Diễn Đàn Cây Cảnh Việt Nam - Hội bonsai Việt Nam & Quốc Tế.

Diễn Đàn Cây Cảnh Việt Nam - Hội bonsai Việt Nam & Quốc Tế. (http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/index.php)
-   Hoa phong lan (http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/forumdisplay.php?f=23)
-   -   Các loại Lan hài (Lady's Slipper)trên thế giới (Paphiopedilum, Phragmipedium, Cypri (http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php?t=60931)

thuongchi 12-04-2012 07:34 PM

Các loại Lan hài (Lady's Slipper)trên thế giới (Paphiopedilum, Phragmipedium, Cypri
 
Mời các bạn thưởng thức

Giới thiệu về Các loại Lan hài ( Lady's Slipper: Paphiopedilum, Phragmipedium, Cypripedium, Mexipedium và Selenipedium ) trên thế giới

thuongchi dịch từ en.wikipedia.org/wiki/Cypripedioideae

Lady's Slipper / Lan Hài

Lady's slipper orchids, lady slipper orchids or slipper orchids are the orchids in the subfamily Cypripedioidea, which includes the genera Cypripedium, Mexipedium, Paphiopedilum, Phragmipedium and Selenipedium. They are characterised by the slipper-shaped pouches (modified labellums) of the flowers – the pouch traps insects so they are forced to climb up past the staminode, behind which they collect or deposit pollinia, thus fertilising the flower.

Lan hài của phụ nữ, lan hài phụ nữ, Lan hài là những lan trong phân họ Cypripedioidea, trong đó bao gồm các chi Cypripedium, Mexipedium, Paphiopedilum, Phragmipedium và Selenipedium. Chúng được đặc trưng bởi các túi hình chiếc dép (hài) (labellums thay đổi) của những hoa - những túi bẫy côn trùng, do đó chúng buộc vượt qua staminode, đằng sau nơi mà chúng thu thập hoặc gởi phấn, như thể thụ tinh với hoa.

Chú thích Staminode: In botany, a staminode is an often rudimentary, sterile or abortive stamen. This means that it does not produce pollen. Staminodes are frequently inconspicuous and stamen-like, usually occurring at the inner whorl of the flower, but are also sometimes long enough to protrude from the corolla.

Trong thực vật học, một staminode là một nhị thường thô sơ, vô trùng hoặc thất bại. Điều này có nghĩa rằng nó không sản xuất phấn hoa. Staminodes thường không rõ ràng và giống như nhị, thường xuất hiện tại hoàn sinh diệp bên trong của hoa, nhưng đôi khi cũng đủ dài đển vành hoa.

http://farm6.staticflickr.com/5316/6...f4791a2c_b.jpg
The arrow points to the hairy staminode of a Grinnell's Penstemon (Penstemon grinellii) flower / Mũi tên chỉ vào staminode có lông của một hoa Penstemon của Grinnell (Penstemongrinellii)


Sometimes, the staminodes are modified to produce nectar, as in the Witch Hazel (Hamamelis)./ Đôi khi, staminodes được biến đổi để sản xuất mật hoa, như trong cây Witch Hazel (Hamamelis).

Staminodes can be a critical characteristic for differentiating between species, for instance in the orchid genus Paphiopedilum, and among the penstemons.

Staminodes có thể là một đặc tính quan trọng đối với sự khác biệt giữa các loài, ví dụ trong chi lan hài Paphiopedilum, và trong số các cây penstemons.

In the case of Cannas the petals are inconsequential and the staminodes are refined into eye-catching petal-like replacements.

Trong trường hợp của cây Cannas, các cánh hoa không quan trọng và staminodes được cấu tạo bắt mắt thay thế cánh hoa.

http://farm8.staticflickr.com/7193/6...da558fc7_z.jpg
Canna hybrid flowers and foliage / Hoa & lá của Canna lai (Theo en.wikipedia.org/wiki/Canna_(plant / cây)


This subfamily has been considered by some to be a family Cypripediaceae, separate from the Orchidaceae. / Phân họ này được xem xét bởi một số là một họ Cypripediaceae, tách ra từ Lan.

