1 linh sam, 1 sam núi

Quí Tài

Quản Lý Viên
Giao lưu cây linh sam ghép lá rí siêng hoa.
Chậu đất nung


( Ống nước phi 21)Cây 2 da dat qua dt

Sam bông

 
Top