Quay lại   Diễn Đàn Cây Cảnh Việt Nam - Hội bonsai Việt Nam & Quốc Tế. > Chia sẻ kinh nghiệm Sinh vật cảnh > Hoa phong lan > Kỹ thuật trồng Hoa Phong Lan

Kỹ thuật trồng Hoa Phong Lan Nơi chia sẻ các kỹ thuật nuôi trồng và phòng bệnh cho Hoa Lan
Vườn Tý Kiểng Vườn Hai Nhơn

Nhà vườn hoangmaiNhà vườn donggiangNhà vườn vankhoaNhà vườn lnvVuon Linh Sam CafeVuon TienPhatLinhsam cafe
BonsaiThaiminhVườn leminhtoankuNhà Vườn Nguyen Quang HungNhà Vườn Dang KHoahongphuongNhà vườn CLB Van Hoa Truyen Thong


NỘI QUY DIỄN ĐÀN CÂY CẢNH VIỆT NAM

NHỮNG CÂU HỎI DÀNH CHO NGƯỜI MỚI THAM GIA

Đăng ký Thành Viên Mua BánQui Định chung

Gửi trả lời
 
Công Cụ Dạng sắp xếp bài
  #1  
Cũ 03-07-2012, 03:40 PM
Avatar của thuongchi
thuongchi
Trạng thái: thuongchi đang Offline
ID thành viên: 673198
Thành Viên Danh Dự
 
Ngày gia nhập: 09-01-2011
Tên thật: Nguyễn Thượng Chí
Tuổi: 58
Nghề nghiệp: Xây Dựng
Điện thoại: 0903629990
Sở thích: Chơi Lan
Địa chỉ liên hệ: Saigon
Bài gửi: 3,390
Đã cảm ơn: 1,027
Được cảm ơn 7,539 lần trong 3,010 bài viết

Trồng Lan Thủy Canh - Bán Thủy Canh


LTS. Giới thiệu đến các bạn, cách trồng lan thủy canh và bán thủy canh với chất trồng là sỏi LECA. Mời các bạn góp ý thêm.

Growing Hydroponic Orchids - Trồng Lan Trong Nước (Trồng Lan Thủy Canh)


It’s Simple, Clean, and Easy / Nó đơn giản, sạch sẻ và dễ dàng.

Success at last! Growing orchids easy with our simple to use hydroponic system. Great for beginners and experts alike. You'll be amazed at the orchids you can grow!

Cuối cùng thành công! Trồng lan dễ dàng với đơn giản sử dụng hệ thống thủy canh của chúng tôi. Đều tuyệt vời cho người mới bắt đầu và các chuyên gia. Bạn sẽ ngạc nhiên khi lan bạn có thể phát triển!


This is the Simplest Growing System for Orchids Anywhere / Đây là Hệ Thống Trồng Đơn Giản cho các lan bất cứ nơi nào

I've been growing hydroponic plants and trees for over 25 years with this system. Several years ago I discovered that it was the perfect system for growing hydroponic orchids.

Tôi đã trồng cây và cây thủy canh trong hơn 25 năm với hệ thống này. Vài năm trước, tôi phát hiện ra rằng nó là hệ thống hoàn hảo để trồng hoa lan thủy canh.

What is hydroponics? Basically, it means growing without soil. Our hydroponic system replaces all growing media with special clay pebbles called LECA (Lightweight Expanded Clay Aggregate). This system is simple and easy to use. No pumps, motors, or eclectricity needed. The components to our system are:

Thủy canh là gì? Về cơ bản, nó có nghĩa là trồng mà không có đất. Hệ thống thủy canh của chúng tôi thay thế tất cả các chất trồng với các viên sỏi đất sét đặc biệt gọi là LECA (Vật liệu đất sét trương nở trọng lượng nhẹ). Hệ thống này đơn giản và dễ sử dụng. Không máy bơm, động cơ, hoặc điện cần thiết.Các thành phần của hệ thống của chúng tôi là:


LECA Pebbles / Các sỏi LECA: Replaces other media. / Thay thế các chất trồng khác. Cleanier, easier to use / Sạch hơn, dễ hơn để dùng. Less root decay / Ít thối rễ.

Water Gauge / Đồ đo nước: Tells you when to water Eliminates overwatering. / Cho bạn biết khi tưới nước. Loại bỏ việc thừa nước.

Culture Pot / Chậu trồng: Designed for maximum air flow at the roots. / Được thiết kế cho dòng không khí tối đa vào rễ.

Complete Nutrition / Đầy đủ chất dinh dưỡng: Plants get everything they need for strong healthy growth. No fertilizer runoff or buildup. / Các Lan nhận được mọi thứ chúng cần cho sự tăng trưởng khỏe mạnh. Phân bón không thất thoát hoặc tích tụ.

The Perfect Media for Orchids / Chất trồng hoàn hảo cho các Lan

LECA (Lightweight Expanded Clay Aggregate / Vật liệu đất sét trương nở trọng lượng nhẹ).


Our Lightweight Expandable Clay Aggregate (LECA) / Vật liệu Đất sét Trương nở Trọng lượng nhẹ của chúng tôi (LECA)Your orchids will benefit in many ways with LECA: / Lan của bạn sẽ được hưởng lợi theo nhiều cách với LECA:

• no rot, decay or mold / không thối, hư hỏng hoặc nấm mốc

• more oxygen to the roots / thêm oxy cho rễ

• less disease and insects / ít bệnh và côn trùng

• better nutrition / dinh dưỡng tốt hơn

LECA pebbles provide the ideal mix of air and moisture to the roots. Both you and your orchids will like the clean, healthy environment without decomposing bark, mold, or bacteria.

Các sỏi LECA cung cấp sự pha trộn lý tưởng của không khí và độ ẩm cho các rễ. Cả hai: bạn và lan của bạn sẽ thích môi trường sạch sẽ, khỏe mạnh không bị phân hủy vỏ cây, nấm mốc, vi khuẩn hoặc vi khuẩn.

With LECA pebbles there's no rot or decay so there's less repotting ..... / Với các sỏi LECA không có thối hoặc phân hủy như vậy ít có thay chậu .....

Easy Watering / Dễ tưới nước ......


No more guessing about watering! Is the plant too wet ... or too dry? What holds water - what doesn't? / Không nghỉ nhiều về tưới nước! Lan quá ẩm ướt ... hoặc quá khô? Cái gì giữ nước - cái gì không?

Our Water Gauge tells you when to water. A Decoratve outer pot holds the water and the LECA pebbles pull up nutrient solution to the plant safely and evenly. At the same time the openings in the inner pot promote maximum air circulation at the roots.

Đồ đo nước của chúng tôi cho bạn biết khi nào tưới nước. Một chậu bên ngoài trang trí giữ nước và các sỏi LECA cung cấp dung dịch dinh dưỡng cho lan một cách an toàn và đồng đều. Đồng thời các lỗ bên trong chậu thúc đẩy việc lưu thông không khí tối đa vào các rễ.

