Hoá sinh thực vật

trungduart

Administrator
Chương 1: Trao đổi chất và năng lượng sinh học
Chương 2: Vitamin
Chương 3: Enzyme và sự xúc tác sinh học
Chương 4: Carbohydrate và sự trao đổi Carbohydrate trong cơ thể thực vật
Chương 5: Lipid và sự trao đổi lipid trong cơ thể thực vật
Chương 6: Nucleic acid và sự chuyển hóa của nucleic acid
Chương 7: Protein và sự trao đoior protein trong cơ thể thực vật
Chương 8: Mối liên quan giữa các chất trong trao đổi chất
Chương 9: Các chất có nguồn gốc thứ cấp

Download tại đây
 
Top