Search results

  1. N

    Đề nghị xử lý thành viên sử dụng diễn đàn để quảng cáo

    Thời gian gần đây có thanh viên sử dụng diễn đàn này để quảng cáo, đề nghị BQT xử lý, nhắc nhở. Cảm ơn
  2. N

    Hỏi kinh nghiệm

    ACE diễn đàn cho hỏi, mùa này đào phôi sam núi về trồng có sống ko, mới chơi nên chưa có nhiều kinh nghiệm, mong giúp dùm. Cảm ơn! Mới tham gia diễn đàn nên chưa biết cách đưa hình ảnh lên.
Top