PDA

Xem chế độ đầy đủ : Cattleya Đài Loan


thuongchi
11-05-2012, 06:50 PM
LTS.: Trần trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/]). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Yellow / Hoa màu vàng:

http://farm7.static.flickr.com/6167/6161608814_83d5aaa61d.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161608814/)
CA02046 - Sfdra. Orange Stardust "Masumi" ( Sophronitis coccinea x Epilaelia Red Dancers )

Color / Màu sắc: Orange / Cam
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS:AM/HOS

http://farm7.static.flickr.com/6073/6161608892_a170853b25.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161608892/)
CA02001 - Blc. Chunyeah "Good Life" - ( Blc. Tassie Barbero x Blc. Kuan-Miao Chen)

Color / Màu sắc: Orange yellow flower with red lip / hoa vàng cam với môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Summer, Fall / Mùa hè, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS(2001):AM/OSROC: GM/DOG:AM/RHS:SM/TOG

http://farm7.static.flickr.com/6182/6161608940_0c490f0c9b.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161608940/)
CA02002 - Pot. Haw Yuan Gold "Yung Kang #2" ( Pot. Leomon Tree x Blc. Tassie Barbero )

Color / Màu sắc: Golden Yellow / Vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular blooming / Ra hoa bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: GM/16WOC:FCC/RHS
Note / chú thích: One stalk can have up to 2~3 flowers / Một thân có thể có đến 2 ~ 3 hoa. Long flowering period / Giai đoạn ra hoa lâu.

Còn tiếp

thuongchi
12-05-2012, 06:03 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Yellow / Hoa màu vàng:

http://farm7.static.flickr.com/6079/6161072463_3943c2a1ec.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161072463/)
CA02005 - Blc. Chunyeah "#10" ( Blc. Tassie Barbero x Blc. Kuan-Miao Chen)

Color / Màu sắc: Yellow with orange harlequin / Màu vàng với cánh sặc sở cam
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / Lớn

http://farm7.static.flickr.com/6075/6161072507_65da988745.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161072507/)
CA02045 - Pot. Kat E-sun "Water #1" (Sc. Beaufort x Blc. Sunset Bay)

Color / Màu sắc: Yellow with red edge lip / Màu vàng với môi sắc đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / nhỏ

http://farm7.static.flickr.com/6170/6161072669_52e12ec140.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161072669/)
CA02008 - Blc. Chunyeah "#15" ( Blc. Tassie Barbero x Blc. Kuan-Miao Chen)

Color / Màu sắc: Yellow with red lip and two yellow eyes / Màu vàng với môi đỏ và hai mắt vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Summer, Fall
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / lớn

Còn tiếp

thuongchi
12-05-2012, 10:11 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/]). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Yellow / Hoa màu vàng:

http://farm7.static.flickr.com/6200/6161072717_33ea560dfe.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161072717/)
CA02004 - Blc. Tainan Gold "Golden Oriole" ( Blc. Toshie Aoki x Blc. Waianae Princess)

Color / Màu hoa: Yellow with red lip and two yellow eyes, five red splash on each petal / Màu vàng với môi đỏ và hai mắt vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall, Winter / Xuân, Thu, Đông
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / lớn
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS:AM/OSRO

http://farm7.static.flickr.com/6182/6161072757_2f29dcbde9.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161072757/)
CA02011 - Pot. Haw Yuan Glory "Yellow Glory" ( Pot. Love Call x Slc. Kauai Starbright)

Color / Màu hoa: Orange yellow with red lip / Màu vàng cam với môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall, Winter / Xuân, Thu, Đông ( Blooms twice a year / Nở hoa 2 lần trong năm )
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / nhỏ

http://farm7.static.flickr.com/6182/6161609386_388c59ee6a.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161609386/)
CA02012 - Blc. Chunyeah "#19" ( Blc. Tassie Barbero x Blc. Kuan-Miao Chen)

Color / Màu hoa: Papaya yellow with orange around the edge, red lip with two yellow eye / Màu vàng chuối với màu cam quanh góc, môi đỏ với hai mắt vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Summer, Fall, Winter / Hạ, Thu, Đông
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / lớn

Còn tiếp

thuongchi
12-05-2012, 03:24 PM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website www.waterorchids.com/). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Yellow / Hoa màu vàng:

http://farm7.static.flickr.com/6155/6161645507_c1fc9b0f58.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161645507/)
CA02013 - Blc. Chan Hsiu Gold "Water" (Blc. Chunyeah x Blc. Mem. Ong Wen-Mo)

Color / Màu hoa: Yellow red lip / Màu vàng môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / lớn

http://farm7.static.flickr.com/6166/6162066788_5435acf2a2.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162066788/)
CA02014 - Pot. Kat E-sun "DY #3" (Sc. Beaufort x Blc. Sunset Bay)

Color / Màu hoa: Yellow with red edge lip / Màu vàng với rìa môi màu đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / nhỏ

http://farm7.static.flickr.com/6167/6161530477_bc4f1ef867.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161530477/)
CA02017 - Pot. Little Toshie "Yellow Rose" (Sc. Beaufort x Blc. Toshie Aoki)

Color / Màu hoa: Yellow flower with red lip / Hoa vàng với môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Winter / Xuân, Đông
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / nhỏ

Còn tiếp

thuongchi
12-05-2012, 07:04 PM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Yellow / Hoa màu vàng:

http://farm7.static.flickr.com/6180/6162066862_829721cff0.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162066862/)
CA02019 - Blc. Chunyeah "No. 17" ( Blc. Tassie Barbero x Blc. Kuan-Miao Chen)

Color / Màu hoa: Yellow / Màu vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Summer, Fall / Hạ, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: SM/JOGA

http://farm7.static.flickr.com/6158/6162066874_85134631ab.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162066874/)
CA02020 - Blc. Shinfong Luohyang "Tian Mu" (Blc. Apricot Flare x Blc. Varut Thundercloud)

Color / Màu hoa: Yellow / Màu vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter, Spring / Đông, xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

http://farm7.static.flickr.com/6154/6161530637_88ebc24def.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161530637/)
CA02021 - Pot. Ahchung Yoyo "Little Golden Fish" (Pot. Netrasiri Starbright x Slc. Little Fairy)

Color / Màu hoa: Yellow with red lip / Màu vàng với môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân. Thu
Fragrance / Mùi thơm: No / Không
Flower Size / Kích thước hoa: Small / nhỏ

Còn tiếp

thuongchi
13-05-2012, 06:34 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Yellow / Hoa màu vàng:

http://farm7.static.flickr.com/6180/6162066862_829721cff0.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162066862/)
CA02019 - Blc. Chunyeah "No. 17" ( Blc. Tassie Barbero x Blc. Kuan-Miao Chen)

Color / Màu hoa: Yellow / Màu vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Summer, Fall / Hạ, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: SM/JOGA

http://farm7.static.flickr.com/6158/6162066874_85134631ab.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162066874/)
CA02020 - Blc. Shinfong Luohyang "Tian Mu" (Blc. Apricot Flare x Blc. Varut Thundercloud)

Color / Màu hoa: Yellow / Màu vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter, Spring / Đông, xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

http://farm7.static.flickr.com/6154/6161530637_88ebc24def.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161530637/)
CA02021 - Pot. Ahchung Yoyo "Little Golden Fish" (Pot. Netrasiri Starbright x Slc. Little Fairy)

Color / Màu hoa: Yellow with red lip / Màu vàng với môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân. Thu
Fragrance / Mùi thơm: No / Không
Flower Size / Kích thước hoa: Small / nhỏ

Còn tiếp

thuongchi
13-05-2012, 03:21 PM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Yellow / Hoa màu vàng:

http://farm7.static.flickr.com/6075/6162066984_5bc6ac5ccc.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162066984/)
CA02022 - Blc. Alma Kee "Tipmalee" ( Lc. Alma x Blc. Cheah Bean-Kee)

Color / Màu hoa: Yellow flower with red lip / Hoa vàng với môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / to
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS

http://farm7.static.flickr.com/6068/6161530679_0a66f3126e.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161530679/)
CA02023 - Blc. Shinfong Gold Gem "Golden Jewel" (Blc. Golden Slippers x Blc. Kuan-Miao Chen)

Color / Màu hoa: Yellow with red edge lip / Màu vàng với viền môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Summer, Fall / Hạ, thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

http://farm7.static.flickr.com/6163/6162067050_1282908ded.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162067050/)
CA02028 - Pot. Free Spirit "Lea" (Pot. Twenty Four Carat x Sc. Beaufort)

Color / Màu hoa: Yellow / vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / nhỏ
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS

Còn tiếp

thuongchi
14-05-2012, 05:15 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Yellow / Hoa màu vàng:

http://farm7.static.flickr.com/6162/6161530745_5ca17392b9.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161530745/)
CA02030 - Blc. Chyong Guu Chaffinch "Ta-Hsin" (Blc. Yellow Ball x Blc. Sunset Bay)

Color / Màu hoa: Yellow with red lip and yellow throat / Màu vàng với môi đỏ và họng vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / to
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS (2001)

http://farm7.static.flickr.com/6161/6162067094_f1b0049509.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162067094/)
CA02031 - Slc. Little Fairy "Flower Ball" (C. Netrasiri Beauty x Slc. Kauai Starbright)

Color / Màu hoa: Yellow with red lip, waxy flower / Hoa (như) sáp, màu vàng với môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / nhỏ

http://farm7.static.flickr.com/6089/6161530881_b05c93f10c.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161530881/)
CA02032 - Blc. Shinfong Luohyang "Golden Union" (Blc. Apricot Flare x Blc. Varut Thundercloud)

Color / Màu hoa: Yellow / màu vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter, Spring / Đông, xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / to

Còn tiếp

thuongchi
14-05-2012, 07:56 PM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Yellow / Hoa màu vàng:

http://farm7.static.flickr.com/6068/6161530911_6ce7aa6458.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161530911/)
CA02034 - Blc. Mystic Isles "Chameleon" (Blc. Memorial Helen Brown x Blc. Destiny)

Color / Màu hoa: Yellow / màu vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / to

http://farm7.static.flickr.com/6154/6162067318_448ac7c62d.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162067318/)
CA02041 - (Lc. Tokyo Magic x Lc. Gold Digger) "HCN-03"

Color / Màu hoa: Yellow / màu vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / nhỏ

http://farm7.static.flickr.com/6163/6161531069_a9fe51c5d0.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161531069/)
CA02036 - Blc. Husky Boy "Romeo" (Blc. Evergreen x Lc. Orglade's Glow)

Color / Màu hoa: Yellow / màu vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / trung bình
Award Record / giải thưởng: BM/JOGA

Còn tiếp

thuongchi
16-05-2012, 05:20 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Yellow / Hoa màu vàng:

http://farm7.static.flickr.com/6173/6161531131_72f62085ea.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161531131/)
CA02037 - Blc. Liu's Joyance " Water No.8 " (Blc. Chunyeahx Blc. Tainan Gold)

