Quay lại   Diễn Đàn Cây Cảnh Việt Nam - Hội bonsai Việt Nam & Quốc Tế. > Chia sẻ kinh nghiệm Sinh vật cảnh > Hoa phong lan > Kỹ thuật trồng Hoa Phong Lan

Kỹ thuật trồng Hoa Phong Lan Nơi chia sẻ các kỹ thuật nuôi trồng và phòng bệnh cho Hoa Lan
Gửi trả lời
 
Công Cụ Dạng sắp xếp bài
  #1  
Cũ 04-12-2013, 05:05 PM
Avatar của thuongchi
thuongchi
Trạng thái: thuongchi đang Offline
ID thành viên: 673198
Thành Viên Danh Dự
 
Ngày gia nhập: 09-01-2011
Tên thật: Nguyễn Thượng Chí
Tuổi: 60
Nghề nghiệp: Xây Dựng
Điện thoại: 0903629990
Sở thích: Chơi Lan
Địa chỉ liên hệ: Saigon
Bài gửi: 3,390

Các Yêu cầu Chăm sóc của Lan Giả hạc


Tặng những ai yêu thích Giả hạc, Trầm rừng & các lan lai của chúng...một bài về cách chăm sóc chúng từ một nhà vườn Hawaii.

Lược dịch từ akatsukaorchid.com/store/pg/39-Hono-Hono-Orchid-Care.aspx & ảnh sưu tầm trên internet.


Các Yêu cầu Chăm sóc của Lan Giả hạc / Cultural Requirements of Hono Hono Orchids


By / Bởi Scot Mitamura


Honohono Tree at Kunia Orchid Show / Lan Giả hạc tại Triển lãm hoa lan Kunia
Den. Adastra x Den. parishii semi-album


The Hono Hono Orchid or Dendrobium anosmum, has been a Hawaiian Favorite for many years. The Hono Hono in Hawaiian refers to the plant's growth habit of alternating leaves, very similar to the introduced and invasive weed, Commelina diffusa. Oddly it's the flowers and their exquisite fragrance and not the leaves that keep people excited about growing this orchid. Another interesting fact about this orchid is that its botanical name, anosmum, actually means scentless! My only guess is that some taxonomist was probably looking at a dried sample, because there is no mistaking the unique fragrance that the Hono Hono has. For this article and simplicity sake, I am including the related species and hybrids of Dendrobium anosmum together, since they share similar cultural requirements.

Lan Hono Hono hoặc Lan Giả hạc, là một niềm yêu thích Hawaii trong nhiều năm. Lan Giả hạc ở Hawaii đề cập đến tập quán tăng trưởng của lan xen kẽ các lá, rất giống với cỏ dại được giới thiệu và xâm chiếm, Commelina diffusa. Kỳ quặc là những hoa và hương thơm tinh tế của chúng mà không phải lá - giữ cho người ta vui về việc trồng lan này. Một thực tế thú vị khác về phong lan này là tên khoa học của nó, anosmum, thực sự có nghĩa không có hương! Suy đoán duy nhất của tôi là một số nhà phân loại học có thể đã nhìn vào một mẫu khô, vì không có sự nhầm lẫn hương thơm độc đáo mà Lan Giả hạc có. Để bài viết này có sự tiện ích đơn giản, tôi bao gồm các lan rừng và các giống lai của Lan Giả hạc có liên quan, vì chúng có các yêu cầu chăm sóc tương tự.


Cỏ dại Commelina diffusa Burm. f. (flickr.com/photos/adaduitokla/6177651489/)


To grow the Hono Hono orchid well, we must first learn a little about it and where it comes from. Its origin is quite widespread throughout Southeast Asia. This tells us that their dry season is opposite from ours in Hawai'i, therefore we need to manipulate our culture to provide the proper environment, enabling us to flower the Hono Hono well.

