Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và lan lai

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và lan lai

Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai.​
Catasetinae, the group of orchids consisting of Catasetums, Mormodes, Clowesia, Cycnoches and their hybrids. / Nhóm lan Catasetinae, bao gồm các lan Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai của chúng.

Biology / Sinh học lan Catasetum

They have thick, cigar-shaped pseudobulbs which are clustered. The leaves are pleated in the upper part and deciduous. The pseudobulbs become spiny after the leaves have dropped.

Chúng có, các giả hành dày, hình điếu xì gà - được tạo thành nhóm. Các lá xếp nếp ở phần trên và rụng. Các giả hành trở nên có gai sau khi lá rụng.

The inflorescence is borne on the basis. It consists of very fleshy flowers that are unisexual, which is exceptional for orchids. The colorful male and yellowish-green female flowers are typically situated on different plants. Which type of flower a plant produces is determined by the conditions under which it grows.

Các cụm hoa được sinh ra trên gốc. Bao gồm rất nhiều hoa đầy thịt - đơn tính, điều đặc biệt đối với hoa lan. Các hoa đực nhiều màu sắc và các hoa cái màu xanh -vàng thường nằm trên các cây khác nhau. Loại hoa nào lan sản xuất được xác định bởi các điều kiện mà nó được trồng.

There are rare cases in which a single plant in intermediate conditions will produce both male and female flowers. These flowers are markedly different in size and color. At first, taxonomists even thought they were dealing with different species, a puzzle which Charles Darwin resolved when writing Fertilisation of Orchids.

Có những trường hợp hiếm gặp trong đó một cây (lan) duy nhất trong các điều kiện trung gian sẽ sản xuất cả hoa đực và cái. Những hoa này khác nhau rõ rệt về kích thước và màu sắc. Lúc đầu, các nhà phân loại thậm chí nghĩ rằng họ đang đối mặt với các loài (lan) khác nhau, một câu hỏi mà Charles Darwin đã giải quyết khi viết Bón phân hoa lan.

The male flowers have a remarkable technique for the ejection of the pollinia. Sack-Shaped Catasetum (Catasetum saccatum), a tropical South American species, discussed by Darwin, actually launches its viscid pollen sacs with explosive force, when an insect touches a seta. He was ridiculed for reporting this by the naturalist Thomas Huxley.

Hoa đực có một kỹ thuật đáng chú ý cho sự phóng phấn hoa. Catasetum hình túi (Catasetum saccatum ), một loài (lan) Nam Mỹ nhiệt đới, được Darwin báo cáo, thực sự cho thấy túi phấn hoa dẻo của nó với lực bắn ra khi một con côn trùng chạm vào một lông cứng. Với báo cáo này, ông ta đã bị nhà tự nhiên học Thomas Huxley nhạo báng.

In habitat, these plants predominantly grow as epiphytes in very wet forests. Species of this genus all host wood devouring mycorhizzial fungi which supplement the plants nutrition by breaking down decomposing wood. Most of these species have a prolonged saprophytic stage in decomposing wood as seedlings before developing leaves and photosynthesis. Fungi which break down wood require a Nitrogen source since wood is primarily composed solely of hemi-cellulose, cellulose, and lignin and lacks nitrogen, and these plants are heavy feeders with high nitrogen requirements typically.

Trong môi trường sống, các lan này chủ yếu mọc như lan biểu sinh trong các rừng rất ẩm ướt. Các loài trong chi này, tất cả các gỗ vật chủ ăn nấm mycorhizzial - bổ sung các chất dinh dưỡng (cho) lan bằng cách phân hủy gỗ mục. Hầu hết các loài này có một giai đoạn hoại sinh kéo dài trong việc các cây con phân hủy gỗ trước khi phát triển lá và quang hợp. Nấm - phân hủy gỗ đòi hỏi phải có nguồn nitơ từ gỗ chủ yếu chỉ bao gồm các hợp chất hemi-cellulose, cellulose và lignin và thiếu nitơ, và các lan này là các nguồnhấp thu nhiều với những yêu cầu đạm cao thông thường.

Many of these species are known to germinate in ant nests high in the canopy and host ant colonies, which provide the plants with an abundant supply of nitrogen, and they also host ants in cultivation frequently. Most of these species are considered moderately difficult to maintain in cultivation without a greenhouse or wardian case and some of them defy cultivation. Most of them cannot tolerate dryness and some of them have very specific temperature requirements. Some of these species are ant plants and attract ant colonies and can become a nuisance in cultivation.

