Nhìn xa hơn về những Dendrobium lông đen

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS. Mời các bạn xem một bài viết đánh giá chi lan dendrobium, nhất là nhóm lan lông đen & các lan lai của nhóm, cũng như các giải thưởng mà nhóm này đạt được. Các bạn kết hợp với "Các loài (lan) Dendrobium nhóm Formosae ( Nigrohirsute) - Dendrobium thân có lông đen" (link http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php?t=64688) để xem ảnh của chúng. Hân hạnh.

thuongchi lược dịch từ clanorchids.com/culture/txt002.htm

Lời nói đầu của tác giả

ORCHID SPECIES CULTURAL COMPENDIUM / TÓM TẮT CÁCH CHĂM SÓC CÁC LOÀI LAN

These culture sheets are based on our 40+ years of enjoying, observing, reading about, and talking, with other growers, about orchids. Please realize that these informational sheets are necessarily general. They are not by any means the definitive answers to orchid growing. They are posted here in the hopes that our experiences may help some other orchid grower. Remember that elements of any cultural program are interrelated, i.e, temperature and light conditions may dictate different watering and fertilizing practices. Good growers observes responses in their plants. Always trying to find the best location in the growing space and the best combination of cultural practices.These informational sheets are just broad guidelines and should be adapted to your cultural environment, as you are the "expert" on your growing conditions.

Những bài chăm sóc này được dựa trên hơn 40 năm của chúng tôi về việc thưởng thức, quan sát, nghiên cứu về, và trao đổi với các người trồng khác, về hoa lan. Xin nhận thức rằng những bài thông tin là cần thiết nói chung. Chúng không phải là tất cả câu trả lời dứt khoát cho việc trồng lan. Chúng được đăng ở đây với hy vọng rằng những kinh nghiệm của chúng tôi có thể giúp một số người trồng lan khác nhau. Nhớ rằng các yếu tố của bất kỳ chương trình chăm sóc nào tương quan với nhau, nghĩa là, các điều kiện nhiệt độ và ánh sáng có thể ảnh hưởng đến các thực hành tưới nước và bón phân khác nhau. Người trồng tốt quan sát các phản ứng trong các lan của họ. Luôn thử tìm vị trí tốt nhất trong không gian trồng và sự kết hợp tốt nhất của các thực hành chăm sóc. Những bài thông tin này chỉ là các hướng dẫn rộng và cần được điều chỉnh cho phù hợp với môi trường trồng của bạn, như thể bạn là "chuyên gia" về điều kiện trồng của bạn.

---o0o---​

A further look at Black Haired Dendrobiums / Nhìn xa hơn về những Dendrobium lông đen​

Introduction to the research project / Giới thiệu về dự án nghiên cứu​

The object of research is to discover or confirm facts. Most research projects begin with a set of pre-conceived ideas or facts. The object of the project then becomes to prove or disprove the pre-conceived ideas, to establish new facts or support the pre-conceived facts. In the first part of this project in 1994, the writer chose Dendrobium dearei as the research topic. Dendrobium dearei is a popular orchid species from the Philippines. It is a reliable and a consistent bloomer during the warmer months of the year. From past conversations with other orchidists Dendrobium dearei was credited with extensive use in hybridization. In Home Orchid Growing 4th Edition, Ms. Northen writes "This species forms the starting point for a long line of white "dearei type" hybrids. It has also been stated Dendrobium dearei is been a good parent, the resultant progeny to be plentiful and probably heavily awarded by the American Orchid Society (AOS). The yellow/green throat color of Dendrobium dearei was probably dominant and the basis of the yellow throat coloring in many of the white dendrobs. The confirmation or disapproval of these assumptions form the object of the beginning research.

Đối tượng của sự nghiên cứu là phát hiện hoặc xác nhận các sự kiện. Hầu hết các dự án nghiên cứu bắt đầu với một tập hợp các ý tưởng ước đoán trước hoặc các sự thật. Đối tượng của dự án sau đó trở thành để chứng minh hay bác bỏ ý tưởng ước đoán trước, để thiết lập các sự thật mới hoặc hỗ trợ các sự kiện ước đoán trước. Trong phần đầu tiên của dự án này vào năm 1994, người viết đã chọn Dendrobium dearei là đề tài nghiên cứu. Dendrobium dearei là một loài lan phổ biến đến từ Philippines. Đó là lan ra hoa đáng tin cậy và ổn định trong những tháng ấm hơn của năm. Từ cuộc trò chuyện trong quá khứ với các nhà lan học khác Dendrobium dearei đã ảnh hưởng đến việc mở rộng việc sử dụng trong cách lai lan. Trong Trồng lan nhà lần biên soạn lần 4, bà Northen viết "loài (lan) này tạo nên điểm khởi đầu cho một đường dài của các lan lai “loại dearie” màu trắng. Cũng được nêu Dendrobium dearei là cha mẹ tốt, con cháu có kết quả là phong phú và có thể có rất nhiều giải thưởng được trao bởi Hội Hoa Lan Hoa Kỳ (AOS). Màu họng vàng/xanh lá cây của Dendrobium dearei có thể chi phối và (là) cơ sở của màu họng vàng trong nhiều lan dendro trắng. Sự xác nhận hoặc không chấp thuận các giả định này hình thành đối tượng của việc bắt đầu nghiên cứu.

The research failed to bear out the assumptions. In fact, it was discovered that Dendrobium dearei, and her Philippine sisters, were genetically incompatible with most other Dendrobiums. In fact Dendrobium dearei progeny, except with her Philippine sisters, were weak and few survived to maturity. There have been few progeny used in further hybridization. There have been only three (3) AOS awards to Dendrobium dearei and all are highly suspect. From this initial foray, an interest was formed to discover more about the Nigrohirsutae (Now Formosae) Dendrobiums The resultant research is the basis of this more recent paper. Jerry Sellers August, 1997 ©

Nghiên cứu đã thất bại khi xác định các giả thuyết. Trong thực tế, đã được phát hiện ra rằng Dendrobium dearei , và các chị em Philippine của nó, không tương thích về mặt di truyền với hầu hết các Dendrobium khác. Trong thực tế thế hệ con cháu Dendrobium dearei, trừ các chị em Philippine của nó, yếu và ít sống sót đến lúc trưởng thành. Đã có vài thế hệ con cháu được sử dụng trong lai tạo hơn nữa. Đã chỉ có ba (3) giải thưởng AOS cho Dendrobium dearei và tất cả được nghi ngờ nhiều. Từ bước đột phá ban đầu này, sự quan tâm được lập để khám phá thêm về các Dendrobium nhóm Nigrohirsutae (Bây giờ là nhóm Formosae). Nghiên cứu có kết quả là các cơ sở của bài báo gần đây này. Jerry Sellers Tháng 8, 1997 ©


Dendrobium dearei (Theo flickr.com/photos/81918877@N00/5024186472)​

Còn tiếp
 

muaxuanxanh

Thành viên
Cảm ơn bác Chí, xin bác chia xẻ kinh nghiệm kỹ thuật tổng quát trồng giòng lông đen này. Nói chung là 1 giòng có nhiều hoa đẹp nhưng không hề dễ chơi.
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Cảm ơn bác Chí, xin bác chia xẻ kinh nghiệm kỹ thuật tổng quát trồng giòng lông đen này. Nói chung là 1 giòng có nhiều hoa đẹp nhưng không hề dễ chơi.
Những bài tiếp theo, tác giả có nói về cách chăm sóc dendrobium, trong đó có den. lông đen mà em yêu cầu.

---o0o---​

LTS. Mời các bạn xem một bài viết đánh giá chi lan dendrobium, nhất là nhóm lan lông đen & các lan lai của nhóm, cũng như các giải thưởng mà nhóm này đạt được. Các bạn kết hợp với "Các loài (lan) Dendrobium nhóm Formosae ( Nigrohirsute) - Dendrobium thân có lông đen" (link http://forum.caycanhvietnam.com/dien...ad.php?t=64688) để xem ảnh của chúng. Hân hạnh.

thuongchi lược dịch từ clanorchids.com/culture/txt002.htm


Introduction to Dendrobiums/ Giới thiệu về Dendrobiums​

The beautiful and varied Dendrobium (den-DRO-bee-um) genus has always been held in high esteem by orchidists throughout the world, and is one of the finest groups of orchids from the Old World. There are an estimated 1100 species of dendrobiums. This high number makes them the second largest genus in the orchid family. The largest genus is presently the strange and intriguing genus Bulbophyllum. The genus Dendrobium is probably the most diverse of the order Orchidales. Members of the genus vary tremendously in plant and flower form and size, not to mention flower color and fragrance. Plants are distributed in the wild from sea level lands or river banks to high elevation rain forests or snowy mountain ranges, in a range from the lower Himilayas, into southern India, through Burma then eastward to southern China; from Korea to Japan and south through the Ryukyu archipelago to Taiwan; from Thailand, Laos, Viet Nam, and Cambodia through Malaysia to the Philippines; and from Indonesia, eastward to Papua New Guinea, then south to Australia and New Zealand and east through Melanesia to Polynesia. The largest collection of species exists in New Guinea, where more than 400 species occur. The dendrobium are the most important members of the subtribe Dendrobiinae, which they share with related species in the smaller and lesser-known genera Cadetia, Diplocaulobium, Epigenium, and Flickingeria.