Để trồng Lan Giả hạc tốt, đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu một chút về nó và nó đến từ đâu. Nguồn gốc của nó khá phổ biến khắp Đông Nam Á. Điều này cho chúng ta thấy rằng mùa khô của chúng ngược lại với chúng ta ở Hawaii, do đó chúng ta cần thực hiện việc chăm sóc (của chúng ta) để cung cấp môi trường đúng, cho phép chúng ta làm ra hoa Lan Giả hạc tốt.

The Hono Hono grow in a broad range of temperatures. In Southeast Asia, they grow from sea level to almost 5,000 ft. in elevation. Hono Honos are very herbaceous (soft stems and leaves vs. woody hard stems like cymbidiums), so their comfortable temperature range will be from the lower 60's to the low 90's. I know they can tolerate temperatures into the low 50's and possibly upper 40's for a short period of time. During their growing season, ideal temperatures would be 70's to 80's. Hono Hono's benefit from a drop in temperatures (upper 50's to 60's) between December and January (dormant season). This in conjunction with a dry period without fertilizer, will help in keeping the plants dormant so that they drop their leaves and “hold back' next year's growth from emerging too early. Often times, if the new growth emerges early, blooming will be poor, due to the fact that the energy is now going to the new growth instead of the flowers. Humidity is also very important and should be kept as high as possible. In fact in the growing season, I don't think you can over water your Hono Honos.

Lan Giả hạc mọc trong một phạm vi rộng về nhiệt độ. Ở Đông Nam Á, chúng mọc từ mực nước biển đến độ cao gần 5.000 ft. Các lan Giả hạc thuộc thân thảo (các thân và lá mềm, so với các thân cứng như gỗ như địa lan ), do đó dảy nhiệt độ thoải mái của chúng sẽ từ thấp hơn 60 oF (16o C) đến dưới 90 o F (32o). Tôi biết chúng có thể chịu được những nhiệt độ dưới 50 oF (10oC) và có thể trên 40 o F (4o C) trong một khoảng thời gian ngắn. Trong mùa tăng trưởng của chúng, các nhiệt độ lý tưởng sẽ là 70 o F (21oC) đến 80 o F(27 oC). Lợi ích Lan Giả hạc từ sự sụt giảm nhiệt độ (trên 50 o F (10oC) đến 60 o F (16oC)) giữa tháng Mười Hai và tháng Giêng (mùa nghỉ). Điều này kết hợp với một thời kỳ khô, không bón phân, sẽ giúp trong việc giữ các lan nghỉ vì vậy chúng rụng lá và "giữ lại” các tăng trưởng năm sau từ việc xuất hiện quá sớm. Thông thường, nếu sự tăng trưởng mới xuất hiện sớm, việc ra hoa sẽ nghèo nàn, vì thực tế rằng năng lượng hiện nay sẽ dành cho tăng trưởng mới thay vì cho hoa. Độ ẩm cũng rất quan trọng và nên được giữ càng cao càng tốt. Trong thực tế, trong mùa tăng trưởng, tôi không nghĩ rằng bạn có thể tưới thừa nước cho các lan Giả hạc (của bạn).

Dormant Cycle / Chu kỳ nghỉ

This cycle runs from December to February. Dormancy begins when nighttime temperatures drop and watering is reduced. Keeping the orchids dry during our wet season could be difficult. One way is to move them under cover (polypropylene roof or under the eaves of the house). If the Hono Hono does not go into dormancy, flowering will be poor. Next season's new growth will emerge before the buds and will compete with bud formation.

Chu kỳ này kéo dài từ tháng mười hai đến Tháng Hai. Ngủ bắt đầu khi nhiệt độ ban đêm giảm xuống và việc tưới nước được giảm. Giữ lan khô trong mùa ướt (mưa của chúng ta) có thể khó. Một cách là chuyển chúng đến nơi dưới mái che (mái polypropylene hoặc dưới hiên nhà). Nếu lan Giả hạc không rơi vào trạng thái ngủ , việc ra hoa sẽ nghèo nàn. Tăng trưởng mới mùa sau sẽ xuất hiện trước các nụ hoa và sẽ cạnh tranh với sự hình thành nụ hoa.

