Lan lai Den. Thailand White x D. anosmum Alba (Giả hạc trắng)

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Lan lai Den. Thailand White x D. anosmum Alba (Giả hạc trắng)


D. Thailand White x Dendrobium anosmum (Alba)​

This Dendrobium is a hybrid Dendrobium Thailand White x Dendrobium anosmum (Alba) a hybrid from deceased Bp. Wirakusuma, one of Indonesia's many orchid experts who was crossed a variety of orchids.

Dendrobium này là một lan lai giữa Dendrobium Thailand White x Dendrobium anosmum (Alba), một lan lai từ Bp. Wirakusuma đã mất, một trong nhiều chuyên gia phong lan của Indonesia - đã lai tạo nhiều loại hoa lan.

This orchid has crossed long time ago. Tree as a tree form Dendrobium anosmum trunked only somewhat hard and long panhandle.

Lan này đã được lai tạo cách đây thời gian dài. Cây như một cây dạng Giả hạc (Dendrobium anosmum) chỉ có thân hơi cứng và vùng thân? dài.

Large white flowers are about 7 cm in size with a little purple on the labellum. Labellum is a bit hairy like Dendrobium anosmum.

Các hoa lớn màu trắng kích thước khoảng 7 cm với một ít tím trên họng (hoa). Họng có một ít lông như Giả hạc.


Dendrobium anosmum (Alba) / Giả hạc trắng (Theo orchidsonline.com.au/node/10251)​

Theo petruskurniawanorchids.blogspot.com/2010/11/d-thailand-white-x-d-anosmum-alba.html​
 
Top