Search results

  1. T

    hỏi về cách chia chi cho cay sanh dáng làng

    bác lnvinh cho cháu hỏi muốn định hình dáng cho cây sanh phôi dáng làng thì mình có cần tuân thủ theo nguyên tắc gì không? vì cháu thấy cây dáng làng khó chia chi quá.
Top