December / Tháng mười hai:

Decrease watering to two times per week, making sure that the orchids are drying between waterings. / Giảm tưới nước xuống hai lần mỗi tuần, đảm bảo rằng các lan khô giữa các lần tưới nước.

January / Tháng một:

Do not fertilize, tap out any timed released fertilizer from the pots. The Hono Hono Rule: The day that you will eat the most (Thanksgiving Day), is the day that you starve your Hono Hono. It is a good sign when the leaves begin to turn yellow and fall off. The Hono Hono is actually pulling back and is storing all of its energy into plump and bare stems (pseudobulbs).

Không bón phân, lấy bất kỳ phân bón tan theo thời gian nào ra khỏi chậu. Luật lan Giả hạc: Ngày mà bạn sẽ ăn nhiều nhất (ngày lễ Tạ ơn khoảng cuối tháng 11 DL), là ngày bạn bỏ đói (không bón phân) lan Giả hạc (của bạn). Là một dấu hiệu tốt khi những chiếc lá bắt đầu chuyển sang màu vàng và rụng. Lan Giả hạc thực sự kéo lại và dự trữ tất cả năng lượng của mình vào các thân đầy đặn và trần trụi (giả hành).

February / Tháng Hai:

Buds should begin to form along bare stems. At this time they are very vulnerable to flower thrips, which will turn the small buds brown, resulting in few to no flowers. Next years' shoots will start forming from the base of the flowering cane.

Nụ hoa bắt đầu hình thành dọc theo các thân trần. Vào thời điểm này chúng rất dễ bị tổn thương do bọ trĩ hoa - sẽ biến nụ hoa nhỏ hóa nâu, có kết quả là ít đến không có hoa. Các “chồi non” năm tới sẽ bắt đầu hình thành từ gốc của thân ra hoa.

Flowering Cycle / Chu kỳ ra hoa

The flowering cycle normally occurs during the months of March to May. Using several different species, hybridizers are making new crosses that bloom at slightly different times. But generally most Hono Hono will flower during this time of year.

Chu kỳ ra hoa thường xảy ra trong những tháng Ba đến tháng Năm. Sử dụng nhiều loài khác nhau, các nhà lai tạo đang lai chéo thành các giống mới - nở hoa vào những thời điểm hơi khác nhau. Nhưng nói chung hầu hết lan Giả hạc sẽ ra hoa vào thời gian này trong năm.

March / Tháng 3:

The flower buds should become larger and begin flowering. Increase watering to once per day. / Các nụ hoa trở nên to hơn và bắt đầu nở. Tăng tưới nước một lần mỗi ngày.

April-May / Tháng 4-5:

Check flowers for unusual markings or crippling. This could be symptoms of virus. These plants need to be culled as there is no cure for viruses. Try to keep water off the flowers, as it will shorten their life. Continue to watch for flower thrips.

Kiểm tra hoa để tìm các dấu hiệu bất thường hoặc biến dạng. Điều này có thể là các triệu chứng của virus. Các lan này cần phải bị tiêu hủy vì không có cách chữa virus. Cố gắng không cho nước dính vào hoa, vì nó sẽ làm hoa mau tàn. Tiếp tục theo dõi những bọ trĩ hoa.

Còn tiếp
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #2  
Cũ 04-12-2013, 09:07 PM
Avatar của thuongchi
thuongchi
Trạng thái: thuongchi đang Offline
ID thành viên: 673198
Thành Viên Danh Dự
 
Ngày gia nhập: 09-01-2011
Tên thật: Nguyễn Thượng Chí
Tuổi: 60
Nghề nghiệp: Xây Dựng
Điện thoại: 0903629990
Sở thích: Chơi Lan
Địa chỉ liên hệ: Saigon
Bài gửi: 3,390

Re: Các Yêu cầu Chăm sóc của Lan Giả hạc


Tặng những ai yêu thích Giả hạc, Trầm rừng & các lan lai của chúng...một bài về cách chăm sóc chúng từ một nhà vườn Hawaii.