The subfamily Cypripedioideae is monophyletic and consists of five genera. Their common features are two fertile diandrous (that is, with two perfect stamens) anthers, a shield-shaped staminode and a saccate (sac-shaped) lip.

Phân họ Cypripedioideae là đơn ngành và bao gồm năm chi. Các tính năng phổ biến của chúng là hai diandrous màu mỡ (nghĩa là, với hai nhị hoa hoàn hảo) bao phấn, staminode hình lá chắn và một môi giống hình cái túi (hình túi).

The Cypripedium genus is found across much of North America, as well as in parts of Europe and Asia. The state flower of Minnesota is the Showy Lady's Slipper (Cypripedium reginae). The Lady's Slipper is also the official provincial flower of Prince Edward Island, a province of Canada.

Chi Cypripedium được tìm thấy trên phần lớn Bắc Mỹ, cũng như trong nhiều nơi của châu Âu và châu Á. Hoa (đại diện) bang Minnesota là Lan Hài sặc sỡ (Cypripedium reginae). Lan Hài cũng là hoa chính thức của tỉnh Prince Edward Island (đảo Prince Edward), một tỉnh của Canada.

Paphiopedilums are found in the tropical forests of southeast Asia reaching as far north as southern China. Paphiopedilum is quite easy to cultivate and therefore is popular among orchid enthusiasts. In fact, overcollecting of this genus has caused some problems in its original habitat.

Lan Hài Paphiopedilums được tìm thấy trong các khu rừng nhiệt đới Đông Nam Á đến từ miền Viễn Bắc cũng như miền nam Trung Quốc. Lan Hài Paphiopedilum khá dễ chăm sóc và do đó phổ biến với những người đam mê lan. Trong thực tế, việc tận thu chi này đã gây ra một số vấn đề trong môi trường sống ban đầu của nó.

Phragmipedium, found across northern South and Central America, is also easy to cultivate as it requires lower temperatures than Paphiopedilum, eliminating the need for a greenhouse in many areas.

Lan Hài Phragmipedium, được tìm thấy trên khắp phía bắc miền Nam và Trung châu Mỹ, cũng dễ trồng vì nó đòi hỏi nhiệt độ thấp hơn so với Lan Hài Paphiopedilum, loại bỏ sự cần thiết cho một nhà kính ở nhiều nơi.

The lady's slipper is also known in the United States of America as the moccasin flower, from its resemblance to a shoe or moccasin.

Lan Hài cũng được biết đến tại Hoa Kỳ như hoa giày của người da đỏ, từ sự tương đồng của nó đến một chiếc giày hoặc giày của người da đỏ.

The once thought extinct flower is now legally protected from cultivation. This variety of orchid was spotted at a golf course in Lancashire England and daily patrols are made to ensure its safety.

Một lần nghĩ rằng hoa tuyệt chủng được pháp luật bảo vệ từ việc chăm sóc. Loại lan này đã được phát hiện tại một sân golf ở Lancashire nước Anh và việc tuần tra hàng ngày được thực hiện để đảm bảo an toàn của nó.

Còn tiếp

thuongchi 13-04-2012 05:20 AM

Trả lời: Các loại Lan hài (Lady's Slipper)trên thế giới (Paphiopedilum, Phragmipedium
 
Mời các bạn xem tiếp

Giới thiệu về Các loại Lan hài ( Lady's Slipper )trên thế giới (Paphiopedilum, Phragmipedium, Cypripedium, Mexipediu, Selenipedium)


From / Từ Wikipedia, the free encyclopedia

Lan hài Paphiopedilum

The paphiopedilums (genus Paphiopedilum) – often abbreviated Paph and colloquially known as paphs in horticulture – are flowering plants in the orchid family (Orchidaceae). It contains about 80 accepted species nowadays, some of which are natural hybrids. These slipper orchids are native to South China, India, Southeast Asia and the Pacific Islands, and form their own subtribe, the Paphiopedilinae.

Paphiopedilums ( chi Paphiopedilum ) - thường được viết tắt Paph và tên thông dụng là paphs trong nghề làm vườn – các thực vật có hoa trong họ lan (Orchidaceae). Nó có khoảng 80 loài được chấp nhận ngày nay, một số trong đó là lai tự nhiên. Những lan hài này có nguồn gốc Nam Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á và các đảo ở Thái Bình Dương, và thành lập phân tông của chúng, Paphiopedilinae.

