng mà nhóm này đạt được. Các bạn kết hợp với "Các loài (lan) Dendrobium nhóm Formosae ( Nigrohirsute) - Dendrobium thân có lông đen" (link http://forum.caycanhvietnam.com/dien...ad.php?t=64688) để xem ảnh của chúng. Hân hạnh.

thuongchi lược dịch từ clanorchids.com/culture/txt002.htm

Ảnh sưu tầm trên internet


More extensive data regarding Dendrobium cariniferum and its progeny can be found in the table below / Dữ liệu rộng hơn về Dendrobium cariniferum và con cháu của nó có thể được tìm thấy trong bảng dưới đây:

Dendrobium cariniferum
´Barbara´ CCM 1987

==============================================================================​

Generation.................. Cross................................Hybrid................................. Year Registered / Thế hệ ............... Lai chéo ...................................... Lan lai ................... Năm đăng ký

1 Den cariniferum (pollen) X Den cruentum = Den Wunderbar´s Queen 1988

1 Den cariniferum (pollen) X Den formosum = Den Candle Wax 1989

1 Den cariniferum (pollen) X Den Hawaiian King = Den Pearl Dawson 1989

1 Den cariniferum (pollen) X Den Lim Hepa = Den Memoria Shelley 1994

Progeny in first generation / con cháu ở thế hệ đầu tiên : 4

Primary hybrids / các lan lai chính: 2

Hybrids with members of Formosae section / các lan lai với các thành viên nhóm Formosae: 3

Hybrids with members of other Dendrobium sections / các lan lai với các thành viên các nhóm Dendrobium khác: 1

Den. Phal. : 1

Total AOS awards to first generation progeny / Tổng số giải thưởng AOS cho con cháu thế hệ đầu tiên: 0

======================================================================​

2 Den Candle Wax (pollen) X Den Lim Hepa = Den Thei Star 1992

2 Den Memoria Shelley (pod) X Den Merritt Island = Den Doctor Charles 1994

Progeny in first generation / con cháu ở thế hệ đầu tiên: 2

Hybrids with members of other Dendrobium sections / các lan lai với các thành viên các nhóm Dendrobium khác: 2

Den. Phal. : 2

Total AOS awards to first generation progeny / Tổng số giải thưởng AOS cho con cháu thế hệ đầu tiên: 0

======================================================================​

Total registered progeny / Tổng số con cháu đăng ký: 6

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS. Mời các bạn xem một bài viết đánh giá chi lan dendrobium, nhất là nhóm lan lông đen & các lan lai của nhóm, cũng như các giải thưởng mà nhóm này đạt được. Các bạn kết hợp với "Các loài (lan) Dendrobium nhóm Formosae ( Nigrohirsute) - Dendrobium thân có lông đen" (link http://forum.caycanhvietnam.com/dien...ad.php?t=64688) để xem ảnh của chúng. Hân hạnh.

thuongchi lược dịch từ clanorchids.com/culture/txt002.htm

Ảnh sưu tầm trên internet


Dendrobium christyanum Wallich / Hoàng thảo Đại bạch hạc - Hybrids and Awards / Các lan lai và giải thưởng​

Dendrobium christyanum has had a very short hybridization history. The first registered hybrid using Dendrobium christyanum as a parent was in 1987 . The latest registered hybrid was also in 1987. During this one year period, two (2) hybrids were registered with Dendrobium christyanum as a parent or in the ancestral line.

Dendrobium christyanum đã có một lịch sử lai rất ngắn. Việc đăng ký đầu tiên lai sử dụng christyanum Dendrobium là một phụ huynh là vào năm 1987. Hybrid đăng ký mới nhất là vào năm 1987. Trong thời gian này một năm, hai (2) lai đã được đăng ký với Dendrobium christyanum như cha mẹ hoặc trong dòng tổ tiên.

As of this writing, Dendrobium christyanum has produced two (2) primary hybrids, both with other members of the Formosae section. Dendrobium christyanum is exceedingly rare in cultivation, which may explain its lack of hybrization activity.

Theo văn bản này, Dendrobium christyanum đã sản xuất hai (2) lai chính, cả với các thành viên khác của Formosae phần Dendrobium christyanum là cực kỳ hiếm trong trồng trọt, có thể giải thích sự thiếu hoạt động của việc lai tạo.

Dendrobium christyanum, or its progeny, have received no AOS awards. / Dendrobium christyanum , hoặc con cháu của nó, đã không nhận được giải thưởng AOS.

