Inin2009
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Do lúc chiều gửi trước 1 số cây cho anh haohuynhde, nên em mới gửi 2 phôi anh mới đăng ký chung thùng với anh hảohuynhde luôn. Còn 2 phôi kia để chuyến sau em gửi chung thùng với anh haohuynde chuyến sau. vì cây anh haohuynde còn nhiều. tại thấy phôi mới nảy mầm.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top