Search results

 1. neoman_it

  Lô Hoa Trang ngày 30/01/2016

  TR MS002 by Vườn Kiểng Đăng Khoa Mã Số: TR MS002 Loại: Cây bán thành phẩm Chiều Cao: 75 cm Hoành: 36 cm Tàng Phong Ngang: 80 cm Dáng: Tam tài ------------------------------------------------------------- Giá: Liên hệ Khoa: 098 330 1991 TR MM003 by Vườn Kiểng Đăng Khoa Mã Số: TR MM003 Loại: Cây...
 2. neoman_it

  Lô Bonsai ngày 30/01/2016

  BS MM001 by Vườn Kiểng Đăng Khoa Mã Số: BS MM001 Tên cây: Nguyệt quế Loại: Cây thành phẩm Chiều Cao: 125 cm Hoành: 12 cm Tàng Phong Ngang: 150 cm Dáng: Phụ tử ------------------------------------------------------------- Giá: Liên hệ Khoa: 098 330 1991 BS LL002 by Vườn Kiểng Đăng Khoa Mã Số...
 3. neoman_it

  Lô Ngoạ Tùng ngày 29/01/2016

  T-N MS004 by Vườn Kiểng Đăng Khoa Mã Số: T-N MS004 Loại: Cây thành phẩm Chiều Cao: 64 cm Hoành: 20 cm Tàng Phong Ngang: 80 cm Dáng: Trực ------------------------------------------------------------- Giá: Liên hệ Khoa: 098 330 1991 T-N MS005 by Vườn Kiểng Đăng Khoa Mã Số: T-N MS005 Loại: Cây...
 4. neoman_it

  Tổng hợp Vạn Niên Tùng Vườn Kiểng Đăng Khoa [updating...]

  T-VN LM001 by Vườn Kiểng Đăng Khoa Mã Số: T-VN LM001 Loại: Cây bán thành phẩm Chiều Cao: 80 cm Hoành: 46 cm Tàn Phong Ngang: 115 cm Dáng: Trực ------------------------------------------------------------- Giá: Liên hệ Khoa: 098 330 1991 T-VN GL002 by Vườn Kiểng Đăng Khoa Mã Số: T-VN...
 5. neoman_it

  Lô Vạn Niên Tùng ngày 27/01/2016

  T-VN MS014 by Vườn Kiểng Đăng Khoa Mã Số: T-VN MS014 Loại: Cây thành phẩm Chiều Cao: 97 cm Hoành: 35 cm Tàng Phong Ngang: 160 cm Dáng: Trực ------------------------------------------------------------- Giá: Liên hệ Khoa: 098 330 1991 T-VN MS015 by Vườn Kiểng Đăng Khoa Mã Số: T-VN MS015 Loại...
 6. neoman_it

  Lô Vạn Niên Tùng ngày 25/01/2016

  T-VN LM011 by Vườn Kiểng Đăng Khoa Mã Số: T-VN LM011 Loại: Cây thành phẩm Chiều Cao: 90 cm Hoành: 45 cm Tàng Phong Ngang: 120 cm Dáng: Trực ------------------------------------------------------------- Giá: Liên hệ Khoa: 098 330 1991 T-VN MM012 by Vườn Kiểng Đăng Khoa Mã Số: T-VN MM012 Loại...
 7. neoman_it

  Lô Vạn Niên Tùng, Duyên Tùng, Ngoạ Tùng ngày 24/01/2016

  Vạn Niên Tùng T-VN MS010 by Vườn Kiểng Đăng Khoa Mã Số: T-VN MS010 Loại: Cây thành phẩm Chiều Cao: 36 cm Hoành: 30 cm Tàng Phong Ngang: 77 cm Dáng: Nhân văn ------------------------------------------------------------- Giá: Liên hệ Khoa: 098 330 1991 T-VN LM029 by Vườn Kiểng Đăng Khoa Mã Số...
 8. neoman_it