More extensive data regarding Dendrobium christyanum and its progeny can be found in the table below:

Dữ liệu rộng hơn về Dendrobium christyanum và con cháu của nó có thể được tìm thấy trong bảng dưới đây:

==============================================================================​

Den christyanum / Hoàng thảo Đại bạch hạc

==============================================================================

Generation ..................... Cross................................Hybrid.......................... Year Registered / Thế hệ ............... Lai chéo ...................................... Lan lai ................... Năm đăng ký

1 Den christyanum (pod) X Den cruentum = Den Wunderbar´s Baby 1987

1 Den christyanum (pollen) X Den formosum = Den Wunderbar´s Mouse 1987

Progeny in first generation / con cháu ở thế hệ đầu tiên: 2

Primary hybrids / các lan lai chính: 2

Hybrids with members of Formosae section / các lan lai với các thành viên nhóm Formosae: 2

Total AOS awards to first generation progeny / Tổng số giải thưởng AOS cho con cháu thế hệ đầu tiên: 0

==============================================================================​

Total registered progeny / Tổng số con cháu đăng ký: 2


Dendrobium christyanum


Dendrobium christyanum​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS. Mời các bạn xem một bài viết đánh giá chi lan dendrobium, nhất là nhóm lan lông đen & các lan lai của nhóm, cũng như các giải thưởng mà nhóm này đạt được. Các bạn kết hợp với "Các loài (lan) Dendrobium nhóm Formosae ( Nigrohirsute) - Dendrobium thân có lông đen" (link http://forum.caycanhvietnam.com/dien...ad.php?t=64688) để xem ảnh của chúng. Hân hạnh.

thuongchi lược dịch từ clanorchids.com/culture/txt002.htm

Ảnh sưu tầm trên internet


Dendrobium cruentum Reichenbach f. / Thanh hạc - Hybrids and Awards / Các lan lai và giải thưởng

The flowers of Dendrobium cruentum are long lasting and fragrant. The flowers are pale green to yellowish cream with blood red markings on the lip, throat and side lobes. The species can be found in Burma, Thailand, and the northern Malaysia peninsula.

Những bông hoa của Dendrobium cruentum lâu dài và thơm. Những bông hoa màu xanh nhạt kem màu vàng với những mảng máu đỏ trên các thùy môi, cổ họng và bên. Các loài có thể được tìm thấy ở Miến Điện, Thái Lan, và bán đảo phía Bắc Malaysia.

Dendrobium cruentum has had lengthy history of hybridization. The first registered hybrid using Dendrobium cruentum as a parent was in 1969 . The latest registered hybrid was in 1995. During this 26 year period thirty (30) hybrids were registered with Dendrobium cruentum as a parent or in the ancestral line. However, twenty nine (29) of the progeny were register between 1983 and 1995.

Dendrobium cruentum đã có lịch sử lai dài. Lai đăng ký đầu tiên sử dụng Dendrobium cruentum như cha mẹ là vào năm 1969. Lan lai đăng ký mới nhất là vào năm 1995. Trong thời gian này 26 năm ba mươi (30) lan lai đã được đăng ký với Dendrobium cruentum như cha mẹ hoặc trong dòng tổ tiên. Tuy nhiên, 29 (29) của thế hệ con cháu đã được đăng ký từ năm 1983 và 1995.

As of this writing, Dendrobium cruentum has produced twenty (20) first generation progeny , of which eleven (11) were primary hybrids. Of the twenty (20) hybrids, fifteen (15) were with other members of the Formosae section, and five (5) were with non-sectional dendrobiums. Dendrobium cruentum appears in the background of ten (10) second generation hybrids. Of the ten (10) second generation progeny, six (6) were with other members of the Formosae section, and four (4) were with non -sectional dendrobiums, primarily members of the Dendrobium phalaenopsis section.

Theo văn bản này, Dendrobium cruentum đã sản xuất hai mươi (20) thế hệ con cháu thế hệ đầu tiên, trong đó có mười một (11) là những giống lai chính. Của hai mươi (20) các lan lai , mười lăm (15) với các thành viên khác của nhóm Formosae, và năm (5) các dendrobium ngoài nhóm. Dendrobium cruentum xuất hiện trong huyết quản của mười (10) các lan lai thế hệ thứ hai. Trong số mười (10) con cháu thế hệ thứ hai, sáu (6) với các thành viên khác của nhóm Formosae, và bốn (4) với dendrobium ngoài nhóm, chủ yếu là các thành viên của nhóm Dendrobium phalaenopsis.