Selected species / Các loài được chọn

There are more than 550 taxa in this genus, including some 80 valid species. Some notable species and their natural hybrids are listed here, together with some assorted varieties and forms.

Có hơn 550 loài trong chi này, trong đó có một số 80 loài có giá trị. Một số loài đáng chú ý và các lan lai tự nhiên của chúng được liệt kê ở đây, cùng với một số (lan) được phân thành các loại và các dạng:

 Paphiopedilum acmodontum Paphiopedilum adductum Paphiopedilum × affine (P. appletonianum × P. villosum)
 Paphiopedilum appletonianum
 Paphiopedilum × areeanum (P. barbigerum × P. villosum var. annamense)
 Paphiopedilum argus
 Paphiopedilum armeniacum – Golden Slipper Orchid
 Paphiopedilum armeniacum fma. markii
 Paphiopedilum barbatum – Penang Slipper Orchid
 Paphiopedilum barbigerum
 Paphiopedilum bellatulum
 Paphiopedilum bougainvilleanum
 Paphiopedilum bougainvilleanum var. bougainvilleanum
 Paphiopedilum bougainvilleanum var. saskianum
 Paphiopedilum bullenianum
 Paphiopedilum bullenianum var. bullenianum
 Paphiopedilum bullenianum var. celebesense
 Paphiopedilum × burbidgei (P. dayanum × P. javanicum var. virens)
 Paphiopedilum callosum
 Paphiopedilum callosum var. callosum (Indochina)
 Paphiopedilum callosum var. potentianum
 Paphiopedilum callosum var. warnerianum
 Paphiopedilum charlesworthii
 Paphiopedilum ciliolare
 Paphiopedilum concolor
 Paphiopedilum × cribbii Averyanov (S Vietnam)
 Paphiopedilum × dalatense (P. callosum × P. villosum var. annamense)
 Paphiopedilum dayanum
 Paphiopedilum delenatii
 Paphiopedilum dianthum
 Paphiopedilum × dixlerianum (P. callosum × P. wardii)
 Paphiopedilum druryi
 Paphiopedilum emersonii
 Paphiopedilum × expansum ( P. hennisianum × P. philippinense)
 Paphiopedilum exul
 Paphiopedilum fairrieanum
 Paphiopedilum × fanaticum (P. malipoense × P. micranthum)
 Paphiopedilum fowliei
 Paphiopedilum × frankeanum (P. superbiens × P. tonsum)
 Paphiopedilum gigantifolium
 Paphiopedilum glanduliferum
 Paphiopedilum glaucophyllum
 Paphiopedilum godefroyae
 Paphiopedilum gratrixianum
 Paphiopedilum × grussianum (P. dianthum × P. hirsutissimum var. esquirolei)
 Paphiopedilum hangianum (including / bao gồm. album, P. singchii)
 Paphiopedilum haynaldianum
 Paphiopedilum helenae Aver. (includes / bao gồm P. delicatum)
 Paphiopedilum hennisianum
 Paphiopedilum henryanum
 Paphiopedilum × herrmannii (P. helenae × P. hirsutissimum var. esquirolei)
 Paphiopedilum hirsutissimum (Assam to S China)
 Paphiopedilum hirsutissimum var. chiwuanum
 Paphiopedilum hirsutissimum var. esquirolei
 Paphiopedilum hirsutissimum var. hirsutissimum
 Paphiopedilum hookerae
 Paphiopedilum hookerae var. hookerae
 Paphiopedilum hookerae var. volonteanum
 Paphiopedilum insigne
 Paphiopedilum intaniae
 Paphiopedilum javanicum
 Paphiopedilum javanicum var. javanicum
 Paphiopedilum javanicum var. virens
 Paphiopedilum × kimballianum (P. dayanum × P. rothschildianum)
