2 Thông đen

Quí Tài

Quản Lý Viên
Giao lưu cây thông đen.
Cây 1
Thông đen # 6 năm tuổi

Cây 2
Thông đen # 6 năm tuổi 
Top