Chi Dendrobium (den-DRO-bee-um) xinh đẹp và đa dạng luôn được tổ chức trong sự yêu chuộng cao bởi những người yêu lan trên toàn thế giới, và là một trong những nhóm hoa lan đẹp nhất từ Cựu thế giới. Có khoảng 1100 loài dendrobium. Con số cao này làm chúng là chi lớn thứ hai trong họ lan. Chi lớn nhất là hiện nay chi Lọng lạ và hấp dẫn. Chi Dendrobium có thể đa dạng nhất trong thứ tự các loại lan. Các thành viên của chi thay đổi rất nhiều về hình thức và kích thước cây và hoa, không đề cập đến màu và hương thơm hoa. Cây được phân bố trong tự nhiên từ các vùng đất mực nước biển hoặc các bờ sang đến các rừng mưa cao độ cao hoặc các dãy núi có tuyết, trong một phạm vi từ dãy Himilayas thấp hơn, vào miền nam Ấn Độ, qua Miến Điện sau đó về phía đông tới miền nam Trung Quốc, từ Hàn Quốc đến Nhật Bản và phía nam qua quần đảo Ryukyu đến Đài Loan, từ Thái Lan, Lào, Việt Nam và Campuchia thông qua Malaysia đến Philippines, và từ Indonesia, về phía đông đến Papua New Guinea, sau đó về phía nam tới Australia và New Zealand và phía đông thông qua Melanesia đến Polynesia. Bộ sưu tập lớn nhất của loài tồn tại ở New Guinea, nơi hơn 400 loài hiện diện. Dendrobium là thành viên quan trọng nhất của phân tông Dendrobiinae, mà chúng chia sẻ với các loài có liên quan trong các chi nhỏ hơn và ít được biết đến Cadetia, Diplocaulobium, Epigenium, và Flickingeria.

The genus Dendrobium was established in 1799, by the Swedish botanist Olaf Swartz. The genus description appeared in Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis Volume 6. Only about a half dozen species were known at that time. Most of the then known species, which were moved into the new genus, had been placed earlier in two genera, established in 1790 by Joao Loureiro. The displaced genus Ceraia passed from use, while the second displaced genus Callista was later relegated to sectional status in the genus Dendrobium. While erecting the genus, Swartz described nineteen (19) new species into the genus. The original type species for the genus was Dendrobium crumenatum Swartz.In 1979, the genus was retypified because Dendrobium crumenatum was not included in the paper establishing the genus. The retypification established a new type species for the genus, Dendrobium moniliforme, which had originally been described by Carl von Linne in 1753.The new type species had been originally placed in the genus Epidendrum (1753). When Swartz erected the Dendrobium genus, he moved D. moniliforme into it.

Chi Dendrobium được lập vào năm 1799, bởi nhà thực vật học Thụy Điển Olaf Swartz. Mô tả chi xuất hiện trong Nova Acta Regiae Societatis Upsaliensis Scientiarum Tập 6. Chỉ có khoảng một nửa tá loài đã được biết đến tại thời điểm đó. Hầu hết các loài được biết đến, đã được chuyển vào chi mới, đã được đặt sớm hơn trong hai chi, được lập vào năm 1790 bởi Joao Loureiro. Chi dời Ceraia đã thông qua từ việc sử dụng, trong khi chi Callista di dời thứ hai sau đó đã xuống hạng đến trạng thái thuộc nhóm trong chi Dendrobium. Trong khi dựng chi, Swartz mô tả mười chín (19) loài mới vào chi. Loại kiểu ban đầu của chi là Dendrobium crumenatum Swartz. Năm 1979, chi đã được sắp xếp lại vì Dendrobium crumenatum không bao gồm trong bài báo thành lập chi. Việc sắp sếp lại thành lập một loài mới cho chi, Dendrobium moniliforme , đã được mô tả bởi Carl von Linne năm 1753. Loài mới đã được ban đầu được đặt trong chi Epidendrum (1753). Khi Swartz xây dựng chi Dendrobium, ông chuyển D. moniliforme vào đó.

Dendrobium is derived from dendron (a tree), and bios (life) - tree life, which is an apt description for these epiphytic plants which exist by clinging to the branches and trunks of host trees. The dendrobiums use tree surfaces for support only. The roots of the dendrobiums do not penetrate as do the roots of parasitic plants . In this situation, dendrobiums thrive on the humidity rising from the jungle floor, the frequent rains, and on the meagre nourishment obtained from old leaves and other debris collected in crevices of the host trees.

Dendrobium có nguồn gốc từ dendron (một cây), và bios (cuộc sống) – cuộc sống của cây, đó là một mô tả thích hợp cho các cây phong lan - tồn tại bằng cách bám vào các nhánh và các thân cây chủ. Các dendrobium dùng bề mặt cây chỉ để hỗ trợ. Những rễ của dendrobium không xâm nhập như các rễ của những thực vật ký sinh. Trong tình huống này, dendrobium phát triển mạnh về độ ẩm tăng từ thảm rừng rậm, những cơn mưa thường xuyên, và trên các chất dinh dưỡng ít ỏi thu được từ các lá già và các mảnh vỡ khác thu thập trong các đường nứt của cây chủ.

Dendrobiums were among the first orchids to be hybridized, a practice which began in the mid 1800s. The largest number of hybrids have been in the Nobile group and the Phalaenopsis group.

Dendrobiums nằm trong số các hoa lan đầu tiên được lai, một sự thực hành - bắt đầu vào giữa những năm 1800. Số lượng lớn nhất của các giống lai trong nhóm Nobile và nhóm Phalaenopsis.

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS. Mời các bạn xem một bài viết đánh giá chi lan dendrobium, nhất là nhóm lan lông đen & các lan lai của nhóm, cũng như các giải thưởng mà nhóm này đạt được. Các bạn kết hợp với "Các loài (lan) Dendrobium nhóm Formosae ( Nigrohirsute) - Dendrobium thân có lông đen" (link http://forum.caycanhvietnam.com/dien...ad.php?t=64688) để xem ảnh của chúng. Hân hạnh.

thuongchi lược dịch từ clanorchids.com/culture/txt002.htm

Ảnh sưu tầm trên internet


GENERAL CULTURAL CONDITIONS / ĐIỀU KIỆN CHĂM SÓC CHUNG

Dendrobiums can generally be handled as cattleya during the growing season with night temperatures in the 60-65 ° F (15-18 ° Celsius) range; growing season in the northern hemisphere occurs from April-October. Good light, air circulation, and drainage are essential for successful culture here. Regardless, should your plants not flower in the first season, try moving them to a different location in the growing area to give more or less light, warmer or cooler temperatures or more air circulation.

Dendrobiums nói chung có thể được xử lý như cattleya trong mùa tăng trưởng với nhiệt độ ban đêm trong phạm vi 60-65 ° F (15-18 ° C), mùa sinh trưởng ở Bắc bán cầu xảy ra từ tháng tư – tháng mười. Ánh sáng, sự lưu thông không khí, và sự thoát nước là cần thiết cho việc chăm sóc thành công ở đây. Bất kể, các cây của bạn không trổ hoa trong mùa đầu tiên, nên cố gắng di chuyển chúng đến một nơi khác trong khu vực trồng để cung cấp nhiều hoặc ít ánh sáng hơn, nhiệt độ ấm hoặc lạnh hơn, độ thông thoáng nhiều hơn.

Where a resting or dormant period is recommended, reduce the frequency of watering enough to prevent severe dehydration or shriveling of the pseudobulbs. Occasional misting may be adequate to maintain the plant while inducing the dormancy which preceeds flowering. Do not fertilize during the dormant or resting period.

Đến một giai đoạn nghỉ ngơi hoặc ngủ được yêu cầu, giảm tần số tưới nước đủ để ngăn mất nước nghiêm trọng hoặc teo lại của các giả hành. Thỉnh thoảng phun sương có thể đủ để duy trì cây trong khi ngủ - trước khi ra hoa. Đừng bón phân trong khoảng thời gian không hoạt động hay nghỉ.