 Paphiopedilum kolopakingii
 Paphiopedilum lawrenceanum
 Paphiopedilum liemianum
 Paphiopedilum × littleanum (P. dayanum × P. lawrenceanum)
 Paphiopedilum lowii
 Paphiopedilum lowii var. lowii
 Paphiopedilum lowii var. lynniae
 Paphiopedilum lowii var. richardianum
 Paphiopedilum malipoense – Jade Slipper Orchid
 Paphiopedilum mastersianum
 Paphiopedilum mastersianum var. mastersianum
 Paphiopedilum mastersianum var. mohrianum
 Paphiopedilum × mattesii (P. barbatum × P. bullenianum)
 Paphiopedilum micranthum – Silver Slipper Orchid, Hard-leaved Pocket Orchid
 Paphiopedilum micranthum var. eburneum
 Paphiopedilum micranthum var. glanzeanum
 Paphiopedilum niveum
 Paphiopedilum ooii
 Paphiopedilum papuanum
 Paphiopedilum parishii
 Paphiopedilum × pereirae (P. exul × P. niveum)
 Paphiopedilum × petchleungianum (P. dianthum × P. villosum)
 Paphiopedilum philippinense
 Paphiopedilum philippinense var. philippinense
 Paphiopedilum philippinense var. roebelenii
 Paphiopedilum × powellii (P. callosum × P. exul)
 Paphiopedilum × pradhanii (P. fairrieanum × P. venustum)
 Paphiopedilum primulinum
 Paphiopedilum primulinum var. primulinum
 Paphiopedilum primulinum var. purpurascens
 Paphiopedilum purpuratum
 Paphiopedilum purpuratum var. hainanense
 Paphiopedilum purpuratum var. purpuratum
 Paphiopedilum randsii
 Paphiopedilum rhizomatosum
 Paphiopedilum rothschildianum – King of the Paphs
 Paphiopedilum saccopetalum
 Paphiopedilum sanderianum
 Paphiopedilum sangii
 Paphiopedilum schoseri
 Paphiopedilum × shipwayae (P. dayanum × P. hookerae).
 Paphiopedilum × siamense (P. appletonianum × P. callosum)
 Paphiopedilum spicerianum
 Paphiopedilum × spicerovenustum (P. spiceranum × P. venustum)
 Paphiopedilum stonei
 Paphiopedilum stonei var. platyphyllum
 Paphiopedilum stonei var. stonei
 Paphiopedilum sugiyamanum
 Paphiopedilum sukhakulii
 Paphiopedilum supardii
 Paphiopedilum superbiens
 Paphiopedilum thaianum
 Paphiopedilum tigrinum (including / bao gồm P. smaragdinum)
 Paphiopedilum tonsum (including / bao gồm f. alboviride)
 Paphiopedilum tranlienianum
 Paphiopedilum tranlienianum f. alboviride
 Paphiopedilum urbanianum
 Paphiopedilum usitanum
 Paphiopedilum vejvarutianum
 Paphiopedilum × venustoinsigne (P. insigne × P. venustum)
 Paphiopedilum venustum
 Paphiopedilum victoria-mariae
 Paphiopedilum victoria-regina (including / bao gồm P. chamberlainianum)
 Paphiopedilum × vietenryanum (P. gratrixianum × P. henryanum)
 Paphiopedilum vietnamense
 Paphiopedilum villosum
 Paphiopedilum villosum var. annamense
 Paphiopedilum villosum var. boxallii
 Paphiopedilum villosum var. villosum (including / bao gồm P. densissimum)
 Paphiopedilum violascens
 Paphiopedilum wardii Summerh. – Rainbow Orchid (including / bao gồm f.alboviride)
 Paphiopedilum wardii var. teestaensis
 Paphiopedilum × wenshanense (P. bellatulum × P. concolor, / bao gồm P. × conco-bellatulum)
 Paphiopedilum wentworthianum
 Paphiopedilum wilhelminae

