Thơ Con Cóc

tranquy83

Thành viên Mua Bán
Hôm nay đi làm về tối mà đường đông đúc quá chợt nhớ nay là Quốc tế thiếu nhi
Bổng làm ra được bài thơ con cóc vui vui tặng phố

''Hôm nay ngày tết Thiếu Nhi
Trẻ đi chơi ít, lớn đi chơi nhiều
Chơi nhiều rồi lại làm liều
Làm liều rồi lại sinh nhiều thiếu nhi"
 
Top