Color / Màu hoa: Yellow with red lip and two yellow eyes, five red splash on each petal / Màu vàng với môi đỏ và hai mắt vàng, năm vạch đỏ trên mỗi cánh hoa.
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter / Đông
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / to

http://farm7.static.flickr.com/6158/6162067450_efe09a784c.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162067450/)
CA02042 - Lc. Tokyo Magic "Water" (Lc. Irene Finney x L. briegeri)

Color / Màu hoa: Yellow flower with red lip / Hoa vàng với môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / nhỏ
Award Record / giải thưởng: ~

http://farm7.static.flickr.com/6157/6161531193_baf8ec61d1.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161531193/)
CA02043 - Blc. Shinfong Luohyang "New City Gold" (Blc. Apricot Flare x Blc. Varut Thundercloud)

Color / Màu hoa: Yellow / màu vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Summer, Winter / hạ, Đông
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / to

Còn tiếp

thuongchi
16-05-2012, 07:54 PM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Yellow / Hoa màu vàng:

http://farm7.static.flickr.com/6180/6161531241_e0bc332891.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161531241/)
CA02040 - Pot. Luna Jaune "U-608" (Blc. Malworth x Sc. Beaufort)

Color / Màu hoa: Yellow / màu vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / trung bình

http://farm7.static.flickr.com/6161/6161531277_72b4c3c75b.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161531277/)
CA02044 - Pot. Ahchung Yoyo "Fighting Fish" (Pot. Netrasiri Starbright x Slc. Little Fairy)

Color / Màu hoa: Yellow with red lip / Màu vàng với môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / nhỏ

http://farm7.static.flickr.com/6158/6162067598_abeb889560.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162067598/)
CA02048 - Blc. Goldenzelle "Water" (Blc. Fortune x C. Horace)

Color / Màu hoa: Yellow with red on lip / màu vàng với màu đỏ trên môi
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / to

Còn tiếp

thuongchi
17-05-2012, 10:32 AM
LTS.: Trần trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.waterorchids.com/). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Yellow / Hoa màu vàng:

http://farm7.static.flickr.com/6167/6161608814_83d5aaa61d.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161608814/)
CA02046 - Sfdra. Orange Stardust "Masumi" ( Sophronitis coccinea x Epilaelia Red Dancers )

Color / Màu sắc: Orange / Cam
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS:AM/HOS

http://farm7.static.flickr.com/6073/6161608892_a170853b25.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161608892/)
CA02001 - Blc. Chunyeah "Good Life" - ( Blc. Tassie Barbero x Blc. Kuan-Miao Chen)

Color / Màu sắc: Orange yellow flower with red lip / hoa vàng cam với môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Summer, Fall / Mùa hè, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS(2001):AM/OSROC: GM/DOG:AM/RHS:SM/TOG

http://farm7.static.flickr.com/6182/6161608940_0c490f0c9b.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161608940/)
CA02002 - Pot. Haw Yuan Gold "Yung Kang #2" ( Pot. Leomon Tree x Blc. Tassie Barbero )

Color / Màu sắc: Golden Yellow / Vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular blooming / Ra hoa bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: GM/16WOC:FCC/RHS
Note / chú thích: One stalk can have up to 2~3 flowers / Một thân có thể có đến 2 ~ 3 hoa. Long flowering period / Giai đoạn ra hoa lâu.

Còn tiếp

thuongchi
17-05-2012, 02:27 PM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/. Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Red & Orange / Hoa màu đỏ & Cam:

http://farm7.static.flickr.com/6068/6161548195_d098a4fe81.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161548195/)
CA02101 - Blc. Sanyung Ruby "Grand Dragon" (Blc. Waianae Coast x Blc. Chia Lin "New City")

Color / Màu hoa: Burgandy red with yellow eyes / Màu đỏ Burgandy với mắt vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Fall, Spring / Thu, xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / to
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS(2001)

Note / Chú thích: In addition to AM award from AOS, it was also the champion of Cattleya genus in the 2001 Taiwan Orchid Show. Very dark red with two yellow eyes in round shape. Two flowers in one spike. / Ngoài ra, đạt giải thưởng AM từ AOS, nó cũng là nhà vô địch của giống Cattleya trong triển lãm hoa lan Đài Loan năm 2001. Màu đỏ rất đậm với hai mắt màu vàng hình tròn. Hai hoa trong một nhánh.

http://farm7.static.flickr.com/6157/6162084708_938ec18eef.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162084708/)
CA02102 - Blc. Sanyung Ruby "New Beauty" (Blc. Waianae Coast x Blc. Chia Lin)

Color / Màu hoa: Red with two yellow eyes / Màu đỏ với hai mắt vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Winter / Xuân, đông
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / to
Award Record / Giải thưởng: BM/TOGA

http://farm7.static.flickr.com/6174/6161548237_d5f7b0c5da.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161548237/)
CA02103 - Blc. Sanyung Ruby "Chi-Mei" (Blc. Waianae Coast x Blc. Chia Lin)

Color / Màu hoa: Red with two yellow eyes / màu đỏ với hai mắt vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / to

Còn tiếp

thuongchi
18-05-2012, 06:22 AM
LTS.: LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/. Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Red & Orange / Hoa màu đỏ & cam:

http://farm7.static.flickr.com/6155/6161548271_1c6490cbb4.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161548271/)
CA02104 - Blc. Chia Lin "P.C.T." (Blc. Oconee x Blc. Maitland)

Color / Màu hoa: Dark red / Đỏ đậm
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Winter / Xuân, Đông
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: FCC/OSROC:AM/AOS(2002)

http://farm7.static.flickr.com/6158/6162084816_5b4593e1c3.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162084816/)
CA02105 - Blc. Chia Lin "New City" (Blc. Oconee "Mendenhall" x Blc. Maitland "Miles")

Color / Màu hoa: Red / Màu đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Winter / Xuân, Đông
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS(2001):JGP/19

http://farm7.static.flickr.com/6177/6161548507_7670386543.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161548507/)
CA02108 - Blc. Eve Marie Barnett "Magnificent Watermelon Gold" (Lc. Lisa Ann x Blc. Golden Embers)

Color / Màu hoa: Orange red / Màu đỏ cam
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Summer, Winter / Hạ, Đông
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: FCC/AOS

Còn tiếp

thuongchi
19-05-2012, 06:51 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/. Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Red & Orange / Hoa màu đỏ & cam:

http://farm7.static.flickr.com/6157/6161548555_36b3631d20.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161548555/)
CA02110 - Lc. Tainan City "General" (Lc. Royal Emperor x Lc. Waianae Sunset)

Color / Màu hoa: Red flower with yellow lip / Hoa màu đỏ với môi vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter, Spring / Đông, Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: AM/OSROC

http://farm7.static.flickr.com/6068/6161548617_329f949763.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161548617/)
CA02111 - Ctna. Why Not "Roundabout" (C. aurantiaca x Bro. sanguinea)

Color / Màu hoa: Tall sprays of deep round red, yellow in lip / Các cành hoa cao với hoa màu đỏ tròn đậm, vàng ở môi
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: No / Không
Flower Size / Kích thước hoa: Mini
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS

http://farm7.static.flickr.com/6153/6162085174_e31ba74ffc.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162085174/)
CA02112 - Blc. (Oconee x Sunset Sail) "Paradise Bird"

Color / Màu hoa: Dark red with yellow throat / Màu đỏ đậm với họng vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Summer, Fall / Xuân, Hạ, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

Note: Great round shape, big lip with yellow throat make it an unusual red flower. Although yellow throat might become yellow eyes due to different climate , flower color is very stable.

Chú thích: Hình tròn lớn, môi lớn với họng màu vàng làm nó thành một hoa màu đỏ khác thường. Mặc dù họng màu vàng có thể trở thành mắt màu vàng do khí hậu khác nhau, màu hoa rất ổn định.

Còn tiếp

thuongchi
20-05-2012, 09:34 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/

Red & Orange / Hoa màu đỏ & cam:

http://farm7.static.flickr.com/6178/6161548693_bc82faafd1.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161548693/)
CA02113 - Blc. Chief Sweet Orange "Sweet Orange"

Color / Màu hoa: Orange (Waxy) / Màu cam (như sáp)
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình

http://farm7.static.flickr.com/6068/6161548717_b83d6e80d1.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161548717/)
CA02114 - Blc. Chain-Tzy Salmon "Red Oriole" (Blc. San Diego Sunset x Blc. Bryce Canyon)

Color / Màu hoa: Red (Waxy) / Màu đỏ (như sáp)
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Fall, Winter, Spring / Đông, Xuân (Twice bloom per year / hai lần ra hoa trong năm)
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình

http://farm7.static.flickr.com/6159/6162085338_77a9e1145e.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162085338/)
CA02115 - Lc. Loog Tone "African Beauty" (Lc. Netrasiri Doll x C. Thospol Spot)

Color / Màu hoa: Waxy dark red, almost as dark as black / Màu đỏ đậm như sáp, hình như vừa đậm vừa đen
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Summer / Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Smal / Nhỏ

Còn tiếp

thuongchi
20-05-2012, 06:40 PM
LTS.: LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com

Red & Orange / Hoa màu đỏ & Cam:

http://farm7.static.flickr.com/6153/6161548865_845c21c1ca.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161548865/)
CA02117 - Pot. Harng Tay "Queen" (Pot. Prosperous Lee x Pot. Wan Ta)

Color / Màu hoa: Red / Màu đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình

http://farm7.static.flickr.com/6204/6162085418_9aed0aa985.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162085418/)
CA02120 - Pot. Kat Sky Song "Black Rose" (Blc. Maitland x Pot. Sally Taylor)

Color / Màu hoa: Red / Màu đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

http://farm7.static.flickr.com/6068/6161548913_83bca67e29.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161548913/)
CA02121 - Blc. Guanmiau City "Black Orchid" (Blc. Molbeth x Blc. Chen's Ruby)

Color / Màu hoa: Dark purple red / Màu đỏ tím đậm
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter, Spring / Đông, xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

Còn tiếp

thuongchi
21-05-2012, 02:08 PM
LTS.: LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/). Tham khảo thêm link http://cayxanh.net/diendan/showthrea...an-nhap-vao-VN về MÃ SỐ - TÊN CATTLEYA (Đài Loan) nhập vào VN.