Imagine, no more trips to the sink for soaking and no more worries about water on the floor! / Hãy tưởng tượng, không có nhiều chuyến đi đến bồn rửa để ngâm và không lo nhiều về nước trên sàn nhà!

Balanced Nutrition Means Healthy Plants / Dinh Dưỡng Được Cân Bằng Nghĩa Là Các Lan Khỏe Mạnh


What nutrients are your plants actually getting? Complete, balanced nutrition is easy with our system. No more guessing. Just add a few drops of nutrients to the water and your plants will get everything they need for healthy growth and vibrant blooms.

Những chất dinh dưỡng nào thực sự được các lan của bạn nhận được? Dinh dưỡng đầy đủ, cân bằng dễ dàng với hệ thống của chúng tôi. Không suy nghỉ thêm. Chỉ thêm ít giọt chất dinh dưỡng vào nước và các lan của bạn sẽ nhận được mọi thứ chúng cần cho sự tăng trưởng khỏe mạnh và nở hoa rực rỡ.

No worry about salt buildup either. Just flush the roots at the sink every couple of months and all the impurities wash away! / Cũng chẳng lo về sự tích tụ muối. Chỉ cần tuôn rễ ra ở bồn rửa mỗi hai tháng và tất cả các tạp chất được rửa sạch!

Beginner or Expert, You'll Benefit from Our System / Người mới bắt đầu hoặc chuyên gia, bạn hưởng lợi từ hệ thống của chúng tôi


LECA pebbles at work / Các sỏi LECA khi làm việc


With our system your orchids will practically take care of themselves. Imagine your orchids in a single media that's clean, easy to use, and won't breakdown.

Với hệ thống của chúng tôi lan của bạn thực tế tự chăm sóc mình. Hãy tưởng tượng lan của bạn trong một chất trồng duy nhất - sạch sẽ, dễ sử dụng, và sẽ không phân hủy.

Spend less time on your plants and get better results! / Dành ít thời gian hơn vào các lan của bạn và nhận các kết quả tốt hơn!

Healthy plants are easy with correct watering and balanced nutrition. Fewer insect problems- and other plant ailments too! / Các lan khỏe mạnh thì dễ dàng với việc tưới nước chính xác và cân bằng dinh dưỡng. Các vấn đề côn trùng ít hơn - và các bệnh lan khác cũng vậy!

Beginner or expert, your orchids will benefit from our system! / Người mới bắt đầu hay chuyên gia, lan của bạn được hưởng lợi từ hệ thống của chúng tôi!

Let's get started! Our "Starter Set" has everything you'll need to transfer two orchids to Hydroponics. Step by step instructions included.

Hãy bắt đầu!Bộ khởi động” của chúng tôi có mọi thứ bạn sẽ cần phải chuyển hai lan đến hệ trồng thủy canh. Từng bước các hướng dẫn gồm.

Your orchids are waiting ...... / Các lan của bạn đang chờ .....

Theo hydro-orchids.com/hydro-for-orchids.html


Còn tiếp

Trả lời kèm theo trích dẫn
The Following 14 Users Say Thank You to thuongchi For This Useful Post:
  #2  
Cũ 03-07-2012, 06:56 PM
Avatar của thuongchi
thuongchi
Trạng thái: thuongchi đang Offline
ID thành viên: 673198
Thành Viên Danh Dự
 
Ngày gia nhập: 09-01-2011
Tên thật: Nguyễn Thượng Chí
Tuổi: 58
Nghề nghiệp: Xây Dựng
Điện thoại: 0903629990
Sở thích: Chơi Lan
Địa chỉ liên hệ: Saigon
Bài gửi: 3,390
Đã cảm ơn: 1,027
Được cảm ơn 7,539 lần trong 3,010 bài viết

Trả lời: Trồng Lan Thủy Canh - Bán Thủy Canh


LTS. Giới thiệu đến các bạn, cách trồng lan thủy canh và bán thủy canh với chất trồng là sỏi LECA. Mời các bạn góp ý thêm.

Why I use semi-hydroponics / Tại sao tôi dùng (hệ thống) bán thủy canh


Semi-Hydroponic / (Hệ Thống) Bán Thủy Canh

thuongchi dịch từ orchidboard.com/node/77I have been growing orchids for 7 years now…well killing them at first, but really becoming successful within these last 4 to 5 years. My success wasn’t a result of the months of researching their culture, high tech fertilizers, or the eventual investment in a greenhouse. The secret was in a little clay pellet.

Tôi trồng lan đến bây giờ là 7 năm ... lúc đầu giết chúng nhiều, nhưng thực sự trở nên thành công trong 4-5 năm gần đây. Thành công của tôi không phải là một kết quả của các tháng nghiên cứu cách trồng chúng, các phân bón công nghệ cao, hoặc cuối cùng đầu tư trong nhà kính. Bí mật nằm trong một viên đất sét nhỏ.

Orchids were always a passing interest for me. They flirted with me every time I went to a Lowes or Home Depot, and even at the grocery store; I know you’ve heard this story before…

Hoa Lan luôn làm tôi quan tâm. Chúng tán tỉnh tôi mỗi khi tôi đi đến một nơi bán (lan) hay cây cảnh (trong nhà), và ngay tại các cửa hàng tạp hóa, tôi biết bạn đã nghe chuyện này trước đó ...

It wasn’t till I bought my first orchid, a striking yellow Oncidium calling herself ‘Sweet Sugar’. I took her home not having a clue how to care for her, but having inherited my parent’s green thumb, I had a good idea. The flowers lasted for weeks and I was starting to want to try the other types. I brought home a few Phalaenopsis in bloom and put them with ‘Sweet Sugar’. Well to my surprise, within a week, the leaves on the phalaenopsis were shriveling, the flowers were falling off, and it was very obvious I didn’t know what I was doing. Intrigued as to why I could not grow them, I bought book after book on orchid culture, thus beginning my obsession. After about a month of reading online and off, I felt confident I could do this. I had learned that Phalaenopsis do not like a full southern exposure and quickly cook, and I was desperate for redemption.

Không phải khi tôi mua hoa lan đầu tiên của tôi, một lan Vũ nữ màu vàng nổi bật tự gọi mình là 'Đường ngọt'. Tôi đã lấy nhà nàng (chậu lan) mà không có một đầu mối làm thế nào để chăm sóc cho cô ta, nhưng đã thừa hưởng ngón tay cái màu xanh lá cây của cha mẹ tôi, tôi đã có một ý tưởng tốt. Những hoa kéo dài nhiều tuần và tôi đã bắt đầu muốn thử các loại (lan) khác. Tôi mang về nhà một ít lan Hồ điệp đang nở hoa và đặt chúng với 'Đường ngọt'. Nhiều ngạc nhiên của tôi, trong vòng một tuần, những chiếc lá trên Hồ điệp nhăn nheo, những hoa rụng, và nó rất rõ ràng tôi không biết những gì tôi đã làm. Rất tò mò là tại sao tôi không thể trồng chúng, tôi đã mua sách sau khi sách về chăm sóc lan, do đó bắt đầu sự ám ảnh của tôi. Sau khoảng một tháng xem online và gặp gỡ offline, tôi cảm thấy tự tin tôi có thể làm điều này được. Tôi đã học được rằng Lan Hồ điệp không thích một sự tiếp xúc hướng Nam hoàn toàn và nhanh chóng bị nấu, và tôi đã tuyệt vọng để hồi sinh (lan).

