lôc vung các bác cho ý kiến cần cắt bỏ chõ nào.

Top