Tác phẩm Đá và Gỗ Lũa đạt giải tại Hội Hoa Xuân 2014

Top