Dendrobium cruentum, and its progeny, have received thirty-three (33) AOS awards. There has been one (1) flower quality award, an HCC, given to the species. In addition, the species has received a CBM award. Its progeny have garnered twenty-six (26) flower quality awards. There have been seventeen (17) HCCs, and nine (9) AMs, as well as five (5) CCMs. All awards have been given to progeny , which were 100% Formosae. No awards have been given to Dendrobium cruentum X non-Formosae progeny to date. Den. Dawn Maree ( D. formosum X D. cruentum) has received the most recognition with twelve (12) awards.

Dendrobium cruentum, và con cháu của nó, đã nhận được 33 (33) giải thưởng AOS. Hiện đã có một (1) giải thưởngchất lượng hoa, một HCC, trao cho loài. Ngoài ra, loài đã nhận được một giải thưởng CBM. Con cháu của nó đã đạt được 26 (26) giải thưởng chất lượng hoa. Đã có 17 (17) HCCs, và chín (9) AMs, cũng như các năm (5) CCMs. Tất cả các giải thưởng đã được trao cho thế hệ con cháu, là 100% Formosae. Không có giải thưởng đã được trao cho con cháu của lan lai Dendrobium cruentum x nhóm không Formosae cho đến nay. Den . Dawn Maree ( D. formosum X D. cruentum) đã nhận được giải thưởng nhiều nhất với mười hai (12) giải thưởng.

---o0o---​


Dendrobium Dawn Maree


Dendrobium Dawn Maree​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS. Mời các bạn xem một bài viết đánh giá chi lan dendrobium, nhất là nhóm lan lông đen & các lan lai của nhóm, cũng như các giải thưởng mà nhóm này đạt được. Các bạn kết hợp với "Các loài (lan) Dendrobium nhóm Formosae ( Nigrohirsute) - Dendrobium thân có lông đen" (link http://forum.caycanhvietnam.com/dien...ad.php?t=64688) để xem ảnh của chúng. Hân hạnh.

thuongchi lược dịch từ clanorchids.com/culture/txt002.htm

Ảnh sưu tầm trên internet


More extensive data regarding Dendrobium cruentum and its progeny can be found in the table below / Dữ liệu rộng hơn về lan Thanh hạc và con cháu của nó có thể được tìm thấy trong bảng dưới đây
:

==============================================================================​

Den cruentum / Thanh hạc

Gleneyrie´ CBM 1972
´Temptation´ HCC 1986

Total AOS awards to Den. cruentum / Tổng giải thưởng cho Thanh hạc: 2

==============================================================================​

Generation ............... Cross................................... Hybrid ................... Year Registered / Thế hệ ............... Lai chéo ...................................... Lan lai ................... Năm đăng ký

1 Den cruentum (pollen / cho phấn) X Den Alison = Den Salerno 1969

1 Den cruentum (pollen / cho phấn) X Den formosum = Den Dawn Maree 1983

´Apperson´ HCC 1989
´Doris Dukes´ AM 1986
´G.J.W.´ AM 1988´
´H&R´ AM 1991
´Hihimanu´ AM 1987
´Lava Flow´ HCC 1986
´Lava Flow´ CCM 1993
´Old Mill´ AM, CCM 1993
´Paul´ HCC 1984
´Pilot Mountain´ HCC 1986
´Sonoma´ HCC 1991

1 Den cruentum (pollen / cho phấn) X Den bellatulum = Den Iki 1985

1 Den cruentum (pod) X Den Formidible = Den Fire Coral 1987

´Eleanor´ HCC 1993
´Hihimanu´ HCC 1991
´H & R´ HCC, CCM 1996
´Jack Reavis´ HCC 1992
´Super Star´ AM, CCM 1993
´Valerie Chauvin´ HCC 1992