Horticulturally, Dendrobiums are often grouped by the conditions necessary to bring them into flowering. Most authors recognize six distinct horticultural groups, as follows:

Trong làm vườn, lan Dendrobium thường được phân nhóm bởi các điều kiện cần thiết khi chúng ra hoa. Hầu hết các tác giả nhận ra có sáu nhóm trồng khác nhau, như sau:

THE NOBILE GROUP Examples-------: nobile, chrysanthum, devonianum, topaziacum, and
their hybrids.

NHÓM NOBILE Ví dụ ------- : đùi gà, phi điệp vàng, devonianum, topaziacum, và các giống lai của chúng.

Plants of this group are deciduous and require minimum night temperatures of 50 -55 ° F. (10 -13° Celsius) from late fall through their winter flowering. By the end of summer, stop applying fertilizers containing nitrogen; use of slow release fertilizer is inappropriate for mature or flowering-size plants. with the arrival of shorter days and cooler night temperatures in early October,reduce watering volume and frequency(only enough to preclude severe shriveling of the pseudobulbs). The interaction of these factors will create the dormancy which ultimately induces flowering. New growth usually appears as the flower buds mature; at that time watering and fertilizing regimes may be gradually resumed.

Các cây của nhóm này rụng lá và yêu cầu nhiệt độ ban đêm tối thiểu là 50 -55 ° F. (10 -13 ° C) từ cuối thu qua mùa đông của chúng để nở hoa. Đến cuối hè, ngưng bón phân có chứa nitơ; sử dụng phân bón tan chậm là không thích hợp cho những cây trưởng thành hoặc cây cở ra hoa. với sự xuất hiện của các ngày ngắn hơn và nhiệt độ ban đêm mát hơn vào đầu tháng Mười, giảm lượng nước tưới và số lần tưới (chỉ đủ để ngăn sự nhăn nheo nghiêm trọng của các giả hành). Sự tương tác của các yếu tố này sẽ tạo ra sự ngủ mà cuối cùng gây ra nở hoa. Tăng trưởng mới thường xuất hiện như những nụ hoa trưởng thành, tại thời điểm đó, chế độ tưới nước và bón phân có thể được nối lại dần.


Den. nobile / đùi gà


Den. chrysanthum / phi điệp vàng


Den. devonianum


Den. topaziacum​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS. Mời các bạn xem một bài viết đánh giá chi lan dendrobium, nhất là nhóm lan lông đen & các lan lai của nhóm, cũng như các giải thưởng mà nhóm này đạt được. Các bạn kết hợp với "Các loài (lan) Dendrobium nhóm Formosae ( Nigrohirsute) - Dendrobium thân có lông đen" (link http://forum.caycanhvietnam.com/dien...ad.php?t=64688) để xem ảnh của chúng. Hân hạnh.

thuongchi lược dịch từ clanorchids.com/culture/txt002.htm

Ảnh sưu tầm trên internet


THE ANOSMUM GROUP Examples ------anosmum, friedericksianum, heterocarpum, lituiflorum, parishii, pierardii, primulinum, aggregatum, jenkinsii, and their hybrids.

NHÓM GIẢ HẠC Ví dụ ------ giả hạc, friedericksianum, lụa vàng, kèn, parishii, hạc vỹ, long tu, vảy rồng, vảy cá, và các giống lai của chúng.

Most of these are deciduous, the exceptions being aggregatum and jenkinsii. Recommended culture for these is similar to that of the Nobile Group. However, fall-winter night temperatures may be slightly higher, i.e. 55-60° F (13 -15° Celsius). Begin the dormancy treatment as the new growth is completed in the fall. Some of these species may not flower until late spring. New growth usually begins when flowering is complete.

Hầu hết trong số này là rụng lá, các trường hợp ngoại lệ là aggregatum và jenkinsii. Giới thiệu cách chăm sóc cho những lan này tương tự như nhóm Nobile. Tuy nhiên, nhiệt độ ban đêm mùa thu-đông có thể cao hơn một chút, tức là 55-60 ° F (13 -15 ° C). Bắt đầu xử lý ngủ đông khi sự tăng trưởng mới được hoàn thành vào mùa thu. Một số loài có thể không ra hoa cho đến cuối xuân. Tăng trưởng mới thường bắt đầu khi việc ra hoa hoàn tất.


Dendrobium anosmum / Giả hạc


Dendrobium friedericksianum


Dendrobium heterocarpum / Lụa vàng


Dendrobium lituiflorum / Kèn


Dendrobium parishii


Dendrobium pierardii / Hạc vỹ


Dendrobium primulinum / Long tu​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS. Mời các bạn xem một bài viết đánh giá chi lan dendrobium, nhất là nhóm lan lông đen & các lan lai của nhóm, cũng như các giải thưởng mà nhóm này đạt được. Các bạn kết hợp với "Các loài (lan) Dendrobium nhóm Formosae ( Nigrohirsute) - Dendrobium thân có lông đen" (link http://forum.caycanhvietnam.com/dien...ad.php?t=64688) để xem ảnh của chúng. Hân hạnh.

thuongchi lược dịch từ clanorchids.com/culture/txt002.htm

Ảnh sưu tầm trên internet


THE FARMERI GROUP Examples ------chrysotoxum, densiflorum, farmeri, thyrsiflorum and their hybrids.

NHÓM FARMERI Ví dụ ------ hoàng lạp, thủy tiên mở gà, thủy tiên trắng, thủy tiên vàng và các giống lai của chúng.

These are evergreen species which should not experience dormancy during the year. However, the plants should be moved to a cooler house during the fall, preferably with 50 -55° F. (10° -13° Celsius) night temperatures. In our experience, the cooler night temperature requirement may be replaced in part by growing plants slightly drier during the fall-winter seasons without permitting them to completely dry out as in dormancy.

Đây là những loài thường xanh mà không trải qua ngủ đông trong năm. Tuy nhiên, các cây (lan) nên được chuyển đến một nơi mát hơn vào mùa thu, tốt hơn với 50 -55 ° F. (10 ° -13 ° C) các nhiệt độ ban đêm. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, yêu cầu nhiệt độ đêm lạnh hơn có thể được thay thế một phần bằng cách trồng cây hơi khô hơn trong các mùa thu-đông không cho phép chúng hoàn toàn khô khi ngủ đông.


Dendrobium chrysotoxum / Hoàng Lạp


Dendrobium densiflorum / Thủy tiên mở gà


Dendrobium farmeri / Thủy tiên trắng


Dendrobium thyrsiflorum / Thủy tiên vàng​

Còn tiếp
 

phamdinhhiepbmt

Thành viên
LTS. Mời các bạn xem một bài viết đánh giá chi lan dendrobium, nhất là nhóm lan lông đen & các lan lai của nhóm, cũng như các giải thưởng mà nhóm này đạt được. Các bạn kết hợp với "Các loài (lan) Dendrobium nhóm Formosae ( Nigrohirsute) - Dendrobium thân có lông đen" (link http://forum.caycanhvietnam.com/dien...ad.php?t=64688) để xem ảnh của chúng. Hân hạnh.

thuongchi lược dịch từ clanorchids.com/culture/txt002.htm

Ảnh sưu tầm trên internet


THE FARMERI GROUP Examples ------chrysotoxum, densiflorum, farmeri, thyrsiflorum and their hybrids.

NHÓM FARMERI Ví dụ ------ hoàng lạp, thủy tiên mở gà, thủy tiên trắng, thủy tiên vàng và các giống lai của chúng.

These are evergreen species which should not experience dormancy during the year. However, the plants should be moved to a cooler house during the fall, preferably with 50 -55° F. (10° -13° Celsius) night temperatures. In our experience, the cooler night temperature requirement may be replaced in part by growing plants slightly drier during the fall-winter seasons without permitting them to completely dry out as in dormancy.

Đây là những loài thường xanh mà không trải qua ngủ đông trong năm. Tuy nhiên, các cây (lan) nên được chuyển đến một nơi mát hơn vào mùa thu, tốt hơn với 50 -55 ° F. (10 ° -13 ° C) các nhiệt độ ban đêm. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, yêu cầu nhiệt độ đêm lạnh hơn có thể được thay thế một phần bằng cách trồng cây hơi khô hơn trong các mùa thu-đông không cho phép chúng hoàn toàn khô khi ngủ đông.

