Phần Mềm Cơ Sở Dữ Liệu Hoa Lan OrchidWiz (có phí)

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Phần Mềm Cơ Sở Dữ Liệu Hoa Lan OrchidWiz (có phí) - OrchidWiz Orchid Database Software​


OrchidWiz Express is an easy-to-use application that allows orchid growers to get cultivation and genealogy information for thousands of species and more than 145,000 hybrids. Growers can keep track of their orchids by using the Orchid Journal that is included with the software, as well as print labels for their tags. This version of OrchidWiz comes with more than 4,000 photographs of the most common species and hybrids and is aimed at the beginner to intermediate hobby grower.

OrchidWiz Express là một ứng dụng dễ sử dụng - cho phép người trồng lan có được cách trồng và thông tin gia phả của hàng ngàn loài (lan) và hơn 145.000 lan lai. Các nhà trồng trọt có thể theo dõi các loài lan của họ bằng cách sử dụng Tạp chí Orchid - bao gồm với các phần mềm, cũng như các nhãn in ấn cho các thẻ của họ. Phiên bản này của OrchidWiz kèm với hơn 4.000 bức ảnh của những loài (lan) phổ biến nhất và các giống lai và nhằm vào người mới bắt đầu trồng sở thích trung bình.

Features / Các thông số:

• Basic cultivation for species and hybrids / các trồng cơ bản đối với các loài (lan) và các giống (lan) lai.

• 4,000 color photos of the most common orchids / 4000 ảnh màu của những hoa lan phổ biến nhất.

• Orchid Journal to keep track of your plants / Tạp Chí Hoa Lan giúp theo dõi các cây (lan) của bạn.

• Search for Cross / Genus / Hybridizer - Tìm kiếm các lan được lai / Chi / Người lai tạo.

• Comprehensive genealogy charts / biểu đồ phả hệ toàn diện

• Ability to print labels and profile reports / khả năng in các nhãn và các báo cáo (về) hồ sơ cá nhân.

• Search by RHS or Sander names / Tìm kiếm theo RHS hoặc tên Sander

Specifications / Thông số kỹ thuật

For installation on one computer only. Activation required. / cho việc cài đặt trên chỉ một máy vi tính. Việc kích hoạt được yêu cầu.

May be activated online, via email or telephone. / Có thể được kích hoạt trực tuyến hoạt, qua email hoặc điện thoại.

Operating system / Hệ điều hành: Windows 7, Vista or / hay XP.

Mac users need Parallels Desktop or VMware Fusion / Người dùng (Hệ điều hành) Mac cần Parallels Desktop hoặc VMware Fusion.

Utilizes 350 MB of disk space / Sử dụng 350 MB dung lương đĩa (cứng).

Software includes two months of technical support / Phần mềm gồm cả hai tháng hỗ trợ kỹ thuật.

New releases planned for once a year with option to upgrade for an extra fee. Users of OrchidWiz Express can upgrade to OrchidWiz Encyclopedia at a discounted price.

Các phiên bản mới dự định (thực hiện) mỗi năm một lần với tùy chọn nâng cấp với một khoản phí thêm. Người sử dụng của OrchidWiz Express có thể nâng cấp lên OrchidWiz Bách khoa toàn thư ở một mức giá có giảm.

Report Examples / Ví dụ về các báo cáo

The following are examples of reports that can be printed from both versions (Encyclopedia and Express):
Sau đây là ví dụ về các báo cáo có thể được in từ cả hai phiên bản (Bách khoa toàn thư và Express)

Aerides lawrenceae, Ansellia africana, Ascocenda Bicentennial, Ascocenda Fiftieth State Beauty, Ascocenda John De Biase, Ascocenda Peggy Foo, Ascocenda Suk Sumran Beauty...