1 Den cruentum (pod) X Den Hawaiian Spectacular = Den Hawaiian Snow 1987
´Vi´ CCM 1988

1 Den cruentum (pod) X Den margaritaceum = Den Precious Pearl 1987
´H&R´ HCC, CCM 1993

1 Den cruentum (pollen) X Den christyanum = Den Wunderbar´s Baby 1987

1 Den cruentum (pollen) X Den White Tower = Den Wunderbar´s Pinky 1987

1 Den cruentum (pollen) X Den Dawn Maree = Den Green Lantern 1988

1 Den cruentum (pollen) X Den Hubertine = Den Wunderbar´s Fire 1988

1 Den cruentum (pod) X Den virgineum = Den Wunderbar´s Gem 1988

1 Den cruentum (pollen) X Den Lim Hepa = Den Wunderbar´s Pale Face 1988

1 Den cruentum (pod) X Den cariniferum = Den Wunderbar´s Queen 1988

1 Den cruentum (pollen) X Den fuerstenbergianum = Den Wunderbar´s Star 1988

1 Den cruentum (pollen) X Den White Ibis = Den Glossy Ibis 1989

1 Den cruentum (pod) X Den trigonopus = Den Lemon Ice 1990

´Lena Lorine´ AM 1992

1 Den cruentum (pod) X Den scabrilingue = Den Lime Frost 1990

´Hoku´ HCC 1993
´Justin´ CCM 1993
´Misty Green´ AM 1993
´Orange Sherbet´ HCC 1992
´Pixie´ HCC 1993
´Starlit´ HCC 1993
´Sunshine´ HCC 1993

1 Den cruentum (pod) X Den infundibulum = Den Lori Tokunaga 1990

1 Den cruentum (pod) X Den draconis = Den White Dawn 1991

1 Den cruentum (pollen) X Den White Fairy = Den Lemon Sweet 1995

Progeny in first generation / con cháu ở thế hệ đầu tiên: 20

Primary hybrids / các lan lai chính: 11

Total AOS awards to first generation progeny / Tổng số giải thưởng AOS cho con cháu thế hệ đầu tiên: 28

Hybrids with other Formosae members / các lan lai với các thành viên nhóm Formosae khác: 15

Hybrids with non Formosae dendrobiums / các lan lai với các dendrobiu không thuộc nhóm Formosae: 5

Den. phal. 4

"hard cane" dens / den “thân cứng”. 1

=====================================================================================​

2 Den Dawn Maree (pollen) X Den Alice Iwanaga = Den Lori Hirayama 1989

´HIO´ HCC 1994
´Leanna´ HCC 1993
´Old Mill´ AM 1993

2 Den Dawn Maree (pod) X Den Formidible = Den Judith Nakayama 1990

2 Den Dawn Maree (pod) X Den bellatulum = Den Bella Maree 1993

2 Den Dawn Maree (pod) X Den infundibulum = Den Hiroshi Tokunaga 1993

2 Den Dawn Maree (pod) X Den scabrilingue = Den Sweet Dawn 1993

2 Den White Dawn (pod) X Den formosum = Den Thai Maree 1994

2 Den Wunderbar´s Fire (pod) X Den Wunderbar´s Snow = Den New Generation 1993

2 Den Wunderbar´s Fire (pollen) X Den Thai Charm = Den Lucky Look 1994

2 Den Wunderbar´s Pale Face (pod) X Den Wunderbar´s Snow = Den Be Glad 1993

2 Den Wunderbar´s Pinky (pod) X Den Wunderbar´s Snow = Den Na Rak 1991

Progeny in the second generation / con cháu ở thế hệ thứ hai: 10

Total AOS awards to second generation progeny / Tổng giải thưởng AOS cho con cháu thế hệ thứ hai: 3

Hybrids with other Formosae members / các lan lai với các thành viên các nhóm Dendrobium khác: 6

Hybrids with non Formosae dendrobiums / các lan lai với các dendrobiu không thuộc nhóm Formosae: 4

Den. phal. 4

==============================================================================​

Total registered progeny / Tổng số con cháu đã đăng ký: 30

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS. Mời các bạn xem một bài viết đánh giá chi lan dendrobium, nhất là nhóm lan lông đen & các lan lai của nhóm, cũng như các giải thưởng mà nhóm này đạt được. Các bạn kết hợp với "Các loài (lan) Dendrobium nhóm Formosae ( Nigrohirsute) - Dendrobium thân có lông đen" (link http://forum.caycanhvietnam.com/dien...ad.php?t=64688) để xem ảnh của chúng. Hân hạnh.

thuongchi lược dịch từ clanorchids.com/culture/txt002.htm

Ảnh sưu tầm trên internet


Dendrobium dearei Reichenbach f. - Hybrids and Awards / Các lan lai và giải thưởng

A crystalline white flower with a slight green flush in the throat. Plants are 60 to 90 cm. tall. A native of the Philippines, this species was described by H. G. Reichenbach in 1882, from plants collected by Col. Deare.