Còn tiếp

mrkenzii 13-04-2012 09:18 AM

Trả lời: Các loại Lan hài (Lady's Slipper)trên thế giới (Paphiopedilum, Phragmipedium
 
.........................

thuongchi 13-04-2012 10:48 AM

Trả lời: Các loại Lan hài (Lady's Slipper)trên thế giới (Paphiopedilum, Phragmipedium
 
Trích dẫn:

Nguyên văn bởi thuongchi (Bài gửi 725192)
... Chúng được đặc trưng bởi các túi hình chiếc dép (hài) (labellums thay đổi) của những hoa - những túi bẫy côn trùng, do đó chúng buộc vượt qua staminode, đằng sau nơi mà chúng thu thập hoặc gởi phấn, như thể thụ tinh với hoa.

Chú thích Staminode: In botany, a staminode is an often rudimentary, sterile or abortive stamen. This means that it does not produce pollen. Staminodes are frequently inconspicuous and stamen-like, usually occurring at the inner whorl of the flower, but are also sometimes long enough to protrude from the corolla.

Trong thực vật học, một staminode là một nhị thường thô sơ, vô trùng hoặc thất bại. Điều này có nghĩa rằng nó không sản xuất phấn hoa. Staminodes thường không rõ ràng và giống như nhị, thường xuất hiện tại hoàn sinh diệp bên trong của hoa, nhưng đôi khi cũng đủ dài đển vành hoa.

http://farm6.staticflickr.com/5316/6...f4791a2c_b.jpg
The arrow points to the hairy staminode of a Grinnell's Penstemon (Penstemon grinellii) flower / Mũi tên chỉ vào staminode có lông của một hoa Penstemon của Grinnell (Penstemongrinellii)


....

In the case of Cannas the petals are inconsequential and the staminodes are refined into eye-catching petal-like replacements.

Trong trường hợp của cây Cannas, các cánh hoa không quan trọng và staminodes được cấu tạo bắt mắt thay thế cánh hoa.

http://farm8.staticflickr.com/7193/6...da558fc7_z.jpg
Canna hybrid flowers and foliage / Hoa & lá của Canna lai (Theo en.wikipedia.org/wiki/Canna_(plant / cây)

Trích dẫn:

Nguyên văn bởi mrkenzii (Bài gửi 725820)
ủa 2 ảnh đầu tiên có phải lan hài đâu.
Những bài của nước ngoài dịch ra tự động thì đọc chả hiểu mô tê gì.từ ngữ cứ loạn cả lên X_X

Chào bạn,

Có lẻ bạn không đọc rõ rồi. Hai ảnh đính kèm bài 1 chỉ để giải thích thêm từ tiếng Anh staminodes (không có từ tiếng Việt tương ứng) và cây Cannas thôi.

Cám ơn bạn đã quan tâm

==================================
Mời các bạn xem tiếp

Giới thiệu về Các loại Lan hài ( Lady's Slipper )trên thế giới (Paphiopedilum, Phragmipedium, Cypripedium, Mexipediu, Selenipedium)


Vài ảnh minh họa lan hài Paphiopedilum
Theo flickrhivemind.net/flickr_hvmnd.cgi?

Còn tiếp

mrkenzii 13-04-2012 05:07 PM

Trả lời: Các loại Lan hài (Lady's Slipper)trên thế giới (Paphiopedilum, Phragmipedium
 
........empty..............

thuongchi 13-04-2012 06:29 PM

Trả lời: Các loại Lan hài (Lady's Slipper)trên thế giới (Paphiopedilum, Phragmipedium
 
Mời các bạn xem tiếp

Giới thiệu về Các loại Lan hài ( Lady's Slipper )trên thế giới (Paphiopedilum, Phragmipedium, Cypripedium, Mexipediu, Selenipedium)


From / Từ Wikipedia, the free encyclopedia

Lan Hài ở Việt Nam


Chi Lan hài là một chi thuộc họ Phong lan (Orchidaceae), được gọi là lan hài vì hoa có một cánh môi ở giữa có hình cái túi nhỏ nhìn giống như chiếc hài (giày phụ nữ thời phong kiến). Chi này chứa khoảng 80 loài đã được công nhận, trong đó có một số là lai ghép tự nhiên. Các loàilan hài này là bản địa của khu vực Hoa Nam, Ấn Độ, Đông Nam Á và các đảo trên Thái Bình Dương, và chúng tạo thành phân tông gọi là Paphiopedilinae chỉ chứa 1 chi này.

Theo sự thống kê, Việt Nam có khoảng 14 loài lan hài như: hài Thái (Paphiopedilum appletonianum), hài đẹp (Paph. bellatulum), hài vân (Paph. callosum), hài đốm (Paph. concolor), hài hồng (Paph. delenatii), hài trắng (Paph. emersonii), hài lục (Paph. gratrixianum), hài lùn (Paph. helenae), hài bắc (Paph. henryanum), hài hiệp (Paph. hiepii), hài lông (Paph. hirsutissimum), hài râu (Paph. parishii), hài tía (Paph. purpuratum) và hài vàng hay kim hài (Paph. villosum). Nhưng nhiều loài đang bị săn lùng và bị đe doạ tuyệt chủng.

