linh sam ,sơn liễu,,,,04/05,

CHUNG-LT

Thành viên Mua Bán
Các. Cây không bao vẫn chuyển
Cây 1 linh sam,hoành 64, giá 1000k


Cây 2 sơn liễu ,giá 150k

Cây 3 sơn liễu ,giá 250kCây 4 sơn liễu giá 350k

Hết,,,,,
 
Top