Một bông hoa trắng tinh khiết với một sự tuôn ra màu xanh lá cây nhẹ trong họng. Cây cao từ 60 đến 90 cm. Một lan bản địa của Philippines, loài này được mô tả bởi HG Reichenbach vào năm 1882, từ cây được thu thập bởi Đại tá Deare.

Dendrobium dearei has had a long, if not bountiful, history of hybridization. The first registered hybrid using Dendrobium dearei as a parent was in 1934 . The latest registered hybrid was in 1994. During this sixty (60) year period only nineteen (19) hybrids were registered with Dendrobium dearei as a parent or in the ancestral line.

Dendrobium dearei đã có, nếu không phải dồi dào, một lịch sử dài của việc lai. Việc đăng ký đầu tiên lai bằng cách sử dụng Dendrobium dearei là một cha mẹ vào năm 1934. Lan lai đăng ký mới nhất là vào năm 1994. Trong thời gian năm sáu mươi (60) này chỉ mười chín (19) lan lai đã được đăng ký với Dendrobium dearei như cha mẹ hoặc trong dòng giống tổ tiên.

As of this writing, Dendrobium dearei has produced ten (10) first generation progeny, with eight (8) being primary hybrids. Of the ten hybrids, six (6) were with other members of the Formosae section. Two (2) of the six (6) Formosae hybrids were with her Phillippine sisters. The remaining four (4) were with non sectional dendrobiums. Dendrobium dearei appears in the background of three second generation progeny, of which two (2) were pure Formosae, while one was with a non sectional dendrobium. In the third generation, Dendrobium dearei appears in the background of two (2) progeny, both of which are pure Formosae. In the fourth generation, Dendrobium dearei appears in the background of two (2) progeny, of which both are pure Formosae section. Dendrobium dearei appears in the background of two (2) fifth generation hybrids, both of which are pure Formosae. Of all the pure second through fifth generation Formosae hybrids, Dendrobium dearei´s contribution was from the primary hybrid with her Phillippine sisters.

Theo văn bản này, Dendrobium dearei đã sản xuất mười (10) thế hệ con cháu thế hệ đầu tiên, với tám (8) là giống lai chính. Trong mười lan lai, sáu (6) với các thành viên khác của nhóm Formosae. Hai (2) trong sáu (6) Formosae lai với chị em Phillippine của nó. Số còn lại bốn (4) với dendrobiums không thuộc nhóm Formosae. Dendrobium dearei xuất hiện trong huyết quản của ba thế hệ con cháu thế hệ thứ hai, trong đó có hai (2) tinh khiết Formosae , trong khi một với một Dendrobium cắt không. Trong thế hệ thứ ba,Dendrobium dearei xuất hiện trong nền của thế hệ con cháu hai (2), cả hai đều là Formosae thuần . Trong thế hệ thứ tư, Dendrobium dearei xuất hiện trong huyết quản của hai (2) thế hệ con cháu, trong đó cả hai là Formosae thuần. Dendrobium dearei xuất hiện trong huyết quản của hai (2) lan lai thế hệ thứ năm, cả hai đều là Formosae thuần. Trong tất cả các lan lai thế hệ thứ hai thuần đến các lan lai Formosae thế hệ thứ 5, đóng góp của Dendrobium dearei từ lan lai chính với chị em Phillippine của nó.

Dendrobium dearei has received three AOS awards. There has been one flower quality awards, an AM. In addition, the species has received a CCM and a JC award. All three awards are highly suspect as described in an earlier paper Its progeny have garnered four (4) flower quality awards, two (2)AMs, as well as two (2) CCMs. All awards have been given to progeny, which were 100% Formosae. No awards have been given to Dendrobium dearei X non-Formosae progeny to date.

