Lan Rừng Việt Nam

culanluasg

Super Moderator
mình giới thiệu với bạn cây Hắc thanh Lan dalat
ảnh yalyau
kích thước hoa khoảng 0,5 cm 

culanluasg

Super Moderator
Re: Lan Rừng Việt Nam

Long Tu Đà lạt (cây QuocAnh)

<img src='http://i34.photobucket.com/albums/d106/culanluasg/hhxuan2009/4.jpg' border='0' alt='user posted image' />

<img src='http://i34.photobucket.com/albums/d106/culanluasg/hhxuan2009/5.jpg' border='0' alt='user posted image' />
 

culanluasg

Super Moderator
Re: Lan Rừng Việt Nam

Hạc đỉnh Nâu (dalat)

<img src='http://i34.photobucket.com/albums/d106/culanluasg/hhxuan2009/2.jpg' border='0' alt='user posted image' />

<img src='http://i34.photobucket.com/albums/d106/culanluasg/hhxuan2009/6.jpg' border='0' alt='user posted image' />

 

culanluasg

Super Moderator
Re: Lan Rừng Việt Nam

Thủy tiên dẹt Dendrobium sulcatum nở tại nhà năm xưa

<img src='http://i34.photobucket.com/albums/d106/culanluasg/thuytiendet-1.jpg' border='0' alt='user posted image' />

<img src='http://i34.photobucket.com/albums/d106/culanluasg/ttien.jpg' border='0' alt='user posted image' />

<img src='http://i34.photobucket.com/albums/d106/culanluasg/tt.jpg' border='0' alt='user posted image' />

 

culanluasg

Super Moderator
Re: Lan Rừng Việt Nam

Hỏa hoàng

<img src='http://i34.photobucket.com/albums/d106/culanluasg/hoahoang5thang.jpg' border='0' alt='user posted image' />
 

culanluasg

Super Moderator
Re: Lan Rừng Việt Nam

<img src='http://i34.photobucket.com/albums/d106/culanluasg/rung3.jpg' border='0' alt='user posted image' />

<img src='http://i34.photobucket.com/albums/d106/culanluasg/rung1.jpg' border='0' alt='user posted image' />

 

culanluasg

Super Moderator
Re: Lan Rừng Việt Nam

<img src='http://i34.photobucket.com/albums/d106/culanluasg/VINH3.jpg' border='0' alt='user posted image' />

hỏa hoàng
 

culanluasg

Super Moderator
Re: Lan Rừng Việt Nam

<img src='http://i34.photobucket.com/albums/d106/culanluasg/VINH2.jpg' border='0' alt='user posted image' />
 

culanluasg

Super Moderator
Re: Lan Rừng Việt Nam

<img src='http://i34.photobucket.com/albums/d106/culanluasg/12-7.jpg' border='0' alt='user posted image' />

<img src='http://i34.photobucket.com/albums/d106/culanluasg/9-9.jpg' border='0' alt='user posted image' />

lan luân
 

culanluasg

Super Moderator
Re: Lan Rừng Việt Nam

<img src='http://i34.photobucket.com/albums/d106/culanluasg/2-28.jpg' border='0' alt='user posted image' />

lan luân (ảnh NGOCUONG)
 

culanluasg

Super Moderator
Re: Lan Rừng Việt Nam

lan bầu rượu
ảnh net

<img src='http://i34.photobucket.com/albums/d106/culanluasg/lanbauruou.jpg' border='0' alt='user posted image' />
 
Top