PDA

Xem chế độ đầy đủ : Cattleya Thái Lan


thuongchi
16-09-2012, 10:50 AM
LTS.: Trần trọng giới thiệu Lan Cattleya Thái Lan (Cattleya Hybrids & Meristem / Cattleya sổ xố & tem) (Ảnh & các thông số trích từ website thaiorchidsource.com/category.php?category=1&Start=1]). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

1. Hàng tem / Cattleya Meristem:

http://farm9.staticflickr.com/8309/7990073250_d1337248cf_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990073250/)
Blc. White Diamond

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc. White Diamond

Color / Màu: White / Trắng

---o0o---

http://farm9.staticflickr.com/8311/7990063248_f4e240dc0a_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990063248/)
Blc. Chia Lin New City FCC/TOS AM/AOS

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc. Chia Lin /// New City /// FCC/TOS AM/AOS

Color / Màu: Red / Đỏ

---o0o---

http://farm9.staticflickr.com/8312/7990064261_044b91bae8_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990064261/)
Lc Netrasiri Dark Prince AM/AOS

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Lc Netrasiri Dark Prince AM/AOS

Color / Màu: Deep rich plum red cluster of flowers / Cụm hoa đỏ mận, phong phú, đậm

Còn tiếp

thuongchi
16-09-2012, 04:35 PM
LTS.: Trần trọng giới thiệu Lan Cattleya Thái Lan (Cattleya Hybrids & Meristem / Cattleya sổ xố & tem) (Ảnh & các thông số trích từ website thaiorchidsource.com/category.php?category=1&Start=1]). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

1. Hàng tem / Cattleya Meristem:

http://farm9.staticflickr.com/8312/7990065865_4093640158_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990065865/)
Blc. Greenwich Elmhurst

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc. Greenwich Elmhurst

Color / Màu: Green petals-red lip / Cánh xanh lá cây-môi đỏ

---o0o---

http://farm9.staticflickr.com/8437/7990063619_be807bce91_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990063619/)
Blc. Pamela Hetherington

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc. Pamela Hetherington

Color / Màu: pink color / màu hồng

---o0o---

http://farm9.staticflickr.com/8456/7990063341_b1eac4ccf7_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990063341/)
Pot. Kat Sky Song Bright Pearl

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Pot. Kat Sky Song //Bright Pearl

Color / Màu: red color / màu đỏ

Còn tiếp

thuongchi
17-09-2012, 06:13 AM
LTS.: Trần trọng giới thiệu Lan Cattleya Thái Lan (Cattleya Hybrids & Meristem / Cattleya sổ xố & tem) (Ảnh & các thông số trích từ website thaiorchidsource.com/category.php?category=1&Start=1]). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

1. Hàng tem / Cattleya Meristem:

http://farm9.staticflickr.com/8443/7990073776_036b7161d4_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990073776/)
BLC. Haadyai Delight Bangprom Gold

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc. Haadyai Delight //Bangprom Gold//

Color / Màu: Large yellow concolor heavy substance / Vàng concolor

---o0o---

http://farm9.staticflickr.com/8451/7990054423_210a732f55_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990054423/)
BLC. Mahina Yahiro Ulii

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: BLC. Mahina Yahiro Ulii

Color / Màu: Large full form pink flower / hoa hồng dạng đầy đặn lớn

---o0o---

http://farm9.staticflickr.com/8452/7990062894_d6edbdcb71_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990062894/)
Blc. Varut Rittinant

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc. Varut Rittinant

Color / Màu: White purple lip / Trắng môi tím

Còn tiếp

thuongchi
18-09-2012, 05:23 AM
LTS.: Trần trọng giới thiệu Lan Cattleya Thái Lan (Cattleya Hybrids & Meristem / Cattleya sổ xố & tem) (Ảnh & các thông số trích từ website thaiorchidsource.com/category.php?category=1&Start=1]). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

1. Hàng tem / Cattleya Meristem:

http://farm9.staticflickr.com/8319/7990054881_c374a6c971_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990054881/)
Blc. Hsin Ying Sunset