Red & Orange / Hoa màu đỏ & Cam:

http://farm7.static.flickr.com/6069/6161548937_d86344f8e3.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161548937/)
CA02122 - Slc. Little Hazel "Water" (Slc. Hazel Boyd x Sl. Phyche)

Color / Màu hoa: Red / Màu đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, Thu
Fragrance / Mùi thơm: No / Không
Flower Size / Kích thước hoa: Mini

http://farm7.static.flickr.com/6171/6161548973_84674692b3.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161548973/)
CA02123 - Pot. Harng Tay "IchiBan" (Pot. Prosperous Lee x Pot. Wan Ta)

Color / Màu hoa: Red with yellow throat / Màu đỏ với họng vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / trung bình

http://farm7.static.flickr.com/6160/6162085550_aa53abb188.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162085550/)
CA02124 - Lc. Trick or Treat "Water" (L. Icarus x Lc. Chit Chat)

Color / Màu hoa: Orange / Màu cam
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: No / Không
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ

Còn tiếp

thuongchi
22-05-2012, 03:30 PM
LTS.: LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/

Red & Orange / Hoa màu đỏ & Cam:

http://farm7.static.flickr.com/6164/6161549035_9512485316.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161549035/)
CA02125 - Lc. Sagarik Wax "Fragrant Sky" (Lc. Summerland **** x C. Chocolate Drop)

Color / Màu hoa: Red waxy / màu đỏ như sáp
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / trung bình

http://farm7.static.flickr.com/6176/6162085686_955f27a9c1.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162085686/)
CA02128 - Eplc. Lemon Trick " W-30 " (Epc. Lemon Twist x Lc. Trick or Treat)

Color / Màu hoa: Orange wax petal / Màu cam cánh sáp
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ

http://farm7.static.flickr.com/6164/6161549163_41dfddc1a1.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161549163/)
CA02131- Slc. Kagaribi Dawn "Red Star" (Lc. Kagaribi x Slc. Tropic Dawn)

Color / Màu hoa: Red / màu đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ
Award Record / giải thưởng: ~

Còn tiếp

thuongchi
23-05-2012, 01:39 PM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/).

Red & Orange / Hoa Màu Đỏ & Cam:

http://farm7.static.flickr.com/6204/6162085756_abc428a600.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162085756/)
CA02132 - Slc. Wendy's Valentine (Sl. Jinn x Slc. Paprika)

Color / Màu hoa: Red with yellow center / Màu đỏ với trung tâm vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / trung bình
Award Record / Giải thưởng: ~

http://farm7.static.flickr.com/6077/6161549279_2318cf3ebd.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161549279/)
CA02133 - (Slc. Wendy's Valentine x C. Chocolate Drop)

Color / Màu hoa: Red with yellow center, Waxy / Màu đỏ với trung tâm vàng, như sáp
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / trung bình

http://farm7.static.flickr.com/6077/6161549377_c1f6fe8567.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161549377/)
CA02134 - Slc. Sunrise Doll " Water" (Slc. Seagulls Torch Song x Slc. Morning Glow)

Color / Màu hoa: Red / màu đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter, Spring / Đông, Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / trung bình

Còn tiếp

thuongchi
24-05-2012, 05:22 AM
LTS.: Trần trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Red & Orange / Hoa Màu Đỏ & Cam:

http://farm7.static.flickr.com/6160/6161549461_092b084280.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161549461/)
CA02135 - Slc. Hsin Buu Lady "Y.T. Beauty" ( L. anceps x Slc. Wendy's Valentine)

Color / Màu hoa: Red with yellow center / Màu đỏ với trung tâm vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter, Spring / Đông, Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / trung bình

http://farm7.static.flickr.com/6163/6161549557_72afe95b78.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161549557/)
CA02136 - Pot. Shinfong Dawn "Rich Everyday" (Lc. Koolau Seagulls x Pot. Love Passion)

Color / Màu hoa: Orange red / Màu đỏ cam
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter, Spring / Đông, Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / trung bình

http://farm7.static.flickr.com/6075/6161549593_27d6ea9824.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161549593/)
CA02137 - Blc. Cherry Suisse "Kuo Hua" (C. Chocolate Drop x Blc. Oconee)

Color / Màu hoa: Red / Màu đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter, Spring / Đông, Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / trung bình

Còn tiếp

thuongchi
25-05-2012, 05:30 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Red & Orange / Hoa Màu Đỏ & Cam:

http://farm7.static.flickr.com/6068/6162086192_84796d796e.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162086192/)
CA02140 - Hasegawarra Chianhao San "China Hao" (Lctna. Peggy San x Pot. Prosperous Lee)

Color / Màu hoa: Purple with pink petals / Màu tím với cánh hồng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / trung bình

http://farm7.static.flickr.com/6069/6161549707_5c4381e15a.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161549707/)
CA02141 - Blc. Volcano Prince "Water" (Lc. Trick or Treat x Blc. Love Sound)

Color / Màu hoa: Orange / Màu cam
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / trung bình

Còn tiếp

thuongchi
26-05-2012, 05:39 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Pink & Lavender / Hoa Màu Hồng & Tím hoa Oải Hương:

http://farm7.static.flickr.com/6161/6161570931_a6d552443e.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161570931/)
CA02201 - Blc. King of Taiwan "Ta Hsin #1" (Blc. Bryce Canyon x Blc. Purple Ruby)

Color / Màu hoa: Lavender with darker lip and yellow eyes / Màu tím Lavender với môi đậm hơn và mắt vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Fall, Summer / Thu, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS(2002)

http://farm7.static.flickr.com/6069/6162106852_48df40f4ac.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162106852/)
CA02202 - Blc. King of Taiwan "Chang Ju" (Blc. Bryce Canyon x Blc. Purple Ruby)

Color / Màu hoa: Dark Lavender / Màu tím Lavender đậm
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Summer, Fall / Hạ, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có

http://farm7.static.flickr.com/6201/6162106896_ec869b2107.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162106896/)
CA02203 - Blc. Pamela Finney "Calf" (Lc. Irene Finney x Blc. Pamela Hetherington)

Color / Màu hoa: Pink with lavender lip / Màu hồng với môi màu lavender
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter, Spring / Đông, Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có

Còn tiếp

thuongchi
27-05-2012, 05:31 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Pink & Lavender / Hoa Màu Hồng & Tím hoa Oải Hương:

http://farm7.static.flickr.com/6154/6161571109_c0ccff756d.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161571109/)
CA02204 - Blc. Mem. Crispin Rosales "Lu Kang" (Lc. Bonanza x Blc. Norman's Bay)

Color / Màu hoa: Large lavender flower with red lip and double eyes / hoa màu lavender lớn với môi đỏ và đôi mắt
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

http://farm7.static.flickr.com/6201/6162106982_e5dc9d9812.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162106982/)
CA02205 - Blc. [(C.Spring Clima x Christina Waglay) x (Blc November Bride)] "Diana"

Color / Màu hoa: Light purple with white lip / Màu tím nhạt với môi trắng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Fall, Winter, Spring / Thu, Đông, Xuân ( Twice blooms per year / nở hoa hai lần mỗi năm )
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Note / Lưu ý: Flask only! / Chỉ Flask!

http://farm7.static.flickr.com/6163/6162107008_c96b2a7734.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162107008/)
CA02206 - Slc. Chian-Tzy Regalia "CT. Stunner" (Lc. Frank Lloyd Wright x Slc. Wedy's Valentine)

Color / Màu hoa: Dark pink with yellow throat and red lip / Màu hồng đậm với họng vàng và môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ
Note / Lưu ý: A very strong plant with 6~7 cm bulb, plant is 20~26 cm tall. Flowers last 25~30 days. Easy grow and fast propagate. A super star of Mini Cattleya. / Một cây rất khỏe với giả hành cao 6 ~ 7 cm , cây cao 20 ~ 26 cm. Hoa kéo dài 25 ~ 30 ngày. Dễ trồng và nhanh nhân giống. Một siêu sao của Mini Cattleya.

Còn tiếp

thuongchi
28-05-2012, 01:27 PM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Pink & Lavender / Hoa Màu Hồng & Tím hoa Oải Hương:

http://farm7.static.flickr.com/6069/6161571207_3b48ed620f.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161571207/)
CA02208 - (Slc. Love Castle x C. Candy Tuft) "Christmas Rose"

Color / Màu hoa: light purple with yellow throat / Màu tím nhạt với họng vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter / Đông (Bloom around Christmas time / Nở hoa xung quang thời điểm Giáng Sinh)
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình
Note: Flowers last 3~4 weeks / Hoa kéo dài 3~4 tuần

http://farm7.static.flickr.com/6166/6161571249_979f8fe683.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161571249/)
CA02211 - Lc. Bob Pussavat "Pink Lady" (Lc. Puppy Sun x Lc. Peggy Huffman)

Color / Màu hoa: Pink with yellow throat / Màu hồng với họng vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình

http://farm7.static.flickr.com/6169/6162107200_e238ed1d3a.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162107200/)
CA02212 - ( Lc. Rosette Warland x C. Chocolate Drop ) "Purple"

Color / Màu hoa: Pink with red throat / Màu hồng với họng đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small, Multifloral / Nhỏ, Nhiều hoa

Còn tiếp

thuongchi
29-05-2012, 06:49 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Pink & Lavender / Hoa Màu Hồng & Tím hoa Oải Hương:

http://farm7.static.flickr.com/6175/6161571363_a7869c6dd3.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161571363/)
CA02213 - Blc. Triumphal Coronation "Seto" (Lc. Drumbeat x Blc. Parmela Hetherington)

Color / Màu hoa: Pink with bright yellow throat / Màu hồng với họng vàng sáng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter, Spring / Đông, Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

http://farm7.static.flickr.com/6068/6161571441_6cc434d3df.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161571441/)
CA02215 - Slc. Love Excellence "HCN-12" (Sl. Psyche x C. Candy Tuft)

Color / Màu hoa: Pinky petal and yellow central / Cánh hoa màu hồng và trung tâm vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ

http://farm7.static.flickr.com/6068/6161571493_fa7ef3b578.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161571493/)
CA02216 - C. loddigessi

Color / Màu hoa: Pinky / Màu hơi hồng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình

Còn tiếp

thuongchi
29-05-2012, 06:37 PM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/). Một số Lan Cattleya này đã được nhập vào VN.

Pink & Lavender / Hoa Màu Hồng & Tím hoa Oải Hương:

http://farm7.static.flickr.com/6202/6162107370_9cb23f9f56.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162107370/)
CA02217 - Blc. Mahina Yahiro "Ulii" (Blc. Meditation x Bc. Donna Kimura)

Color / Màu hoa: Pink with yellow center / Màu vàng với trung tâm vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: ~

http://farm7.static.flickr.com/6166/6161571555_dac1f9b0bc.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161571555/)
CA02218 - Blc. Pink Empress "Bright Sun" (Bc. Mount Hood x Blc. Bryce Canyon)

Color / Màu hoa: Purple with yellow lip / Màu tím với môi vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

http://farm7.static.flickr.com/6163/6162107488_9116039a92.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162107488/)
CA02219 - Lc. [(Fiery x walkerana) x Mini Purple] "Four Season Red"

Color / Màu hoa: Purple / Màu tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Fall / Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ

Còn tiếp

thuongchi
31-05-2012, 05:49 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.waterorchids.com/). Tham khảo thêm link http://cayxanh.net/diendan/showthrea...an-nhap-vao-VN về MÃ SỐ - TÊN CATTLEYA (Đài Loan) nhập vào VN.