As the months passed I collected orchid after orchid, some looking scragglier than others, and I acquired quite a collection; one that I couldn’t re-bloom. Darling wife says she wants her living room back…time for a greenhouse you say?

Khi những tháng qua đi tôi đã sưu tầm lan và lan, một số nhìn bù xù hơn những lan khác, và tôi có được một bộ sưu tập khá, một (lan) - tôi không thể làm nở hoa lại. Lan yêu nói rằng cô ấy muốn sống trở lại phòng của cô ... thời gian ở nhà kính bạn nói?

Ok, with greenhouse built and orchids loaded, I started seeing improvements in foliage, no more pleating of the leaves due to low humidity, and better over all growth. And with some education on nutrition, I was beginning to understand what these orchids needed; eventually being rewarded with flowers.

Ok, với nhà kính được xây dựng và lan trong đó, tôi đã bắt đầu thấy sự cải thiện về tán lá, không còn sự nhăn lá do độ ẩm thấp, và tốt hơn so với tất cả tăng trưởng. Và với một số giáo dục về dinh dưỡng, tôi đã bắt đầu hiểu các loài lan này cần gì, cuối cùng được khen thưởng với các hoa.

Where do those clay pellets come into play? I’ll tell you. As the months passed I was having varying success. Good with the more common Phalaenopsis, Oncidium, and Dendrobium, but I was drawn to the more exotic; so many wonderful varieties. Why couldn’t I grow them? So I bought bunches of them, I had a greenhouse now mind you, I am an orchid grower now. Well… Struggling with failure I stumbled across a new culture for growing orchids. It was called Semi-hydroponics.

Những viên đất sét đi vào chơi ở đâu? Tôi sẽ kể bạn biết. Nhiều tháng trôi qua và tôi đã có thành công khác nhau. Tốt với các lan Hồ điệp, Vũ nữ và Dendrobium phổ biến hơn nhưng tôi đã bị lôi cuốn kỳ lạ hơn, vì nhiều loại (lan) tuyệt vời. Tại sao tôi không thể trồng chúng? Vì vậy, tôi đã mua nhiều lan trong số chúng, tôi có một nhà kính bây giờ trong tâm trí bạn, giờ đây tôi là một người trồng phong lan. Tốt ... Đấu tranh với thất bại, tôi đã vấp ngã trên một cách chăm sóc mới cho việc trồng các lan. Nó được gọi là bán thủy canh.

‘Semi’ because the use of pumps and timers and a whole big system wasn’t needed, but the hydroponics benefits were available in a pot full of expanded clay pellets. So I bought a starter kit containing pots with holes in them that held a specific amount of water, those clay pellets, a rooting hormone, and a urea free orchid fertilizer. Within a month I was surprised to see a flurry of new roots starting. Within a few more months I was seeing an exponential growth improvement.

'Bán' vì việc sử dụng các máy bơm và các bộ hẹn giờ và toàn bộ hệ thống lớn không cần thiết, nhưng những lợi ích thủy canh đã có sẵn trong một chậu đầy đủ của viên đất sét trương nở. Vì vậy, tôi đã mua một bộ khởi động có chứa các chậu có lỗ trong chúng - đã giữ một lượng nước cụ thể, những viên đất sét đó, một hormon kích rễ, và một phân bón lan không urê. Trong vòng một tháng, tôi đã ngạc nhiên khi thấy một loạt các rễ mới bắt đầu. Trong vòng vài tháng, tôi đã thấy một sự cải tiến tăng trưởng theo cấp số nhân.
Stronger leaves, aggressive roots, and those shriveled pseudobulbs plumped back up. Time to re-pot some more and I had run out of supplies!!!

Các lá khỏe hơn, các rễ bành trướng, và những giả hành nhăn nheo đó đầy đặn trở lại. Thời gian để trồng lại một số lan nhiều hơn và tôi đã không cần các nguồn cung cấp!

I bought more and more over the course of a few months until most if not all of my orchids were in this semi-hydroponic culture. And they grew and grew well. I was amazed. This was the type of orchid grower I wanted to be!

Tôi đã mua nhiều hơn và nhiều hơn nữa trong quá trình một vài tháng cho đến khi hầu hết nếu không phải tất cả các hoa lan của tôi trong sự chăm sóc bán thủy canh. Và chúng đã phát triển và tăng trưởng tốt. Tôi đã ngạc nhiên. Đây là kiểu người trồng lan, tôi muốn như thế.

Winter came and went and with early spring came flowers. I did it! / mùa đông đã đến và đi và đầu mùa xuân mang đến những hoa. Tôi đã làm được!


Same area a few years later / Khu vực tương tự một vài năm sau đóCòn tiếp

Trả lời kèm theo trích dẫn
The Following 15 Users Say Thank You to thuongchi For This Useful Post:
  #3  
Cũ 04-07-2012, 10:07 AM
Avatar của thuongchi
thuongchi
Trạng thái: thuongchi đang Offline
ID thành viên: 673198
Thành Viên Danh Dự
 
Ngày gia nhập: 09-01-2011
Tên thật: Nguyễn Thượng Chí
Tuổi: 58
Nghề nghiệp: Xây Dựng
Điện thoại: 0903629990
Sở thích: Chơi Lan
Địa chỉ liên hệ: Saigon
Bài gửi: 3,390
Đã cảm ơn: 1,027
Được cảm ơn 7,539 lần trong 3,010 bài viết

Trả lời: Trồng Lan Thủy Canh - Bán Thủy Canh


Tiếp theo

LTS. Giới thiệu đến các bạn, cách trồng lan thủy canh và bán thủy canh với chất trồng là sỏi LECA. Mời các bạn góp ý thêm.

Why I use semi-hydroponics / Tại sao tôi dùng (hệ thống) bán thủy canh

Semi-Hydroponic / (Hệ Thống) Bán Thủy Canh

thuongchi dịch từ orchidboard.com/node/77


So let me tell you about semi-hydroponics. / Vì vậy, hãy để tôi kể cho bạn về bán thủy canh.

Those clay pellets are a LECA or Lightweight Expanded Clay Aggregate product. There are a number of them out there for hydroponics, HygroStone, PrimeAgra, Hygroton, and Aliflor, to name a few. What makes them different from each other is an ability to wick water up through the media completely hydrating the roots, but not keeping them wet. Some LECA products have wicking ability, but are lacking in capillarity needed to pull water and nutrients up and throughout the medium completely. The shape of the pellets allow for high levels of gas exchange at the roots while maintaining proper moisture levels for healthy growth.

