Pepsi

helmet

Thành viên tích cực
Nếu có một cô gái nói với bạn : "PEPSI" thì có nghĩa là:
P: Please(làm ơn)
E: Enter(Nhấn, đẩy)
P: Penis(....)
S: Slowly(chầm chậm)
I: Inside(vào bên trong)
 

TVcoire

Thành viên tích cực
nếu có một cô gái nói với bạn : "pepsi" thì có nghĩa là:
P: Please(làm ơn)
e: Enter(đưa)
p: Penis(....)
s: Slowly(chầm chậm)
i: Inside(vào bên trong)
p: 9
e: 3
p: 9
s: 2
i: 1

:)):))
 
Top