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc. Hsin Ying Sunset

Color / Màu: Splashed color Yellow and red / màu vàng và đỏ có vằn

---o0o---

http://farm9.staticflickr.com/8446/7990054649_1f1f79b4ee.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990054649/)
Blc. Wang Torn x C. Tiffen Bell

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc. Wang Torn x C. Tiffen Bell

Color / Màu: Deep Lavendar, big flower / hoa to, màu tím Lavendar đậm

---o0o---

http://farm9.staticflickr.com/8462/7990063588_d6e79c7991_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990063588/)
Blc. Angkinantana

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc. Angkinantana

Color / Màu: Orange-Yellow / Red lip / Vàng-Cam/ Môi đỏ

Còn tiếp

thuongchi
19-09-2012, 06:08 AM
LTS.: Trần trọng giới thiệu Lan Cattleya Thái Lan (Cattleya Hybrids & Meristem / Cattleya sổ xố & tem) (Ảnh & các thông số trích từ website thaiorchidsource.com/category.php?category=1&Start=1]). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

1. Hàng tem / Cattleya Meristem:

http://farm9.staticflickr.com/8459/7990071272_7e53cae348_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990071272/)
Lc. Purple Cascade //Fragrant Beauty//

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Lc. Purple Cascade //Fragrant Beauty//

Color / Màu: color / màu

---o0o---

http://farm9.staticflickr.com/8171/7990062963_ca4fe5dfde_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990062963/)
Blc. Chunyeah //Good Life//

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc. Chunyeah //Good Life//

Color / Màu: yellow / red lip - vàng / môi đỏ

---o0o---

http://farm9.staticflickr.com/8312/7990070846_ebf5cd1448_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990070846/)
Blc. Kusuma //Kendolie Rainbow//

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc. Kusuma //Kendolie Rainbow//

Color / Màu: pink color / màu hồng

Còn tiếp

thuongchi
20-09-2012, 06:58 PM
LTS.: Trần trọng giới thiệu Lan Cattleya Thái Lan (Cattleya Hybrids & Meristem / Cattleya sổ xố & tem) (Ảnh & các thông số trích từ website thaiorchidsource.com/category.php?category=1&Start=1]). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

1. Hàng tem / Cattleya Meristem:

http://farm9.staticflickr.com/8297/7990063752_8cacba0012_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990063752/)
C. Portia coerulea

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: C. Portia coerulea

Color / Màu: light purple / tím nhạt

---o0o---

http://farm9.staticflickr.com/8450/7990062191_e5c9a75748.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990062191/)
Blc. Tubtim Siam Kultana

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc. Tubtim Siam Kultana

Color / Màu: red color / màu đỏ

---o0o---

http://farm9.staticflickr.com/8296/7990062489_13589e05ea_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990062489/)
Blc. Sanyang Ruby

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc. Sanyang Ruby

Color / Màu: red color / màu đỏ

Còn tiếp

thuongchi
21-09-2012, 07:25 PM
LTS.: Trần trọng giới thiệu Lan Cattleya Thái Lan (Cattleya Hybrids & Meristem / Cattleya sổ xố & tem) (Ảnh & các thông số trích từ website thaiorchidsource.com/category.php?category=1&Start=1]). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

1. Hàng tem / Cattleya Meristem:

http://farm9.staticflickr.com/8450/7990062191_e5c9a75748.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990062191/)
Blc. Tubtim Siam Kultana

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc. Tubtim Siam Kultana

Color / Màu: red color / màu đỏ

---o0o---

http://farm9.staticflickr.com/8171/7990064757_4a1d695498.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990064757/)
Blc. Sanyang Ruby ///Shin Mei///

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc. Sanyang Ruby ///Shin Mei///

Color / Màu: red color / màu đỏ

---o0o---

http://farm9.staticflickr.com/8310/7990062325_4e81062dc6_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990062325/)
Blc. Lucky - Deesse x Self