Những viên đất sét là một LECA hoặc sản phẩm vật liệu đất sét trương nở trọng lượng nhẹ. Có một số (tên) trong số đó là hydroponics, HydroStone, PrimeAgra, Hygroton, và Aliflor, để đặt tên cho vài sản phẩm. Điều gì làm chúng khác lẫn nhau là một khả năng để tim nước thông qua chất trồng một cách hoàn toàn làm ẩm các rễ, nhưng không để chúng ướt. Một số sản phẩm LECA có khả năng mao dẫn, nhưng đang thiếu sức mao dẫn cần thiết để đem nước và chất dinh dưỡng lên và thong qua các chất trồng một cách hoàn toàn. Hình dạng của viên đất sét cho phép cho các mức độ cao trao đổi khí ở các rễ trong khi vẫn duy trì những mức độ độ ẩm thích hợp cho sự phát triển khỏe mạnh.

The HygroStone™ pellets are denser the other LECA products so they don’t float up and out of the pot when watering. And its pellet shape seems to lock into the pot and around the roots better than the more spherical LECA products. The semi-hydro pots are fairly basic. Polypropylene pots of various sizes with a pair of holes drilled about an inch up from the bottom to create a reservoir.

Các viên HygroStone ™ dày đặc hơn các sản phẩm LECA khác vì chúng không nổi lên và ra khỏi chậu khi tưới nước. Và dạng viên của nó có vẻ như bị khóa vào chậu và xung quanh các rễ tốt hơn so với nhiều sản phẩm LECA hình cầu. Các chậu bán thủy canh là khá cơ bản. Những chậu Polypropylene có các kích cỡ khác nhau với một cặp lỗ khoan khoảng một inch phía trên từ đáy để tạo ra một hồ chứa.

Culture is simplified. No more worries about proper watering. Nutrition is easy with the addition or a complete fertilizer like MSU 13-3-15 or 19-4-23 fertilizers, or any urea free orchid fertilizer.

Việc chăm sóc được đơn giản hóa. Không lo ngại nhiều về việc tưới nước đúng cách. Sự dinh dưỡng dễ dàng với việc bổ sung hoặc một loại phân bón đầy đủ như các phân bón MSU 13-3-15 hoặc 19-4-23, hoặc bất kỳ phân bón lan không urê.

I won’t get into why I feel that MSU is best, but with a lower nitrogen PPM fed constantly, you can maximize your growth potential, and again not worry about feeding. What fertilizer isn’t used is flushed out of the pot at the next watering.

Tôi sẽ không nói tại sao tôi cảm thấy rằng (phân bón) MSU là tốt nhất, nhưng với một PPM nitơ thấp hơn cho ăn liên tục, bạn có thể tối đa hóa tiềm năng tăng trưởng của lan, và một lần nữa không lo về bón phân. Phân bón nào không được sử dụng thì thải ra khỏi chậu ở những lần tưới nước tiếp theo.

You are left to only concern yourself with providing the correct light, temperatures, and if your able, the proper humidity. / Còn lại bạn chỉ tự quan tâm với việc cung cấp ánh sáng chính xác, các nhiệt độ, và nếu có thể của bạn, độ ẩm thích hợp.

It has really simplified growing orchids, and made me a substantially better grower. Now with the courage to grow the tougher intermediate and more advanced orchids, and am now growing African violets and other gesneriads in the culture with great success.

Nó thực sự làm đơn giản việc trồng lan, và làm cho tôi thành một người trồng (lan) tốt hơn đáng kể. Bây giờ với sự can đảm để trồng những lan trung bình khó hơn và tiên tiến hơn, và bây giờ tôi trồng hoa violet châu Phi và gesneriads khác trong sự chăm sóc với thành công lớn.

Chú thích:

Saintpaulia, commonly known as African violet, is a genus of 6–20 species of herbaceousperennial flowering plants in the family Gesneriaceae, native to Tanzania and adjacent southeastern Kenya in eastern tropical Africa, with a concentration of species in the Nguru mountains of Tanzania. (From Wikipedia, the free encyclopedia)

Saintpaulia , thường được gọi là violet châu Phi , là một chi của 6-20 loài thực vật có hoa thân thảo lâu năm trong họ Gesneriaceae , có nguồn gốc từ Tanzania và đông nam giáp Kenya ở miền đông châu Phi nhiệt đới , với một mật độ của loài trong vùng núi Nguru của Tanzania. (Theo Bách Khoa toàn thư mở)

Gesneriaceae is a family of flowering plants consisting of ca. 150 genera and ca. 3,200 species in the Old World and New World tropics and subtropics, with a very small number extending to temperate areas. Many species have colorful and showy flowers and are cultivated as ornamental plants. (From Wikipedia, the free encyclopedia)

Gesneriaceae là một họ của các thực vật có hoa bao gồm 150 chi và 3.200 loài trong thế giới cũ và vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới thế giới mới, với một số lượng rất nhỏ mở rộng đến các khu vực ôn đới. Nhiều loài có hoa đầy màu sắc và sặc sỡ và được trồng làm các cây cảnh. (Theo Bách Khoa toàn thư mở)


Jesse Wright

Hết

Cám ơn các bạn đã xem.

Trả lời kèm theo trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to thuongchi For This Useful Post:
  #4  
Cũ 04-07-2012, 01:10 PM
mytienorchids
Trạng thái: mytienorchids đang Offline
ID thành viên: 689712
Thành viên
 
Ngày gia nhập: 11-04-2012
Tên thật: Đinh Vũ Duy
Điện thoại: 0983359762
Địa chỉ liên hệ: MỸ THO
Bài gửi: 644
Đã cảm ơn: 613
Được cảm ơn 1,110 lần trong 522 bài viết

Trả lời: Trồng Lan Thủy Canh - Bán Thủy Canh


Theo em, tóm lại, để trồng lan bán thủy canh thì cần có các điều kiện thế này:
- Cây chịu ẩm tốt ( hồ điệp, hài....)
- Chậu kín (để chứa nước), màu trắng càng tốt để rễ quang hợp và theo dõi sự phát triển của bộ rễ, mặc dù có thể sinh rêu, nhưng điều đó không quan trọng, đôi khi như vậy nhìn chậu lan thấy hay hay.
- Chất trồng có khả năng mao dẫn nước, không hư mục.
- Tính toán lượng phân bón cần thiết (đặc biệt là đạm) để cây hấp thu liên tục không bị mềm yếu, oặt ẹo. Các bác cứ dùng dd mọi người trồng rau thủy canh, pha rồi đo TDS khoảng 600 -:- 800 ppm là OK, dễ nhất là cứ dùng phân bón lá, pha ra dd có nồng độ N từ 100 -:- 150 ppm, chú ý phải trừ đi lượng N cung cấp từ Ure (nếu có) trong phân bón, vì cây sẽ không hấp thu được, và do đó sẽ thiếu N.
- Định kì ngâm chậu xả muối, rửa lá khỏi bụi bám là điều cần thiết.