Một số loài: Có nhiều loại lan hài, xem thêm:

Lan hài xanh (danh pháp khoa học: Paphiopedilum malipoense)Lan hài xanh (danh pháp khoa học: Paphiopedilum malipoense) là một loài lan hài thuộc Họ lan. Lan hài nở hoa vào mùa Xuân và có một hoa mỗi cụm. Cây này phân bố ở các tỉnh Quảng Tây, Quý Châu và Vân Nam của Trung Quốc cũng như tại miền Bắc Việt Nam. Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng là nơi có loại lan hài xanh này.

http://farm3.staticflickr.com/2789/4...b9db1ea9_b.jpg
Chinese Jade Slipper Orchids / Lan Hài Ngọc Bích Trung quốc


Prize winning Jade Slipper Orchids at the RHS London Orchid Show 2010. / Lan Hài Ngọc Bích thắng giải ở Triển lãm hoa lan RHS London 2010

Found in northern Vietnam and southern China at the elevation of 570 to 1600 meters, these orchids are found growing on limestone cliffs with leaf litter. The area where this plant is found is subjected to heavy fog in the winter and rain in the early spring and summer. And its flowers have a raspberry fragrance.

Tìm thấy ở miền bắc Việt Nam và miền nam Trung Quốc ở độ cao 570 đến 1600 mét, các lan này được tìm thấy trên vách núi đá vôi với lá lẫn lộn. Nơi lan này được tìm thấy sương mù dày đặc vào mùa đông và mưa vào đầu mùa xuân và mùa hè. Và các hoa của nó có một mùi hương quả mâm xôi.

Các biến thể

 Paphiopedilum malipoense var. angustatum (Vân Nam-Trung Quốc). Hemicr.
 Paphiopedilum malipoense var. jackii (Đông Nam Vân Nam, Bắc Việt Nam). Hemicr.
 Paphiopedilum malipoense var. hiepii
 Paphiopedilum malipoense var. malipoense (Đông Nam Vân Nam, Tây Nam Quý Châu, Tây Nam Quảng Tây (Trung Quốc) và Bắc Việt Nam). Hemicr.
 Paphiopedilum malipoense var. concolor
 Paphiopedilum malipoense var. aureum
 Paphiopedilum malipoense var. alba hoa xanh lá cây nhạt

Lan hài đốm (danh pháp khoa học: Paphiopedilum concolor)Lan hài đốm (danh pháp khoa học: Paphiopedilum concolor) là một loài lan hài thuộc họ Phong lan. Lan hài nở hoa vào mùa Xuân và mùa Thu và có một hoa mỗi cụm, hoa màu vàng có lốm đốm nâu dài 4 inch, bán kính 2 3/3 inch, lá rộng 3,6 cm, dài 15 cm (6 inch). Lan hài đốm phân bố ở Myanma, Thái Lan, Việt Nam như tại miền Bắc Việt Nam. Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng là nơi có loại lan hài xanh này (cùng với Lan hài xanh và Lan hài xoắn).

Lan hài được trồng làm cây cảnh. Cây lan hài thích hợp với điều kiện ẩm, mọc ở đất, tưới nước từ 3-5 ngày một lần.

Lan hài xoắn (danh pháp khoa học: Paphiopedilum dianthum)Lan hài xoắn (danh pháp khoa học: Paphiopedilum dianthum) là một loài thuộc Họ Phong lan. Loài lan này được xem là đặc hữu (endemic) của Trung Quốc nhưng gần đây cũng được khám phá mọc ở Việt Nam, như ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Lan hài đài cuộn (Paphiopedilum appletoniaum)