Nhiều lan trong các loài này được biết là nảy mầm trong tổ kiến cao trong tán cây và các đàn kiến chủ nhân - cung cấp cho các lan với một nguồn cung cấp phong phú nitơ, và các nơi này cũng giữ kiến trong việc chăm sóc thường xuyên. Hầu hết các loài này được xem là vừa phải khó khăn để duy trì trong việc trồng mà không có một nhà kính hoặc trường hợp bảo đảm và vài lan còn thách thức việc trồng. Hầu hết chúng không thể chịu đựng được sự khô ráo và một số lan trong số chúng có các yêu cầu nhiệt độ rất cụ thể. Một số loài này là các lan (cộng sinh) kiến và thu hút đàn kiến và có thể trở thành một mối phiền toái trong canh tác.Cycnoches warscewiczi


Catasetum Alice Maud (osculatum x denticulatum)


Catasetum fimbriatum X Joe O'Regan 'The Lady Rose’​

Theo en.wikipedia.org/wiki/Catasetum & flickr.com/groups/catasetinae/ & flickr.com/photos/afriorchids/​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Re: Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và lan

Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai.​
Catasetinae, the group of orchids consisting of Catasetums, Mormodes, Clowesia, Cycnoches and their hybrids. / Nhóm lan Catasetinae, bao gồm các lan Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai của chúng.


Catasetum maculatum


Mormodes sp.


Catasetum osakadianum​

Theo flickriver.com/groups/catasetinae/pool/interesting/​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Re: Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và lan

Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai.​
Catasetinae, the group of orchids consisting of Catasetums, Mormodes, Clowesia, Cycnoches and their hybrids. / Nhóm lan Catasetinae, bao gồm các lan Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai của chúng.


Fredclarkeara after dark 'baker's black death'


Catasetum Orchidglade unusual intersex flower / Hoa lưỡng tính bất thường Catasetum Orchidglade​

My plant of Catasetum Orchidglade which had been producing male flowers only for many years, this year produced a bisexual inflorescence with both male and intersex flowers. The intersex flowers has male characteristics such as red color, showy sepals and petals and a rudimentary stipe and pollen cap, it also has female ones such as the green color, the pouch and the stigmatic cavity. Part of the pouch shows red color which might hint at a chimeric flower. The white stick like thing protruding from the small anther cap is a rudimentary stipe. The tip of the stipe was white at first but turned black with time. Female flowers are usually green with short stubby green petals. These flowers are rarely produced under normal cultural conditions, this aspect of these species reproductive strategies is almost totally unknown outside the orchid growing community.

Lan Catasetum Orchidglade của tôi - chỉ sản sinh hoa đực trong nhiều năm, năm nay đã tạo ra một cụm hoa lưỡng tính với cả các hoa đực và hoa lưỡng tính. Những hoa lưỡng tính có đặc điểm đực như màu đỏ, lá đài và cánh hoa sặc sỡ và một thân thô sơ và nắp phấn hoa, nó cũng có những hoa cái chẳng hạn như màu xanh lá cây, túi và khoang nhụy. Một phần của túi cho màu đỏ mà có thể gợi ý một hoa khảm. Cột trắng như việc nhô ra từ nắp bao phấn nhỏ là một thân thô sơ. Đỉnh của thân là màu trắng lúc đầu nhưng chuyển sang màu đen theo thời gian. Hoa cái thường xanh với những cánh hoa màu xanh lá cây ngắn mập. Những hoa hiếm này được sản sinh trong các điều kiện trồng bình thường, khía cạnh này của các việc tái sinh sản loài gần như hoàn toàn không được biết bên ngoài cộng đồng trồng lan.Cycnoches warszewiczii male flower / Hoa đực Cycnoches warszewiczii​

Theo flickriver.com/groups/catasetinae/pool/interesting/​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Re: Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và lan

Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai.​
Catasetinae, the group of orchids consisting of Catasetums, Mormodes, Clowesia, Cycnoches and their hybrids. / Nhóm lan Catasetinae, bao gồm các lan Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai của chúng.


Theo flickriver.com/groups/catasetinae/pool/interesting/​

Còn tiếp
 

giangkimle58

Thành viên
Trả lời: Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và

Góp sức với các Bác .

 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Re: Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và lan

Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai.​
Catasetinae, the group of orchids consisting of Catasetums, Mormodes, Clowesia, Cycnoches and their hybrids. / Nhóm lan Catasetinae, bao gồm các lan Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai của chúng.


Cycnoches Jean E. Monnier


Cycnodes Miva Piel de Sapo (Cycnoches cooperi x Mormodes warszewiczii [Mormodes revoluta])


Clowesia warczewiczii two labellums / hai họng

Theo flickriver.com/groups/catasetinae/pool/interesting/​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Re: Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và lan

Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai.​
Catasetinae, the group of orchids consisting of Catasetums, Mormodes, Clowesia, Cycnoches and their hybrids. / Nhóm lan Catasetinae, bao gồm các lan Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai của chúng.


Mormodes skinerii


Fredclarkeara After Dark


Cl. Grace Dunn 'Beaver Valley'

Theo flickriver.com/groups/catasetinae/pool/interesting/​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Re: Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và lan

Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai.​
Catasetinae, the group of orchids consisting of Catasetums, Mormodes, Clowesia, Cycnoches and their hybrids. / Nhóm lan Catasetinae, bao gồm các lan Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai của chúng.


Galeandra Minax


Catasetum pileatum imperialis "Pierre Couret"


Catasetum viridiflavum

Theo flickriver.com/groups/catasetinae/pool/interesting/​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Re: Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và lan

Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai.​
Catasetinae, the group of orchids consisting of Catasetums, Mormodes, Clowesia, Cycnoches and their hybrids. / Nhóm lan Catasetinae, bao gồm các lan Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai của chúng.