Còn tiếp​


Đây là biết viết dịch từ trang nào đó của Âu-Mỹ, hoàn toàn không phù hợp với Việt Nam.
1. Em chỉ biết có 2 mùa là mùa mưa và mùa khô, không có mùa xuân - hạ - thu - đông ở Việt Nam, không bao giờ ngủ đông cả, chỉ ngủ khô thôi
2. Nhiệt độ lạnh lắm chắc cũng chỉ là
20° nhưng mấy cây thủy tiên nhà em ra hoa liên tục và rất xanh tươi. Thủy tiên chỉ rụng lá khi cây già lắm rồi, ra hoa ngay cả khi lá đang xanh
-----
Em nghĩ bác nên dịch hay chuyển tiếp sao cho phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam
 

muaxuanxanh

Thành viên
[/CENTER]
[/I][/B]
Đây là biết viết dịch từ trang nào đó của Âu-Mỹ, hoàn toàn không phù hợp với Việt Nam.
1. Em chỉ biết có 2 mùa là mùa mưa và mùa khô, không có mùa xuân - hạ - thu - đông ở Việt Nam, không bao giờ ngủ đông cả, chỉ ngủ khô thôi
2. Nhiệt độ lạnh lắm chắc cũng chỉ là
[/SIZE]20° nhưng mấy cây thủy tiên nhà em ra hoa liên tục và rất xanh tươi. Thủy tiên chỉ rụng lá khi cây già lắm rồi, ra hoa ngay cả khi lá đang xanh
-----
Em nghĩ bác nên dịch hay chuyển tiếp sao cho phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam
Bạn nói thế là chưa chính xác rồi, Việt Nam là quốc gia đa khí hậu miền bắc vẫn có khí hậu 4 mùa. Vào mùa đông ở miền bắc nhiệt độ vùng đồng bằng có thể xuống tới 4 5 độ C vùng núi có thể xuống dưới 0 độ C có băng tuyết ở trên vùng núi cao. Nói chung thì bât kỳ một bài viết nào cũng chỉ có tính tham khảo thôi cách trồng của vùng này không thể áp dụng hoàn toàn ở vùng khác được thậm chí vườn này vườn kia cùng 1 địa phương cũng không thể có 1 cách trồng hoàn toàn giống nhau vì điều kiện cụ thể của 2 vườn lan là không thể giống nhau tuyệt đối được. Nói thế nhưng bên cạnh những khác biệt vẫn có những điểm chung vì vậy tham khảo cách trồng của người ta rồi suy nghĩ và áp dụng vào hoàn cảnh cụ thể của vườn mình không phải là không có ích. Ngay trong bài viết của bác Chí cũng có nói các cây thủy tiên là loài lá thường xanh đó thôi chắc bạn không đọc kỹ rồi.
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
[/CENTER]
[/I][/B]
Đây là biết viết dịch từ trang nào đó của Âu-Mỹ, hoàn toàn không phù hợp với Việt Nam.
1. Em chỉ biết có 2 mùa là mùa mưa và mùa khô, không có mùa xuân - hạ - thu - đông ở Việt Nam, không bao giờ ngủ đông cả, chỉ ngủ khô thôi
2. Nhiệt độ lạnh lắm chắc cũng chỉ là
[/SIZE]20° nhưng mấy cây thủy tiên nhà em ra hoa liên tục và rất xanh tươi. Thủy tiên chỉ rụng lá khi cây già lắm rồi, ra hoa ngay cả khi lá đang xanh
-----
Em nghĩ bác nên dịch hay chuyển tiếp sao cho phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam
Chào bạn,

Lại gặp bạn nữa ! Chắc bạn không xem bài 1, phần "Lời nói đầu của tác giả": "Những bài thông tin này chỉ là các hướng dẫn rộng và cần được điều chỉnh cho phù hợp với môi trường trồng của bạn, như thể bạn là "chuyên gia" về điều kiện trồng của bạn."

Lan den rừng hay hoàng thảo có cái nôi là vùng Đông Nam Á. Bạn cũng biết rằng chỉ miền Nam VN mới có 2 mùa: mưa & nắng. Tác giả (trong trang web clanorchids.com/culture/txt002.htm) đã nhiều năm nghiên cứu những đặc điểm của lan hoàng thảo ở trong rừng (Đông Nam Á).

Còn bạn thỉ ở BMT là vùng Tây nguyên thuộc miền Nam VN.

Bạn nói thế là chưa chính xác rồi, Việt Nam là quốc gia đa khí hậu miền bắc vẫn có khí hậu 4 mùa. Vào mùa đông ở miền bắc nhiệt độ vùng đồng bằng có thể xuống tới 4 5 độ C vùng núi có thể xuống dưới 0 độ C có băng tuyết ở trên vùng núi cao. Nói chung thì bât kỳ một bài viết nào cũng chỉ có tính tham khảo thôi cách trồng của vùng này không thể áp dụng hoàn toàn ở vùng khác được thậm chí vườn này vườn kia cùng 1 địa phương cũng không thể có 1 cách trồng hoàn toàn giống nhau vì điều kiện cụ thể của 2 vườn lan là không thể giống nhau tuyệt đối được. Nói thế nhưng bên cạnh những khác biệt vẫn có những điểm chung vì vậy tham khảo cách trồng của người ta rồi suy nghĩ và áp dụng vào hoàn cảnh cụ thể của vườn mình không phải là không có ích. Ngay trong bài viết của bác Chí cũng có nói các cây thủy tiên là loài lá thường xanh đó thôi chắc bạn không đọc kỹ rồi.
Cám ơn em nhiều...
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS. Mời các bạn xem một bài viết đánh giá chi lan dendrobium, nhất là nhóm lan lông đen & các lan lai của nhóm, cũng như các giải thưởng mà nhóm này đạt được. Các bạn kết hợp với "Các loài (lan) Dendrobium nhóm Formosae ( Nigrohirsute) - Dendrobium thân có lông đen" (link http://forum.caycanhvietnam.com/dien...ad.php?t=64688) để xem ảnh của chúng. Hân hạnh.

thuongchi lược dịch từ clanorchids.com/culture/txt002.htm

Ảnh sưu tầm trên internet


THE FORMOSUM GROUP Examples -----dearei, formosum, infundibulum, jamesianum, and their hybrids

NHÓM FORMOSUM / HOÀNG THẢO LÔNG ĐEN Ví dụ -----dearei, Hoàng thảo Bạch nhạn, Hoàng thảo Bù Đăng, jamesianum, và các giống lai của chúng.

These evergreen species can be grown as cattleyas; however the best flowering response results from exposure to winter night temperatures of 55 - 60° F. (13 -15 ° Celsius). Also, be cautious not to overwater just as new growth is completed. Perfect drainage is absolutely necessary. These species like copious amounts of water during new growth, but will not tolerate wet roots for extended periods.

Những loài thường xanh có thể được trồng như cattleya, tuy nhiên các kết quả phản hồi việc ra hoa tốt nhất từ tiếp xúc với nhiệt độ ban đêm mùa đông 55 - 60 ° F. (13 -15 ° C). Ngoài ra, thận trọng không để thừa nước khi tăng trưởng mới được hoàn thành. Việc thoát nước hoàn hảo là hoàn toàn cần thiết. Những loài này thích nhiều nước trong quá trình tăng trưởng mới, nhưng sẽ không cho phép rễ ướt trong thời gian kéo dài.


Dendrobium dearei


Dendrobium formosum


Dendrobium infundibulum


Dendrobium jamesianum ('L+R' x 'White Magic')​
 

phamdinhhiepbmt

Thành viên
LTS. Mời các bạn xem một bài viết đánh giá chi lan dendrobium, nhất là nhóm lan lông đen & các lan lai của nhóm, cũng như các giải thưởng mà nhóm này đạt được. Các bạn kết hợp với "Các loài (lan) Dendrobium nhóm Formosae ( Nigrohirsute) - Dendrobium thân có lông đen" (link http://forum.caycanhvietnam.com/dien...ad.php?t=64688) để xem ảnh của chúng. Hân hạnh.

thuongchi lược dịch từ clanorchids.com/culture/txt002.htm

Ảnh sưu tầm trên internet


THE FORMOSUM GROUP Examples -----dearei, formosum, infundibulum, jamesianum, and their hybrids

NHÓM FORMOSUM / HOÀNG THẢO LÔNG ĐEN Ví dụ -----dearei, Hoàng thảo Bạch nhạn, Hoàng thảo Bù Đăng, jamesianum, và các giống lai của chúng.

These evergreen species can be grown as cattleyas; however the best flowering response results from exposure to winter night temperatures of 55 - 60° F. (13 -15 ° Celsius). Also, be cautious not to overwater just as new growth is completed. Perfect drainage is absolutely necessary. These species like copious amounts of water during new growth, but will not tolerate wet roots for extended periods.