Pink & Lavender / Hoa Màu Hồng & Tím hoa Oải Hương:

http://farm7.static.flickr.com/6173/6162107560_7073f580ed.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162107560/)
CA02220 - C. skinneri "Heiti Jacobs" FCC /AOS

Color / Màu hoa: Purple
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Fall / Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình

http://farm7.static.flickr.com/6152/6162107698_9d242a20c9.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162107698/)
CA02221 - Slc. Best Friend "Cleopatra" (Lc. Drumbeat x Slc. Love Tradition)

Color / Màu hoa: Purple with red on lip / Màu tím với màu đỏ trên môi
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Fall / Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình

http://farm7.static.flickr.com/6177/6161571813_cf7f85203e.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161571813/)
CA02222 - Pot. Shinfong Honey "Happy New Year" (Blc. Chian-Tzy General x Pot. Prosperous Lee)

Color / Màu hoa: Purple with red on lip / Màu tím với màu đỏ trên môi
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Fall / Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình

Còn tiếp

thuongchi
01-06-2012, 08:55 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/).

Pink & Lavender / Hoa Màu Hồng & Tím hoa Oải Hương:

http://farm7.static.flickr.com/6154/6162107788_24a9da6215_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162107788/)
CA02223 - Blc. Purple Ruby "Six" (Lc. Zada Field x Blc. Patricia Purves)

Color / Màu hoa: Purple with dark purple lip and yellow eyes / Màu tím với môi tím đậm và mắt vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Fall / Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large

http://farm7.static.flickr.com/6172/6162107836_21110c08c9.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162107836/)
CA02224 - Lc. Aloha Case "Water" (Lc. Mini Purple x C. walkeriana)

Color / Màu hoa: Dark red / Màu đỏ đậm
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình

http://farm7.static.flickr.com/6164/6161571919_0378a21c19.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161571919/)
CA02225 - Lc. Secret Love "Water" (C. Candy Tuft x Lc. Mini Purple)

Color / Màu hoa: Purple / Màu tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình

Còn tiếp

thuongchi
02-06-2012, 06:51 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website www.waterorchids.com/)

White & Semi-alba / Hoa Màu Trắng & "Bán Trắng":

http://farm7.static.flickr.com/6180/6162121192_25c72328ab.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162121192/)
CA02301 - Lc. Longriver Compton "Golden Star" (Lc. Shllie Compton x Lc. Mount Pilchuck)

Color / Màu hoa: White flower with purple lip and two purple splash on the petal / Hoa trắng với môi tím và hai sọc tím trên cánh hoa
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, Thu (Blooms twice a year / Nở hai lần trong năm)
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: FCC/AO

http://farm7.static.flickr.com/6202/6161585737_ca1586f3b4.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161585737/)
CA02302 - Lc. Orglade's Grand "Yow Chang Beauty" (Lc. Mildred Rives x Lc. Persepolis)

Color / Màu hoa: White with purple lip and yellow central / Màu trắng với môi tím và tâm vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Sring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS(2002)

http://farm7.static.flickr.com/6174/6161585835_b0654417f5.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161585835/)
CA02303 - Lc. White Spark "Panda" (Lc. Shellie Compton x C. Moscombe)

Color / Màu hoa: White with purple lip and purple splash on the petal / Màu trắng với môi tím và sọc tím trên cánh hoa
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Fall, Winter, Spring / Thu, Đông, Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

Còn tiếp

thuongchi
03-06-2012, 05:43 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/).

White & Semi-alba / Hoa Màu Trắng & "Bán Trắng":

http://farm7.static.flickr.com/6162/6162121474_5fd5d87670.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162121474/)
CA02304 - Lc. Orglade's Grand "Tian Mu" (Lc. Mildred Rives x Lc. Persepolis)

Color / Màu hoa: White with purple lip and yellow throat / Màu trắng với môi tím và họng vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

http://farm7.static.flickr.com/6163/6162121532_398dd8e12f.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162121532/)
CA02305 - Lc. Chyong Guu Swan "White Jade" (Lc. Wayndora x Lc. Persepolis)

Color / Màu hoa: White with purple Lip / Màu trắng với môi tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: AM/OSROC(88)

http://farm7.static.flickr.com/6157/6162121558_33431a33b8.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162121558/)
CA02306 - Lc. Chian-Tzy Mildcompton "K.W" (Lc. Mildred River x Lc. Shellie Compton)

Color / Màu hoa: White with purple Lip / Màu trắng với môi tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

Còn tiếp

thuongchi
04-06-2012, 05:44 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/

White & Semi-alba / Hoa Màu Trắng & "Bán Trắng":

http://farm7.static.flickr.com/6167/6162121596_129ee07061.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162121596/)
CA02309 - Blc. Li Cheng Mary "Sweet Heart" (Lc. Persepolis x Bc. Mount Hood)

Color / Màu hoa: White with purple Lip and yellow eye / Màu trắng với môi tím và mắt vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

http://farm7.static.flickr.com/6089/6161586119_371c820996.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161586119/)
CA02310 - Lc. Haw Yuan Angel "Little Beauty" (Lc. Orglade's Glow x Lc. Janet)

Color / Màu hoa: Mini white flower with purple splash on the edge / Hoa mini trắng với sọc tím trên viền
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: No / Không
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ
Award Record / Giải thưởng: AM/OSROC

http://farm7.static.flickr.com/6158/6161586183_0e8ce3c2df.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161586183/)
CA02311 - Lc. Breen's Jenny Ann "CM No.2" (Lc. Persepolis x Lc. Shellie Compton)

Color / Màu hoa: White with red lip / Màu trắng với môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

Còn tiếp

thuongchi
05-06-2012, 04:50 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/

White & Semi-alba / Hoa Màu Trắng & "Bán Trắng":

http://farm7.static.flickr.com/6075/6162121760_88c49eb97c.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162121760/)
CA02314 - Blc. Beauty **** "C.U. Kova" (Blc. Port Green x Blc. Chian Tzy Lass)

Color / Màu hoa: White / Màu trắng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter, Spring / Đông, Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

http://farm7.static.flickr.com/6169/6162121814_1d09bd4e7a.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162121814/)
CA02315 - Lc. Taida Swan "Swan" (Lc. Mildred Rives x Lc. Spring Squall)

Color / Màu hoa: White / Màu trắng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter, Spring / Đông, Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

http://farm7.static.flickr.com/6159/6161586313_dae3f03ab5.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161586313/)
CA02313 - Lc. Melody Fair "Sun No.2" (Lc. Stephen Oliver Fouraker x C. Horace)

Color / Màu hoa: White / Màu trắng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

Còn tiếp

thuongchi
06-06-2012, 05:37 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/)

White & Semi-alba / Hoa Màu Trắng & "Bán Trắng":

http://farm7.static.flickr.com/6180/6162121870_6c103d5d51.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162121870/)
CA02319 - Bark. Eagle Eye "All Victory" Bark. (Uniflora x Dorothea)

Color / Màu hoa: White with yellow on lip / Màu trắng với màu vàng trên môi
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

http://farm7.static.flickr.com/6158/6162121950_bdece06ae4.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162121950/)
CA02321 - L. purpurata

Color / Màu hoa: White with pinky / Màu trắng hơi hồng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình

http://farm7.static.flickr.com/6180/6162122004_a8bca34475.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162122004/)
CA02322 - Lc. Chyong Guu Swan "JML" (Lc. Wayndora x Lc. Persepolis)

Color / Màu hoa: White with purple lip / màu trắng với môi tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

Còn tiếp

thuongchi
07-06-2012, 04:58 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/)

White & Semi-alba / Hoa Màu Trắng & "Bán Trắng":

http://farm7.static.flickr.com/6157/6161586445_421960e83e.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161586445/)
CA02323 - B. David Sander (B. cucullata x B. digbyana)

Color / Màu hoa: White / Màu trắng
Propagation / Nhân giống: Seedling / Hạt giống
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

http://farm7.static.flickr.com/6166/6161586521_9a6ba6fbca.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161586521/)
CA02325 - Blc. Nippon Flag "Water" (Lc. Pri Pri x Blc. Love Sound)

Color / Màu hoa: White with purple lip / Màu trắng với môi tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium

http://farm7.static.flickr.com/6168/6162122144_4522aa7ebd.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162122144/)
CA02326 - B. cucullata

Color / Màu hoa: White / Màu trắng
Propagation / Nhân giống: Seedling / Hạt giống
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình

Còn tiếp

thuongchi
08-06-2012, 05:10 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/)

White & Semi-alba / Hoa Màu Trắng & "Bán Trắng":

http://farm7.static.flickr.com/6155/6161586591_0d92754f88.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161586591/)
CA02327 - Cattleya bowringiana var. coerulea

Color / Màu hoa: Light purple / Màu tím nhạt
Propagation / Nhân giống: Seedling / Hạt giống
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình

http://farm7.static.flickr.com/6167/6161586641_fc4f01e49b.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161586641/)
CA02328 - C. intermedia

Color / Màu hoa: White with purple on lip / Màu trắng với màu tím trên môi
Propagation / Nhân giống: Seedling / Hạt giống
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình

http://farm7.static.flickr.com/6151/6162122304_b0ccdb2ba3.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162122304/)
CA02324 - Lc. Memoria Robert Strait "Blue Hawaii" (C. walkeriana x Lc. Wayndora)

Color / Màu hoa: White with light blue and purple lip / Màu trắng với màu xanh dương nhạt và môi tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình

Còn tiếp

thuongchi
09-06-2012, 06:25 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/)

Splash / " Vằn":

http://farm7.static.flickr.com/6180/6162148560_da9f34a2c4.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162148560/)
CA02401 - Blc. Haw Yuan Beauty "Hong" (Blc. Haw Yuan Moon x Lc. Mari's Song)

Color / Màu hoa: White with purple on the petal and lip / Màu trắng với màu tím trên cánh và môi.
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS(2000)

http://farm7.static.flickr.com/6069/6161613551_dd9400e3b0.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161613551/)
CA02402 - Lc. Purple Cascade "Fragrant Beauty" (C. Interglossa x Lc. Tokyo Magic)

Color / Màu hoa: White with purple splash / Màu trắng với vằn tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter, Spring, Fall / Đông, Xuân, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ
Award Record / Giải thưởng: BM/JOGA:BM/TOGA

http://farm7.static.flickr.com/6156/6161613583_650a782019.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161613583/)
CA02403 - Blc. Taiwan Queen "Golden Monkey" (C.Moscombe x Blc. George Angus)

Color / Màu hoa: Golden yellow flower with red lip and red edges on the patels / Hoa màu vàng như vàng kim loại với môi đỏ và viền đỏ trên patel.
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: HCC/AOS

Còn tiếp

thuongchi
10-06-2012, 12:50 PM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/)

Splash / "Vằn":

http://farm7.static.flickr.com/6154/6161613615_4acf07da3f.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161613615/)
CA02404 - Blc. Chinese Beauty "Orchid Queen" (C. Moscombe x Blc. Sunset Bay)

