Search results

  1. B

    Thuốc ASPIRIN"Aspirin" chữa bệnh cho cây trồng (13-07-2007) “Aspirin” cho cây trồng

    Thuốc ASPIRIN"Aspirin" chữa bệnh cho cây trồng (13-07-2007) “Aspirin” cho cây trồng "Aspirin" chữa bệnh cho cây trồng (13-07-2007) “Aspirin” cho cây trồng là chế phẩm do kỹ sư Hứa Quyết Chiến, Viện sinh học nhiệt đới (Viện KH&CN Việt Nam) nghiên cứu và điều chế. Loại “aspirin” này có...
Top