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc. Lucky - Deesse x Self

Color / Màu: pink / hồng

Còn tiếp

thuongchi
22-09-2012, 06:19 AM
LTS.: Trần trọng giới thiệu Lan Cattleya Thái Lan (Cattleya Hybrids & Meristem / Cattleya sổ xố & tem) (Ảnh & các thông số trích từ website thaiorchidsource.com/category.php?category=1&Start=1]). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

1. Hàng tem / Cattleya Meristem:

http://farm9.staticflickr.com/8318/7990064638_de879a8946_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990064638/)
Blc. Presidents Fortune 5 ½ //yellow/Red lip// x Lc. Mem. Sangah Chitr //Chiang Mai//

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc. Presidents Fortune 5 ½ //yellow/Red lip// x Lc. Mem. Sangah Chitr //Chiang Mai//

Color / Màu: Yellow color, Red Lips / màu vàng, môi đỏ

---o0o---

http://farm9.staticflickr.com/8454/7990062690_49be53d7dc_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990062690/)
Lc. Longriver Compton FCC/AOS

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Lc. Longriver Compton FCC/AOS

Color / Màu: Color / Màu

---o0o---

http://farm9.staticflickr.com/8450/7990066890_d6f8c28c6b_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990066890/)
(Blc. Memoria Tiang x C. Hawaiian Wedding Song White/pink lip) //Pink Chifon// x Blc. Tubtim Siam ///Kultana///

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: (Blc. Memoria Tiang x C. Hawaiian Wedding Song White/pink lip) //Pink Chifon// x Blc. Tubtim Siam ///Kultana///

Color / Màu: Pink with red-purple lip / Màu hồng với môi đỏ-tím

Còn tiếp

thuongchi
23-09-2012, 06:16 AM
LTS.: Trần trọng giới thiệu Lan Cattleya Thái Lan (Cattleya Hybrids & Meristem / Cattleya sổ xố & tem) (Ảnh & các thông số trích từ website thaiorchidsource.com/category.php?category=1&Start=1]). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

1. Hàng tem / Cattleya Meristem:

http://farm9.staticflickr.com/8448/7990072918_8a49caee43_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990072918/)
Blc. Chinese Beauty ///Orchid Queen///

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc. Chinese Beauty ///Orchid Queen

Color / Màu: Color / Màu

---o0o---

http://farm9.staticflickr.com/8315/7990065441_7b924ba2c2_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990065441/)
Blc. Hwa Yuan Beauty

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc. Hwa Yuan Beauty

Color / Màu: Splash / Vằn

---o0o---

http://farm9.staticflickr.com/8302/7990073398_7a213f0487_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990073398/)
Blc. Hwa Yuan Beauty //Tokyo Marin// x self

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc. Hwa Yuan Beauty //Tokyo Marin// x self

Color / Màu: Splash / Vằn

Còn tiếp

thuongchi
24-09-2012, 04:57 AM
LTS.: Trần trọng giới thiệu Lan Cattleya Thái Lan (Cattleya Hybrids & Meristem / Cattleya sổ xố & tem) (Ảnh & các thông số trích từ website thaiorchidsource.com/category.php?category=1&Start=1]). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

1. Hàng tem / Cattleya Meristem:

http://farm9.staticflickr.com/8306/7990055287_3faf1b5027_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990055287/)
C. Hidden Gold

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc. C. Hidden Gold

Color / Màu: orange color / màu cam

---o0o---

http://farm9.staticflickr.com/8306/7990072102_211009ce6a_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990072102/)
Rlc. Waianae Leopard \"Chin Hua\"

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Rlc. Waianae Leopard \"Chin Hua\"

Color / Màu: Spots / Các đốm

Còn tiếp

thuongchi
25-09-2012, 07:26 PM
LTS.: Trần trọng giới thiệu Lan Cattleya Thái Lan (Cattleya Hybrids & Meristem / Cattleya sổ xố & tem) (Ảnh & các thông số trích từ website thaiorchidsource.com/category.php?category=1&Start=1]). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

