Recent content by michaelhoang

  1. M

    Rễ sanh có nảy mầm được không?

    những cây Sanh lớn có những rễ buông xuống rất đẹp, lâu ngày những rễ này đều già như thân, nếu cắt đoạn rễ này xuống giâm thì có nảy mầm được không? xin các bác có kinh nghiệm chỉ giáo dùm... :emoticon-heart::emoticon-heart::emoticon-heart::emoticon-heart:
Top