Những loài thường xanh có thể được trồng như cattleya, tuy nhiên các kết quả phản hồi việc ra hoa tốt nhất từ tiếp xúc với nhiệt độ ban đêm mùa đông 55 - 60 ° F. (13 -15 ° C). Ngoài ra, thận trọng không để thừa nước khi tăng trưởng mới được hoàn thành. Việc thoát nước hoàn hảo là hoàn toàn cần thiết. Những loài này thích nhiều nước trong quá trình tăng trưởng mới, nhưng sẽ không cho phép rễ ướt trong thời gian kéo dài.

Đây là một trong giống lan rừng đắt, em mua các loại có giá từ 50k tới 120k /ký thì loại này giá là 250k. Không biết nó có gì đặc sắc không vì không biết đến bao giờ em nó mới ra hoa nữa
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Đây là một trong giống lan rừng đắt, em mua các loại có giá từ 50k tới 120k /ký thì loại này giá là 250k. Không biết nó có gì đặc sắc không vì không biết đến bao giờ em nó mới ra hoa nữa
Theo tôi, đây là loại lan cho hoa đẹp & có loài có hương thơm nhẹ như Hắc Mao..nên giá chúng có thể tương đối đắt hơn các lan rừng khác nhưng nói chung không đắt hơn giả hạc, parishii, đơn cam...trừ Thanh hạc.
 

phamdinhhiepbmt

Thành viên


Theo tôi, đây là loại lan cho hoa đẹp & có loài có hương thơm nhẹ như Hắc Mao..nên giá chúng có thể tương đối đắt hơn các lan rừng khác nhưng nói chung không đắt hơn giả hạc, parishii, đơn cam...trừ Thanh hạc.
Ồ, có hương thơm, đây là tiêu chí đầu tiên của em (cháu). Chiều mai rảnh lên bứng thêm nửa ký nữa
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS. Mời các bạn xem một bài viết đánh giá chi lan dendrobium, nhất là nhóm lan lông đen & các lan lai của nhóm, cũng như các giải thưởng mà nhóm này đạt được. Các bạn kết hợp với "Các loài (lan) Dendrobium nhóm Formosae ( Nigrohirsute) - Dendrobium thân có lông đen" (link http://forum.caycanhvietnam.com/dien...ad.php?t=64688) để xem ảnh của chúng. Hân hạnh.

thuongchi lược dịch từ clanorchids.com/culture/txt002.htm

Ảnh sưu tầm trên internet


THE 'CANE TYPE' GROUP Examples ------- canaliculatum, d'albertisll, discolor, gouldii, johannis, ostrinoglossum, schulleri, stratiotes, strebloceras, taurinum, and their hybrids .

NHÓM ‘LOẠI THÂN MÍA – DEN. NẮNG’ Ví dụ ------- canaliculatum, d'albertisll, discolor, gouldii, johannis, ostrinoglossum, schulleri, stratiotes, strebloceras, taurinum, và các giống lai của chúng.

Although plants of these species are not always available, Interesting hybrids from these types are the most popular among orchidists everywhere. These evergreens should be grown as cattleyas year 'round, but avoid temperatures below 60 ° F (15 ° Celsius). In fact the plants often produce growth and flowers year 'round, partially explaining their popularity. The flowers of many contemporary 'cane-type' hybrids are relatively large, long-lasting, and are available in a wide range of colors.

Mặc dù các cây (lan) của loài này không phải luôn có sẵn, Các giống lai thú vị từ các loại này phổ biến nhất trong các người trồng lan khắp nơi. Những cây thường xanh nên được trồng như là Cattleya quanh năm, nhưng tránh nhiệt độ dưới 60 ° F (15 ° C). Trong thực tế, các cây (lan) thường sản xuất tăng trưởng và hoa quanh năm, một phần giải thích tính phổ biến của chúng. Những hoa của nhiều giống lai ‘thân mía’ đương đại là tương đối lớn, lâu tàn, và sẵn có trong một phạm vi rộng của các màu.


Dendrobium canaliculatum


Dendrobium - Discolor 'Cobbs Dark'


Dendrobium gouldii


Dendrobium Samurai = Dendrobium (stratiotes x antennatum)​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
THE PHALAENOPSIS GROUP Examples ----bigibbum, phalaenopsis, superbiens, dicuphum, andtheir hybrids.

NHÓM PHALAENOPSIS Ví dụ ---- dendrobium bigibbum, dendrobium phalaenopsis, dendrobium superbiens, dendrobium dicuphum, và các giống lai của chúng

Also evergreen, these species and their hybrids should be kept warm all year and grown under cattleyas conditions. As with other dendrobiums, care must be exercised in not overwatering between flowering and appearance of new growth. Misting may not be adequate to maintain the plant during this period. Do not expose these plants to temperatures below 60° F (15 °Celsius). It is not unusual for these plants to lose some leaves during the year.

Cũng thường xanh , loài này và các giống lai của chúng nên được giữ ấm cả năm và phát triển trong các điều kiện của cattleya. Như với các dendrobium khác, chăm sóc phải được thực hiện không thừa nước giữa việc ra hoa và sự xuất hiện của tăng trưởng mới. Phun sương có thể không đủ để duy trì cây (lan) trong thời gian này. Không tiếp xúc các cây (lan) này với nhiệt độ dưới 60 ° F (15 ° C). Không phải là bất thường cho các cây (lan) để mất vài lá trong năm.


Dendrobium bigibbum


Dendrobium bigibbum


Dendrobium phalaenopsis


Dendrobium superbiens


Dendrobium dicuphum​
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS. Mời các bạn xem một bài viết đánh giá chi lan dendrobium, nhất là nhóm lan lông đen & các lan lai của nhóm, cũng như các giải thưởng mà nhóm này đạt được. Các bạn kết hợp với "Các loài (lan) Dendrobium nhóm Formosae ( Nigrohirsute) - Dendrobium thân có lông đen" (link http://forum.caycanhvietnam.com/dien...ad.php?t=64688) để xem ảnh của chúng. Hân hạnh.

thuongchi lược dịch từ clanorchids.com/culture/txt002.htm

Ảnh sưu tầm trên internet


POTTING MEDIUM.FERTILIZER.CONTAINERS / CHẤT TRỒNG.PHÂN BÓN.CHẬU

Use a well-drained potting medium such as tree fern, fir bark, charcoal or stone to grow dendrobiums. You may also use osmunda, tree fern, or cork plaques/slabs. In any case, repot only as frequently as may be necessary to keep the potting medium fresh, avoiding severe decomposition which impairs drainage and air circulation in the root zone.

Sử dụng một chất trồng thoát nước tốt như dớn, vỏ cây linh sam, than củi hoặc đá để trồng lan dendrobium. Bạn cũng có thể sử dụng osmunda (một loại dớn), dớn, hoặc các miếng/tấm bần. Trong bất kỳ trường hợp nào, chỉ thay chậu một cách thường xuyên khi có thể là cần thiết để giữ các chất trồng tươi, tránh phân hủy nghiêm trọng làm suy yếu sự thoát nước và lưu thông không khí trong vùng rễ.

Select a fertilizer formula based on the type of potting medium being used: 20-20-20 for tree fern, osmunda and cork; or 30-10-10 for fir bark, charcoal, and stone.

Chọn một công thức phân bón dựa trên loại chất trồng được sử dụng: 20-20 -20 dớn, osmunda và bần; hay 30-10-10 cho vỏ thông, than củi và đá.

TIPS / CÁC MẸO

When repotting is necessary, accomplish the task when your plants are in growth. At that time, dead or nonfunctional bulbs may be removed. Be certain, of course, to retain enough physical structure to keep the plant strong. Remember that leafless bulbs still serve as storage facilities for food and water. Osmocote (slow release) fertilizer may be sparingly applied to the surface of the potting medium during the growing season to promote vigorous growth when plants are given high light intensity.

Khi thay chậu là cần thiết, thực hiện công tác khi các cây (lan) của bạn đang tăng trưởng. Vào thời điểm đó, các thân chết hoặc vô dụng có thể được gỡ bỏ. Nhất định, tất nhiên, để giữ lại đầy đủ cấu trúc vật chất để giữ cho cây trồng khỏe mạnh. Nhớ rằng thân không lá vẫn còn phục vụ như là các phương tiện lưu trữ thực phẩm và nước. Phân bón Osmocote (phân tan chậm) có thể được hạn chế dùng cho các bề mặt của chất trồng trong mùa phát triển để thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ khi các cây (lan) được đưa ra cường độ ánh sáng cao.

As can be seen, cultural requirements are variable; therefore, we strongly recommend careful research to obtain as much specific information as possible regarding the peculiar needs of each type. Please consider the suggestion list under Recommended Reading below.

