khaivinhly

Signature

<!--emo&:cool:--><img src='./images/1/smilies/cool.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='cool.gif' /><!--endemo--> Nếu đại ca, tiểu muội nào nhận được hướng dẫn từ đệ, xin vui lòng thực hiện. Sau khi thực hiện giải pháp thì xin báo cáo lại kết quả. Đây cũng là cách để đệ học hỏi và làm tư liệu cho những đại ca, tiểu muội đi sau.
Top