__________________
Mail: mytienorchids@yahoo.com ; keikiduy@yahoo.com. Phone: 0983359762.
Trả lời kèm theo trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to mytienorchids For This Useful Post:
  #5  
Cũ 04-07-2012, 01:38 PM
x-youtoo
Trạng thái: x-youtoo đang Offline
ID thành viên: 686797
Thành viên
 
Ngày gia nhập: 08-02-2012
Tên thật: X-Nam
Điện thoại: 0933199476
Sở thích: Trồng lan
Địa chỉ liên hệ: Quận Tân Bình, Tp HCM
Bài gửi: 651
Đã cảm ơn: 83
Được cảm ơn 1,045 lần trong 470 bài viết

Trả lời: Trồng Lan Thủy Canh - Bán Thủy Canh


Trích dẫn:
Nguyên văn bởi mytienorchids Xem Bài gửi
Theo em, tóm lại, để trồng lan bán thủy canh thì cần có các điều kiện thế này:
- Cây chịu ẩm tốt ( hồ điệp, hài....)
- Chậu kín (để chứa nước), màu trắng càng tốt để rễ quang hợp và theo dõi sự phát triển của bộ rễ, mặc dù có thể sinh rêu, nhưng điều đó không quan trọng, đôi khi như vậy nhìn chậu lan thấy hay hay.
- Chất trồng có khả năng mao dẫn nước, không hư mục.
- Tính toán lượng phân bón cần thiết (đặc biệt là đạm) để cây hấp thu liên tục không bị mềm yếu, oặt ẹo. Các bác cứ dùng dd mọi người trồng rau thủy canh, pha rồi đo TDS khoảng 600 -:- 800 ppm là OK, dễ nhất là cứ dùng phân bón lá, pha ra dd có nồng độ N từ 100 -:- 150 ppm, chú ý phải trừ đi lượng N cung cấp từ Ure (nếu có) trong phân bón, vì cây sẽ không hấp thu được, và do đó sẽ thiếu N.
- Định kì ngâm chậu xả muối, rửa lá khỏi bụi bám là điều cần thiết.
Theo mình được biết, cây lan nào cũng có thể trồng bán thủy canh được hết - bí quyết là: lượng nước dưới đáy chậu theo tỷ lệ nào và phần giá thể tính từ mặt nước ở dưới đáy lên cao bao nhiêu (có mấy bác cao nhân đã chia sẻ, đang thử nghiệm, hi vọng Ngọc Điểm, Vanda và các loại lan cần rễ luôn thoáng khí cũng sống tốt ... chứ Hài, Hồ Điệp, Dendro các loại tương tự ... thì rất khả quan). Bí quyết: khoan mấy cái lỗ ở bên hông chậu nhựa kín hay chậu nào đó kín có thể đựng nước dưới đáy chậu. Đối với dòng cây yêu cầu thoáng khí như Ngọc Điểm, Vanda đó là khoan thêm mấy cái lỗ (khá nhiều gần quống rễ để tăng cường lưu thông không khí hơn cho rễ ...

Giá thể thì có 2 loại: Tự Nhiên và Nhân Tạo: cái này trao đổi quá nhiều rồi.

Phân bón thì cứ theo các loại cũ kể cả phân chậm tan hay bón lá ... phân dư ko sài hết tưới đẫm là chúng chảy ra khỏi chậu thôi.

Xả muối thì quá dễ rồi, xả đậm nước và để nghiên chậu là nước muối sẽ ra ngoài hết thôi.

Đang thử nghiệm được 2 tuần thấy cây nào cũng có dấu hiệu tăng trưởng tốt cả.

Nói chung: mấy hôm nay Sài Gòn mưa nhiều, cả tuần nay chỉ ngắm lan chứ ko có tưới nước (nước dưới đáy chậu vẫn bốc hơi tự tưới cho lan và nước mưa lại châm nước lại cho đầy đáy chậu (nước mưa nhiều quá thì nó tự chảy tràn ra ngoài theo mấy cái lỗ khoét bên hông để tránh gây úng rễ cho mấy cây lan) nói chung là nhàn quá nên ngắm lan suốt thôi )

Trả lời kèm theo trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to x-youtoo For This Useful Post:
  #6  
Cũ 04-07-2012, 01:50 PM
mytienorchids
Trạng thái: mytienorchids đang Offline
ID thành viên: 689712
Thành viên
 
Ngày gia nhập: 11-04-2012
Tên thật: Đinh Vũ Duy
Điện thoại: 0983359762
Địa chỉ liên hệ: MỸ THO
Bài gửi: 644
Đã cảm ơn: 613
Được cảm ơn 1,110 lần trong 522 bài viết

Trả lời: Trồng Lan Thủy Canh - Bán Thủy Canh


Trích dẫn:
Nguyên văn bởi x-youtoo Xem Bài gửi
Theo mình được biết, cây lan nào cũng có thể trồng bán thủy canh được hết - bí quyết là: lượng nước dưới đáy chậu theo tỷ lệ nào và phần giá thể tính từ mặt nước ở dưới đáy lên cao bao nhiêu (có mấy bác cao nhân đã chia sẻ, đang thử nghiệm, hi vọng Ngọc Điểm, Vanda và các loại lan cần rễ luôn thoáng khí cũng sống tốt ... chứ Hài, Hồ Điệp, Dendro các loại tương tự ... thì rất khả quan). Bí quyết: khoan mấy cái lỗ ở bên hông chậu nhựa kín hay chậu nào đó kín có thể đựng nước dưới đáy chậu. Đối với dòng cây yêu cầu thoáng khí như Ngọc Điểm, Vanda đó là khoan thêm mấy cái lỗ (khá nhiều gần quống rễ để tăng cường lưu thông không khí hơn cho rễ ...

Giá thể thì có 2 loại: Tự Nhiên và Nhân Tạo: cái này trao đổi quá nhiều rồi.

Phân bón thì cứ theo các loại cũ kể cả phân chậm tan hay bón lá ... phân dư ko sài hết tưới đẫm là chúng chảy ra khỏi chậu thôi.

Xả muối thì quá dễ rồi, xả đậm nước và để nghiên chậu là nước muối sẽ ra ngoài hết thôi.

Đang thử nghiệm được 2 tuần thấy cây nào cũng có dấu hiệu tăng trưởng tốt cả.