Lược dịch từ akatsukaorchid.com/store/pg/39-Hono-Hono-Orchid-Care.aspx & ảnh sưu tầm trên internet.


Các Yêu cầu Chăm sóc của Lan Giả hạc / Cultural Requirements of Hono Hono Orchids (Tiếp theo và hết)


By / Bởi Scot Mitamura

Planting Cycle / Chu kỳ trồng

This is the best time of year that the Hono Hono should be planted or repotted. As new shoots develop so will the new roots. Planting should be done when the new shoots are 4-5 inches long and the emerging roots are one to two inches long. Avoid damaging the tender root tips. The most common media used with pots is a bark mixture (approximately 3 parts medium orchid bark, 2 parts peat moss and 2 parts perlite). My favorite is New Zealand sphagnum moss. Others like to mount them on Hapu'u (Hawaiian Tree Fern), or onto cork. One caution when mounting is that you really need to water often as they tend to dry a lot quicker.

Đây là thời gian tốt nhất trong năm - lan Giả hạc nên được trồng hoặc thay chậu. Khi chồi mới phát triển vì vậy chuẩn bị ra các rễ mới. Việc trồng nên được thực hiện khi các chồi mới dài 4-5 inch và các rễ mọc dài từ 1-2 inch. Tránh làm thiệt hại những đầu rễ mềm. Các chất trồng phổ biến nhất được dùng với chậu là một hỗn hợp vỏ cây ( khoảng 3 phần vỏ cây trồng lan trung bình, 2 phần dớn mềm và 2 phần đá trân châu). Chất trồng yêu thích của tôi là dớn mềm New Zealand. Những người khác thích chúng vào Hapu'u (Tiếng Hawaii của dớn cây dương xỉ), hoặc vào nút bần. Một chú ý khi ghép (lan) là bạn thực sự cần tưới nước thường xuyên vì chúng có xu hướng khô nhanh hơn rất nhiều.

Chú thích: chiều dài 1 inch = 2.54 cm

May / Tháng 5:

Continue watering every day or more if possible. Begin fertilizing with a water soluble type of fertilizer. /Tiếp tục tưới nước mỗi ngày hoặc nhiều hơn nếu có thể. Bắt đầu bón phân với một loại phân bón hòa tan trong nước.

June-July / Tháng 6 - 7:

The new growths emerging from the base of the recently bloomed stems should be about four inches long with new roots forming, before the old stem is removed. Make sure that you sterilize your pruner between plants (a propane torch is best). Viruses are the most deadly disease of Hono Hono and are mostly spread by your pruner. Label cut stems and cut them into 4-5 inch segments. Place them in a shallow tray containing a 50-50 peat moss and #2 perlite mix. Keep them in a shady area and allow the keikis to emerge. Treat the area for slugs as they love to feed on the tender new shoots. Older plants should be repotted every two years. As the media ages, it begins to breakdown. Fertilizing will lower pH levels (becoming overly acidic), and there will be an accumulation of slats. These factors will cause the media to become toxic, causing the root system to fail. Flowering on the third year and beyond, will become less and less.

