Về qua lối Phật ( thuận nghịch độc )

nguyenchihiep

Thành viênVề qua lối Phật
( thuận nghịch độc )

Chân bước nhẹ qua nắng muộn chiều
Khuất mờ thu vọng thoáng sầu liêu
Vân đài lối cũ ngày thêm nhớ
Trúc liễu hồ xa mộng vẫn yêu
Ngân khẽ tiếng thành nghiêm cảnh Phật
Tọa viên hồn cỏ hóa ngàn rêu
Nhân thiền cảm hóa hồn ngoan đạo
Chân ngả vực thành khó đổ xiêu

Đông Hòa
Fri Oct 04, 2013 5:21 pm


 

hocchoimai

Thành viên
Nếu học theo Ngài Tất Đạt Đa
Tâm truyền chánh đạo cõi Ta Bà
Bồ Đề, Trí Huệ, Kim Cang Pháp
Kính cẩn uy nghiêm vị Thầy già.
 
Top