Search results

  1. H

    Linh sam tím than

    Nhà có cây Linh Sam tím than sáng lên thấy đang trổ bông nên chụp chia sẻ mọi người xem, vì thấy màu tím đậm đẹp quá, để nở rộ chụp lại gởi mọi người xem, loại này bông nhiều, màu khỏi chê. Màu hoa thì đẹp nhưng tay chụp thì xấu nha
Top