Nói chung: mấy hôm nay Sài Gòn mưa nhiều, cả tuần nay chỉ ngắm lan chứ ko có tưới nước (nước dưới đáy chậu vẫn bốc hơi tự tưới cho lan và nước mưa lại châm nước lại cho đầy đáy chậu (nước mưa nhiều quá thì nó tự chảy tràn ra ngoài theo mấy cái lỗ khoét bên hông để tránh gây úng rễ cho mấy cây lan) nói chung là nhàn quá nên ngắm lan suốt thôi )
Vậy xin bạn chia sẻ cách bón phân của bạn? "cứ theo các loại cũ" nghĩa là sao? Về hàm lượng hay là cách bón?

__________________
Mail: mytienorchids@yahoo.com ; keikiduy@yahoo.com. Phone: 0983359762.
Trả lời kèm theo trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to mytienorchids For This Useful Post:
  #7  
Cũ 04-07-2012, 04:41 PM
gachip.fpt
Trạng thái: gachip.fpt đang Offline
ID thành viên: 688087
Thành viên mới
 
Ngày gia nhập: 07-03-2012
Tên thật: Nhân Đặng
Tuổi: 34
Điện thoại: chua_biet
Địa chỉ liên hệ: Vũng Tàu
Bài gửi: 5
Đã cảm ơn: 6
Được cảm ơn 3 lần trong 2 bài viết

Trả lời: Trồng Lan Thủy Canh - Bán Thủy Canh


Mọi người biết chổ nào bán sỏi LECA ở HCM hoặc Vũng Tàu với giá thành như thế nào không. Đang quang tâm KT trồng mới này .

Trả lời kèm theo trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to gachip.fpt For This Useful Post:
  #8  
Cũ 04-07-2012, 08:58 PM
Avatar của playboybvhg
playboybvhg
Trạng thái: playboybvhg đang Offline
ID thành viên: 685773
Thành viên
 
Ngày gia nhập: 04-01-2012
Tên thật: Ngô Hồng Đô
Tuổi: 60
Nghề nghiệp: Nha
Điện thoại: 0939365252
Sở thích: trồng hoa kiểng
Địa chỉ liên hệ: Hậu Giang
Bài gửi: 401
Đã cảm ơn: 4
Được cảm ơn 847 lần trong 345 bài viết

Trả lời: Trồng Lan Thủy Canh - Bán Thủy Canh


Trích dẫn:
Nguyên văn bởi thuongchi Xem Bài gửi
LTS. Giới thiệu đến các bạn, cách trồng lan thủy canh và bán thủy canh với chất trồng là sỏi LECA. Mời các bạn góp ý thêm.

Why I use semi-hydroponics / Tại sao tôi dùng (hệ thống) bán thủy canh


Semi-Hydroponic / (Hệ Thống) Bán Thủy Canh

thuongchi dịch từ orchidboard.com/node/77I have been growing orchids for 7 years now…well killing them at first, but really becoming successful within these last 4 to 5 years. My success wasn’t a result of the months of researching their culture, high tech fertilizers, or the eventual investment in a greenhouse. The secret was in a little clay pellet.

Tôi trồng lan đến bây giờ là 7 năm ... lúc đầu giết chúng nhiều, nhưng thực sự trở nên thành công trong 4-5 năm gần đây. Thành công của tôi không phải là một kết quả của các tháng nghiên cứu cách trồng chúng, các phân bón công nghệ cao, hoặc cuối cùng đầu tư trong nhà kính. Bí mật nằm trong một viên đất sét nhỏ.

Orchids were always a passing interest for me. They flirted with me every time I went to a Lowes or Home Depot, and even at the grocery store; I know you’ve heard this story before…

Hoa Lan luôn làm tôi quan tâm. Chúng tán tỉnh tôi mỗi khi tôi đi đến một nơi bán (lan) hay cây cảnh (trong nhà), và ngay tại các cửa hàng tạp hóa, tôi biết bạn đã nghe chuyện này trước đó ...

It wasn’t till I bought my first orchid, a striking yellow Oncidium calling herself ‘Sweet Sugar’. I took her home not having a clue how to care for her, but having inherited my parent’s green thumb, I had a good idea. The flowers lasted for weeks and I was starting to want to try the other types. I brought home a few Phalaenopsis in bloom and put them with ‘Sweet Sugar’. Well to my surprise, within a week, the leaves on the phalaenopsis were shriveling, the flowers were falling off, and it was very obvious I didn’t know what I was doing. Intrigued as to why I could not grow them, I bought book after book on orchid culture, thus beginning my obsession. After about a month of reading online and off, I felt confident I could do this. I had learned that Phalaenopsis do not like a full southern exposure and quickly cook, and I was desperate for redemption.

Không phải khi tôi mua hoa lan đầu tiên của tôi, một lan Vũ nữ màu vàng nổi bật tự gọi mình là 'Đường ngọt'. Tôi đã lấy nhà nàng (chậu lan) mà không có một đầu mối làm thế nào để chăm sóc cho cô ta, nhưng đã thừa hưởng ngón tay cái màu xanh lá cây của cha mẹ tôi, tôi đã có một ý tưởng tốt. Những hoa kéo dài nhiều tuần và tôi đã bắt đầu muốn thử các loại (lan) khác. Tôi mang về nhà một ít lan Hồ điệp đang nở hoa và đặt chúng với 'Đường ngọt'. Nhiều ngạc nhiên của tôi, trong vòng một tuần, những chiếc lá trên Hồ điệp nhăn nheo, những hoa rụng, và nó rất rõ ràng tôi không biết những gì tôi đã làm. Rất tò mò là tại sao tôi không thể trồng chúng, tôi đã mua sách sau khi sách về chăm sóc lan, do đó bắt đầu sự ám ảnh của tôi. Sau khoảng một tháng xem online và gặp gỡ offline, tôi cảm thấy tự tin tôi có thể làm điều này được. Tôi đã học được rằng Lan Hồ điệp không thích một sự tiếp xúc hướng Nam hoàn toàn và nhanh chóng bị nấu, và tôi đã tuyệt vọng để hồi sinh (lan).

As the months passed I collected orchid after orchid, some looking scragglier than others, and I acquired quite a collection; one that I couldn’t re-bloom. Darling wife says she wants her living room back…time for a greenhouse you say?

Khi những tháng qua đi tôi đã sưu tầm lan và lan, một số nhìn bù xù hơn những lan khác, và tôi có được một bộ sưu tập khá, một (lan) - tôi không thể làm nở hoa lại. Lan yêu nói rằng cô ấy muốn sống trở lại phòng của cô ... thời gian ở nhà kính bạn nói?

Ok, with greenhouse built and orchids loaded, I started seeing improvements in foliage, no more pleating of the leaves due to low humidity, and better over all growth. And with some education on nutrition, I was beginning to understand what these orchids needed; eventually being rewarded with flowers.

Ok, với nhà kính được xây dựng và lan trong đó, tôi đã bắt đầu thấy sự cải thiện về tán lá, không còn sự nhăn lá do độ ẩm thấp, và tốt hơn so với tất cả tăng trưởng. Và với một số giáo dục về dinh dưỡng, tôi đã bắt đầu hiểu các loài lan này cần gì, cuối cùng được khen thưởng với các hoa.