Như có thể thấy, nhu cầu chăm sóc có thể thay đổi, vì vậy, chúng tôi mạnh dạn đề nghị nghiên cứu cẩn thận để có được các thông tin cụ thể càng nhiều càng tốt về các nhu cầu đặc thù của từng loại. Hãy xem xét danh sách đề nghị trong Phần Nên Đọc bên dưới.

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS. Mời các bạn xem một bài viết đánh giá chi lan dendrobium, nhất là nhóm lan lông đen & các lan lai của nhóm, cũng như các giải thưởng mà nhóm này đạt được. Các bạn kết hợp với "Các loài (lan) Dendrobium nhóm Formosae ( Nigrohirsute) - Dendrobium thân có lông đen" (link http://forum.caycanhvietnam.com/dien...ad.php?t=64688) để xem ảnh của chúng. Hân hạnh.

thuongchi lược dịch từ clanorchids.com/culture/txt002.htm

Ảnh sưu tầm trên internet


NOMENCLATURE / DANH PHÁP​

Nigrohirsuta (now Formosae) originated with John Lindley, in his Folia Orchidacea ( 1859:16) as a subsection to Section VII in his Eudendrobium . Each species, in this section, according to Lindley, was "distinguished by the presence of short black hairs on the young stems".

Nigrohirsuta (bây giờ là Formosae) có nguồn gốc với John Lindley, trong Folia Orchidacea của ông ta (1859:16) như là một tiểu mục đến phần VII trong Eudendrobium của ông ta. Mỗi loài, trong phần này, tùy vào Lindley, đã được "phân biệt bởi sự hiện diện của các sợi lông ngắn màu đen trên các thân trẻ".

In l890, Sir Joseph Dalton Hooker, in his Flora of British India, Orchideae (l890: 710), used the sectional nameFormosae for the group. He also added six more taxa to the section.

Trong l890, Ngài Joseph Dalton Hooker, trong Hệ thực vật Ấn Độ thuộc Anh, Hoa Lan (l890: 710), dùng tên Formosae cho nhóm. Ông cũng bổ sung thêm 6 đơn vị phân loại cho nhóm.

Fritz W. L. Kraenzlin in his Das Pflanzenreich (l910 : 85 ) , raised the Nigrohirsuta to subgenus level . He also moved an additional 26 taxa into his new subgenus.

Fritz WL Kraenzlin trong Das Pflanzenreich (l910: 85) của ông ta, nâng Nigrohirsuta lên cấp phân chi. Ông cũng chuyển thêm 26 loài vào phân chi mới của mình.

In l912, Friedrich F. R. Schlechter revised the genus Dendrobium, in Orchis ( l912:448 ). He placed Nigrohirsuta into his section Oxygenianthe and broaden the descriptive characteristics for Nigrohirsuta. He recognized 28 taxa in the section, as India (1), Sikkim (1), Yunnan (1), Assam (1), Burma, VietNam and Malaysia (12), Borneo (8), and The Philippines (3).

Trong l912, Friedrich FR Schlechter đã sửa đổi chi Dendrobium , trong cây thiên điểu thảo (l912: 448). Ông đã đặt Nigrohirsuta vào nhóm Oxygenianthe của mình và mở rộng các đặc tính mô tả cho Nigrohirsuta . Ông công nhận 28 đơn vị phân loại trong nhóm, như Ấn Độ (1), Sikkim (1), Vân Nam (1), Assam (1), Miến Điện, Việt Nam và Malaysia (12), Borneo (8), và Philippines (3).

Dr. F. G. Brieger, in his 39.subtribus: Dendrobiinae, In Schlechter, Die Orchideen, 3 ed ( 1981:694 ) revised Schlechter's revision. This attempt has not been widely accepted, and Schlechter's effort is still the widely accepted standard. Brieger accepted Lindley's epithet; however, he dropped the sub section status, leaving Nigrohirsuta as a Section in the genus Dendrobium.

Tiến sĩ FG Brieger, trong 39. subtribus: Dendrobiinae, Schlechter , Die Orchideen của mình, 3 ed (1981:694) sửa đổi bản sửa đổi của Schlechter. Việc này đã không được chấp nhận rộng rãi, và nỗ lực của Schlechter vẫn là tiêu chuẩn được chấp nhận rộng rãi. Brieger chấp nhận dung từ của Lindley, tuy nhiên, ông giảm các tình trạng phần phụ, để Nigrohirsuta như là 1 nhóm trong chi Dendrobium.

Gunnar Seidenfaden, in his Orchid Genera in Thailand XII, Dendrobium Sw (1985: 178) places Formosae prior toNigrohirsuta as the correct Section name. He based his rename on the description of the section appearing in Genera Plantarum (1883:500) by George Bentham and Sir Joseph Dalton Hooker. Lindley listed Dendrobium formosum as the first taxon in his Nigrohirsuta Section, but he did not describe it to the section as the type specimen. Under current rules of nomenclature, Bentham and Hooker's later, but properly published description then becomes the first validly published sectional description with described type specimen.

Gunnar Seidenfaden, trong Các chi lan ở Thái Lan XII của ông , Dendrobium Sw (1985: 178) đặt Formosae trước khi để Nigrohirsuta như là tên Phần chính xác. Ông căn cứ việc đổi tên của mình dựa vào mô tả của phần đang xuất hiện trong các chi Plantarum (1883:500) bởi George Bentham và Ngài Joseph Dalton Hooker. Lindley liệt kê Dendrobium formosum là đơn vị phân loại đầu tiên của mình trong Nhóm Nigrohirsuta, nhưng ông đã không mô tả nó trong nhóm như loại vật mẫu. Theo các quy định hiện hành của danh pháp, Bentham và Hooker a sau này, nhưng mô tả được công bố đúng sau đó trở thành giá trị đầu tiên được xuất bản mô tả nhóm với loại mẫu vật được mô tả.

Seidenfaden, in support of his rename of the section, indicates other Dendrobiums have dark hairs, but because of other overriding characteristics belong in other sections. While some in the group have limited hairiness, sometimes only on young shoots (ie, Dendrobium dearei). Seidenfaden believes Lindley's sectional status should be maintained for the group. Seidenfaden recognizes 35 taxa, from mainland Asia, Borneo, and the Philippines.

Seidenfaden, trong việc hỗ trợ của việc thay đổi tên của nhóm, chỉ ra các Dendrobium khác có lông đen, nhưng vì các đặc điểm quan trọng hơn khác thuộc về các nhóm khác. Trong khi một số trong nhóm có lông hạn chế, đôi khi chỉ có trên các chồi non (như, Dendrobium dearei). Seidenfaden tin rằng tình trạng nhóm của Lindley nên được duy trì cho nhóm.Seidenfaden ghi nhận 35 loài, từ lục địa châu Á, Borneo, và Philippines.

The number of taxa belonging to the section Formosae varies in the literature, due to several taxa, which some authors consider synonymous to each other. My research located 36 taxa, which I have used in this paper. A taxonomic discussion of these taxa is well beyond the scope of my paper and my ability. In addition, several of these taxa have been used in hybridization activities, as well as been given American Orchid Society awards in their individual names.

Số đơn vị phân loại thuộc nhóm Formosae thay đổi trong văn học, vì nhiều đơn vị phân loại - một số tác giả xem xét đồng danh với nhau. Nghiên cứu của tôi ở 36 loài, mà tôi sử dụng trong bài báo này. Một cuộc thảo luận phân loại của loài này là vượt quá xa phạm vi của bài báo và khả năng của tôi. Ngoài ra, nhiều đơn vị phân loại này được sử dụng trong nhữnghoạt động lai tạo, cũng như được trao những giải thưởng Hội Hoa Lan Hoa Kỳ trongcác tên cá nhân của chúng.

Nomenclature wise, most of the species in the Formosae section have been very stable. Most have not suffered the trials of several name changes and movement from genus or section as many orchids have. The distinctive brown or black hair covered leaf sheaths has always been the deciding factor to leave most species where they were first placed.

Danh mục khôn ngoan, hầu hết loài trong nhóm Formosae rất ổn định. Hầu hết đã không phải chịu đựng những thử thách của nhiều sự thay đổi tên và di chuyển từ chi hoặc nhóm như nhiều lanbị. Lông nâu đặc biết hay đen bao phủ bao lá luôn là yếu tố quyết định để lại hầu hết các loài, nơi chúng được đặt đầu tiên.