Color / Màu hoa: Pink sepal, red petal with yellow splash / Cánh hoa màu hồng , cánh hoa với vằn màu vàng.
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Fall, Winter / Thu, Đông
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: AM/OSROC(85) ;AM/AOS

Note / Ghi chú: Strong plant, thick petal, appropriate length of spike, nice arrangement of flowers, bright eyes on the lip, obvious and clean splash make it a perfect super splash plant. / Cây mẽ, cánh cánh hoa dày, thích hợp chiều dài của cành, bố trí đẹp của hoa, đôi mắt sáng trên môi, vằn rõ ràng và sạch làm cho nó thành một cây vhoa vằn siêu hoàn hảo.

http://farm7.static.flickr.com/6172/6161613653_9699ff7c53.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161613653/)
CA02406 - Hknsa. Sogo Doll "Little Angel" (Lc. Peggy San x Slc. Katsy Noda)

Color / Màu hoa: Magenta with deep magents flares and lip , which has a yellow central / Màu tím magenta với vằn màu tím đậm magents và môi trong đó có một trung tâm vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ
Award Record / Giải thưởng: AM/OSROC(88)

http://farm7.static.flickr.com/6089/6161613675_0958e5cd2f.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161613675/)
CA02407 - Blc. Haw Yuan Beauty "Spicy ****" (Blc. Haw Yuan Moon x Lc. Mari's Song)

Color / Màu hoa: White with red splash / Màu trắng với vằn tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ
Note / Ghi chú: Miniature / Thu nhỏ

Còn tiếp

thuongchi
11-06-2012, 06:04 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/)

Splash / “Vằn":

http://farm7.static.flickr.com/6166/6162148692_6ab845df7a.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162148692/)
CA02409 - Blc. Hawaiian Satisfaction "Romantic" (Blc. Waikiki Gold x C. Penny Kuroda)

Color / Màu hoa: Green with pinky splash / Màu xanh lục với vằn hồng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: No / Không
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / trung bình

http://farm7.static.flickr.com/6061/6161613873_a10dbd463d.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161613873/)
CA02410 - Otaara Hwa Yuan Bay "She Shu" (Lc. Peggy San x Blc. Sunset Bay)

Color / Màu hoa: Great round shape, lavendar pink with cherry color splash and lip, yellow eye in the central of big lip / Hoa màu hồng hình tròn lớn với vằn màu anh đào và môi màu lavendar, mắt màu vàng ở trung tâm của môi lớn
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa:
Spring, Summer, Fall
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ
Award Record / Giải thưởng: AM/OSROC(86); AM/AOS

http://farm7.static.flickr.com/6176/6162148968_acf659a837.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162148968/)
CA02411 - Blc. Kat Red Panda "Dragon Cat" (C. Moscombe x Blc. Golden Slipper)

Color / Màu hoa: Green flower with red lip and special red color at the edge of the two petals / Hoa màu xanh lục với môi đỏ và màu đỏ đặc biệt ở các viền của hai cánh hoa
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

Còn tiếp

thuongchi
12-06-2012, 06:26 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/)

Splash / “Vằn":

http://farm7.static.flickr.com/6169/6161613971_43a3973bc4.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161613971/)
CA02414 - Blc. Haw Yuan Beauty "Pearl" (Blc. Haw Yuan Moon x Lc. Mari's Song)

Color / Màu hoa: White with purple / Màu trắng với tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ

http://farm7.static.flickr.com/6161/6161613989_53fb4c72ba.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161613989/)
CA02415 - Blc. Yen Corona "Green Genii (Lc. Brazilian Treasure x Blc. Memoria Helen Brown)

Color / Màu hoa: Green / Màu xanh lục
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter, Spring, Summer / Đông, Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ

http://farm7.static.flickr.com/6158/6161614061_f4551e5f2d.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161614061/)
CA02416 - Lc. Chan Hsiu Jewel "Best Beauty" (C. Moscombe x Lc. Wayndora)

Color / Màu hoa: Purple with yellow splash / Màu tím với vằn vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter, Spring / Đông, Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

Còn tiếp

thuongchi
13-06-2012, 05:43 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/).

Splash / “Vằn":

http://farm7.static.flickr.com/6156/6162149122_fb2e5c4229.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162149122/)
CA02417 - Pot. Burana Beauty "Burana" (Pot. Netrasiri Starbright x C. Netrasiri Beauty)

Color / Màu hoa: Yellow with red splash, waxy flower / Hoa như sáp màu vàng với vằn đỏ.
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS

http://farm7.static.flickr.com/6176/6162149164_7350804844.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162149164/)
CA02419 - Blc. Tzeng-Wen Beauty "Little Phoenix" (Lc. Tropical Chip x Blc. Sunset Bay)

Color / Màu hoa: Yellow with purple splash / Màu vàng với vằn tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình

http://farm7.static.flickr.com/6165/6162149206_e155b65d3f.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162149206/)
CA02420 - Lc. Gila Wilderness "Nippon Treasure" (Lc. Kevin Green x Lc. Red Empress)

Color / Màu hoa: White with purple splash / Màu trắng với vằn tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Winter / Xuân, Đông
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS, SM/JOGA

Còn tiếp

thuongchi
14-06-2012, 06:38 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com).

Splash / “Vằn":

http://farm7.static.flickr.com/6164/6161614399_54ba59a463.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161614399/)
CA02421 - Otaara. Hwa Yuan Bay "Sunset Red" (Lc. Peggy San x Blc. Sunset Bay)

Color / Màu hoa: Purple with yellow splash / Màu tím với vằn vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregularly / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình

http://farm7.static.flickr.com/6173/6162149460_b9d197ef31.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162149460/)
CA02422 - Lc. White Spark "Cat On Fire" (Lc. Shellie Compton x C. Moscombe)

Color / Màu hoa: Purple petals with white splash and dark purple lip with yellow throat / Cánh tím với vằn trắng và môi tím đậm với họng vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter, Spring / Đông, Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

http://farm7.static.flickr.com/6077/6161614549_ecfe7fab16.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161614549/)
CA02423 - Lc. Taiwan Beauty "CM#1" (C. Interglossa x Lc. Shellie Compton)

Color / Màu hoa: Whte with purple splash and purple lip / Màu trắng với vằn và môi tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregularly / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

Còn tiếp

thuongchi
15-06-2012, 09:28 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/.

Splash / “Vằn":

http://farm7.static.flickr.com/6202/6162149504_8edefb2ea4.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162149504/)
CA02424 - Blc. Hwa Yuan Grace "Elvis" (C. Moscombe x Blc. Memoria Helen Brown)

Color / Màu hoa: Large green flower with red lip and red splash / Hoa lớn màu xanh lá cây với môi đỏ và vằn màu đỏ. Heavy flower substance. Long lasting flowers. / Căn bản hoa rậm. Hoa lâu tàn
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregularly / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

http://farm7.static.flickr.com/6170/6161614623_ffbac7ba3e.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161614623/)
CA02425 - Lctan. Chyong Guu Kaleidoscope "Colorful" ( Lc. Purple Cascade x Lctna. Peggy San )

Color / Màu hoa: White with purple splash / Màu trắng với vằn tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ

http://farm7.static.flickr.com/6156/6162149618_c152ce5c1d.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162149618/)
CA02426 - Pot. Creation "Summer Choice" ( Pot. Chatoyant x Lc. Orglade's Glow )

Color / Màu hoa: Purple splash / Vằn tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ

Còn tiếp

thuongchi
16-06-2012, 06:37 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/

Splash / “Vằn":

http://farm7.static.flickr.com/6168/6162149694_630ac94f32.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162149694/)
CA02427 - Lc. Hsingying Excell "D" ( Lc. Excellescombe x Laelia briegeri )

Color / Màu hoa: Purple splash / Vằn tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ

http://farm7.static.flickr.com/6175/6161614757_ea677b537b.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161614757/)
CA02428 - Blc. Tzeng-Wen Beauty "B.D." ( Lc. Tropical Chip x Blc. Sunset Bay )

Color / Màu hoa: Yellow with red splash / Màu vàng với vằn đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình

http://farm7.static.flickr.com/6164/6162149794_8e9df020f9.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162149794/)
CA02429 - Blc. Kusuma "Rainbow" ( C. Moscombe x Blc. Memoria Crispin Rosales )

Color / Màu hoa: Purple with yellow throat / Màu tím với họng vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

Còn tiếp

thuongchi
17-06-2012, 09:19 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/).

Splash / “Vằn":

http://farm7.static.flickr.com/6202/6162149852_1bb8dd223e.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162149852/)
CA02430 - C. Monte Elegante "New Port" ( C. Sophia Martin x C. Interglossa )

Color / Màu hoa: White with purple splash / Màu trắng với vằn tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuận, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ

http://farm7.static.flickr.com/6156/6162149886_f435309606.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162149886/)
CA02431 - Slc. Hawaiian Splash "Water" ( Sl. Psyche x Lc. Mishima Star )

Color / Màu hoa: Red with yellow splash / Màu đỏ với vằn vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring / Xuân
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ

http://farm7.static.flickr.com/6155/6162149928_4b6b6c21c6.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162149928/)
CA02432 - C. Sophia Martin x Thospol Spot “Tricum Porm”

Color / Màu hoa: Red with white spot / Màu đỏ với đồm trắng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình

Còn tiếp

thuongchi
18-06-2012, 01:48 PM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/).

Splash / “Vằn":

http://farm7.static.flickr.com/6061/6162149960_cc397acc29.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6162149960/)
CA02433 - C. Green Emerald "Orchid Queen" ( C. Elizabeth Mahon x C. Thospol Spot )

Color / Màu hoa: Light yellow with red spot / Màu vàng nhạt với đốm đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình

http://farm7.static.flickr.com/6151/6161615029_3b0b7cfdec.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161615029/)
CA02434 - Blc. Bread Beauty "Peach" ( Lc. Puppy Love x Blc. Toshie Aoki )

Color / Màu hoa: Purple with white splash / Màu tím với vằn trắng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình

http://farm7.static.flickr.com/6157/6161615075_14cfce8b1a.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161615075/)
CA02435 - Lc. Mini Song "Water" ( Lc. Mini Purple x Lc. Mari's Song )

Color / Màu hoa: Dark purple with splash / Màu tím đậm với vằn
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Winter / Xuân, Đông
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình

http://farm7.static.flickr.com/6157/6161615103_cd9ae30794.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6161615103/)
CA02436 - Lc. Platinum Sun "Water" ( C. Francis T. C. Au x Lc. Colorama )

Color / Màu hoa: Pink with yellow splash / Màu hồng với vằn vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình

Còn tiếp

thuongchi
19-06-2012, 07:22 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/).