1. Hàng tem / Cattleya Meristem:

http://farm9.staticflickr.com/8312/7990070846_ebf5cd1448_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990070846/)
Blc.Kasuma Rainbow //Kendolre// x self

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc.Kasuma Rainbow //Kendolre// x self

Color / Màu: pink color / màu hồng

---o0o---

http://farm9.staticflickr.com/8452/7990063896_9e945bb564.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990063896/)
Lc. Shelly Compton

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Lc. Shelly Compton

Color / Màu: White with purple lip / trắng với môi tím

Còn tiếp

thuongchi
26-09-2012, 06:41 PM
LTS.: Trần trọng giới thiệu Lan Cattleya Thái Lan (Ảnh & các thông số trích từ website thaiorchidsource.com/category.php?category=1&Start=1]). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

2. Hàng sổ xố / Cattleya Hybrids:

http://farm9.staticflickr.com/8032/7990072620_5f188318cf_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990072620/)
Blc. Ports of Paradise //Green// x Blc. Hausermann s Gala

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc. Ports of Paradise //Green// x Blc. Hausermann s Gala

Color / Màu: color / màu

---o0o---

http://farm9.staticflickr.com/8177/7990058171_6dcd26aebb_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990058171/)
Lc. Loog Tone //Dragon Tongue// x Lc. Loog Tone //Doisaket//

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Lc. Loog Tone //Dragon Tongue// x Lc. Loog Tone //Doisaket//

Color / Màu: Red / Đỏ

---o0o---

http://farm9.staticflickr.com/8303/7990061451_5d3a6a5447_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990061451/)
(Blc. Golden Trails - Lisa Ann x (Blc. Valeerat Gold - Gloria Schmidt x Varut Eggnog)) x (Blc. Mahina Yahiro x Blc. Termthong)

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: (Blc. Golden Trails - Lisa Ann x (Blc. Valeerat Gold - Gloria Schmidt x Varut Eggnog)) x (Blc. Mahina Yahiro x Blc. Termthong)

Color / Màu: Pink and yellow / Hồng và vàng

Còn tiếp

danhtru_landscape
26-09-2012, 10:52 PM
tiếp đi anh ơi

thuongchi
27-09-2012, 07:27 PM
LTS.: Trần trọng giới thiệu Lan Cattleya Thái Lan (Ảnh & các thông số trích từ website thaiorchidsource.com/category.php?category=1&Start=1]). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

2. Hàng sổ xố / Cattleya Hybrids:

http://farm9.staticflickr.com/8436/7990056993_2da7dbd24d_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990056993/)
Blc. Shin Fong Luohyang //Tian Mu// x Blc. King of Taiwan //Da Shing//

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc. Shin Fong Luohyang //Tian Mu// x Blc. King of Taiwan //Da Shing//

Color / Màu: color / màu

---o0o---

http://farm9.staticflickr.com/8318/7990058635_04b9cb4b29_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990058635/)
(Blc. Golden Trails - Lisa Ann x Blc. Valeerat Gold - Gloria Schmidt) x Blc. Yen 24 Karat

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: (Blc. Golden Trails - Lisa Ann x Blc. Valeerat Gold - Gloria Schmidt) x Blc. Yen 24 Karat

Color / Màu: color / màu

---o0o---

http://farm9.staticflickr.com/8181/7990057403_c8ed01b986_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990057403/)
Slc. Aloha Case Hawaii x Blc. Hunting Island

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Slc. Aloha Case Hawaii x Blc. Hunting Island

Color / Màu: pink color / màu hồng

Còn tiếp

thuongchi
28-09-2012, 05:38 AM
LTS.: Trần trọng giới thiệu Lan Cattleya Thái Lan (Ảnh & các thông số trích từ website thaiorchidsource.com/category.php?category=1&Start=1]). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

2. Hàng sổ xố / Cattleya Hybrids:

http://farm9.staticflickr.com/8301/7990069868_8a978c5089_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990069868/)
Blc. Haadyai Delight x Shin Fong Luoh Yang