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS. Mời các bạn xem một bài viết đánh giá chi lan dendrobium, nhất là nhóm lan lông đen & các lan lai của nhóm, cũng như các giải thưởng mà nhóm này đạt được. Các bạn kết hợp với "Các loài (lan) Dendrobium nhóm Formosae ( Nigrohirsute) - Dendrobium thân có lông đen" (link http://forum.caycanhvietnam.com/dien...ad.php?t=64688) để xem ảnh của chúng. Hân hạnh.

thuongchi lược dịch từ clanorchids.com/culture/txt002.htm

Ảnh sưu tầm trên internet


HYBRIZATION EFFORTS / NHỮNG NỔ LỰC LAI TẠO​

To the orchid hybridizers, members of the Nigrohirsutae (now Formosae) offer several appealing characteristics, such as / Với các nhà lai tạo lan, các thành viên của Nigrohirsutae (bây giờ là Formosae) cung cấp nhiều đặc điểm hấp dẫn, chẳng hạn như:

1) Many are Summer bloomers, when most other Orchids are bloomed out. / Nhiều cây ra hoa mùa hè, khi hầu hết các hoa lan khác ngưng nở.

2) Many have a pleasant fragrance, which is often passed to their progeny. / Nhiều cây có một mùi thơm dễ chịu, thường được truyền cho thế hệ con cháu của chúng.

3) Compact growth habit, which is also often passed to their progeny. / Tập quán tăng trưởng nhỏ gọn, cũng thường được truyền cho thế hệ con cháu của chúng.

4) Some of the species possess yellow, green, and red colorations, which are
passed to their progeny. / Một số các loài có màu vàng, tô màu xanh lá cây, và màu đỏ, được truyền cho thế hệ con cháu của chúng.

5) Their flowers are long lasting, which is often passed on to their progeny.Most flowers last up to six weeks, some even longer. Even the paper thin white flowers, of Den. formosum and Den. infundibulum, last a month or more. / Hoa của chúng lâu tàn, thường được truyền cho con cháu của chúng. Hầu hết những hoa kéo dài đến sáu tuần, một số thậm chí lâu hơn. Ngay cả các hoa trắng mỏng như giấy, của Den. formosum và Den. infundibulum, kéo dài một tháng hoặc nhiều hơn.

6) Some are definite cool growers, but the majority are adapted to
immediate/warm growing conditions. / Một số xác định là các cây trồng mát mẻ, nhưng phần lớn thích nghi được với những điều kiện trồng trung bình/ấm.

7) The naturally warm growing species impart warmth tolerance to their
progeny, when bred to cooler growers. / Các loài mọc tự nhiên nơi ấm truyền khả năng chịu ấm cho con cháu chúng, khi lai tạo cho cây trồng (nơi) mát hơn.

8) Many of the resulting progeny are rapid growers, soon blooming within
three years out of the flasks. / Nhiều thế hệ con cháu có kết quả là những cây trồng nhanh, sớm nở rộ trong thời hạn ba năm trong chậu.


With all these desirable attributes it is surprising, it has taken so long for serious intrasectional and intersectional hybridizing to get started in a serious manner. The literature research located 126 registered hybrids, with Formosae in the ancestral line. Of these 126 hybrids, 64 were intrasectional (100% Formosae) and 62 were intersectional (with other Dendrobium sections). Surprisingly, for the length of time some Formosae species have been in cultivation, very little hybridization activity took place until the last fifteen years. The first 100% Nigro hirsute cross was made in 1856. From 1856 until 1981, only 18 other intra-sectional (pure) grexes were registered. When one discounts the hybrids of the "dearei complex" from the total, only ten pure hybrids were registered in 125 years;however, the next eleven years saw 45 pure hybrids registered. In other words, 70% of all intra-sectional hybrids have been registered since 1983. Of this number, only four hybrids were in the "dearei complex".

Với tất cả các thuộc tính mong muốn này nó đáng ngạc nhiên, mất quá lâu cho việc lai tạo cùng nhóm và khác nhóm hệ trọng để bắt đầu một cách hệ trọng. Các nghiên cứu văn bản ở 126 cây lai đã đăng ký, với Formosae trong dòng tổ tiên. Trong số 126 lai này, 64 là lai cùng nhóm (100% Formosae) và 62 khác nhóm (với các nhóm Dendrobium khác). Đáng ngạc nhiên, cho độ dài của thời gian vài loài Formosae được trồng, rất ít sự hoạt động (lan) lai tạo đã diễn ra cho đến mười lăm năm qua. 100% lan lai chéo lông đen đầu tiên đã được thực hiện vào năm 1856. Từ 1856 cho đến năm 1981, chỉ có 18 grexes (Chú thích: Grex is the Latin (and probably more correct) name, but some people may know it by it’s English name of Genepool Mix. The basic idea is to cross pollinate a number of plants, such that you get a mixture of genes that express themselves differently on different plants. / Grex là tên Latin (và có lẽ chính xác hơn), nhưng một số người có thể biết nó bằng tên tiếng Anh là Genepool Mix. Ý tưởng cơ bản là thụ phấn lai chéo cho một số cây, như vậy mà bạn có được một hỗn hợp của các gen – chúng tự thể hiện khác nhau trên những cây khác nhau.) cùng nhóm (thuần) đã được đăng ký. Khi ai đó không để ý đến các giống lai của "dearei phức hợp" từ tổng số, chỉ có mười lan lai thuần đã được đăng ký trong 125 năm, tuy nhiên, mười một năm kế đã thấy 45 lan lai thuần được đăng ký. Nói cách khác, 70% của tất cả các giống lai cùng nhóm đã được đăng ký từ năm 1983. Trong số này, chỉ có 4 lan lai "dearei phức hợp".

On the first nigro-hirsute (Formosae) intersectional hybrid was registered in 1949, with the remaining 61 hybrids being registered through the next forty six years. Of these 62 hybrids, only seven have been with the "dearei complex".

Về lan lai có lông đen khác nhóm đầu tiên (Formosae) đã được đăng ký trong năm 1949, với 61 lan lai còn lại được đăng ký thông qua bốn mươi sáu năm kế. Trong 62 lan lai này, chỉ có bảy (lan lai) có với "dearei phức hợp".

Of the thirty six species in the Formosae section, twenty (20) have registered progeny. Nine (9) of these species have second generation progeny, five (5) have third generation progeny, two (2) have fourth generation progeny and two (2) have fifth generation progeny. To date, the remaining sixteen species have not been registered as having produced any progeny. Some of the lack of hybridizing activity can be explained by the fact some species are not in cultivation. Simply put, if the species is not available, it can not be used.

Về ba mươi sáu loài trong nhóm Formosae, hai mươi (20) được đăng ký thế hệ con cháu. Chín (9) của các loài này có con cháu thế hệ thứ hai, năm (5) có con cháu thế hệ thứ ba, hai (2) có thế hệ thứ tư thế hệ con cháu và hai (2) có con cháu thế hệ thứ năm. Đến nay, 16 loài còn lại không được đăng ký là sản xuất bất kỳ thế hệ con cháu nào. Một số thiếu hoạt động lai tạo có thể được giải thích bởi thực tế vài loài không trồng được.Đơn giản chỉ cần đặt, nếu loài không có ích, nó không thể được dùng.

Of the 126 registered hybrids, only 21 progeny have been used in further hybridization efforts. Fourteen (14) of the twenty-one progeny were pure Formosae hybrids, while seven (7) were intersectional hybrids. If the "dearei complex " progeny are removed from the count, then ten (10) were pure and two (2) were intersectional progeny. Most of the 21 progeny were registered before 1987.

Trong số 126 lan lai được đăng ký, chỉ 21 thế hệ con cháu được sử dụng trong các nỗ lực lai tạo hơn nữa. Mười bốn (14) của 21 thế hệ con cháu là lan lai Formosae thuần, trong khi bảy (7) là lan lai khác nhóm. Nếu thế hệ con cháu "dearei phức hợp" được loại bỏ khỏi việc tính, rồi mười (10) là thuần và hai (2) là con cháulan lai khác nhóm. Hầu hết các thế hệ con cháu thứ 21 đã được đăng ký trước năm 1987.

To date, 105 hybrids have not been registered as having been used in further hybridization activities. Time to produce progeny, may be a factor, as 52 of these hybrids are relatively recent hybrids, having been registered in 1988 or later. Of these unused hybrids, 16 are "dearei complex" progeny, which apparently have a genetic incompatibility problem, with other Dendrobiums, including members of the Formosae complex. The reviewed literature does not contain many references to chromosome studies in the Formosae section. Studies in the 1970s, did concluded species of the "dearei complex" contained 2n=40, while other Nigro-hirsutae (now Formosae) species were 2n=38. This genetic incompatibility was discussed in my student judge paper in August of 1994, as an explanation of the low progeny number. Chromosonal size also was studied to some extent. There was noted a chromosone size variable among Formosae species, particularly formosum, draconis, and sanderae. This variable could also account for some of the 105 progeny not been used in further hybridizing efforts.