Các chồi mới mọc từ gốc của các thân đã nở hoa mới đây dài khoảng bốn inch có các rễ mới mọc, trước khi thân cũ được gở ra. Chắc chắn rằng bạn khử trùng dao, kéo (của bạn) khi trồng (ngọn lửa propane là tốt nhất). Virus là những bệnh làm chết lan Giả hạc nhiều nhất và chủ yếu lây lan qua dao, kéo (của bạn). Dán tên các thân cắt và cắt thành những đoạn dài 4-5 inch. Đặt chúng trong một khay nông chứa rêu hỗn hợp 50-50 than bùn và đá trân châu# 2. Giữ chúng nơi râm mát và cho phép keiki mọc. Xử lý nơi này khỏi sên vì chúng thích ăn các chồi mới mềm. Các lan già hơn nên được thay chậu mỗi hai năm. Khi các chất trồng đến hạn, nó bắt đầu phân hủy. Bón phân có độ pH giảm (trở thành quá chua), và sẽ có một sự tích tụ muối. Những yếu tố này sẽ làm chất trồng trở nên độc hại, làm hư hệ thống rễ. Vào năm thứ ba và sau đó, việc ra hoa sẽ trở nên ít và ít hơn.

Growing Cycle / Chu kỳ phát triển

During this time, the Hono Hono is in its most active growing stage. They are heavy feeders and want abundant water. Grow them in an area of filtered sunlight. Avoid direct midday sunlight, unless you are close to the mountains and have a lot of cloud cover.

Trong thời gian này, các lan Giả hạc đang trong giai đoạn tăng trưởng tích cực nhất (của nó). Chúng ăn nhiều và cần nước dồi dào. Trồng chúng nơi che nằng. Tránh nằng trực tiếp giữa trưa, trừ khi (nơi) bạn gần núi và có rất nhiều mây che phủ.

June - November / Tháng sáu - tháng mười một:

Continue watering once per day or more. Fertilize twice a week with a one half strength, balanced, water soluble fertilizer. Inspect new shoots for thrip damage (browning of the new leaves in the whorl). Also caterpillars can affect the new leaves. Inspect the undersides of the leaves for spider mite damage (silvering to browning, with tiny red dots). Stop fertilizing by mid-November.

Tiếp tục tưới nước một lần mỗi ngày hoặc nhiều hơn. Bón phân hai lần một tuần với nửa liều lượng, cân bằng, phân hòa tan nước. Kiểm tra chồi mới tránh thiệt hại do bọ trỉ gây ra (nâu hóa những chiếc lá mới bị cuộn lại). Cũng như sâu (bướm) có thể làm ảnh hưởng đến các lá mới. Kiểm tra mặt dưới lá tránh thiệt hại do nhện đỏ (bạc hóa đến nâu hóa, với các chấm li ti đỏ). Ngừng bón phân vào giữa tháng mười một.

So in a nutshell, keep Hono Honos well watered, well fed, with warm temperatures and high humidity during their growing season. This will get their canes as long as possible. In their dormancy, lower the temperature and cut back on the watering and this will induce good flowering.

Vì vậy, tóm lại, giữ lan Giả hạc tưới nước đầy đủ, bón phân đầy đủ, với nhiệt độ ấm áp và độ ẩm cao trong mùa tăng trưởng của chúng. Điều này sẽ làm thân chúng càng dài càng tốt. Trong mùa nghỉ của chúng, giảm nhiệt độ và giảm việc tưới nước và điều này sẽ (giúp lan) ra hoa tốt.

By following some of these basic rules of growing the Hono Hono, you too can be successful. By collecting the different types of Hono Hono, you may be able to stretch their blooming season from February to June. Just imagine having the beautiful flowers and wonderful fragrance for one third of the year! The best thing about growing Hono Hono orchids is that everyone is able to share their extra keikis with friends. This is truly what makes orchid growing fun in Hawai'i!

Bằng cách làm theo một số quy tắc cơ bản của việc trồng lan Giả hạc, bạn cũng có thể thành công. Bằng cách sưu tầm các loại lan Giả hạc khác nhau, bạn có thể kéo dài mùa hoa của chúng từ tháng Hai đến tháng Sáu. Chỉ tưởng tượng có những hoa đẹp và hương thơm tuyệt vời cho một phần ba năm! Điều tốt nhất trong trồng lan Giả hạc là - mọi người có thể chia sẻ keiki dư với các bạn bè. Đây thực sự là những gì tạo nên niềm vui trồng lan ở Hawaii!

