Kuan thiên tài

1 lần qua nhà cá mập 80,cá mập lớn giọng thách đố Kuan

và khi đi học Kuan vẫn...
==================================
 
Top