Dendrobium dearei đã nhận được ba giải thưởng AOS. Hiện đã có một giải thưởng chất lượng hoa, một giải thưởng AM. Ngoài ra, loài này đã nhận được một giải thưởng CCM và một giải thưởng JC. Tất cả ba giải thưởng được đánh giá cao như mô tả trong một bài báo trước đó, thế hệ con cháu của nó đã đạt được bốn (4) giải thưởng chất lượng hoa, hai (2) AMs, cũng như hai (2) CCMs. Tất cả các giải thưởng đã được trao cho thế hệ con cháu, là 100% Formosae. Không có giải thưởng đã được trao cho thế hệ con cháu lan lai Dendrobium dearei X không Formosae cho đến nay.
Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS. Mời các bạn xem một bài viết đánh giá chi lan dendrobium, nhất là nhóm lan lông đen & các lan lai của nhóm, cũng như các giải thưởng mà nhóm này đạt được. Các bạn kết hợp với "Các loài (lan) Dendrobium nhóm Formosae ( Nigrohirsute) - Dendrobium thân có lông đen" (link http://forum.caycanhvietnam.com/dien...ad.php?t=64688) để xem ảnh của chúng. Hân hạnh.

thuongchi lược dịch từ clanorchids.com/culture/txt002.htm

Ảnh sưu tầm trên internet


Dendrobium dearei Reichenbach f. - Hybrids and Awards / Các lan lai và giải thưởng​

More extensive data regarding Dendrobium dearei and its progeny can be found in the hybrid table section below / Dữ liệu rộng hơn về Dendrobium dearei và con cháu của nó có thể được tìm thấy trong bảng lan lai dưới đây:

==============================================================================​

Den dearei

´Casa Luna´ AM 1957
´Minniea´ CCM 1966
´Alejandra Grana´ JC 1993

==============================================================================

Generation ........................ Cross....................... Hybrid................................... Year registered / Thế hệ ............... Lai chéo ...................................... Lan lai ................... Năm đăng ký

1 Den dearei (pod) X Den formosum = Den Nelly Sander 1934
AM, 1937

1 Den dearei (pod) X Den sanderae = Den Isabel Sander 1937

1 Den dearei (pod) X Den schuetzei = Den Jane Warne 1944

1 Den dearei (pod) X Den draconis = Den White Dove 1947

1 Den dearei (pollen) X Den superbum = Den Emily Brant 1955

1 Den dearei (pollen) X Den infundibulum = Den Thistledown 1957

1 Den dearei (pod) X Den pulchellum = Den Moonstone 1969

1 Den dearei (pollen) X Den Majestic = Den Haole Boy 1979

1 Den dearei (pollen) X Den Mary Trowse = Den Singa Dear Mary 1993

1 Den dearei (pollen) X Den margaritaceum = Den Kiwi Glow 1994

Progeny in first generation / con cháu ở thế hệ đầu tiên: 10
Primary hybrids / các lan lai chính: 8

Hybrids with members of Formosae section / các lan lai với các thành viên nhóm Formosae: 6

Hybrids with members of other Dendrobium sections / các lan lai với các dendrobium không thuộc nhóm Formosae: 4

Den. Phal. : 2

"hard" cane / den “thân cứng”: 1

Anosmum group / nhóm Giả hạc: 1

Total AOS awards to first generation progeny / Tổng giải thưởng AOS cho con cháu thế hệ thứ nhất: 1

==============================================================================​

2 Den Jane Warne (pod) X Den chrysotoxum = Den Edith K Tamasu 1952

2 Den Isabel Sander (pollen) X Den formosum = Den Peter Smithers 1968

2 Den Isabel Sander (pod) X Den bellatulum = Den White Ibis 1973
´Stone´s River´ CCM 1981

Progeny in second generation / Tổng giải thưởng AOS cho con cháu thế hệ thứ hai: 3

Hybrids with members of Formosae section / các lan lai với các thành viên nhóm Formosae: 2

Hybrids with members of other Dendrobium sections / các lan lai với các thành viên các nhóm Dendrobium khác: 1

Anosum group / nhóm Giả hạc: 1

Total AOS awards to second generation progeny / Tổng giải thưởng AOS cho con cháu thế hệ thứ hai: 1

======================================================================​

3 Den Peter Smithers (pod) X Den infundibulum = Den Hawaiian Spectacular 1979
´Mauna Kea´ AM 1983

3 Den White Ibis (pod) X Den cruentum = Den Glossy Ibis 1989

Progeny in third generation / Tổng giải thưởng AOS cho con cháu thế hệ thứ ba: 2

Hybrids with members of Formosae section / các lan lai với các thành viên nhóm Formosae: 2

Hybrids with members of other Dendrobium sections / các lan lai với các thành viên các nhóm Dendrobium khác: 0

Total AOS awards to third generation progeny / Tổng giải thưởng AOS cho con cháu thế hệ thứ ba: 0

=====================================================================================​

