3
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Ok a. Khi nao tien di gui cay thi e gui luon cho.

    Mình có 2 loại.86,ưu điểm. 86 thì giòn, ưu điểm thì phân nhánh hơi kém và da không được đẹp.Chờ giống của bạn chắc phải ghép lại một vài cây cho nó phong phú.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top