Alba.. / Semi-Alba… trong Hoa Lan

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS. Diễn giải một cách sinh động, dễ hiểu về các thuật ngữ Alba.. / Semi-Alba… trong Hoa Lan.

thươngchi dịch từ orchidcrazeme.blogspot.com/2012/03/alba.html


Alba..

What is 'alba' in orchids? To those who is still new in orchid growing, the terms refers to the all white flower variants of the normally coloured orchids. A rare traits that can occur in every orchids.

'Alba' trong hoa lan là gì? Đối với những ai vẫn còn mới trong trồng lan, thuật ngữ đề cập đến tất cả các biến thể hoa màu trắng của những lan có màu một cách bình thường. Một đặc điểm hiếm hoi - có thể xảy ra ở mỗi hoa lan.

According to Ned Nash, populations of color variants, whether alba, coerulea, semi-alba, aquinii or whatever, are generally the result of population isolation and in-breeding. This would tend to make these populations exhibit some of the other traits that one might expect from in-breeding such as growing poorly, low fertility or other symptoms of weakness. This is not to say that all color variants are poor growers, of course. However, it does explain why there is probably not one common factor that would improve the culture of all alba types. Too, it does say that there is plenty of anecdotal information about albas, such as the fact that Paphiopedilum bellatulum var. alba was, until quite recently, considered one of the most difficult orchids to grow well. Cattleya guttata var. alba can be particularly sensitive to when it is repotted, as well as to the condition of its medium. If there was a generalization, it might be that the grower should simply be aware that albas, or other color variants, have the potential to be more finicky, and be accordingly observant of their behavior.

Theo Ned Nash, những quần thể các biến màu sắc, cho dù alba, coerulea, semi-alba, aquinii hoặc bất cứ điều gì, nói chung là kết quả của sự cách biệt quần thể và trong lai tạo. Điều này có xu hướng làm cho các quần thể này biểu hiện một số các đặc sắc khác mà người ta có thể mong đợi từ trong-lai tạo, chẳng hạn như tăng trưởng ít, khả năng sinh sản thấp, hoặc các triệu chứng khác của sự yếu đuối. Điều này không nói rằng tất cả các biến thể màu là những cây trồng nghèo nàn, tất nhiên. Tuy nhiên, điều này giải thích lý do tại sao có lẽ không có một yếu tố phổ biến - cải thiện cách chăm sóc của tất cả các loại alba. Điều đó cũng nói rằng có rất nhiều thông tin giai thoại về alba, chẳng hạn như, thực tế với Lan Hài bellatulum var alba, mãi đến gần đây, được xem là một trong những lan khó nhất để trồng tốt. Cattleya guttata var. alba có thể đặc biệt nhạy cảm khi nó được thay chậu, cũng tốt như các điều kiện về chất trồng của nó. Nếu có một sự tổng quát, nó có thể là - cây trồng chỉ đơn giản được nhận thức rằng các alba, hoặc các biến thể màu sắc khác, có tiềm năng trở nên khó tính hơn, và (cần) có sự quan sát phù hợp với cá tính của chúng.

It also says that albinism is an active phenomenon, i.e., some active genes need to supress the colors, not a simply passive 'absence' of colors!

Điều đó cũng nói rằng bạch tạng là một hiện tượng tích cực, tức là, một số gen hoạt động cần ngăn cản các màu, không là một “sự vắng mặt” các màu thụ động đơn giản!

So we can say that 'alba' orchids are very special in terms of their rarity. But if there's even less plants found with an alba type of flowers, they will be highly valued. There are 'alba' orchids that are easily found sold that has already been bred in mass such as Dendrobium purpureum, Cattleya intermedia, Dendrobium anosmum or Rhyncostylis gigantea, just to name a few, but when orchids that have never been found alba turns out to be in that variants be it in cultivation or found in wild, they will surely commanding a very high price.

Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng những lan 'alba’ rất đặc biệt về việc hiếm của chúng. Nhưng nếu có lan thậm chí còn ít được tìm thấy với một loại alba của các hoa, chúng sẽ có giá trị cao. Có các lan alba dễ tìm thấy được bán - được nhân giống hàng loạt như Dendrobium purpureum, Cattleya intermedia, Dendrobium anosmum (Giả hạc) hoặc Rhyncostylis gigantea (Ngọc điểm Đai Châu), chỉ cần kể ít tên, nhưng khi nào những lan - chưa bao giờ được tìm thấy alba có từ trong các biến thể có thể là trong trồng trọt hoặc được tìm thấy trong hoang dã, chắc chắn chúng sẽ có một giá rất cao.

