Gềnh bãi Lùn lùn !!

Đông Xuân

Thành viên tích cực
GỀNH 1: tên là GỀNH ĐÁ LÀNG CHÀI,
Đá núi cạn Duy Xuyên, đẹp từng 5 centimet (chưa đến từng 1 cm). Đá này niền Bắc khó kiếm, có ngần đó đá không có hàng khác để lựa chọn.
Làng chài Ninh Thuận, gềnh đá nhấp nhô ... quê nghèo miền Trung cây cối khô hạn còn bị khai thác cạn kiệt...


==================================
GỀNH 2:Tên là GỀNH RÁNG, nơi Hàn Mạc Tử làm thơ, hay GỀNH ĐÁ CHÉN ĐĨA gì đó.
Đá Nước Duy Xuyên, đẹp đến từng 3cm ( chưa đến từng 1cm), cũng tình trạng có mỗi ngần đó đá. Chú ý là Đá Cạn Duy Xuyên khác và Đá Nước Duy Xuyên mầu khác nhau. 

Đông Xuân

Thành viên tích cực
GỀNH 3: Tên là GỀNH CẠN, đá canxit đen. Không có cm nào đẹp cả ...
Trên núi có những bãi phẳng có gềnh đá lô nhô ... 

monmen

Thành viên tích cực
Cái 1 và 2 đẹp riêng cái số 3 dùng chậu nhìn o thích, nếu đổi qua khay can thì o biết thế nào.
 

Đông Xuân

Thành viên tích cực
Cái 1 và 2 đẹp riêng cái số 3 dùng chậu nhìn o thích, nếu đổi qua khay can thì o biết thế nào.
Số 3 khay nước mình đã thử rồi cũng được, nhưng độ cảm giác trầm mặc (chất Thiền) trong đá không hay bằng.
 
Top