T

Profile posts Latest activity Postings About

  • Vạn niên tùng mỗi cây 4 triệu.Hai cây 7 triệu.Bán cho vui vui,chứ nuôi lâu lắm.Gần 20 năm rồi đó.Hi,chúc bạn vui.
    Vạn niên tùng,mỗi cây 4 triệu.Hai cây 7 triệu,rất già,da đỏ au.Bán cho vui,chứ nuôi lâu lắm gần 20 năm rồi đó.Hi...
    Họ và tên: nguyễn trường khánh, số ĐT: 01293735333 : địa chỉ : TK diêm bắc 1, đức ninh đông ,đồng hới quảng bình, nghề nghiệp cây cảnh
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top