Lô Vạn Niên Tùng, Duyên Tùng, Ngoạ Tùng ngày 24/01/2016

neoman_it

Thành viên mới
Vạn Niên Tùng
T-VN MS010 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN MS010
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 36 cm
Hoành: 30 cm
Tàng Phong Ngang: 77 cm
Dáng: Nhân văn
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN LM029 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LM029
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 90 cm
Hoành: 47 cm
Tàng Phong Ngang: 130 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


Duyên Tùng
T-D MT007 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-D MT007
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 70 cm
Hoành: 18 cm
Tàng Phong Ngang: 86 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


Ngoạ Tùng
T-N MS001 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-N MS001
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 62 cm
Hoành: 23 cm
Tàng Phong Ngang: 112 cm
Dáng: Hoành thác đổ
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-N MT002 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-N MT002
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 58 cm
Hoành: 18 cm
Tàng Phong Ngang: 102 cm
Dáng: Phu thê
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991
 
Top