Trích từ orchidwiz.com/

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
tiếp theo

Phần Mềm Cơ Sở Dữ Liệu Hoa Lan OrchidWiz (có phí) - OrchidWiz Orchid Database Software

OrchidWiz Analysis Windows / Các cửa sổ phân tích OrchidWiz

OrchidWiz provides users with the most complete and accurate information on orchid species and hybrids ever assembled. The following examples apply to both versions (Express and Encyclopedia):

OrchidWiz cung cấp cho người dùng với các thông tin chính xác và đầy đủ nhất, về các loài lan và các giống lai được thu thập. Các ví dụ sau đây áp dụng cho cả hai phiên bản (Express và Bách khoa toàn thư):


List images in Cattleya Group (first 24 shown) / Liệt kê các ảnh trong nhóm Cattleya (24 ảnh hiển thị đầu tiên)


Hybrid profile for Cattlianthe Hazel Boyd / Tiểu sử lan lai Cattlianthe Hazel Boyd


Genealogy Chart for Cattlianthe Hazel Boyd / Sơ đồ gia phả của Cattlianthe Hazel Boyd


Cattleya Titan Family Tree / Cây gia phả Cattleya Titan


Compare Phal. Orchid World with Parents / So sánh thế giới lan Hồ điệp với các lan cha mẹ


Most Popular Oncidiinae Primary Hybrids / Các cây lai chính nhóm lan Vũ nữ phổ biến nhất


Hybrids by / Các cây lai bởi Charlesworth & Co.​

Trích từ orchidwiz.com/

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
tiếp theo

Phần Mềm Cơ Sở Dữ Liệu Hoa Lan OrchidWiz (có phí) - OrchidWiz Orchid Database Software

Một ví dụ về Brassavola nodosa


Brassavola [B.] nodosa

Pronounced / Phát âm: no-DOE-sa (knobby, with knots / có chỗ phồng, với các hốc)

Author: / Tác giả: (L.) Lindl., Gen. Sp. Orchid. Pl.: 114 (1831).

Common Name / Tên thông dụng: Lady of the Night or Knobby Brassavola / Nữ hoàng bóng đêm hay Knobby Brassavola.

Based on data from 50 awards B. nodosa averages 4.3 flowers per inflorescence and 12.0 cm. (4.7 inches) natural spread / Dựa trên dữ liệu từ 50 giải thưởng (của) B. nodosa bình quân 4.3 hoa trên cành và có kích thước tự nhiên 12.0 cm. (4.7 inches).

ORIGIN / HABITAT – NGUỒN GỐC / MÔI TRƯỜNG SỐNG:

Mexico, Central America, Colombia, and Venezuela. This species is widespread in Mexico along the Gulf of Mexico coast southward from Tampico, and plants are also found on the Pacific coast in the state of Chiapas.

Mexico, Trung Mỹ, Colombia, và Venezuela. Loài này phổ biến ở Mexico dọc theo Vịnh Mexico, bờ biển phía Nam từ Tampico, và các cây cũng được tìm thấy trên bờ biển Thái Bình Dương ở tiểu bang Chiapas.

The habitat continues south through Central America, along both the Pacific and Caribbean coasts, and extends into northern Venezuela and Colombia. Collections have also been reported on islands in the West Indies.

Môi trường sống tiếp tục xuống phía nam qua Trung Mỹ, dọc theo cả bờ biển Thái Bình Dương và Caribbean, và mở rộng về phía bắc Venezuela và Colombia. Các bộ sưu tập cũng được báo cáo trên các hòn đảo ở Tây Ấn (Châu Mỹ).

Plants are found in low lying coastal regions, generally below 1640 ft. (500 m), growing on either trees in lowland tropical forests and mangrove swamps, or on exposed rocks and cliffs near the shore. - Source: Charles Baker

Các cây được tìm thấy trong các miền ven biển địa thế thấp, thường dưới 1.640 ft (500 m), mọc trên những cây hoặc trong các rừng nhiệt đới đất thấp và những đầm lầy ngập mặn, hoặc phơi bày trên những tảng đá và những vách đá gần bờ. - Nguồn: Charles Baker


• Flowering season in Northern Hemisher / Mùa hoa ở Bắc bán cầu

• Number of Bloom*: Số lần nở hoa.

* Based on 247 recorded plant bloomings. Dựa trên 247 lần ra hoa của cây được ghi lại.

Grow in dappled light to bright indirect light conditions / Mọc trong những điều kiện ánh sáng khuếch tán đến ánh sáng chói chang gián tiếp

Grow in warm to hot conditions, or 66°F to 85°F at night / Mọc trong những điều kiện ấm áp đến nóng, hoặc 66 ° F đến 85 ° F vào ban đêm

Trích từ orchidwiz.com/

Hết

Cám ơn các bạn đã xem
 
Top