Đến nay, 105 lan lai không được đăng ký cũng như là được dùng trong các hoạt động lai tạo xa hơn. Thời gian để sản xuất con cháu, có thể là một yếu tố, như 52 các giống lan lai tương đối gần đây, đã được đăng ký vào năm 1988 hoặc sau đó. Trong số các lan lai không sử dụng, 16 là thế hệ con cháu "dearei phức hợp", mà rõ ràng có một vấn đề không tương thích di truyền, với các Dendrobium khác, bao gồm các thành viên của Formosae phức tạp. Hồ sơ xem xét lại không chứa nhiều tham khảo để các nghiên cứu nhiễm sắc thể trong nhóm Formosae. Các nghiên cứu trong những năm 1970, đã kết luận loài "dearie phức hợp " có 2n = 40, trong khi các loài Nigro-hirsutae khác (bây giờ là Formosae) 2n = 38. Sự không tương thích di truyền này đã được thảo luận trong báo cáo đánh giá của sinh viên tôi vào tháng Tám năm 1994, như là một sự giải thích của số con cháu thấp. Kích thước nhiễm sắc thể cũng đã được nghiên cứu một số phạm vi. Đã được ghi nhận một thay đổi kích thước nhiễm sắc thể giữa các loài Formosae, đặc biệt là formosum, draconis, và sanderae. Biến này cũng có thể chiếm một số của 105 thế hệ con cháu -không được sử dụng trong các nỗ lực lai tạo hơn nữa.

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS. Mời các bạn xem một bài viết đánh giá chi lan dendrobium, nhất là nhóm lan lông đen & các lan lai của nhóm, cũng như các giải thưởng mà nhóm này đạt được. Các bạn kết hợp với "Các loài (lan) Dendrobium nhóm Formosae ( Nigrohirsute) - Dendrobium thân có lông đen" (link http://forum.caycanhvietnam.com/dien...ad.php?t=64688) để xem ảnh của chúng. Hân hạnh.

thuongchi lược dịch từ clanorchids.com/culture/txt002.htm

Ảnh sưu tầm trên internet


AWARDS / NHỮNG GIẢI THƯỞNG

The American Orchid Society has recognized fifteen (15) of the 36 species and twenty (20) of the 126 progeny with a total of forty-seven (47) awards to the species and seventy-eight (78) awards to the progeny, during the period 1934 to 1997, there has been:

Hội Hoa Lan Hoa Kỳ đã công nhận mười lăm (15) của 36 loài và hai mươi (20) của 126 thế hệ con cháu với tổng cộng bốn mươi bảy (47) giải thưởng cho các loài và bảy mươi tám (78) giải thưởng cho các thế hệ con cháu, trong giai đoạn 1934-1997, đã có:

Highly Commended Certificates / Giấy khen hạng cao: 47

Certificates of Cultural Merit / Giấy khen Trồng Trọt: 30

Award of Merits / Giải thưởng công trạng: 29

Certificates of Horticultural Merit / Giấy khen Làm Vườn: 7

Certificate of Botanical Recognition / Giấy chứng công nhận thực vật: 2

Certificate of Botanical Merit / Giấy chứng nhận khen thưởng thực vật: 6

Judge´s Commendation / Khen thưởng về đánh giá: 2

Award of Distinction / Giải thưởng xuất sắc:1

Award of Quality / Giải thưởng chất lượng:1


The most awarded species is Dendrobium trigonopus - 8 AOS Awards / Loài được trao giải nhiều nhất là: Kim điệp thơm - 8 giải thưởng AOS (Hội Hoa Lan Hoa Kỳ).

The most awarded progeny is / Thế hệ con cháu được trao giải nhiều nhất là: Dendrobium Dawn Maree 12 AOS Awards / 12 giải thưởng AOS.

The six grexes of Dendrobium Dawn Maree, Fire Coral, Lime Frost, Silver Bells, Snow Festival, and Thomas Warne account for fifty-three (53) of the seventy-eight (78) awards given to Formosae progeny. The first three are Dendrobium cruentum grexes, while the second trio are Dendrobium schuetzei grexes.

Sáu grexes (Chú thích: grexes is a group of plants that has arisen from the same hybrid parent group / grexes là một nhóm các cây được trồng từ cùng một nhóm cha mẹ lai) của Dendrobium Dawn Maree, Fire Coral, Lime Frost, Silver Bells, Snow Festival, and Thomas Warne chiếm năm mươi ba (53) trong bảy mươi tám (78) giải thưởng cho thế hệ con cháu Formosae. Ba lan đầu tiên là các grexes của Dendrobium cruentum (Thanh hạc), trong khi bộ ba thứ hai là các grexes Dendrobium schuetzei.

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS. Mời các bạn xem một bài viết đánh giá chi lan dendrobium, nhất là nhóm lan lông đen & các lan lai của nhóm, cũng như các giải thưởng mà nhóm này đạt được. Các bạn kết hợp với "Các loài (lan) Dendrobium nhóm Formosae ( Nigrohirsute) - Dendrobium thân có lông đen" (link http://forum.caycanhvietnam.com/dien...ad.php?t=64688) để xem ảnh của chúng. Hân hạnh.

thuongchi lược dịch từ clanorchids.com/culture/txt002.htm

Ảnh sưu tầm trên internet


Dendrobium bellatulum Rolfe / Bạch hỏa hoàng - Hybrids and Awards / các lan lai và giải thưởng

This miniature dendrobium was collected, by A. Henry, in the Yunnan province of China in 1898. Rolfe described the species in 1903, from plants sent to Kew Gardens in 1900. Den. bellatulum inhabits southwestern China, northern Burma, Thailand, Laos and Vietnam.

Dendrobium mini này đã được thu thập bởi A. Henry, ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc vào năm 1898. Rolfe đã mô tả loài vào năm 1903, từ các cây được gửi đến Vườn Kew năm 1900. Den. bellatulum sống ở tây nam Trung Quốc, Bắc Miến Điện, Thái Lan, Lào và Việt Nam.

Dendrobium bellatulum has had a relatively short history of hybridization. The first registered hybrid using Dendrobium bellatulum as a parent was in 1973. The latest registered progeny was in 1994. During this 21 year period , 13 hybrids have been registered with Dendrobium bellatulum as a parent or in the ancestral line.

Dendrobium bellatulum có một lịch sử lai tạo ngắn một cách tương đối. Lan lai được đăng ký đầu tiên sử dụng Dendrobium bellatulum là một cha mẹ vào năm 1973. Các thế hệ con cháu đăng ký mới nhất vào năm 1994. Trong giai đoạn 21 năm này, 13 giống lai đã được đăng ký với Dendrobium bellatulum như một cha mẹ hoặc trong dòng tổ tiên.

As of this writing, Dendrobium bellatulum has produced 10 first generation progeny, with four (4) being primary hybrids, eight (8) with other members of the Formosae section, and two ( 2 ) with non sectional dendrobiums.Dendrobium bellatulum appears in the background of three (3) second generation hybrids.

Theo văn bản này, Dendrobium bellatulum đã sản xuất 10 thế hệ con cháu thế hệ đầu tiên, với bốn (4) là giống lai chính, tám (8) với các thành viên khác của nhóm Formosae, và hai (2) với các dendrobium khác nhóm. Dendrobium bellatulum xuất hiện trong nền của ba (3) lan lai thế hệ thứ hai.

Dendrobium bellatulum and its progeny have received five (5) AOS awards. There has been one (1) flower quality award, an AM, awarded to the species. In addition, the species has received one (1) CHM award. Its progeny have garnered one (1) flower quality awards , an AM, as well as two CCMs. All awards have been given to progeny, which were 100% Formosae. No awards have been given to any Dendrobium bellatulum X non-Formosae progeny to date.

Dendrobium bellatulum và con cháu của nó đã nhận được năm (5) giải thưởng AOS. Hiện đã có một (1) giải thưởng chất lượng hoa, một AM, thưởng cho loài. Ngoài ra, loài nhận được một (1) giải thưởng CHM. Con cháu của nó đã thu hút được một (1) giải thưởng chất lượng hoa, một PM, cũng như hai CCM. Tất cả các giải thưởng đã được trao cho thế hệ con cháu, là 100% Formosae. Không giải thưởng nào được trao cho bất kỳ con cháu Dendrobium bellatulum X không-Formosae nào cho đến nay.


Còn tiếp
 
Top