Lan hài đỏ (Paphiopedilum delenatii)Lan hài đỏ hay vệ hài đỏ, vệ hài Delenat (danh pháp hai phần: Paphiopedilum delenatii), được mô tả năm 1924, được đặt tên theo Delanat, một người Pháp yêu thích hoa lan của thập niên 1900. Đến năm 1922, nhà thám hiểm người Pháp Poilane lại tìm thấy những bông hoa lan đẹp rực rỡ này ở Khánh Hoà và mang về Pháp gửi cho Delenat – một người làm vườn của lâu đài St. Germaine en Laye gần St. Cloud để trồng và chăm sóc. Khi cây lan quý hiếm nở hoa, nhà thực vật học Pháp André Guillaumain đã mô tả và công bố loài lan mới, lấy tên ông Delenat đặt cho nó. Người ta đã tưởng rằng loài lan này đã tuyệt chủng cho đến khi nó được phát hiện lại vào năm 1993. Lan hài đỏ là một loài lan thuộc Chi Lan hài. Đây là một loài thực vật đặc hữu Việt Nam. Năm 2010, các nhà sinh vật học Việt Nam mới tìm thấy cây lan hài hồng Paphiopedilum delenatii tại núi Hòn Bà thuộc tỉnh Khánh Hoà gần ranh giới Lâm Đồng, cách Nha Trang khoảng 60km và ở khu vực có độ cao 800 – 1.000m.

Loài lan này mọc thành bụi nhỏ trên các hốc đá ẩm ướt. Lá dài 8 – 11cm, rộng 3 – 4cm, xếp hai dãy, hình thuôn dài, mặt trên màu lục thẫm, mặt dưới nhạt hơn, có nhiều chấm tía. Cụm hoa dài 20cm, có một – hai hoa, cuống màu lục, có chấm đỏ và lông thưa. Lá bắc hai, hình bầu dục, dài 1,2 – 1,5cm. Hoa màu hồng, đường kính khoảng 8cm. Lá đài trên hình trứng, mép hơi cuộn, dài 3cm, rộng 4cm, mặt trong màu hồng nhạt, có lông ngắn, mặt ngoài có nhiều chấm đỏ. Hoa có mùi thơm. Lá đài dưới giống lá đài trên nhưng lớn hơn một chút, ngắn hơn môi. Cánh hoa gần tròn, dài 3 – 4cm, rộng 2,4 – 3,5cm, mặt trong hồng nhạt, mặt ngoài nhiều chấm hung đỏ, lông thưa ngắn ở cả hai mặt. Cánh môi màu đỏ tươi, hình trứng, dài 2,5 – 3,8cm, miệng hình bầu dục, mép cuốn vào trong, có lông ngắn ở gốc. Nhuỵ lép màu tím đỏ với một vệt rộng vàng tươi ở đỉnh, màu trắng ở gốc, hình thoi, dài 1,5cm, đầu tròn, mép có lông.

Phân bố

Paphiopedilum delenatii được tìm thấy ở đông bắc Việt Nam ở độ cao 800-1300 mét. Loài lan này có vùng phân bố rất hẹp ở những đỉnh núi đá vôi cao trên 1.000m. Trong tự niên, hoa nở vào tháng 12 nhưng trong điều kiện trồng thì nở hoa chậm hơn, từ tháng 1 đến tháng 3..Khu vực có lan này sinh sống có sương mù vào mùa Đông và mưa lớn vào mùa Hè.

Biến thể

 Paphiopedilum delenatii var. album
 Paphiopedilum delenatii var. dunkel dark magenta lip

Lan hài vàng hay lan hài Hêlen (Paphiopedilum helenae)Lan hài vàng hay lan hài Hêlen, lan hài lùn (danh pháp hai phần: Paphiopedilum helenae) là một loài lan thuộc Chi Lan hài. Đây là một loài thực vật đặc hữu ở tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Lan hài Hằng (Paphiopedilum hangianum)

Còn tiếp

tuandefzajj 13-04-2012 08:01 PM

Trả lời: Các loại Lan hài (Lady's Slipper)trên thế giới (Paphiopedilum, Phragmipedium
 
chú cứ tiếp tục nhé. cháu luôn theo dõi bài của chú. cảm ơn chú đã nhiệt tình với anh em dd

thuongchi 14-04-2012 04:34 AM

Trả lời: Các loại Lan hài (Lady's Slipper)trên thế giới (Paphiopedilum, Phragmipedium
 