4 Den Hawaiian Spectacular (pod) X Den Formidible = Den Hawaiian King 1983

4 Den Hawaiian Spectacular (pollen) X Den cruentum = Den Hawaiian Snow 1987
´Vi´ CCM 1988

Progeny in fourth generation / con cháu ở thế hệ thứ tư: 2

Hybrids with members of Formosae section / các lan lai với các thành viên các nhóm Formosae: 2

Total AOS awards to fourth generation progeny / Tổng giải thưởng AOS cho con cháu thế hệ thứ tư: 1

======================================================================​

5 Den Hawaiian King (pod) X Den cariniferum = Den Pearl Dawson 1989

5 Den Hawaiian King (pod) X Den bellatulum = Den Angel´s Tears 1993

Progeny in fifth generation / con cháu ở thế hệ thứ năm: 2

Hybrids with members of Formosae section / các lan lai với các thành viên các nhóm Formosae: 2

Hybrids with members of other Dendrobium sections / các lan lai với các thành viên các nhóm Dendrobium khác: 0

Total AOS awards to fifth generation progeny / Tổng giải thưởng AOS cho con cháu thế hệ thứ năm: 0

==============================================================================​

Total of registerd progeny / Tổng số con cháu đã đăng ký: 19

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS. Mời các bạn xem một bài viết đánh giá chi lan dendrobium, nhất là nhóm lan lông đen & các lan lai của nhóm, cũng như các giải thưởng mà nhóm này đạt được. Các bạn kết hợp với "Các loài (lan) Dendrobium nhóm Formosae ( Nigrohirsute) - Dendrobium thân có lông đen" (link http://forum.caycanhvietnam.com/dien...ad.php?t=64688) để xem ảnh của chúng. Hân hạnh.

thuongchi lược dịch từ clanorchids.com/culture/txt002.htm

Ảnh sưu tầm trên internet


Dendrobium draconis Reichenbach. f - Hybrids and Awards / Nhất điểm hồng – Lan lai và giải thưởng

Dendrobium draconis is a very common species in Burma and Thailand. The species was first collected by Rev. C. Parish. H. G. Reichenbach described the species, from a Parish plant in 1862.

Dendrobium draconis là một loài rất phổ biến ở Miến Điện và Thái Lan. Các loài lần đầu tiên được thu thập bởi Rev. C. Parish. C. H.G Reichenbach tả các loài, từ một cây (lan) của Parish vào năm 1862.

Dendrobium draconis has had a long, if not bountiful, history of hybridization. The first registered hybrid using Dendrobium draconis as a parent was in 1947. The latest registered hybrid was in 1996. During this forty nine (49) year period only thirteen (13) hybrids were registered with Dendrobium draconis as a parent or in the ancestral line.

Dendrobium Draconis đã có, nếu không phải dồi dào, lịch sử của lai. Việc đăng ký đầu tiên lai bằng cách sử dụng Dendrobium draconis là một (lan) cha mẹ vào năm 1947. Lan lai đăng ký mới nhất vào năm 1996. Trong suốt thời gian 49 năm (49) này chỉ mười ba (13) lan lai đã được đăng ký với Dendrobium draconis là (lan) cha mẹ hoặc trong dòng tổ tiên.

As of this date, Dendrobium draconis has produced eleven (11) first generation hybrids, of which four (4) were primary hybrids. Five (5) progeny were with other members of the Formosae section, and six (6) were with non -sectional dendrobiums, all members of the Den. phalaenopsis section. Dendrobium draconis appears in the background of two (2) second generation hybrids. These hybrids were with other members of the Formosae section.

Ngày nay, Dendrobium draconis đã sản xuất mười một (11) lan lai thế hệ đầu tiên, trong đó có bốn (4) là những giống lai chính. Năm (5) thế hệ con cháu với các thành viên khác của nhóm Formosae, và sáu (6) không thuộc nhóm Formosae, tất cả các thành viên của nhóm Den. Phalaenopsis. Dendrobium draconis xuất hiện trong huyết quản của hai (2) lan lai thế hệ thứ hai. Những lan lai này với các thành viên khác của nhóm Formosae.

Dendrobium draconis, and its progeny, have received six (6) AOS awards. There has been one (1) flower quality award, an AM, given to the species. In addition, the species has received three (3) CCMs, and one (1) CHM awards. One clone, Dendrobium draconis ´Clarence Cardwell´ received two successive CCMs ( 81 and 90). Its progeny have not garnered any flower quality awards. An AD was given to Den. Duke Bibus (Den. draconis X Den. De Hinchey), which is the only AOS award to any Dendrobium draconis progeny.