There are other terms that has the same meaning as 'alba' such as 'album', 'albescens' or 'virginalis'.. / Có các thuật ngữ khác có ý nghĩa giống như 'alba như ‘album', 'albescens' hoặc 'virginalis' ..

So, thats a little bit info for you on 'alba' terms especially for newbies in orchids.. Not much. but at least for a better understanding rather than just knowing that alba means 'no colour' or 'white' !

Vì vậy, đó là một ít thông tin cho bạn về các thuật ngữ 'alba’ một cách đặc biệt cho người mới ở lan .. Không nhiều. nhưng ít nhất cho một sự hiểu biết tốt hơn thay vì chỉ biết rằng alba có nghĩa là ‘không màu sắc hoặc 'màu trắng'!


Alba Species../ Giống Alba


Normally the 'alba' is all white, all green or combination of both.. like this Euanthe sanderiana. / Một cách bình thường, các 'alba' là tất cả màu trắng, tất cả các màu xanh lá cây hoặc sự kết hợp của cả hai .. như lan Euanthe sanderiana này.


Even though this Coelogyne cristata's flower are already white but the absence of yellow in the throat makes it the 'alba' variant. / Thậm chí mặc dù hoa của Coelogyne cristata này đã trắng nhưng sự vắng mặt của màu vàng trong họng làm cho nó là biến thể 'alba'.


Cattleya forbesii​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS. Diễn giải một cách sinh động, dễ hiểu về các thuật ngữ Alba.. / Semi-Alba… trong Hoa Lan.

thươngchi dịch từ orchidcrazeme.blogspot.com/2012/03/alba.html


Alba..


Calanthe rubens, The normal flowers are pink.. / Calanthe rubens, Những hoa bình thường là màu hồng..


Vanda Coerulea - The pure white like this one still commanding a very high price.. / Màu trắng thuần như lan này vẫn còn tạo một giá rất cao ..


Laelia superbiens alba - formerly known as Schomburgkia superbiens / trước đây được biết như là Lan Ống điếu superbiens​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS. Diễn giải một cách sinh động, dễ hiểu về các thuật ngữ Alba.. / Semi-Alba… trong Hoa Lan.

thươngchi dịch từ orchidcrazeme.blogspot.com/2012/03/alba.html


Alba..


Paphiopedilum micranthum piccarde alba from China. / Hài Paphiopedilum micranthum piccarde alba từ Trung Quốc.


Orchis simia (monkey orchid / lan khỉ)


Paph. philippinense fma. alba​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS. Diễn giải một cách sinh động, dễ hiểu về các thuật ngữ Alba.. / Semi-Alba… trong Hoa Lan.

thươngchi dịch từ orchidcrazeme.blogspot.com/2012/03/alba.html


Alba..


A magnificent display of Dendrobium anosmum var alba / Một màn trình diễn tráng lệ của Giả hạc/Phi điệp var alba


Bulbophylum pectenveneris var alba / Lọng pectenveneris var alba


Disa uniflora var alba​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS. Diễn giải một cách sinh động, dễ hiểu về các thuật ngữ Alba.. / Semi-Alba… trong Hoa Lan.

thươngchi dịch từ orchidcrazeme.blogspot.com/2012/03/alba.html


Alba..


Pahiopedilum malipoense var alba


Masdevallia amabilis var alba


Phaius tankervillae var alba/ Hạc đính tankervillae var alba


Laelia purpurata var alba​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS. Diễn giải một cách sinh động, dễ hiểu về các thuật ngữ Alba.. / Semi-Alba… trong Hoa Lan.

thươngchi dịch từ orchidcrazeme.blogspot.com/2012/03/alba.html


Some of the 'alba' hybrids.../ Vài lan lai 'alba'


Paphiopedilum Maudiae.. The famous 'alba' paphs hybrid. / Hài lai 'alba nổi tiếng


Lc. Canhamiana alba, it is hard to a 'remake' of this alba variety, 'cause if you don't use the 'correct' Laelia purpurata alba (to cross with C. mossiae alba), the result will be lots of colorful plants! The 'correct' and the 'wrong' L purpurata alba are phenotypically albas (source: Silva, W. Cultivo de Orquídeas no Brasil, Editora Nobel, 1976)

