Search results

  1. L

    ACE Cứu dùm cây Hồng dại vừa bứng đứt rễ!!!

    Chuyện là em vừa tập chơi cây cảnh, đam mê ghép hồng thân gỗ. Nên hôm qua, em vừa kiếm được gốc hồng leo ngoài rào đem bứng vào bỏ chậu. Nhưng do rễ ăn sâu và nằm dưới nên xi măng nên khi bứng e bị đứt mất rễ. Giờ không biết có cách nào cứu cho nó sống. Do mới chơi cây cảnh nên rất gà mờ. Xin...
Top