Bệnh cây đại cương

trungduart

Administrator
Bệnh cây đại cương là phần trang bị những kiến thưc cơ bản, các khái niệm, định nghĩa,các nội dung chủ yếu của khoa học bệnh cây, là môn học cơ sở cho phần cây chuyên khoa của môn học bệnh cây(Phytopathology). Môn học giúp sinh viên nắm vứng các đặc điểm sinh vật học và sinh thái học của các nguyên nhân gây bệnh và những hướng phòng trừ, hạn chế bệnh hại.
Giáo trình được sử dụng cho sinh viên chuyên ngành Bảo vệ thực vật:

Chương I. Khái niệm chung về bệnh cây
Chương II. Sinh thái bệnh cây
Chương III. Phương pháp phòng trừ bệnh cây
Chương IV. Bệnh do môi trường
Chương V. Nấm gây bệnh cây
Chương VI. Vi khuẩn gây bệnh cây
Chương VII. Virus gây bệnh cây
Chương VIII. Phytoplasma gây bệnh cây
Chương IX. Viroide gây bệnh cây
Chương X. Tuyến trùng thực vật
Chương XI. Protozoa gây bệnh cây
Chương XII. Thực vật thượng đẳng ký sinh

Đại học Khoa học Tự nhiên TpHCM

Download tại đây
 
Top