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc. Haadyai Delight x Shin Fong Luoh Yang

Color / Màu: Yellow color / màu vàng

---o0o---

http://farm9.staticflickr.com/8445/7990058447_3d78733010_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990058447/)
Blc.Yen 24 Karat x (Blc. Golden Trail Lisa Ann x Blc.Valeerat Gold - Gloria Schmidt)

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc.Yen 24 Karat x (Blc. Golden Trail Lisa Ann x Blc.Valeerat Gold - Gloria Schmidt)

Color / Màu: color / màu

---o0o---

http://farm9.staticflickr.com/8305/7990066372_1360f09613_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990066372/)
Blc.Chia Lin ///New City/// x Blc.ShinFong Luohyang ///Tian Mu///

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc.Chia Lin ///New City/// x Blc.ShinFong Luohyang ///Tian Mu///

Color / Màu: color / màu

Còn tiếp

thuongchi
29-09-2012, 10:50 AM
LTS.: Trần trọng giới thiệu Lan Cattleya Thái Lan (Ảnh & các thông số trích từ website thaiorchidsource.com/category.php?category=1&Start=1]). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

2. Hàng sổ xố / Cattleya Hybrids:

http://farm9.staticflickr.com/8298/7990065950_389a4964be_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990065950/)
Blc. Haadyai Delight //Bangprom Gold// x Lc. Madame Edith Bongo

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc. Haadyai Delight //Bangprom Gold// x Lc. Madame Edith Bongo

Color / Màu: color / màu

---o0o---

http://farm9.staticflickr.com/8320/7990061029_5261487018_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990061029/)
Blc. Little Toshie x Lc. Loog Tone

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc. Little Toshie x Lc. Loog Tone

Color / Màu: Yellow with red lip mini Cattleya / Cat. mini màu vàng với môi đỏ

---o0o---

http://farm9.staticflickr.com/8459/7990070034_b8944c1039_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990070034/)
[Blc. Nij Fourty Four \\\\\\\\Yenta\\\\\\\\ x (Blc. Mem. Tiang x Blc. Lucky Strike)] x Blc. Lucky - Deesse

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: [Blc. Nij Fourty Four \\\\\\\\Yenta\\\\\\\\ x (Blc. Mem. Tiang x Blc. Lucky Strike)] x Blc. Lucky - Deesse

Color / Màu: color / màu

Còn tiếp

thuongchi
30-09-2012, 05:06 AM
LTS.: Trần trọng giới thiệu Lan Cattleya Thái Lan (Ảnh & các thông số trích từ website thaiorchidsource.com/category.php?category=1&Start=1]). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

2. Hàng sổ xố / Cattleya Hybrids:

http://farm9.staticflickr.com/8301/7990069692_1665a370fa_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990069692/)
(Blc. Green Panda x Shin Fong Luoh yang ) x Blc. Haw Yuan Beauty //Pearl//

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: (Blc. Green Panda x Shin Fong Luoh yang ) x Blc. Haw Yuan Beauty //Pearl//

Color / Màu: color / màu

---o0o---

http://farm9.staticflickr.com/8456/7990057701_ff702488b4_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990057701/)
Blc. Sanyang Ruby //Grand Dragon// x (Blc. Angkinantana AM. x Lc. Phai-Loeng Waianae)

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc. Sanyang Ruby //Grand Dragon// x (Blc. Angkinantana AM. x Lc. Phai-Loeng Waianae)

Color / Màu: Orange yellow / Vàng cam

---o0o---

http://farm9.staticflickr.com/8457/7990057545_cc77dbe56b_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990057545/)
(Blc. Nij Fourty Four //Yenta// x Blc.Memoria Tiang - Lucky Stripe) x Blc. Ratana Dung //DSO Giant//

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: (Blc. Nij Fourty Four //Yenta// x Blc.Memoria Tiang - Lucky Stripe) x Blc. Ratana Dung //DSO Giant//