Green / Màu xanh lá cây

http://farm7.static.flickr.com/6146/6199630360_709768bd8d.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6199630360/)
CA02501 - Blc. Ports of Paradise "Green Ching Hua" ( Blc. Fortune x B. digbyana )

Color / Màu hoa: Green / Màu xanh lá cây
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS

http://farm7.static.flickr.com/6158/6199115049_2409ec207c.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6199115049/)
CA02502 - Blc. Ports of Paradise "Gleneryrie's Green Giant" ( Blc. Fortune x B. digbyana )

Color / Màu hoa: Green / Màu xanh lá cây
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: FCC/AOS

http://farm7.static.flickr.com/6167/6199115153_5c84204d29.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6199115153/)
CA02503 - Blc. Magic Meadow "Napoleon" ( Blc. Mem Helen Brown x Blc. digbyana )

Color / Màu hoa: Green with red on lip / Màu xanh lá cây với màu đỏ trên môi
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

Còn tiếp

thuongchi
20-06-2012, 09:15 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/).

Green / Màu xanh lá cây

http://farm7.static.flickr.com/6175/6199630544_eb3b74ab1a.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6199630544/)
CA02504 - Blc. Greenwich "Elmhurst" ( Lc. Ann Follisx Blc. Lester Mc. Donald )

Color / Màu hoa: Green with purple lip and yellow throat / Màu xanh lá cây với môi tím và họng vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Summer, Fall / Hạ, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS

http://farm7.static.flickr.com/6009/6199115285_feb35c75f8.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6199115285/)
CA02505 - Lc. Star Garden "Green Garden" ( Lc. Little Don x C. Guttata )

Color / Màu hoa: Green with red lip / Màu xanh lá cây với môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Summer, Winter / Hạ, Đông
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium / Trung bình

http://farm7.static.flickr.com/6180/6199630732_674538cde1.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6199630732/)
CA02506 - Blc. (Ports of Paradise x Fortune) "Dragon King"

Color / Màu hoa: Green with red on the lip, Waxy flower / Hoa như sáp màu xanh lá cây với màu đỏ trên môi
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

Còn tiếp

thuongchi
21-06-2012, 07:32 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/).

Green / Màu xanh lá cây

http://farm7.static.flickr.com/6168/6199115389_9b3a3ebd8a.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6199115389/)
CA02508 - B. digbyana

Color / Màu hoa: Green / Màu xanh lá cây
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính ,Species / Loài
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

http://farm7.static.flickr.com/6154/6199115457_dee2d91caf.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6199115457/)
CA02509 - Blc. Young Kong "Sun No.16" ( Blc. Green Fantasy x Blc. Tassie Barbero )

Color / Màu hoa: Green with purple lip and yellow central / Màu xanh lá cây với môi tím và trung tâm vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Winter / Đông
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To
Award Record / Giải thưởng: HCC/AOS

http://farm7.static.flickr.com/6154/6199630926_1d956285e5.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6199630926/)
CA02510 - Blc. San Damiano "Green Bowlder" ( Blc. Ports of Paradise x Blc. Erin Kobayashi )

Color / Màu hoa: Green / Màu xanh lá cây
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

Còn tiếp

thuongchi
22-06-2012, 07:40 AM
Green / Màu xanh lá cây

http://farm7.static.flickr.com/6127/6199115547_910d638ea1.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6199115547/)
CA02511 - B. nodosa

Color / Màu hoa: Light Green petal with large white lip / Cánh xanh lá cây nhạt với môi trắng lớn
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ

http://farm7.static.flickr.com/6153/6199631042_641673fa33.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6199631042/)
CA02512 - Eplc. Merry Green "Green Pride" ( Epi. Vienna Woods x Lc. Ann Follis )

Color / Màu hoa: Waxy, Green petal with purple lip / Cánh xanh lá cây như sáp với môi tím
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Summer / Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Medium multi-floral / Nhiều hoa trung bình
Award Record / Giải thưởng: FCC/OSROC

http://farm7.static.flickr.com/6166/6199631074_f867b93a17.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6199631074/)
CA02513 - Blc. Leaflet "Ahchung" ( Blc. Greenwich x Blc. Folleesse )

Color / Màu hoa: Green with red lip and yellow throat / Màu xanh lá cây với môi đỏ và họng vàng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

Còn tiếp

thuongchi
23-06-2012, 10:02 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/).

Green / Màu xanh lá cây

http://farm7.static.flickr.com/6144/6199631164_2ef4e0b288.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6199631164/)
CA02514 - Pot. Kat Green Power "Big Triple-G" ( Blc. Ports of Paradise x Pot. Golden Square )

Color / Màu hoa: Green / Xanh lá cây
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Fall / Xuân, Thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

http://farm7.static.flickr.com/6142/6199631204_01510b412d.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6199631204/)
CA02515 - Cattleychea Siam Jade ( C. Penny Kuroda x Cattleychea Vienna Woods )

Color / Màu hoa: Green with white lip / Màu xanh lá cây với môi trắng
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Small / Nhỏ

http://farm7.static.flickr.com/6166/6199115787_4676f807bd.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6199115787/)
CA02516 - Blc. Mem. Hellen Brown "Sweet Afton" ( Blc. Xanthette x Lc. Ann Follis )

Color / Màu hoa: Green with red lip / Xanh lá cây với môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large /To

Còn tiếp

thuongchi
24-06-2012, 10:16 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website waterorchids.com/).

Green / Màu xanh lá cây

http://farm7.static.flickr.com/6165/6199631280_e4005e39d6.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6199631280/)
CA02517 - Blc. Mystic Island "Green" (Blc. Memorial Helen Brown x Blc. Destiny)

Color / Màu hoa: Green / Xanh lá cây
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Summer, Fall, Winter / Hạ, Thu, Đông
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

http://farm7.static.flickr.com/6025/6199115875_b73c500594.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6199115875/)
CA02518 - Blc. Ahchung Emerald ( Blc. Greenwich x Blc. Young Kong )

Color / Màu hoa: Green with red lip / Xanh lá cây với môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Spring, Summer / Xuân, Hạ
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

http://farm7.static.flickr.com/6171/6199631380_40a4decc96.jpg (http://www.flickr.com/photos/61826587@N05/6199631380/)
CA02519 - Eplc. Mae Bly "Water" ( Prosthechea mariae x Lc. Ann Follis )

Color / Màu hoa: Green with red lip / Xanh lá cây với môi đỏ
Propagation / Nhân giống: Mericlone / Vô tính
Season / Mùa hoa: Fall / thu
Fragrance / Mùi thơm: Yes / Có
Flower Size / Kích thước hoa: Large / To

Còn tiếp

thuongchi
25-06-2012, 10:46 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website flickr.com/photos/orquidario_florescencia/sets/72157601967067735/).

SPLASH / VẰN

http://farm2.static.flickr.com/1184/822355118_3a2d5b8eae_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/822355118/)
Blc.Haw Yuan Grace "Elvis" ( C. Moscombe x Blc. Memoria Helen Brown )

Epoca / Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính


http://farm2.static.flickr.com/1012/541492502_2510d62779_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/541492502/)
Blc. Haw Yuan Beauty "Pearl" ( Blc. Haw Yuan Moon x Lc. Mari's Song )

Epoca / Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Mediano / Médium / Trung bình
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính


http://farm2.static.flickr.com/1075/536105060_89b061573a.jpg (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/536105060/)
Lc. Chan Hsiu Jewel "BEST BEAUTY" ( C. Moscombe x Lc. Wayndora )

Epoca / Season / Mùa hoa: Primavera y Invierno / Spring & Winter / Xuân và Đông
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính

Còn tiếp

thuongchi
26-06-2012, 04:30 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/sets/72157601967067735/ ).

SPLASH / VẰN

http://farm2.static.flickr.com/1103/534742849_6d769a4b52_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/534742849/)
Blc. Haw Yuan Beauty "Hong" AM/AOS(2000) ( Blc. Haw Yuan Moon x Lc. Mari's Song )

Epoca / Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Chico / Small / Nhỏ
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS(2000)


http://farm2.static.flickr.com/1137/529953333_819aadb7b3.jpg (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/529953333/)
Blc.Tzeng Wen Beauty "Little Phoenix" ( Lc. Tropical Chip x Blc. Sunset Bay )

Epoca / Season / Mùa hoa: Primavera y Otoño / Spring & Fall / Xuân & Thu
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Meriana / Medium / Trung bình
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính

http://farm2.static.flickr.com/1053/527663616_a96b603f93_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/527663616/)
Lc.Purple Cascade "Fragrant Beauty" BM/JOGA:BM/TOGA ( C. Interglossa x Lc. Tokyo Magic )

Epoca / Season / Mùa hoa: Otoño, Invierno y Primavera / Fall, Winter and Spring / Thu, Đông và Xuân
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Mediana / Medium / Trung bình
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính
Award Record / Giải thưởng: BM/JOGA:BM/TOGA

Còn tiếp

thuongchi
27-06-2012, 05:03 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/sets/72157601967067735/ ).

SPLASH / VẰN

http://farm1.static.flickr.com/209/502259040_928457c169_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/502259040/)
Lc. White Spark "Cat On Fire" (Lc. Shellie Compton x C. Moscombe)

Epoca / Season / Mùa hoa: Invierno y Primavera / Winter and Spring / Đông và Xuân
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính


http://farm1.static.flickr.com/219/486517874_d40b370bca_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/486517874/)
Lc.Aqui-Finn "Splish Splash" (Lc.Suavion Aquiuii x Lc.Irene Finney)

Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Epoca / Season / Mùa hoa: Primavera y Otoño / Spring & Fall / Xuân & Thu
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có

http://farm1.static.flickr.com/216/489867279_152594532b_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/489867279/)
Blc.Chinese Beauty "Orchid Queen"(AM/OSROC(85) ;AM/AOS) ( C. Moscombe x Blc. Sunset Bay )

Epoca / Season / Mùa hoa: Otoño y Invierno / Fall and Winter / Thu và Đông
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính
Award Record / Giải thưởng: OBS. AM/OSROC(85) ;AM/AOS

Còn tiếp

thuongchi
28-06-2012, 09:34 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/sets/72157601967067735/ ).

SPLASH / VẰN

http://farm1.static.flickr.com/199/485145217_ac0bc04416_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/485145217/)
Blc. Ahualoa ( Blc. Mem Helen Brow x Blc.Toshie Aoki )

Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Epoca / Season / Mùa hoa: Otoño y Invierno / Fall and Winter / Thu và Đông
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính

http://farm1.static.flickr.com/197/463555867_a689670c1c_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/463555867/)
Blc. Taiwan Queen 'Golden Monkey' HCC/AOS ( C.Moscombe x Blc. George Angus )

Epoca / Season / Mùa hoa: Otoño / Fall / Thu
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính

http://farm1.static.flickr.com/223/454812394_2dbd623636_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/454812394/)
Blc. Haw Yuan Beauty "Hong" ( Blc. Haw Yuan Moon x Lc. Mari's Song )

Color / Color / Màu hoa: Blanco con lila en su petalos y labio / White with lilac petals and the lip / Màu trắng với cánh hoa và môi màu hoa tử đinh hương
Epoca / Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Chico / Small/ Nhỏ
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính

Còn tiếp

thuongchi
29-06-2012, 05:30 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/sets/72157601967067735/ ).