Reprinted with permission from Scot Mitamura, who is an Orchid Hortuculturalist for the Honolulu Botanical Gardens and has been growing and hybridizing orchids for over 38 years. He can be reached at hbg@honolulu.gov.

In lại với sự cho phép của Scot Mitamura, một nhà lan học vườn thực vật Honolulu và trồng và lai tạo hoa lan trong hơn 38 năm. Có thể liên hệ với ông tại hbg@honolulu.gov.


Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #3  
Cũ 12-12-2013, 05:02 PM
x-youtoo
Trạng thái: x-youtoo đang Offline
ID thành viên: 686797
Thành viên
 
Ngày gia nhập: 08-02-2012
Tên thật: X-Nam
Điện thoại: 0933199476
Sở thích: Trồng lan
Địa chỉ liên hệ: Quận Tân Bình, Tp HCM
Bài gửi: 651

Trả lời: Các Yêu cầu Chăm sóc của Lan Giả hạc


Cám ơn bài viết của bác Chí

Em trồng bằng pp bán thủy canh thì chỉ thấy ngọn phát triển nhanh dài và mập thôi ... chưa thấy hoa

Có lẽ lỡ quên đặc tính cho mấy em này "khát nước" chăng?
__________________
Tư vấn trồng lan bán thủy canh - email: nxn030777@gmail.com / nxn030777@yahoo.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #4  
Cũ 12-12-2013, 07:17 PM
Avatar của thuongchi
thuongchi
Trạng thái: thuongchi đang Offline
ID thành viên: 673198
Thành Viên Danh Dự
 
Ngày gia nhập: 09-01-2011
Tên thật: Nguyễn Thượng Chí
Tuổi: 60
Nghề nghiệp: Xây Dựng
Điện thoại: 0903629990
Sở thích: Chơi Lan
Địa chỉ liên hệ: Saigon
Bài gửi: 3,390

Re: Trả lời: Các Yêu cầu Chăm sóc của Lan Giả hạc


Trích dẫn:
Nguyên văn bởi x-youtoo Xem Bài gửi
Cám ơn bài viết của bác Chí

Em trồng bằng pp bán thủy canh thì chỉ thấy ngọn phát triển nhanh dài và mập thôi ... chưa thấy hoa

Có lẽ lỡ quên đặc tính cho mấy em này "khát nước" chăng?
Chào cháu,

Muốn thấy hoa, cháu nên gở lan & đá LECA ra và trồng lại theo cách dưới đây và giảm tưới nước (Chỉ mang tính tham khảo):
Rễ lan & đá LECA quyện thành 1 khối.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #5  
Cũ 13-12-2013, 02:35 PM
Avatar của Thuy-cantho
Thuy-cantho
Trạng thái: Thuy-cantho đang Offline
ID thành viên: 707656
Thành viên
 
Ngày gia nhập: 20-02-2013
Tên thật: Thuy
Nghề nghiệp: VP
Điện thoại: 098...016
Sở thích: chăn nuôi thú kiểng và trồng trọt
Địa chỉ liên hệ: Can Tho
Bài gửi: 50

Trả lời: Các Yêu cầu Chăm sóc của Lan Giả hạc


Bác ThuongChi ơi, lan giả hạc hawaii (loại được bán phổt biến ở mấy shop bán lan) trồng ở Miền Tây (Cần Thơ) có dể ra hoa không bác? Nhìn hoa cua nó đẹp quá nên con định mua về trồng chơi. Cám ơn bác nhiều!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #6  
Cũ 13-12-2013, 03:05 PM
Avatar của thuongchi
thuongchi
Trạng thái: thuongchi đang Offline
ID thành viên: 673198
Thành Viên Danh Dự
 
