H
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • mình luyện chế."
    "Hừ, tới bây giờ mà hai đầu thần thú các ngươi vẫn còn si tâm vọng tưởng." Phương Hàn lạnh lùng nói: "Ta còn muốn pháp bảo gì nữa? Hiện tại ta có tuyệt phẩm đạo khí bên người, còn muốn luyện chế ra pháp bảo gì? Pháp bảo gì lợi hại hơn tuyệt phẩm đạo khí? Hơn nữa, để bắt được hai ng
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top