Mời các bạn thưởng thức ảnh lan hài Việt Nam

Hài Thái (Paphiopedilum appletonianum)


http://farm3.staticflickr.com/2304/2...8fbb4768_b.jpg
Paphiopedilum appletonianum

http://farm2.staticflickr.com/1199/9...7c33dd78_o.jpg
Paphiopedilum appletonianum

http://farm8.staticflickr.com/7187/6...47e702d6_b.jpg
Paphiopedilum appletonianum

http://farm3.staticflickr.com/2225/1...08a_z.jpg?zz=1
Paphiopedilum wolterianum and / và Paphiopedilum appletonianum – FRONT / MẶT TRƯỚC

http://farm3.staticflickr.com/2308/1...aa3_z.jpg?zz=1
Paphiopedilum wolterianum and / và Paphiopedilum appletonianum – BACK / MẶT SAU

http://farm2.staticflickr.com/1089/9...a07a4bf2_o.jpg
Paphiopedilum appletonianum album OZ

http://farm2.staticflickr.com/1383/9...b338b552_o.jpg
Paphiopedilum appletonianum aureum OZ


Theo liteflick.com/index.php?

Còn tiếp

thuongchi 14-04-2012 03:07 PM

Trả lời: Các loại Lan hài (Lady's Slipper)trên thế giới (Paphiopedilum, Phragmipedium
 
Mời các bạn thưởng thức ảnh lan hài Việt Nam

Lan hài Hằng (Paphiopedilum hangianum)

http://farm5.staticflickr.com/4072/4...e7e57333_o.jpg
Paphiopedilum hangianum

http://farm3.staticflickr.com/2653/5...a5533409_b.jpg
Paphiopedilum hangianum

http://farm5.staticflickr.com/4110/4...f8ec4448_b.jpg
Paphiopedilum hangianum, orchid / Lan hài Hằng: close-up / cận ảnh

http://farm4.staticflickr.com/3191/3...4d2765b7_b.jpg
Paphiopedilum hangianum

http://farm3.staticflickr.com/2148/2...7f72136f_b.jpg
Paphiopedilum hangianum

http://farm4.staticflickr.com/3528/5...aaa59bf7_b.jpg
Paphiopedilum hangianum x St. Gratrix

http://farm7.staticflickr.com/6021/5...9dff417c_b.jpg
Paphiopedilum hangianum x godefroyae

http://farm8.staticflickr.com/7037/6...e15b3596_b.jpg
Paphiopedilum hangianum 'Neu-Ulm'


Theo liteflick.com/index.php?

Còn tiếp

thuongchi 14-04-2012 07:27 PM

Trả lời: Các loại Lan hài (Lady's Slipper)trên thế giới (Paphiopedilum, Phragmipedium
 
Mời các bạn thưởng thức ảnh lan hài Việt Nam

Lan Hài Đẹp (Paphiopedilum bellatulum)


http://farm8.staticflickr.com/7266/7...17294844_b.jpg
Paphiopedilum bellatulum

http://farm5.staticflickr.com/4006/4...540624dd_b.jpg
Mottled Ladyslipper Orchid / Lan hài đốm
Ladyslipper orchid / Lan hài, Paphiopedilum bellatulum

http://farm1.staticflickr.com/6/9690...69f125a8_b.jpg
Paphiopedilum bellatulum

http://farm6.staticflickr.com/5239/5...55261c34_b.jpg
Paphiopedilum bellatulum

http://farm4.staticflickr.com/3241/2...6852913e_b.jpg
Paphiopedilum bellatulum

http://farm5.staticflickr.com/4118/4...2c367f44_b.jpg
Paphiopedilum bellatulum

http://farm3.staticflickr.com/2627/3...914_z.jpg?zz=1
Paphiopedilum bellatulum var. album 'Clifford'

http://farm2.staticflickr.com/1283/6...38b7aa0c_b.jpg
Paphiopedilum bellatulum X Docteur Knock


Theo liteflick.com/index.php?

Còn tiếp


Tất cả thời gian được tính theo GMT +7. Bây giờ là 02:00 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright (c) 2004 - 2017. http://caycanhvietnam.com
Phát triển bởi thành viên Hội Cây Cảnh Việt Nam.
Xin vui lòng để nguồn từ website này