Ngày gia nhập: 09-01-2011
Tên thật: Nguyễn Thượng Chí
Tuổi: 60
Nghề nghiệp: Xây Dựng
Điện thoại: 0903629990
Sở thích: Chơi Lan
Địa chỉ liên hệ: Saigon
Bài gửi: 3,390

Re: Trả lời: Các Yêu cầu Chăm sóc của Lan Giả hạc


Trích dẫn:
Nguyên văn bởi Thuy-cantho Xem Bài gửi
Bác ThuongChi ơi, lan giả hạc hawaii (loại được bán phổt biến ở mấy shop bán lan) trồng ở Miền Tây (Cần Thơ) có dể ra hoa không bác? Nhìn hoa cua nó đẹp quá nên con định mua về trồng chơi. Cám ơn bác nhiều!
Chào cháu,

Tôi có vài người bạn ở miền Tây (Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang...) có trồng lan Giả hạc lai (loại bán ở các shop lan). Được biết, loại lan này dễ trồng & ra hoa được ở miền Tây.

Riêng bản thân, ở trên sân thượng SG, tôi cũng có trồng lan giả hạc rừng & lai, chúng dễ trồng & ra hoa vào khoảng trước sau Tết AL.

Cám ơn cháu đã quan tâm.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #7  
Cũ 16-12-2013, 04:25 PM
Avatar của Thuy-cantho
Thuy-cantho
Trạng thái: Thuy-cantho đang Offline
ID thành viên: 707656
Thành viên
 
Ngày gia nhập: 20-02-2013
Tên thật: Thuy
Nghề nghiệp: VP
Điện thoại: 098...016
Sở thích: chăn nuôi thú kiểng và trồng trọt
Địa chỉ liên hệ: Can Tho
Bài gửi: 50

Trả lời: Re: Trả lời: Các Yêu cầu Chăm sóc của Lan Giả hạc


Trích dẫn:
Nguyên văn bởi thuongchi Xem Bài gửi

Chào cháu,

Tôi có vài người bạn ở miền Tây (Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang...) có trồng lan Giả hạc lai (loại bán ở các shop lan). Được biết, loại lan này dễ trồng & ra hoa được ở miền Tây.

Riêng bản thân, ở trên sân thượng SG, tôi cũng có trồng lan giả hạc rừng & lai, chúng dễ trồng & ra hoa vào khoảng trước sau Tết AL.

Cám ơn cháu đã quan tâm.
Con cám ơn bác nhiều! Vây là con có thể an tâm mua cây về trồng và chờ đời 1 ngày được ngắm hoa.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #8  
Cũ 02-04-2017, 06:11 PM
doandap
Trạng thái: doandap đang Offline
ID thành viên: 733027
Thành viên mới
 
Ngày gia nhập: 30-03-2017
Tên thật: Đoàn Văn Đáp
Điện thoại: 0935468246
Sở thích: thích hoa mai,
Địa chỉ liên hệ: công chức, đăk nông
Bài gửi: 5

Trả lời: Các Yêu cầu Chăm sóc của Lan Giả hạc


Làm ơn chỉ giúp cách phân biệt giả hành thân thòng đã ra hoa và chưa ra hoa, cảm ơn
Trả lời kèm theo trích dẫn
Gửi trả lời

TIN TỨC XÃ HỘI
loading...

Công Cụ
Dạng sắp xếp bài

Quyền hạn Gửi bài
Bạn không thể gửi chủ đề
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

Mã BB đang Mở
[IMG] đang Mở
Mã HTML đang Tắt

Nội quy
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright (c) 2004 - 2017. http://caycanhvietnam.com
Phát triển bởi thành viên Hội Cây Cảnh Việt Nam.
Xin vui lòng để nguồn từ website này

Tất cả thời gian được tính theo GMT +7. Bây giờ là 01:07 AM.