SPLASH / VẰN

http://farm1.static.flickr.com/192/441335478_e0fc6c7c0f.jpg (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/441335478/)
Pot. Shin Shiang Diamond "Taiyoung #1" BM/APOC8

Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Mediana / Medium / trung bình
Epoca / Season / Mùa hoa: Otoño, invierno y Primavera / Fall, Winter and Spring / Thu, Đông và Xuân
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính

http://farm1.static.flickr.com/203/441335476_54e375e93b_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/441335476/)
Blc. Tsutung Beauty (Lc.Mari´s Song x Blc.Tzeng Wen Beauty )

Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Mediana / Medium / trung bình
Epoca / Season / Mùa hoa: Otoño y Invierno / Fall and Winter / Thu và Đông
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính

http://farm1.static.flickr.com/192/441326493_5e3c89576a.jpg (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/441326493/)
Blc.Chinese Beauty "Orchid Queen" AM/AOS,AM/OSROC - (C.Moscombe x Blc.Sunset Bay)

Color / Color / Màu hoa: Petalo Rojo con amarillo splash / Red with yellow petal splash / Màu đỏ với vằn cánh màu vàng
Epoca / Season / Mùa hoa: Otoño y Invierno / Fall and Winter / Thu và Đông
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính

Còn tiếp

thuongchi
30-06-2012, 06:26 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/sets/72157601967067735/ ).

SPLASH / VẰN

http://farm1.static.flickr.com/168/440223948_d838d55de3_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/440223948/)
Blc. Yen Corona "Green Genius" (Lc.Brazilian Treasure x Blc.Memoria Helen Brown)

Epoca / Season / Mùa hoa: primavera / Spring / Xuân
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Mediana / Medium / Trung bình
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính

Còn tiếp

thuongchi
01-07-2012, 05:21 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/sets/72157601967067735/ ).

Red / Purple / Màu đỏ / Tím

http://farm1.static.flickr.com/153/428703866_87a7d9c0d1.jpg (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/428703866/)
Pot. Harng Tay "I-Chi-Ban" - (Pot.Prosperrous Lee X Pot.Wan Ta)

Color / Color / Màu hoa: Rojo con poquito amarillo central./ Red with little central yellow. / Màu đỏ với ít vàng trung tâm
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Mediana / Medium / Trung bình
Epoca / Season / Mùa hoa: Primera y otoño / First and Fall / Đầu tiên và Thu
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính


http://farm1.static.flickr.com/174/428703870_d3f5bbafe6.jpg (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/428703870/)
Pot. Kat Sky Song "Black Rose" - (Blc.Maitland X Pot.Sally Tayor)

Color / Color / Màu hoa: Rojo con amarillo central / Red with yellow center / Màu đỏ với trung tâm vàng
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Mediana / Medium / Trung bình
Epoca / Season / Mùa hoa: Primavera / Spring / Xuân
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính

http://farm1.static.flickr.com/171/428703875_afc2288735_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/428703875/)
Blc. Sanyung Ruby "Chi-Mei" AM/AOS - (Blc.Waianae Coast X Blc.Chia Lin)

Color / Color / Màu hoa: Rajo con ojo Amarillo / Yellow-eyed Pit / Lỏm Mắt Vàng
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Epoca / Season / Mùa hoa: Primavera y invierno / Spring and winter / Xuân và Đông
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.

Còn tiếp

thuongchi
03-07-2012, 02:39 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/sets/72157601967067735/ ).

Red / Purple / Màu đỏ / Tím

http://farm1.static.flickr.com/253/458722250_09944d1cdd_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/458722250/)
Pot.Shinfong Beauty "SUPER DIAMANTE" - (Pot. Shinfong Lisa x Blc. Chin Lin)

Color / Color / Màu hoa: Rojo / / Red / Màu đỏ
Epoca / Season / Mùa hoa: Invierno y primavera / Winter and Spring / Đông và Xuân
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.


http://farm1.static.flickr.com/237/458722254_70ce88d2f6_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/458722254/)
Blc. Guanmiau City 'Black Orchid' - (Blc. Molbeth x Blc. Chen's Ruby)

Color / Color / Màu hoa: Lila Oscura / Dark Purple / Màu tím đậm
Epoca / Season / Mùa hoa: Invierno y primavera / Winter and Spring / Đông và Xuân
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.

http://farm1.static.flickr.com/226/478443456_090fa341c2_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/478443456/)
OTRA VEZ!! Blc. Guanmiau City 'Black Orchid', PERO ESTA VEZ SU COLOR ES MAS VIVO, MAS ESTRICTO!! / AGAIN! Blc. Guanmiau City 'Black Orchid', but this time the color ismore lively, more strict!! / MỘT LẦN NỮA ! Blc. Guanmiau City 'Black Orchid', nhưng lần này màu sắc sinh động hơn, chặt chẽ hơn !

Còn tiếp

thuongchi
04-07-2012, 09:30 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/sets/72157601967067735/ ).

Red / Purple / Màu đỏ / Tím

http://farm1.static.flickr.com/202/467384733_0b130702a5_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/467384733/)
Blc.(Bryece Canyun X Chen's Ruby)

Epoca / Season / Mùa hoa: Otoño y invierno / Fall and Winter / Thu và Đông
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.


http://farm1.static.flickr.com/175/467411206_9f7774ca70.jpg (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/467411206/)
Blc.Chia Lin "Pao Chin Tien" FCC/OSROC: AM/AOS - (Blc.Oconee x Blc.Maitland)

Color / Color / Màu hoa: Rojo oscuro / Dark Red / Màu đỏ đậm
Epoca / Season / Mùa hoa: Invierno y Primavera / Winter and Spring / Đông và Xuân
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.


http://farm1.static.flickr.com/193/489867287_c7864ce084_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/489867287/)
Blc.Chia Lin "Pao Chin Tien" FCC/OSROC:AM/AOS (2002) - ( Blc. Oconee x Blc. Maitland )

Color / Color / Màu hoa: Rojo oscuro / Dark Red / Màu đỏ đậm
Epoca / Season / Mùa hoa: Primavera y Invierno / Spring and Winter / Xuân và Đông
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.
Award Record / Giải thưởng: OBS. FCC/OSROC:AM/AOS(2002).

Còn tiếp

thuongchi
05-07-2012, 05:43 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/sets/72157601967067735/ ).

Red / Purple / Màu đỏ / Tím

http://farm1.static.flickr.com/226/492675119_788b31d46b_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/492675119/)
Blc.Chia Lin "New City" (AM/AOS(2001):JGP/1996) - ( Blc. Oconee "Mendenhall" x Blc. Maitland "Miles" )

Epoca / Season / Mùa hoa: Primavera y Invierno / Spring and Winter / Xuân và Đông
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.
Award Record / Giải thưởng: OBS. AM/AOS(2001):JGP/1996


http://farm1.static.flickr.com/197/492675125_6255bd1f3b_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/492675125/)
Lc. Tainan City "General" (AM/OSROC) - ( Lc. Royal Emperor x Lc. Waianae Sunset )

Color / Color / Màu hoa: Rojo con 2 ojos amarillo / Red with 2 yellow eyes / Màu đỏ với 2 mắt vàng.
Epoca / Season / Mùa hoa: Primavera y Invierno / Spring and Winter / Xuân và Đông
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.
Award Record / Giải thưởng: AM/OSROC.


http://farm1.static.flickr.com/237/527659486_f14cdf54c5.jpg (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/527659486/)
Blc. Sanyung Ruby Chi-Mei - ( Blc. Waianae Coast x Blc. Chia Lin )

Color / Color / Màu hoa: Rojo con 2 ojos amarillos / Red with 2 yellow eyes / Màu đỏ với 2 mắt vàng.
Epoca / Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.

Còn tiếp

thuongchi
06-07-2012, 04:30 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/sets/72157601967067735/ ).

Red / Purple / Màu đỏ / Tím

http://farm1.static.flickr.com/195/516963448_57632086a5_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/516963448/)
Lc.Loon Tone "Africa Beauty"!!! IMPRESIONANTE, UNA VARA CON 12 FLORES!!! / AWESOME, ONE POLE WITH 12 FLOWERS!!! / ĐÁNG SỢ, MỘT CÂY VỚI 12 HOA - (Lc. Netrasiri Doll x C. Thospol Spot)

Epoca / Season / Mùa hoa: Verano / Summer / Hạ
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Mediana / Medium / Trung bình
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.


http://farm2.static.flickr.com/1285/1307918673_e87575c69b.jpg (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/1307918673/)
Slc. Best Friend - ( Lc. Drumbeat x Slc. Love Tradition )

Epoca / Season / Mùa hoa: Otoño / Fall / Thu
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Mediana / Medium / Trung bình
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.

Còn tiếp

thuongchi
07-07-2012, 03:23 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/sets/72157601967067735/ ).

AMARILLA / YELLOW / MÀU VÀNG

http://farm2.static.flickr.com/1167/541492516_afe0b9a22d_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/541492516/)
Pot. Haw Yuan Gold "Yung Kang #2" GM/16WOC:FCC/RHS - ( Pot. Leomon Tree x Blc. Tassie Barbero )

Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.
Award Record / Giải thưởng: GM/16WOC:FCC/RHS.


http://farm2.static.flickr.com/1201/534116261_9a28630dfc.jpg (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/534116261/)
Slc.Little Fairy - ( C. Netrasiri Beauty x Slc. Kauai Starbright )

Epoca / Season / Mùa hoa: Primavera y otoño / Spring and Fall / Xuân và Thu
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Chico / Small / Nhỏ
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.


http://farm1.static.flickr.com/247/515407961_a17c061b57_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/515407961/)
Blc.Shinfong Luohyang "Golden New City" - Blc.Apricot Flare x Blc.Chia Lin)

Color / Color / Màu hoa: amarillo papaya / yellow papaya / Màu đu đủ vàng
Epoca / Season / Mùa hoa: Otoño, Invierno y Primavera / Fall, Winter and Spring / Thu, Đông và Xuân
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.

Còn tiếp

thuongchi
08-07-2012, 04:42 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/sets/72157601967067735/ ).