Where do those clay pellets come into play? I’ll tell you. As the months passed I was having varying success. Good with the more common Phalaenopsis, Oncidium, and Dendrobium, but I was drawn to the more exotic; so many wonderful varieties. Why couldn’t I grow them? So I bought bunches of them, I had a greenhouse now mind you, I am an orchid grower now. Well… Struggling with failure I stumbled across a new culture for growing orchids. It was called Semi-hydroponics.

Những viên đất sét đi vào chơi ở đâu? Tôi sẽ kể bạn biết. Nhiều tháng trôi qua và tôi đã có thành công khác nhau. Tốt với các lan Hồ điệp, Vũ nữ và Dendrobium phổ biến hơn nhưng tôi đã bị lôi cuốn kỳ lạ hơn, vì nhiều loại (lan) tuyệt vời. Tại sao tôi không thể trồng chúng? Vì vậy, tôi đã mua nhiều lan trong số chúng, tôi có một nhà kính bây giờ trong tâm trí bạn, giờ đây tôi là một người trồng phong lan. Tốt ... Đấu tranh với thất bại, tôi đã vấp ngã trên một cách chăm sóc mới cho việc trồng các lan. Nó được gọi là bán thủy canh.

‘Semi’ because the use of pumps and timers and a whole big system wasn’t needed, but the hydroponics benefits were available in a pot full of expanded clay pellets. So I bought a starter kit containing pots with holes in them that held a specific amount of water, those clay pellets, a rooting hormone, and a urea free orchid fertilizer. Within a month I was surprised to see a flurry of new roots starting. Within a few more months I was seeing an exponential growth improvement.

'Bán' vì việc sử dụng các máy bơm và các bộ hẹn giờ và toàn bộ hệ thống lớn không cần thiết, nhưng những lợi ích thủy canh đã có sẵn trong một chậu đầy đủ của viên đất sét trương nở. Vì vậy, tôi đã mua một bộ khởi động có chứa các chậu có lỗ trong chúng - đã giữ một lượng nước cụ thể, những viên đất sét đó, một hormon kích rễ, và một phân bón lan không urê. Trong vòng một tháng, tôi đã ngạc nhiên khi thấy một loạt các rễ mới bắt đầu. Trong vòng vài tháng, tôi đã thấy một sự cải tiến tăng trưởng theo cấp số nhân.
Stronger leaves, aggressive roots, and those shriveled pseudobulbs plumped back up. Time to re-pot some more and I had run out of supplies!!!

Các lá khỏe hơn, các rễ bành trướng, và những giả hành nhăn nheo đó đầy đặn trở lại. Thời gian để trồng lại một số lan nhiều hơn và tôi đã không cần các nguồn cung cấp!

I bought more and more over the course of a few months until most if not all of my orchids were in this semi-hydroponic culture. And they grew and grew well. I was amazed. This was the type of orchid grower I wanted to be!

Tôi đã mua nhiều hơn và nhiều hơn nữa trong quá trình một vài tháng cho đến khi hầu hết nếu không phải tất cả các hoa lan của tôi trong sự chăm sóc bán thủy canh. Và chúng đã phát triển và tăng trưởng tốt. Tôi đã ngạc nhiên. Đây là kiểu người trồng lan, tôi muốn như thế.

Winter came and went and with early spring came flowers. I did it! / mùa đông đã đến và đi và đầu mùa xuân mang đến những hoa. Tôi đã làm được!


Same area a few years later / Khu vực tương tự một vài năm sau đóCòn tiếp
Hay quá,nhưng ở VN mình làm gì có đá này để trồng,và giá thành củng chưa chắt gì mua nỏi.

__________________
e ơi lữa tắt bình khô rượu...!
...cuộc đời đó có bao lâu mà hững...hờ...!
Trả lời kèm theo trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to playboybvhg For This Useful Post:
  #9  
Cũ 05-07-2012, 06:22 AM
mytienorchids
Trạng thái: mytienorchids đang Offline
ID thành viên: 689712
Thành viên
 
Ngày gia nhập: 11-04-2012
Tên thật: Đinh Vũ Duy
Điện thoại: 0983359762
Địa chỉ liên hệ: MỸ THO
Bài gửi: 644
Đã cảm ơn: 613
Được cảm ơn 1,110 lần trong 522 bài viết

Re: Trả lời: Trồng Lan Thủy Canh - Bán Thủy Canh


Trích dẫn:
Nguyên văn bởi playboybvhg Xem Bài gửi
Hay quá,nhưng ở VN mình làm gì có đá này để trồng,và giá thành củng chưa chắt gì nỏi.
Đúng là không có thật, nhưng có thể thay thế bằng đá núi lửa (Scoria, 6K/kg), sỏi nhẹ Keramzit (120K/50L, Hà Nội có bán) đó bác playboy bố vợ hậu giang.

__________________
Mail: mytienorchids@yahoo.com ; keikiduy@yahoo.com. Phone: 0983359762.
Trả lời kèm theo trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to mytienorchids For This Useful Post:
  #10  
Cũ 05-07-2012, 09:52 AM
Avatar của thuongchi
thuongchi
Trạng thái: thuongchi đang Offline
ID thành viên: 673198
Thành Viên Danh Dự
 
Ngày gia nhập: 09-01-2011
Tên thật: Nguyễn Thượng Chí
Tuổi: 58
Nghề nghiệp: Xây Dựng
Điện thoại: 0903629990
Sở thích: Chơi Lan
Địa chỉ liên hệ: Saigon
Bài gửi: 3,390
Đã cảm ơn: 1,027
Được cảm ơn 7,539 lần trong 3,010 bài viết

Trả lời: Trồng Lan Thủy Canh - Bán Thủy Canh


Mời các bạn xem tiếp vài nghiên cứu về cách trồng Lan Bán Thủy Canh

thuongchi dịch từ kentuckyorchids.com/7155.html


Semi-Hydro Cuture / Cách trồng Bán Thủy canh


When deciding which orchids are best suited for semi-hydroponics ™, there are several points to consider before choosing a plant for this culture.

Khi quyết định những lan nào phù hợp tốt nhất cho bán thủy canh ™, có nhiều điểm để xem xét trước khi chọn một lan cho cách trồng này.

Orchids can be classified into one of four groups according to the growing condition to which they evolved. The majority of orchids are either epiphytes, (air plants, living on other plants) or lithophyte's (living on rocks). Saprophytes are those that grow in mulch, (living on the forest floor), and the remaining terrestrial orchids that have adapted to life on the ground in the sand and soil.

Hoa lan có thể được phân thành một trong bốn nhóm tùy theo các điều kiện tăng trưởng mà chúng đã tiến hóa. Phần lớn lan là một trong hai phong lan , (lan trên không, sống trên các loại cây khác) hoặc thạch lan (sống trên đá). Hoại lan là những lan phát triển trong lớp phủ, (sống trên nền rừng), và Địa lan còn lại - đã thích nghi để cuộc sống trên mặt đất trong cát và đất.