Lc. Canhamiana alba, khó “sản xuất lại” giống alba này, vì nếu bạn không sử dụng Laelia purpurata alba ‘chính xác’ (để lai chéo với C. mossiae alba), kết quả sẽ là rất nhiều các lan có màu! L purpurata alba 'đúng' và 'sai' là các alba kiểu hình (nguồn: Silva, W. Cultivo de Orquídeas no Brasil, Editora Nobel, 1976)Cattleya Sea Breeze (warneri alba x walkeriana alba)​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS. Diễn giải một cách sinh động, dễ hiểu về các thuật ngữ Alba.. / Semi-Alba… trong Hoa Lan.

thươngchi dịch từ orchidcrazeme.blogspot.com/2012/03/alba.html


Semi-Alba
Orchids that have petals and sepals (mainly white with or without splash) but with coloured lips were known as semi-alba..this type also considered special..

Hoa lan có những cánh hoa và đài hoa (chủ yếu là màu trắng có hoặc không có vằn), nhưng với các môi có màu đã được biết đến như là semi-alba.. loại này cũng được xem là đặc biệt..


Semi-alba variants : Species / Các biến thể Semi-alba: Giống


Broughtonia sanguinea f.semi-alba


Cattleya amethystoglossa semi-alba OB


Cattleya percivalliana semi-alba Farah Diba


Pleione formosana semi-alba​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS. Diễn giải một cách sinh động, dễ hiểu về các thuật ngữ Alba.. / Semi-Alba… trong Hoa Lan.

thươngchi dịch từ orchidcrazeme.blogspot.com/2012/03/alba.html


Semi-alba variants : Species / Các biến thể Semi-alba: Giống


Cattleya labiata semi alba


Cattleya maxima semi alba


Laelia purpurata semi alba


Sobralia macrantha semi alba​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
LTS. Diễn giải một cách sinh động, dễ hiểu về các thuật ngữ Alba.. / Semi-Alba… trong Hoa Lan.

thươngchi dịch từ orchidcrazeme.blogspot.com/2012/03/alba.html


Some of the 'semi-alba' hybrids.. / Vài lan lai 'semi-alba'


Lc. Chyong Guu Swan (Lc. Wayndora x Lc. Persepolis)


Blc. Glenn Maidment 'Aranbeam'


Phalaenopsis Pinlong Cardinal​

Both albas and semi albas stands out in their own right, I think some do look better than the normal ones, but that's a matter of taste and preference of course..!

Cả những alba và semi alba đều nổi bật trong phạm vi riêng của chúng, tôi nghĩ rằng một số lan trông đẹp hơn so với những lan bình thường, nhưng đó là một vấn đề của hương vị và sở thích của dòng chảy.


Hết

Cám ơn các bạn đã xem.
 

pkphung

Thành viên mới
LTS. Diễn giải một cách sinh động, dễ hiểu về các thuật ngữ Alba.. / Semi-Alba… trong Hoa Lan.

thươngchi dịch từ orchidcrazeme.blogspot.com/2012/03/alba.html


Some of the 'semi-alba' hybrids.. / Vài lan lai 'semi-alba'


Lc. Chyong Guu Swan (Lc. Wayndora x Lc. Persepolis)


Blc. Glenn Maidment 'Aranbeam'


Phalaenopsis Pinlong Cardinal​


Both albas and semi albas stands out in their own right, I think some do look better than the normal ones, but that's a matter of taste and preference of course..!

Cả những alba và semi alba đều nổi bật trong phạm vi riêng của chúng, tôi nghĩ rằng một số lan trông không đẹp hơn so với những lan bình thường, nhưng đó là một vấn đề của hương vị và sở thích của dòng chảy.


Hết

Cám ơn các bạn đã xem.
Both albas and semi albas stands out in their own right, I think some do look better than the normal ones, but that's a matter of taste and preference of course..!

Cả những alba và semi alba đều nổi bật trong phạm vi riêng của chúng, tôi nghĩ rằng một số lan trông đẹp hơn so với những lan bình thường, nhưng đó là một vấn đề của hương vị và sở thích của dòng chảy.


do look better than the normal ones = TRÔNG ĐẸP HƠN NHỮNG CÂY BÌNH THƯỜNG
 
Top