  Lô Vạn Niên Tùng ngày 22/01/2016

  T-VN LM026 by Vườn Kiểng Đăng Khoa Mã Số: T-VN LM026 Loại: Cây bán thành phẩm Chiều Cao: 70 cm Hoành: 44 cm Tàng Phong Ngang: 105 cm Dáng: Bay ------------------------------------------------------------- Giá: Liên hệ Khoa: 098 330 1991 T-VN LL027 by Vườn Kiểng Đăng Khoa Mã Số: T-VN LL027...
 9. neoman_it

  Lô Vạn Niên Tùng ngày 20/01/2016

  T-VN LM023 by Vườn Kiểng Đăng Khoa Mã Số: T-VN LM023 Loại: Cây bán thành phẩm Chiều Cao: 65 cm Hoành: 45 cm Tàng Phong Ngang: 120 cm Dáng: Bay ------------------------------------------------------------- Giá: Liên hệ Khoa: 098 330 1991 T-VN LM024 by Vườn Kiểng Đăng Khoa Mã Số: T-VN LM024...
 10. neoman_it

  Lô Vạn Niên Tùng ngày 18/01/2016

  T-VN LL019 by Vườn Kiểng Đăng Khoa Mã Số: T-VN LL019 Loại: Cây bán thành phẩm Chiều Cao: 75 cm Hoành: 53 cm Tàng Phong Ngang: 125 cm Dáng: Trực ------------------------------------------------------------- Giá: Liên hệ Khoa: 098 330 1991 T-VN LM020 by Vườn Kiểng Đăng Khoa Mã Số: T-VN LM020...
 11. neoman_it

  Lô Duyên Tùng ngày 17/01/2016

  T-D LT004 by Vườn Kiểng Đăng Khoa Mã Số: T-D LT004 Loại: Cây thành phẩm Chiều Cao: 85 cm Hoành: 17 cm Tàng Phong Ngang: 105 cm Dáng: Tiểu cảnh ------------------------------------------------------------- Giá: Liên hệ Khoa: 098 330 1991 T-D MS005 by Vườn Kiểng Đăng Khoa Mã Số: T-D MS005 Loại...
 12. neoman_it

  Lô Vạn Niên Tùng ngày 17/01/2016

  T-VN GL007 by Vườn Kiểng Đăng Khoa Mã Số: T-VN GL007 Loại: Cây bán thành phẩm Chiều Cao: 160 cm Hoành: 60 cm Tàng Phong Ngang: 170 cm Dáng: Trực ------------------------------------------------------------- Giá: Liên hệ Khoa: 098 330 1991 T-VN GL008 by Vườn Kiểng Đăng Khoa Mã Số: T-VN GL008...
 13. neoman_it

  Lô Vạn Niên Tùng ngày 15/01/2016

  T-VN GM004 by Vườn Kiểng Đăng Khoa Mã Số: T-VN GM004 Loại: Cây bán thành phẩm Chiều Cao: 100 cm Hoành: 40 cm Tàng Phong Ngang: 140 cm Dáng: Trực ------------------------------------------------------------- Giá: Liên hệ Khoa: 098 330 1991 T-VN GM005 by Vườn Kiểng Đăng Khoa Mã Số: T-VN GM005...
 14. neoman_it

  Lô Vạn Niên Tùng ngày 13/01/2016

  T-VN LM001 by Vườn Kiểng Đăng Khoa Mã Số: T-VN LM001 Loại: Cây bán thành phẩm Chiều Cao: 80 cm Hoành: 46 cm Tàn Phong Ngang: 115 cm Dáng: Trực ------------------------------------------------------------- Giá: Liên hệ Khoa: 098 330 1991 T-VN GL002 by Vườn Kiểng Đăng Khoa Mã Số: T-VN...
 15. neoman_it

  Lô Duyên Tùng ngày 11/01/2016

  T-D MT001 by Vườn Kiểng Đăng Khoa Mã Số: T-D MT001 Loại: Cây thành phẩm Chiều Cao: 60 cm Hoành: 10 cm Tàn Phong Ngang: 65 cm Dáng: Trực ------------------------------------------------------------- Giá: Liên hệ Khoa: 098 330 1991 T-D LT002 by Vườn Kiểng Đăng Khoa Mã Số: T-D LT002 Loại: Cây...
Top