Dendrobium draconis, và con cháu của nó, đã nhận được sáu (6) giải thưởng AOS. Hiện đã có một (1) giải thưởng chất lượng hoa, một giải AM, cho loài. Ngoài ra, loài đã nhận được ba (3) giải thưởng CCMs, và một (1) CHM. Một lan nhân giống vô tính, Dendrobium Draconis ‘Clarence Cardwell’ nhận được hai CCMs liên tiếp (81 và 90). Con cháu của nó đã không giành được giải thưởng chất lượng hoa. Một giải AD đã được trao cho Den. Duke Bibus Den. Draconis X Den . De Hinchey), là giải thưởng AOS duy nhất cho bất kỳ thế hệ con cháu Dendrobium draconis nào.
Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS. Mời các bạn xem một bài viết đánh giá chi lan dendrobium, nhất là nhóm lan lông đen & các lan lai của nhóm, cũng như các giải thưởng mà nhóm này đạt được. Các bạn kết hợp với "Các loài (lan) Dendrobium nhóm Formosae ( Nigrohirsute) - Dendrobium thân có lông đen" (link http://forum.caycanhvietnam.com/dien...ad.php?t=64688) để xem ảnh của chúng. Hân hạnh.

thuongchi lược dịch từ clanorchids.com/culture/txt002.htm

Ảnh sưu tầm trên internet


Dendrobium fuerstenbergianum Schlter - Hybrids and Awards / Các lan lai và giải thưởng

A native of Thailand, Dendrobium fuerstenbergianum has long lasting white flowers, up to 6 cm. in natural spread. The mid lobe of the lip is red. The species was described by Rudolf. Schlechter

Một lan bản địa của Thái Lan, Dendrobium fuerstenbergianum có hoa màu trắng lâu tàn, lên đến 6 cm. trong tự nhiên. Thùy giữa của môi là màu đỏ. Các loài được mô tả bởi Rudolf. Schlechter

Dendrobium fuerstenbergianum has had a very short history of hybridization. The first registered hybrid using Dendrobium fuerstenbergianum as a parent was in 1988, which was also the latest registered hybrid. Only one (1) hybrid has been registered with Dendrobium fuerstenbergianum as a parent.

Dendrobium fuerstenbergianum đã có một lịch sử lai rất ngắn. Việc đăng ký đầu tiên lan lai sử dụng Dendrobium fuerstenbergianum là một cha mẹ là trong năm 1988, cũng là lan lai đăng ký trể nhất. Chỉ có một (1) lan lai đã được đăng ký với Dendrobium fuerstenbergianum như cha mẹ.

As of this date, Dendrobium fuerstenbergianum has produced one (1) primary hybrids, with another member of the Formosae section.

Ngày nay, Dendrobium fuerstenbergianum đã sản xuất một (1) lan lai chính, với một thành viên khác của nhóm Formosae.

Dendrobium fuerstenbergianum, and its progeny, have received no AOS awards.

Dendrobium fuerstenbergianum , và con cháu của nó, không nhận được giải thưởng AOS.


Dendrobium fuerstenbergianum


Dendrobium fuerstenbergianum

Formerly known as Dendrobium christyanum (giant form) / Trước đây được gọi là Dendrobium christyanum (dạng to).

Huge, sweet, fruity, fragrant flowers / hoa thơm mùi trái cây, ngọt ngào, rất lớn.

Grown in a private collection (not my plant) under intermediate conditions: average daytime temperature in summer 80-83°F/26-28°C, average year-round night temperature 56°F/13°C. and bright light (2500-3500fc) / Được trồng trong một bộ sưu tập cá nhân (không phải lan của tôi) trong những điều kiện trung bình: nhiệt độ trung bình ban ngày vào mùa hè 80-83° F / 26-28° C, quanh năm nhiệt độ đêm trung bình 56° F / 13° C. và ánh sáng (2500-3500fc).


Dendrobium fuerstenbergianum​

Còn tiếp
 

culanluasg

Super Moderator
hiện nay đã thấy rằng sau hai năm,hoàng thảo lông đen gần như không sống nổi ở miền tây ,còn lông trắng lại càng mau chết hơn
 

titicaca

Thành viên mới
Thử ghép thẳng lên cây đi các bác. nhà có mấy cây trinh bạch ghép lên cây sứ thấy cũng ổn
 
Top