Catasetum denticulatum


Clowesia russelliana X Catesetum denticulatum


Galeandra Devoniana

Theo flickriver.com/groups/catasetinae/pool/interesting/​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Re: Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và lan

Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai.​
Catasetinae, the group of orchids consisting of Catasetums, Mormodes, Clowesia, Cycnoches and their hybrids. / Nhóm lan Catasetinae, bao gồm các lan Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai của chúng.


Cyc. barthiorum ‘Pink Dove’


Fredclarkeara Baker's darkness


Cycnoches barthiorum x cooperii

Theo flickriver.com/groups/catasetinae/pool/interesting/​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Re: Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và lan

Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai.​
Catasetinae, the group of orchids consisting of Catasetums, Mormodes, Clowesia, Cycnoches and their hybrids. / Nhóm lan Catasetinae, bao gồm các lan Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai của chúng.


Clowesia rosea


Clo. Pierre Couret (Cl. Rebecca Northen ‘Grapefruit Pink’ x Ctsm. pileatum v. imperale ‘SVO Blood Red’)


Catasetum globiflorum

Theo flickriver.com/groups/catasetinae/pool/interesting/​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Re: Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và lan

Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai.​
Catasetinae, the group of orchids consisting of Catasetums, Mormodes, Clowesia, Cycnoches and their hybrids. / Nhóm lan Catasetinae, bao gồm các lan Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai của chúng.


Catasetum fuchsii


Ctsm. tenebrosum


Catasetum gardneri

Theo flickriver.com/groups/catasetinae/pool/interesting/​

Còn tiếp
 

Gì Nhỉ

Thành viên
Trả lời: Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và

Quá tuyệt, cảm ơn chú Chí đã sưu tầm những bức ảnh tuyệt đẹp này!
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Re: Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và lan

Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai.​
Catasetinae, the group of orchids consisting of Catasetums, Mormodes, Clowesia, Cycnoches and their hybrids. / Nhóm lan Catasetinae, bao gồm các lan Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai của chúng.


Cyrtopodium


Catasetum pileatum


Cycnoches Martha Clarke

Theo flickriver.com/groups/catasetinae/pool/interesting/​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Re: Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và lan

Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai.​
Catasetinae, the group of orchids consisting of Catasetums, Mormodes, Clowesia, Cycnoches and their hybrids. / Nhóm lan Catasetinae, bao gồm các lan Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai của chúng.


Fredclarkeara After Dark 'Nightmare Before Christmas' 85 pt. AM/AOS / Fredclarkeara After Dark 'Đêm trước Giáng sinh' 85 điểm AM/AOS


Red Lips / Môi đỏ, Catasetum expansum?


Catasetum cernuum var albinum

Theo flickriver.com/groups/catasetinae/pool/interesting/​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Re: Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và lan

Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai.​
Catasetinae, the group of orchids consisting of Catasetums, Mormodes, Clowesia, Cycnoches and their hybrids. / Nhóm lan Catasetinae, bao gồm các lan Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai của chúng.


Catasetum luridum


MORMODIA Jumbo Ruby (MORM ignea 'Orange' x CLO Rebecca Northen)


Galeandra macroplecta

Theo flickriver.com/groups/catasetinae/pool/interesting/​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Re: Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và lan

Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai.​
Catasetinae, the group of orchids consisting of Catasetums, Mormodes, Clowesia, Cycnoches and their hybrids. / Nhóm lan Catasetinae, bao gồm các lan Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai của chúng.


Catasetum pileatum white


Catasetum rodigasianum


Clowesia rebecca northern

Theo flickriver.com/groups/catasetinae/pool/interesting/​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Re: Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và lan

Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai.​
Catasetinae, the group of orchids consisting of Catasetums, Mormodes, Clowesia, Cycnoches and their hybrids. / Nhóm lan Catasetinae, bao gồm các lan Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai của chúng.


Catasetum memoria kampar yip (catasetum tuanku zainab petra x catasetum susan fuchs)


Mormodes speciosa ?


Catasetum juruenense

Theo flickriver.com/groups/catasetinae/pool/interesting/​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Re: Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và lan

Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai.​
Catasetinae, the group of orchids consisting of Catasetums, Mormodes, Clowesia, Cycnoches and their hybrids. / Nhóm lan Catasetinae, bao gồm các lan Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai của chúng.


Mormodes atropurpurea


Catasetum osakadianum


Mormodes castroi

Theo flickriver.com/groups/catasetinae/pool/interesting/​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Re: Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và lan

Nhóm lan Catasetinae - Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai.​
Catasetinae, the group of orchids consisting of Catasetums, Mormodes, Clowesia, Cycnoches and their hybrids. / Nhóm lan Catasetinae, bao gồm các lan Catasetum, Mormode, Clowesia, Cycnoche (Thiên nga) và các lan lai của chúng.


Ctsm. tenebrosum


Cycnoches pentadactylon


schmidtianum x fimbriatum

Theo flickriver.com/groups/catasetinae/pool/interesting/​

Còn tiếp
 
Top