Color / Màu: color / màu

Còn tiếp

thuongchi
01-10-2012, 06:04 AM
LTS.: Trần trọng giới thiệu Lan Cattleya Thái Lan (Ảnh & các thông số trích từ website thaiorchidsource.com/category.php?category=1&Start=1]). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

2. Hàng sổ xố / Cattleya Hybrids:

http://farm9.staticflickr.com/8450/7990056029_84397ebec6_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990056029/)
Blc. Little Toshi x Blc. Chyong Guu Chaffinch ///Ta-Shin///

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc. Little Toshi x Blc. Chyong Guu Chaffinch ///Ta-Shin///

Color / Màu: Yellow color, Red lip / màu vàng, Môi đỏ

---o0o---

http://farm9.staticflickr.com/8041/7990056811_038441fc88_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990056811/)
Blc. Chunyeah //Good life// x (Blc. Varut Rittinun x Ahmad Sheikhi)

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc. Chunyeah //Good life// x (Blc. Varut Rittinun x Ahmad Sheikhi)

Color / Màu: color / màu

---o0o---

http://farm9.staticflickr.com/8450/7990067100_d6d90a5ebf_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990067100/)
Blc. Little Toshi x Lc. Luke Ton //Orange lip//

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc. Little Toshi x Lc. Luke Ton //Orange lip//

Color / Màu: Yellow with red lip mini Cattleya / Cattleya mini màu vàng với môi đỏ

Còn tiếp

thuongchi
02-10-2012, 05:36 AM
LTS.: Trần trọng giới thiệu Lan Cattleya Thái Lan (Ảnh & các thông số trích từ website thaiorchidsource.com/category.php?category=1&Start=1]). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

2. Hàng sổ xố / Cattleya Hybrids:

http://farm9.staticflickr.com/8035/7990057121_dd8ecbedbe_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990057121/)
(C. Lubae-Nor ma Bisco x Blc. Gattow glory-Toshie Aoki 5 ½ Yellow/Red Splash) //Greenglow// x Tubtim Siam Kultana

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: (C. Lubae-Nor ma Bisco x Blc. Gattow glory-Toshie Aoki 5 ½ Yellow/Red Splash) //Greenglow// x Tubtim Siam Kultana

Color / Màu: Yellow-Red splash / màu vàng-vằn đỏ

---o0o---

http://farm9.staticflickr.com/8456/7990061263_617397e9b5_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990061263/)
Blc. Shinfong Luohyang //shinshr gold// x (C. Lubae- Norma Bisco- Blc. Gattow Glory-Toshie-Aoki 5 ½ Yellow/Red Splash)

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc. Shinfong Luohyang //shinshr gold// x (C. Lubae- Norma Bisco- Blc. Gattow Glory-Toshie-Aoki 5 ½ Yellow/Red Splash)

Color / Màu: Yellow-Red splash / màu vàng-vằn đỏ

---o0o---

http://farm9.staticflickr.com/8312/7990071890_bf061749b3_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990071890/)
Blc. Island Charm //Sugar// x Lc. Orglades Glow //La Neige//

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc. Island Charm //Sugar// x Lc. Orglades Glow //La Neige//

Color / Màu: white color / màu trắng

Còn tiếp

thuongchi
03-10-2012, 05:21 AM
LTS.: Trần trọng giới thiệu Lan Cattleya Thái Lan (Ảnh & các thông số trích từ website thaiorchidsource.com/category.php?category=1&Start=1]). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

2. Hàng sổ xố / Cattleya Hybrids:

http://farm9.staticflickr.com/8462/7990074090_b3e863bed3_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/76074655@N04/7990074090/)
Blc. Memoria Boon Klong x Hwa Yuan Beauty

Cross Name / Parent – Tên lai / Cha mẹ: Blc. Memoria Boon Klong x Hwa Yuan Beauty

Color / Màu: Splash / Có vằn

Hết

Cám ơn các bạn đã xem