Search results

  1. K

    Lan Đai Châu (Ngọc Điểm ,Nghinh Xuân )toàn tập

    chú Thuận cho cháu hỏi cắt hết rễ vậy cây có thể sống được không ( tại vì rễ thúi hết), và cách chăm sóc như thế nào để cây phục hồi và ra rễ lại ạ.
Top