Saprophytes and Terrestrial orchids by nature are well suited for this culture. Their roots resemble those of epiphytes and have similar needs for water and air. But by living in rich fluffy humus, they generally have higher water requirement. A good example would be a Paphiopedilum.

Hoại lan và địa lan tự nhiên rất thích hợp với cách trồng này. Rễ chúng giống những phong lan và có những nhu cầu tương tự đối với nước và không khí. Tuy nhiên, bằng cách sống trong mùn fluffy giàu, chúng thường có nhu cầu nước cao hơn. Một ví dụ tốt sẽ là một Lan hài Paphiopedilum.

This brings us to our first point:/ Điều này đưa chúng ta đến điểm đầu tiên của chúng tôi:

Consider the growth habit of the plant / Xem xét môi trường sống tăng trưởng của lan:

Monopodial – Latin for “single foot”, primarily growing upward from a main stem, producing new leaves from a single apex, or vegetative tip, and lacking a rhizome and or pseudobulb.

Đơn thân – Tên Latin chỉ "chân duy nhất", chủ yếu là phát triển lên từ một thân chính, sản xuất lá mới từ một đỉnh duy nhất, hoặc ngọn cây, và thiếu một thân rễ và hoặc giả hành.

- Phalaenopsis for example, has a monopodial growth habit. / Lan Hồ điệp là ví dụ, có một môi trường tăng trưởng đơn thân.

Sympodial - Latin for “many footed”, growing from a number of vegetative apices, growing outward along the surface of the growing medium, at varying intervals along the rhizome (modified or false stem), which may swell into pseudobulb's (storage organs). Leaves may be produced at either the base, the apex, or along the entire pseudobulb, and may be deciduous.

Đa thân - Tên Latin chỉ " nhiều chân", mọc từ một số ngọn cây, phát triển ra bên ngoài dọc theo bề mặt của chất trồng, ở các khoảng thời gian khác nhau dọc theo thân rễ (thân biến đổi hoặc giả) - có thể phồng lên thành giả hành (cơ quan lưu trữ). Lá có thể được sản xuất tại gốc, ngọn, hoặc dọc theo toàn bộ giả hành, và có thể rụng lá.

So depending on the structure of the plant some will not be suited for this culture. Most monopodial, or orchids lacking pseudobulb's, would likely benefit from being in semi-hydroponics™. I would recommend researching their lineage if you are not familiar with the plant. (AOS culture sheets are available below)

Vì vậy, tùy thuộc vào cấu trúc của lan một số sẽ không thích hợp cho cách trồng này. Hầu hết lan đơn thân, hoặc lan thiếu các giả hành, có thể sẽ được hưởng lợi từ bán thủy canh ™. Tôi đề nghị bạn nghiên cứu dòng dõi của mình nếu bạn không quen thuộc với lan. (tờ cách trồng AOS có sẵn dưới đây)

Some of the sympodial orchids may prove to be too aggressive a grower for this culture. Bulbophyllum's for example, would definitely benefit from the constant moisture, but will quickly over grow the pot. By planting them in an oversized pot, you will allow for a substantial amount of growth, which you could extend by training the new growths to circle in the pot.

Vài lan đa thân có thể chứng minh là một lan quá tích cực cho cách trồng này. Lan Long là ví dụ, chắc chắn sẽ được hưởng lợi từ độ ẩm không đổi, nhưng sẽ nhanh chóng vượt trồng chậu. Bằng cách trồng chúng trong một chậu quá khổ, bạn sẽ cho phép một lượng tăng trưởng đáng kể, mà bạn có thể mở rộng bằng cách tập các tăng trưởng mới xoay tròn trong chậu.

I have had great results with Bulbophyllum, the Phalaenopsis alliance, Cattleya and related genera, Dendrobuim, Phragmipedium, Paphiopedilum, Cymbidium, Maxillaria, Epidendrum, and Oncidiumalliance to name a few. I have been informed that it is certain death for Toluminas, and is probably the case with most twig epiphytes, which need to have their root dry quickly.

Tôi đã có các kết quả tuyệt vời với Lan Lọng, liên minh Hồ điệp, Cattleya và chi liên quan, Dendrobuim, Hài Phragmipedium, Hài Paphiopedilum, Địa lan, Maxillaria, Epidendrum, liên minh Vũ nữ để gọi tên một ít. Tôi đã được thông báo rằng nó là cái chết chắc chắn cho Toluminas, và có lẽ là trường hợp với hầu hết các phong lan thân nhỏ - cần có (thời gian để) rễ chúng khô một cách nhanh chóng.

Consider the Flowering Habit / Xem xét môi trường sống ra hoa

Orchid such as Acineta, Stanhopea, and in some cases Gongoria with their downward inflorescence's, are not well suited for this culture.

Lan như Acineta, Stanhopea, và một số trường hợp của Gongoria với cụm hoa hướng xuống của chúng, không thích hợp cho cách trồng này.

Consider the Natural Habitat / Xem xét các môi trường sống tự nhiên

If the plant comes from a rain or cloud forest, it is likely a good candidate for hydro culture. If it is a twig epiphyte for example, it is less likely to flourish in this culture and in some case may prove to be fatal. It will likely suffer a long drawn out demise in an attempt to adapt, or survive but not flourish.

Nếu lan đến từ một khu rừng mưa hoặc mây, nó có thể là một ứng cử viên tốt cho cách trồng nước. Nếu nó ví dụ là một phong lan thân nhỏ, nó ít có khả năng phát triển mạnh trong cách trồng này và trong một số trường hợp có thể chứng minh là gây tử vong. Nó có khả năng sẽ phải chịu một sự sụp đổ rút ra lâu trong một nỗ lực để thích ứng, hoặc tồn tại nhưng không phát triển.

For the most part, orchids by nature are hydroponic. Having exposed roots systems that are constantly being saturated by water and nutrients washed down from the rain, and enough exposure to air for good gas exchange.

Đối với hầu hết loại, hoa lan trong tự nhiên là thủy canh. Có các hệ thống rễ lộ thiên - liên tục được bão hòa bằng nước và chất dinh dưỡng trôi xuống từ mưa, và tiếp xúc đầy đủ với không khí cho việc trao đổi khí tốt.

Còn tiếp

Trả lời kèm theo trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to thuongchi For This Useful Post:
Gửi trả lời


Công Cụ
Dạng sắp xếp bài

Quyền hạn Gửi bài
Bạn không thể gửi chủ đề
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

Mã BB đang Mở
[IMG] đang Mở
Mã HTML đang Tắt

Nội quy
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright (c) 2004 - 2017. http://caycanhvietnam.com
Phát triển bởi thành viên Hội Cây Cảnh Việt Nam.
Xin vui lòng để nguồn từ website này

Tất cả thời gian được tính theo GMT +7. Bây giờ là 02:20 PM.