AMARILLA / YELLOW / MÀU VÀNG

http://farm1.static.flickr.com/199/492675121_b4977addb0_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/492675121/)
Blc.Tainan Gold "Golden Oriole"(AM/AOS:AM/OSROC) - ( Blc. Toshie Aoki x Blc. Waianae Princess )

Epoca / Season / Mùa hoa: Primavera, Otoño y Invierno / Spring, Fall and Winter / Xuân, Thu và Đông.
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.
Award Record / Giải thưởng: AM/AOS:AM/OSROC.


http://farm1.static.flickr.com/174/467357459_dee728b736_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/467357459/)
Blc.Tainan Gold "North Sword" - ( Blc.Toshie Aoki x Blc.Waianae Princess )

Epoca / Season / Mùa hoa: Otoño, Invierno y Primavera / Fall, Winter and Spring / Thu, Đông và Xuân.
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.


http://farm1.static.flickr.com/230/463555861_efac6a8ba9_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/463555861/)
Blc. Alma Kee "Tipmalee" - ( Lc. Alma x Blc. Cheah Bean-Kee ) AM/AOS

Color / Color / Màu hoa: Amarillo con labio rojo / Yellow with red lip / Màu vàng với môi đỏ.
Epoca / Season / Mùa hoa: Primavera y Otoño / Spring and Fall / Xuân và Thu.
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.

Còn tiếp

thuongchi
09-07-2012, 10:10 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/sets/72157601967067735/ ).

AMARILLA / YELLOW / MÀU VÀNG

http://farm1.static.flickr.com/203/463555857_c4933ff5c4_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/463555857/)
Blc.Chunyeah "GOOD LIFE" - (Blc. Tassie Barbero x Blc. Kuan-Miao Chen)

Color / Color / Màu hoa: Amarillo con labio rojo / Yellow with red lip / Màu vàng với môi đỏ.
Epoca / Season / Mùa hoa: Verano, Otoño / Summer, Fall / Hạ, Thu.
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.


http://farm1.static.flickr.com/182/454812382_67cc32b146.jpg (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/454812382/)
Slc.Tzeng Wen Beau

Epoca / Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Chico / Small/ Nhỏ
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.


http://farm1.static.flickr.com/185/440223950_b8b3f11c5f.jpg (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/440223950/)
Blc.Chunyeah x self - Blc.Chunyeah #8 x Blc. Chunteah #9

Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.

Còn tiếp

thuongchi
10-07-2012, 09:32 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/sets/72157601967067735/ ).

AMARILLA / YELLOW / MÀU VÀNG

http://farm1.static.flickr.com/184/428723698_9959cfe387_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/428723698/)
Blc. Shinfong Luohyang "Golden New City" - (Blc. Apricot Flare x Blc. Chia Lin)

Color / Color / Màu hoa: Amarillo / Yellow / Vàng
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Epoca / Season / Mùa hoa: Otoño y primavera / Fall and Spring / Thu và Xuân
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.


http://farm1.static.flickr.com/158/428723694_78b1bfda71_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/428723694/)
Blc. Chan Hsiu Gold "Taiyoung#19" - (Blc. ChunYeah x Blc. Pu Lung)

Color / Color / Màu hoa: Rojo c/anaranjado / Red w / orange / Màu đỏ với cam
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Epoca / Season / Mùa hoa: Verano / Summer / Hạ
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.


http://farm1.static.flickr.com/166/428723687_35fa24d3b7_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/428723687/)
Blc.Chan Hsiu Gold "Taiyoung#15" - (Blc.Chunyeah x Blc.Memoria Ong Wen-Mo)

Color / Color / Màu hoa: Amarillo con Rojo / Yellow with Red / Màu vàng với đỏ
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Epoca / Season / Mùa hoa: Otoño y invierno / Fall and Winter / Thu và Đông.
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.

Còn tiếp

thuongchi
11-07-2012, 09:09 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/sets/72157601967067735/ ).

http://farm3.static.flickr.com/2376/2042420377_5c1e105bde_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/2042420377/)
Blc.Sanyung Ruby 'King Kong' ( Blc. Waianae Coast x Blc. Chia Lin "New City" )

Epoca / Season / Mùa hoa: Primavera y Otoño / Spring and Autumn / Xuân và Thu
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.


http://farm3.static.flickr.com/2099/2042472965_94ada9ee3b.jpg (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/2042472965/)
Blc. Tzeng-Wen Beauty ' B.D.' ( Lc. Tropical Chip x Blc. Sunset Bay )

Epoca / Season / Mùa hoa: Primavera y Otoño / Spring and Autumn / Xuân và Thu
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Mediana / Medium / Trung bình
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.


http://farm3.static.flickr.com/2209/2042472659_7c5a7d6934.jpg (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/2042472659/)
Lc. Taiwan Beauty ' CM#1' ( C. Interglossa x Lc. Shellie Compton )

Epoca / Season / Mùa hoa: Irregular / Bất thường
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Grande / Large / To
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.

Còn tiếp

thuongchi
12-07-2012, 07:54 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya Đài Loan (Ảnh & các thông số trích từ website http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/sets/72157601967067735/ ).

http://farm3.static.flickr.com/2071/1804890709_46c6fc0568.jpg (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/1804890709/)
C.Monte Elegante "New Port" ( C. Sophia Martin x C. Interglossa )

Epoca / Season / Mùa hoa: Primavera y Verano / Spring and Summer / Xuân và Hạ
Tamaño de flor / Flower Size / Kích thước hoa: Mediana / Medium / Trung bình
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.


http://farm3.static.flickr.com/2207/2043218032_a5891004d2_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/2043218032/)
Blc.Chunyeah #15 ( Blc. Tassie Barbero x Blc. Kuan-Miao Chen )

Epoca de floracion / / Season / Mùa hoa:: Verano y otoño / Summer and Fall / Hạ và Thu
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.


http://farm3.static.flickr.com/2368/1515234967_716ccf6e7f.jpg (http://www.flickr.com/photos/orquidario_florescencia/1515234967/)
Blc.Sunstate Colorchart "Heaven Bird" (Blc.Oconee x Blc.Sunset Sail)

Epoca: Otoño, Invierno y Primavera / Autumn, Winter and Spring / Thu, Đông và Xuân
Fragancia / Fragrance / Mùi thơm: Si / Yes / Có
Propagacion / Propagation / Nhân giống: Meristema / Mericlone / Vô tính.

Hết

Cám ơn các bạn đã xem

culanluasg
20-07-2012, 09:37 PM
Vài cây lan Xứ đài (bấm vào) (http://www.tbg.org.tw/tbgweb/cgi-bin/topic.cgi?forum=60&topic=2286&changemode=1)

culanluasg
20-07-2012, 09:40 PM
khi thay đổi chữ số cuối cùng trên dòng link ví dụ 1 =2
bạn sẽ qua trang kế

thuongchi
27-08-2012, 05:39 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya lai và rừng (Ảnh & các thông số trích từ website flickr.com/photos/29701320@N02/).

http://farm4.staticflickr.com/3047/2779989966_22e5e5a9bf_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/29701320@N02/2779989966/)
Bc. Pastoral alba 'Innocence'

Híbrido / Hybrid / Lan lai (C. Mademoiselle Louise Pauwels x Bc. Deesee 1961)
Dimensão da flor / Flower Dimension / Kích thước hoa: 15 x 15 cm
Época de floração / Flowering time / Mùa hoa: outono-inverno / Thu-Đông
Sombreamento / Shading / Che mát: 50%


http://farm4.staticflickr.com/3037/2779136735_163585becb_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/29701320@N02/2779136735/)
Blc. 'Hawaian Galaxi'

Híbrido / Hybrid / Lan lai ( Lc. Amber Glow x Blc. Waikiki Gold 1981)
Dimensão da flor / Flower Dimension / Kích thước hoa: 11,5 x 10 cm
Época de floração / Flowering time / Mùa hoa: verão / Summer / Mùa Hạ
Sombreamento / Shading / Che mát: 50%


http://farm4.staticflickr.com/3163/2779134565_e152bfac67_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/29701320@N02/2779134565/)
Blc. Alma Kee 'Tip Malee'

Híbrido / Hybrid / Lan lai (Lc. Alma x Blc. Cheah Bean-Kee 1975)
Dimensão da flor / Flower Dimension / Kích thước hoa: 13 x 13 cm
Época de floração / Flowering time / Mùa hoa: undefined / indefinida / không xác định
Sombreamento / Shading / Che mát: 50%

Còn tiếp

thuongchi
28-08-2012, 04:12 AM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya lai và rừng (Ảnh & các thông số trích từ website flickr.com/photos/29701320@N02/).

http://farm4.staticflickr.com/3264/2779991160_5376cbd512_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/29701320@N02/2779991160/)
Blc. Chia Lin 'New City'

Híbrido / Hybrid / Lan lai (Blc. Oconee x Blc. Maitland 1989)
Dimensão da flor / Flower Dimension / Kích thước hoa: 16 x 16 cm
Época de floração / Flowering time / Mùa hoa: verão
Sombreamento / Shading / Che mát: 50%

http://farm4.staticflickr.com/3278/2779991616_92130f1a60_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/29701320@N02/2779991616/)
Blc. Chunyeah 'Tzeng-Wen'

Híbrido / Hybrid / Lan lai ( Blc. Tassie Barbero x Blc. Kuan- Miao Chen 1991)
Dimensão da flor / Flower Dimension / Kích thước hoa: 13 x 14 cm
Época de floração / Flowering time / Mùa hoa: outono / Autumn / mùa Thu
Sombreamento / Shading / Che mát: 50%

http://farm4.staticflickr.com/3245/2779150431_08d461ee65_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/29701320@N02/2779150431/)
Blc. Drumbeat

Híbrido / Hybrid / Lan lai ( Lc. Bonanza x C. Horace 1967)

Còn tiếp

thuongchi
29-08-2012, 07:08 PM
LTS.: Trân trọng giới thiệu Lan Cattleya lai và rừng (Ảnh & các thông số trích từ website flickr.com/photos/29701320@N02/).

http://farm4.staticflickr.com/3128/2779136229_41d0d68c9e_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/29701320@N02/2779136229/)
Blc. George King Serendipit

Híbrido / Hybrid / Lan lai ( Blc. Buttercup x Blc. bob Betts)
Dimensão da flor / Flower Dimension / Kích thước hoa:: 12 cm
Época de floração / Flowering time / Mùa hoa: Outono / Autumn / Thu
Sombreamento / Shading / Che mát: 50%


http://farm4.staticflickr.com/3044/2836943054_139ed8e947_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/29701320@N02/2836943054/)
Cattleya amethystoglossa

Origem / Origin / Nguồn gốc: Brasil
Dimensão da flor / Flower Dimension / Kích thước hoa:: 7 x 7,5 cm
Época de floração / Flowering time / Mùa hoa: inverno-primavera / winter-spring / Đông-Xuân
Sombreamento / Shading / Che mát:50%

http://farm4.staticflickr.com/3141/2782146317_1b5b7e3d2d_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/29701320@N02/2782146317/)
Cattleya bicolor

Origem / Origin / Nguồn gốc: Brasil
Dimensão da flor / Flower Dimension / Kích thước hoa:: 9 x 8 cm
Época de floração / Flowering time / Mùa hoa: verão-outono / Summer-Autumn / Hạ-Thu
Sombreamento / Shading / Che mát: 50%

Còn tiếp

dinhtrilucky1
16-08-2013, 10:46 AM
vậy mình cần tìm cây giống lan thì mua ở đâu giá có cao không (http://datmyphuoc3-bencat.blogspot.com/)