Cách tạo rường cây trên đá dốc.

dennhem

Thành viên
Bài sưu tầm. Tác giả Michael và Alan

Chia sẻ ACE phương pháp ký cây trên đá đảm bảo giữ được chất trồng trên sườn đá dốc.
Chuẩn bị đá và một lwuowsi thép.


Chỉnh lưới theo ý đồ tác phẩm


Cho chất trồng vào bên trong lưới.


Trồng cây.


Hoàn thiện tác phẩm


 
Top