Vườn Bonsai 2017

TTCUONG

Thành viên

Cây này tên là gì vậy a Sáu. Lúc trước Cafe Minh Thùy có cây này em có lụm hạt về tính trồng mà chuột ăn sạch.
 
Top